Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
wawasan 2020

wawasan 2020

Ratings:

4.58

(1)
|Views: 4,976|Likes:
Published by bakul_406718
wawasan 2020 /vision 2020
wawasan 2020 /vision 2020

More info:

Published by: bakul_406718 on Feb 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

 
Halaman 1 daripada 25
“NILAI DAN KENEGARAAN”
AMINI AMIR ABDULLAH (Ph.D)Pusat Islam/Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan,Fakulti Ekologi Manusia,Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor.
PENDAHULUAN
Kertas ini membincangkan aspek nilai dan cara bernegara. Apakah nilai-nilaiyang perlu ada pada setiap warganegara? Bagaimana warganegara dapatmenyumbang kepada negara? Bagi penulis, nilai-nilai murni dan positif yang adapada setiap warganegara akan dapat menyumbang pembangunan dan kemajuannegara. Inilah penumpuan yang diberikan oleh kertas ini.
DEFINISI NILAI
Makna nilai ialah sesuatu yang mempunyai harga, kepentingan atau keburukan.Nilai kebiasaannya diletakkan ukuran sama ada positif, negatif ataupun neutral.Makna nilai juga ialah pengukuran sesuatu yang dihajati dan dihargai.Kebiasaannya mencakupi aspek taraf, darjat, kualiti dan mutu. Sesuatu yangmempunyai harga, kepentingan atau keburukan. Nilai akhlak Islam misalnyaberasaskan kepada prinsip ajaran kebaikan Islam yang mengandungi nilai-nilaimurni, positif dan akhlak.Nilai mempunyai perkaitan dengan aksiologi. Asal usul perkataan aksiologiterdiri daripada perkataan Inggeris
axiology
yang bererti sains nilai, teori dansistem nilai. Perkataan
axiology
terdiri daripada dua sukukata; AXIOS iaituharga atau nilai dan LOGOS iaitu logik atau teori.Aksiologi merupakan satu cabang dalam bidang falsafah yang berkait rapatdengan nilai, etika, estetika dan agama, kriteria nilai dan pembuatankeputusan berasaskan nilai. Dalam Islam misalnya, nilai dasarnya ialah wajib,sunat, harus, makruh dan haram.
DEFINISI KENEGARAAN DAN ILMU KENEGARAAN
 
Halaman 2 daripada 25
Kenegaraan berkait rapat dengan semangat tinggi dan sikap prihatin sertapemahaman terhadap sejarah dan hal ehwal perjuangan meninggikan martabatdan mempertahankan kedaulatan dan maruah negara.Ilmu kenegaraan pula lebih menjurus kepada pengajian mengenai Malaysiatermasuklah sistem demokrasi berparlimen, kemerdekaan, sejarah awal hinggakontemporari, perbincangan mengenai kepelbagaian masyarakat majmuk,sistem raja berperlembagaan, dasar-dasar dan pentadbiran awam sertarancangan-rancangan pembangunan fizikal, sosial, pendidikan, ekonomi,keagamaan, peranan Malaysia dalam hal ehwal antarabangsa danseumpamanya.
NILAI YANG PERLU ADA PADA SETIAP WARGANEGARA MALAYSIA
Malaysia adalah sebuah negara demokrasi berparlimen dengan rajaberpelembagaan. Kemerdekaan negara kita telah dicapai melalui semangattaat setia dan perasaan cintakan tanah air (negara) yang tinggi dengan kaedahperundingan yang bijaksana. Malaysia telah dijajah lebih daripada 400 tahunoleh Portugis (1511-1641), Belanda (1641-1821) dan Inggeris (1824) serta Jepun(1942-1945) dan Siam. Sepanjang tempoh itu, rakyat negara ini bangkitmenentang penjajahan melalui berbagai cara untuk mempertahankan maruahnegara dan harga diri. Kemerdekaan pula dicapai melalui perundingan yangpenuh bijaksana. Inilah nilai-nilai yang sepatutnya menjadi warisan kita.Apabila pihak Inggeris kembali ke Tanah Melayu pada bulan September 1945,mereka telah memperkenalkan Pentadbiran Tentera British (BMA) danseterusnya Kesatuan Malaya (Malayan Union). Penentangan terhadap MalayanUnion dilakukan kerana dasarnya yang merugikan orang Melayu. Orang-orangMelayu telah bangkit menentang sistem pentadbiran Kesatuan Malaya (MalayanUnion) kerana beberapa sebab, iaitu:1.Ia menggugat kedaulatan raja-raja Melayu.2.Menggugat hak keistimewaan orang Melayu sebagai pribumi utama.3.British telah membenarkan pemberian hak kewarganegaraan yangtiada batasan kepada etnik bukan Melayu.4.Di samping sikap dan kaedah yang digunakan oleh Harold MacMichaelyang berunsur pemerasan dan ugutan dalam usaha mendominasikankuasa pihak British.Islam dijadikan sebagai sandaran menentang penjajahan. dan perlindungan diriorang-orang daripada cabaran-cabaran luaran dan ancaman-ancaman dominasidan penjajahan pihak Barat. Dasar-dasar pendidikan penjajah yang melahirkanketidakseimbangan ekonomi di kalangan masyarakat berbilang kaum dan yanglebih khusus memundurkan bangsa Melayu telah dicanai semula bagimewujudkan keseimbangan bahkan pembangunan fizikal yang lebih seimbang
 
Halaman 3 daripada 25
antara bandar-desa, wilayah dan juga negeri. Lantas kemajuan ekonomi tidakhanya dinikmati oleh satu kaum sahaja.
NILAI DALAM AKHLAK
Akhlak adalah perkataan Arab, kata jamak kepada perkataan daripada
Khuluq
.Perkataan ini adalah pecahan daripada perkataan
Khalaq
yang bererti ciptaanatau keindahan kejadian insan dengan bentuknya yang zahir atau fizikal.Keadaan rohani yang sepatutnya berada dalam situasi yang sebaik-baiknyadipanggil
Khuluq
dengan jamaknya akhlak.Ibnu al-Athir dalam bukunya “An-Nihayah” menerangkan hakikat makna
Khuluq
itu ialah gambaran batin manusia yang tepat, iaitu jiwa dan sifat-sifatnya. Akantetapi,
Khulqun
merupakan gambaran luarannya (raut wajah, tinggi rendahtubuhnya, warna kulitnya dan sebagainya.Perkataan akhlak adalah istilah yang sering disinonimkan dengan istilah“ethics” dalam Bahasa Inggeris yang berasal daripada perkataan Yunani “ethos”yang bererti watak. Akhlak berbeza dengan etika dari segi falsafahnya. “Ethics”adalah satu bidang pengajian mengenai konsep-konsep nilai seperti baik,buruk, benar, salah dan sebagainya yang ada hubungan dengan tingkahlaku.Akhlak pula adalah satu nilai yang berdasarkan timbangtara dan neraca Allahs.w.t. bukannya penilaian manusia semata-mata.Perkataan akhlak daripada sudut bahasa dapat dikhususkan kepada tiga aspek,iaitu sifat semulajadi yang dimiliki oleh seseorang secara fitrah, sifat yangdimiliki oleh seseorang secara usaha dan latihan yang akhirnya sebati danmenjadi adat atau tabiat, dan sifat yang diarah ke arah ketundukan kepadaperintah Allah s.w.t. atau kepatuhan kepada semua laranganNya.Akhlak terbahagi kepada dua bahagian, batin atau kejiwaan dan zahir ataukelakuan. Definisi akhlak daripada sudut istilah ialah kejiwaan yangdaripadanya akan lahir tingkahlaku dan perbuatan manusia tanpa perludifikirkan atau diusahakan. Imam al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagaisuatu keadaan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbulperbuatan dengan mudah tanpa berkehendakkan pertimbangan fikiran danpenelitian terlebih dahulu.Menurut Imam al-Ghazali lagi, sekiranya keadaan jiwa itu melahirkanperlakuan-perlakuan yang baik dan terpuji berasaskan fikiran yang rasionalserta mengikut peraturan syarak, ianya dinamakan akhlak yang baik dansebaliknya jika ia melahirkan perlakuan yang jahat, ianya dinamakan akhlakyang buruk. Ibn Maskawaih mempunyai definisi yang hampir serupa tentangpentakrifan akhlak dengan al-Ghazali, iaitu keadaan jiwa yang mendorongseseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa pertimbangan fikiranterlebih dahulu.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sin Yin Wong liked this
nlchaudhari liked this
San San Tan liked this
Sharifah Ain liked this
fatimah851975 liked this
Herwana Herman liked this
Nur Munirah liked this
Senthilkumaran Ramasamy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->