Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
European Common Indicators - Metodologia

European Common Indicators - Metodologia

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Paweł Wyszomirski

More info:

Published by: Paweł Wyszomirski on Feb 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/09/2013

pdf

text

original

 
WSKAZÓWKI METODYCZNE: WSKA
Ź
NIK NR 1 – Wersja poprawiona 
ZADOWOLENIE OBYWATELI ZE WSPÓLNOTY LOKALNEJ
Wska
ź
nik zasadniczy:
Ś
redni poziom zadowolenia ze wspólnoty lokalnejMiara
Poziom ogólnego zadowolenia mieszka
ń
ców i w odnisieniu do konkretnych funkcjiwyst
ę
puj
ą 
cych w mie
ś
cie
1. Definicja
Termin „obywatele” odnosi si
ę
do osób zamieszka
ł
ych w granicach administracyjnych miasta.Je
ś
li w
ł
adze lokalne sobie tego za
ż
ycz
ą 
(i je
ś
li maj
ą 
do dyspozycji dodatkowe
ś
rodki),badanie mo
ż
na rozszerzy
ć
na inne podmioty (np. osoby doje
ż
d
ż
aj
ą 
ce do pracy lub turystów),ale dane te musz
ą 
by
ć
interpretowane oddzielnie od rezultatów g
ł
ównych (tj. tych, któredotycz
ą 
mieszka
ń
ców).Termin „zadowolenie” dzieli si
ę
na ró
ż
ne poziomy i jest punktowany od 0 do 100.Rozmaite „funkcje”, które nale
ż
y obj
ąć
badaniem, okre
ś
lone zosta
ł
y w opracowaniu:„Metodologia bada
ń
– Wska
ź
niki 1, 3, 6 i 10”.Termin „wspólnota lokalna” odnosi si
ę
do obszaru geograficznego administrowanego przezw
ł
adze miasta. Je
ż
eli obszar, rozpatrywany pod k
ą 
tem pewnych aspektów (np. zadowolenieze
ś
rodowiska naturalnego, zatrudnienia itd.) oznacza jedynie bezpo
ś
rednie s
ą 
siedztwo lubobszar wi
ę
kszy ni
ż
miasto, musi to zosta
ć
wyszczególnione w kwestionariuszu i wyja
ś
nionew informacjach przekazanych w ramach raportu.
 2. Pytanie
W jakim stopniu mieszka
ń
cy zadowoleni s
ą 
- w sensie ogólnym - z miasta jako miejscazamieszkania i pracy?
W jakim stopniu mieszka
ń
cy s
ą 
zadowoleni z ró
ż
nych funkcji spe
ł
nianych przez miasto?
Jak mieszka
ń
cy oceniaj
ą 
ż
ne funkcje spe
ł
niane przez miasto, oraz które z tych funkcjiuwa
ż
aj
ą 
za najwa
ż
niejsze w kategoriach jako
ś
ci
ż
ycia?
1. Kontekst
Wa
ż
nym elementem spo
ł
ecze
ń
stwa, realizuj
ą 
cego rozwój zrównowa
ż
ony, jest ogólne dobresamopoczucie jego obywateli. Oznacza ono mo
ż
liwo
ść
 
ż
ycia w warunkach umo
ż
liwiaj
ą 
cychznalezienie bezpiecznego i niezbyt drogiego mieszkania, zapewniaj
ą 
cych dost
ę
pno
ść
 podstawowych us
ł
ug (takich jak szko
ł
a, ochrona zdrowia, kultura itd.), interesuj
ą 
c
ą 
iprzynosz
ą 
c
ą 
satysfakcj
ę
prac
ę
, dobr 
ą 
jako
ść
 
ś
rodowiska (zarówno naturalnego, jak izurbanizowanego) oraz realne mo
ż
liwo
ś
ci udzia
ł
u w lokalnych procedurach planowania iprocesach decyzyjnych. Opinia mieszka
ń
ców w tych sprawach stanowi wa
ż
ny miernikogólnego zadowolenia z danego miejsca, a zatem jest to istotny wska
ź
nik zrównowa
ż
onegorozwoju na szczeblu lokalnym.Oczywi
ś
cie aspekty te nie obejmuj
ą 
wszystkich kwestii, decyduj
ą 
cych o dobrymsamopoczuciu i zadowoleniu (np. zadowolenia zwi
ą 
zanego z poczuciem wspólnoty,stosunkami mi
ę
dzyludzkimi,
ż
yciem osobistym itd.), ale wa
ż
ne jest, by te warunki dobregosamopoczucia, na które bezpo
ś
redni wp
ł
yw mog
ł
aby mie
ć
polityka lokalna, krajowa i/lubeuropejska, zosta
ł
y jednak uwzgl
ę
dnione.Ogólne dobre samopoczucie i zadowolenie mieszka
ń
ców to terminy do
ść
lu
ź
ne, które zwyklefunkcjonuj
ą 
jako cele ogólne, kszta
ł
tuj
ą 
ce poszczególne polityki.
 
 Zasady zrównowa
ż
onego rozwoju, z którymi mamy tu do czynienia: 1, 2, 4, 5, 6 
2. Cele
Dla tego wska
ź
nika nie istniej
ą 
 
ż
adne uznane cele, ogólnie uznaje si
ę
natomiast,
ż
e dobresamopoczucie mieszka
ń
ców i ich zadowolenie z w
ł
asnej miejscowo
ś
ci s
ą 
wa
ż
nymielementami zrównowa
ż
onego rozwoju. 
3. Jednostka miary
rozk
ł
ad procentowy (jednostka warto
ś
ci netto, informuj
ą 
ca o zmianach zachodz
ą 
cych wpewnym okresie czasu) ró
ż
nych poziomów zadowolenia
procentowy wynik poziomu zadowolenia w odniesieniu do ró
ż
nych funkcji, wa
ż
onychwed
ł
ug przypisanego im znaczenia
procentowy wynik ró
ż
nych aspektów ka
ż
dej z rozpatrywanych funkcji
1. Cz
ę
stotliwo
ść
pomiaru
Co dwa lata 
2. Metoda zbierania danych i ich
ź
ród
ł
a
Metody bada
ń
(np. próby, gromadzenie danych, kwestionariusz) zosta
ł
y wyczerpuj
ą 
coopisane w opracowaniu: „Metodologia bada
ń
– Wska
ź
niki 1, 3, 6 i 10”.Informacje przydatne w celu obliczenia i oceny wska
ź
nika 1 mo
ż
na znale
źć
na pocz
ą 
tkusekcji dotycz
ą 
cej wska
ź
nika 1 – np. p
ł
e
ć
, wiek, status zawodowy (zatrudniony, bezrobotny,emeryt, student).
3. Forma przekazywania informacji / prezentacjia) Do celów przekazywania informacji na szczeblu europejskim
I. Ogólne zadowolenie:tabela, ukazuj
ą 
ca ró
ż
ne % dla ka
ż
dej z 7 mo
ż
liwych odpowiedzi; ogólny komentarzdotycz
ą 
cy g
ł
ównych rezultatów (rozk
ł
ad procentowy w porównaniu z podobnymi miastami oile dysponujemy wynikami podobnych bada
ń
).I. Zadowolenie z poszczególnych funkcji:tabela ukazuj
ą 
ca punktacj
ę
% wed
ł
ug znaczenia przypisywanego poszczególnym funkcjom;ogólny komentarz dotycz
ą 
cy g
ł
ównych rezultatów (ró
ż
nice w punktacji dla poszczególnychfunkcji w ró
ż
nych miastach).I. Ocena pojedynczych aspektów ka
ż
dej badanej funkcji:tabela ukazuj
ą 
ca punktacj
ę
% wed
ł
ug ró
ż
nych aspektów ka
ż
dej badanej funkcji; ogólnykomentarz dotycz
ą 
cy g
ł
ównych rezultatów (ró
ż
nice w punktacji dla poszczególnych funkcji w
ż
nych miastach).
a) Do celów przekazywania informacji na poziomie lokalnym
Je
ś
li podczas badania zebrano tak
ż
e dane uzupe
ł
niaj
ą 
ce (zaproponowane w opracowaniu„Metodologia bada
ń
– Wska
ź
niki 1, 3, 6 i 10”), wa
ż
ne jest opracowanie tabel i komentarzy,dostarczaj
ą 
cych u
ż
ytecznych informacji dla celów lokalnego planowania lub procesu Agendy21. Bardzo wa
ż
ne jest wyja
ś
nienie (przy pomocy tabel i pisemnych komentarzy), dlaczegoludzie nie s
ą 
zadowoleni (konkretne pisemne komentarze na temat odpowiedzi udzielonychna pytania otwarte o przyczyny niezadowolenia z ka
ż
dej funkcji) oraz pokazanie, kto jestniezadowolony, z uwzgl
ę
dnieniem wieku, dochodów i p
ł
ci tych osób, je
ś
li badanie
 
przeprowadzane jest w tym celu (osobne tabele powinny pokaza
ć
powi
ą 
zania pomi
ę
dzywiekiem, statusem spo
ł
eczno-ekonomicznym, p
ł
ci
ą 
a poziomem zadowolenia).
1. Przyk
ł
ady zastosowania podobnych wska
ź
ników
ż
ne odmiany tego wska
ź
nika wykorzystano w szeregu inicjatyw. Miasto Leicester (WielkaBrytania) mierzy ogólne zadowolenie z danej dzielnicy na podstawie odpowiedzi udzielonejna jedno pytanie, zadane w badaniach lokalnych. Wska
ź
nik ujmowany jest w postaci warto
ś
cinetto, to jest % respondentów, którzy odpowiadaj
ą 
albo „bardzo zadowoleni”, albo „do
ść
 zadowoleni” minus % osób, które odpowiadaj
ą 
albo „bardzo niezadowoleni”, albo „do
ść
 niezadowoleni”. Oprócz wspomnianych ju
ż
odpowiedzi, respondenci maj
ą 
tak
ż
e do wyboruodpowied
ź
„ani zadowoleni, ani niezadowoleni”. Ta ostatnia odpowied
ź
nie ma wp
ł
ywu nawarto
ść
netto. 
2. Kwestie, którymi nale
ż
y si
ę
zaj
ąć
/ dalszy rozwój
W wyniku analizy pierwszych przeprowadzonych bada
ń
pojawi
ł
o si
ę
szeregnierozstrzygni
ę
tych kwestii.1. U
ż
yteczne mog
ł
oby by
ć
w
łą 
czenie do badania dodatkowych funkcji, wp
ł
ywaj
ą 
cych napoziom dobrego samopoczucia w spo
ł
eczno
ś
ci lokalnej.2. W przypadku kilku funkcji, obszar, który nale
ż
a
ł
oby uwzgl
ę
dni
ć
mo
ż
e ró
ż
ni
ć
si
ę
od tego,który zajmuje wspólnota lokalna.3. W niektórych przypadkach pewne typy us
ł
ug mog
ą 
by
ć
wy
łą 
czone z badania, któremog
ł
oby wówczas w wi
ę
kszym stopniu skupi
ć
si
ę
na us
ł
ugach przeznaczonych dlaludno
ś
ci jako ca
ł
o
ś
ci; ewentualnie badania te mo
ż
na by przeprowadzi
ć
(w formiepog
łę
bionych studiów) na podpróbach faktycznych i potencjalnych u
ż
ytkowników.Podczas procesu konsultacji, który odby
ł
si
ę
w kwietniu i maju, uczestnicy poruszyli nowekwestie, takie jak: 
-
„podstawowa” kwestia: Czy za „wiarygodny wska
ź
nik” mo
ż
emy uwa
ż
a
ć
rezultat, otrzymanyw wyniku badania
publicznego postrzegania
 
w odniesieniu do warto
ś
ci tak „zmiennej” i na któr 
ą 
 wp
ł
ywa wiele ró
ż
nych „czynników zewn
ę
trznych” (np. pogl
ą 
dy polityczne itd...) ?
propozycja alternatywna: zamiast skali od 0 do 100, wykorzysta
ć
skal
ę
liczbow
ą 
od 0 do10;
wniosek, aby w przypadku „obszarów przyrodniczych” uwzgl
ę
dnia
ć
tylko potencjalnychu
ż
ytkowników.W dalszej dyskusji mo
ż
na by tak
ż
e wzi
ąć
pod uwag
ę
niektóre inne metody (obecnie bardzo
ż
ni
ą 
ce si
ę
od podej
ś
cia proponowanego przez ten wska
ź
nik), takie jak te, które u
ż
ywanes
ą 
dla 31 Wska
ź
nika projektu TERM, promowanego przez Europejsk
ą 
Agencj
ę
 
Ś
rodowiska(
ś
wiadomo
ść
i stosunek do zagro
ż
e
ń
ekologicznych powodowanych przez sektor transportowy), oraz dla badania EUROBAROMETRU (DG ds.
Ś
rodowiska) („Przyczynyniezadowolenia z lokalnego
ś
rodowiska” uwzgl
ę
dniaj
ą 
ce jako mo
ż
liw
ą 
odpowied
ź
„nat
ęż
enieruchu”).
1. S
ł
owa kluczowe
zadowolenie, wspólnota lokalna/miasto, budownictwo mieszkaniowe, zatrudnienie,
ś
rodowisko naturalne,
ś
rodowisko zurbanizowane, us
ł
ugi, uczestnictwo/zaanga
ż
owaniemieszka
ń
ców, bezpiecze
ń
stwo osobiste

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->