Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
51212408 Curs Calculatoare

51212408 Curs Calculatoare

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
Published by Lazar Emil

More info:

Published by: Lazar Emil on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
MCTI- Economia Bazata pe Cunoastere
Curs, resurse, instrumente ITC, Coordonator, Emil Onea
1
P
ARTEA
I
 
C
ALCULATORUL SI NOI
 
L
ECTII DESPRE
A
RHITECTURA SI SISTEM DE OPERARE
 Arhitectura sistemelor de calcul
În informatic
ă
, termenul
arhitectur 
ă
se refer 
ă
la structura
ş
i componentele fizice ale unuisistem de calcul.Oric
ă
rui elev, student sau instructor care va utiliza computerul ca pe un instrument deînv
ăţ
are îi este necesar 
ă
cunoa
ş
terea acestora pentru a în
ţ
elege cum func
ţ
ioneaz
ă
un calculator.Calculatorul
1
este o ma
ş
in
ă
rie electronic
ă
de prelucrare automat
ă
a informa
ţ
iilor cuajutorul unor programe.Programul este o în
ş
iruire de instruc
ţ
iuni scrise într-un limbaj de programare.Limbajul de programare este un set de reguli sintactice
ş
i semantice.Pentru ca un sistem de calcul s
ă
prelucreze informa
ţ
ii într-un timp relativ scurt, estenecesar 
ă
interac
ţ
iunea dintre
hardware
(totalitatea componentelor unui calculator – partea fizic
ă
)
ş
i
 software
(totalitatea programelor ce asigur 
ă
func
ţ
ionarea calculatorului).
Scurt istoric
1642-1645, Blaise Pascal a inventat primul calculator mecanic (Pascaline) pentru a-
ş
iajuta tat
ă
l care era administrator financiar, în munca sa de colectare a taxelor.1725, Lepine simplific
ă
ma
ş
ina lui Pascal.1851, V. Schilt a prezentat la Londra o ma
ş
in
ă
de adunat în care cifrele se înscriau peclape.1646-1716 Gottfried von Leibniz a construit ma
ş
ini pentru efectuarea celor patru opera
ţ
iiaritmetice au aplica
ţ
ii si ast
ă
zi.1820, Thomas de Colmar a creat prima ma
ş
in
ă
de adunat si înmul
ţ
it care a intrat în viataeconomic
ă
.1834 - 1854 Charles Babbage a proiectat o ma
ş
in
ă
care urma s
ă
execute o adunare într-osecund
ă
dar care n-a fost, din p
ă
cate, complet realizat
ă
. Munca lui Babbage a fost încurajat
ă
deideile inovatoare ale Adei Byron, numele celor doi r 
ă
mânând de referin
ţă
în pionieratulinformaticii prin intuirea unor principii general valabile în informatic
ă
, cum ar fi separareamemoriei si unit
ăţ
ii de execu
ţ
ie în construirea unui calculator sau posibilitatea utiliz
ă
rii acestuia pentru rezolvarea unor probleme complexe.1821-1894, P. L. Cebîsev a construit o ma
ş
in
ă
de adunat si înmul
ţ
it cu mi
ş
care continu
ă
,care semnala sonor momentul de stopare a manivelei.1920, la expozi
ţ
ia de la Paris, Torres y Quevedo a prezentat o ma
ş
in
ă
care efectuaînmul
ţ
iri si împ
ă
ţ
iri, numerele fiind introduse prin ap
ă
sarea pe clape.C
ă
tre mijlocul secolului al XX-lea apar calculatoarele electronice capabile s
ă
rezolve probleme complexe.
Structura acestora constituie arhitectura general 
ă
a sistemelor de calcul.
1943, a fost construit ENIAC (primul calculator electronic în Statele Unite –Philadelphia.Acesta folosea procedeele de calcul aplicate la calculatoarele mecanice dar, datorit
ă
pieselor electronice, avea o vitez
ă
mai mare: 32.000 de opera
ţ
ii aritmetice pe secund
ă
. Era de dimensiunimari, componentele sale principale fiind o memorie pentru date, una pentru instruc
ţ
iuni si ounitate de comand
ă
pentru execu
ţ
ia instruc
ţ
iunilor.1947, John von Neumann stabile
ş
te principiile de baz
ă
pentru calculatoarele clasice(arhitectur 
ă
von Neumann), valabile pân
ă
ast
ă
zi: la un moment dat, unitatea central
ă
acalculatorului execut
ă
o singur 
ă
instruc
ţ
iune, instruc
ţ
iunile programului fiind re
ţ
inute în memoriaintern
ă
calculatorului.
1
Denumirea corect
ă
este sistem de calcul electronic sau computer.
Calculator 
este de fapt ma
ş
in
ă
ria de buzunar folosit
ă
doar pentru efectuarea de calcule.
 
MCTI- Economia Bazata pe Cunoastere
Curs, resurse, instrumente ITC, Coordonator, Emil Onea
2
Este de remarcat faptul c
ă
informatica româneasc
ă
a demarat cu câteva realiz
ă
ri notabile,inclusiv din punct de vedere tehnic. Dintre primele calculatoare române
ş
ti amintim: CalculatorulInstitutului de Fizic
ă
Atomic
ă
din Bucure
ş
ti (CIFA), Ma
ş
ina Electronic
ă
de Calcul a InstitutuluiPolitehnic Timi
ş
oara (MECIPT), Dispozitivul Automatic de Calcul al Institutului de Calcul dinCluj (DACICC-1), DACICC-200, CIFA 101 si 102.
Tipuri de calculatoare
În func
ţ
ie de sfera de activitate în care sunt folosite, calculatoarele se pot clasifica astfel:a)
 
Calculatorul pentru acas
ă
– proiectat s
ă
îndeplineasc
ă
în primul rând func
ţ
ia dedivertisment (jocuri, filme, muzica, etc.) dar poate îndeplini
ş
i alte func
ţ
ii. b)
 
Calculatorul de birou – proiectat sa realizeze func
ţ
ii multiple, specifice activit
ăţ
ilor de birou.c)
 
Sta
ţ
ia de lucru (
workstations
) – calculator utilizat pentru activit
ăţ
i cum ar fi grafica, proiectarea, prelucrarea video
ş
i audio, etc.d)
 
Server-ul – calculator ce coordoneaz
ă
activitatea într-o re
ţ
ea cu ajutorul software-uluidedicat re
ţ
elei, instalat pe acest calculator.În func
ţ
ie de tipul de activitate pe care o coordoneaz
ă
, serverul poate fi de:-
 
fi
ş
iere (
fileserver
)-
 
de baze de date (
database server
)-
 
de Internet, de posta electronica (
mail server
), etc.e)
 
Laptop-ul sau notebook-ul – calculator portabil, proiectat s
ă
serveasc
ă
persoanelor aflate în continu
ă
mi
ş
care.Func
ţ
ionarea fizic
ă
a calculatorului se bazeaz
ă
în general pe dou
ă
st
ă
ri electronice posibile, c
ă
rora le corespunde unitatea elementar 
ă
de informa
ţ
ie 0 sau 1 (1
bit 
- Binary Digit). Datele digitale  – date codificate sub form
ă
de 0
ş
i 1 – sunt „manipulate” pentru a ob
ţ
ine diverserezultate. În sens informatic, informa
ţ
ia cuprinde suportul cuno
ş
tin
ţ
elor. În informatic
ă
se au învedere doar aspectele sintactice ale termenului,
ş
i nu cele semantice. 
Unit
ăţ
i de m
ă
sur
ă
a informa
ţ
iei:Byte
-ul este unitatea de m
ă
sur 
ă
a capacit
ăţ
ii de stocare a datelor.Datorit
ă
sistemului de numera
ţ
ie binar, multiplii byte-ului vor fi puteri ale lui2.
Unitate dem
ă
sur 
ă
 Nota
ţ
ie Valoare1 octet
(sau 1 byte)1O sau 1B 8 bi
ţ
i
1 kilo octet
(sau kilobyte)
 
1 KO sau 1KB2
10
O =
1024 octe
ţ
i
 (sau bytes)
1 megaoctet
1 MO sau 1MB2
10
KO =
1024 KB
 
 
MCTI- Economia Bazata pe Cunoastere
Curs, resurse, instrumente ITC, Coordonator, Emil Onea
3
(sau megabyte)
 1 gigaoctet
 (sau gigabyte)
 
1 GO sau 1GB2
10
MO =
1024 MB
 
1 terraoctet
 (sau terrabyte)
 
1 TO sau 1TB2
10
GO =
1024 GB
 
Test
1.
 
Ce este un calculator?2.
 
Ce este programul?3.
 
Ce este limbajul de programare?4.
 
Ce este hardware?5.
 
Ce este software?6.
 
Enumera
ţ
i tipuri de calculatoare.7.
 
Ce este informa
ţ
ia?8.
 
Unitatea elementar 
ă
de m
ă
sur 
ă
a informa
ţ
iei este:a.
 
 byte b.
 
 bitc.
 
un set de caractere9.
 
Descrie
ţ
i unit
ăţ
i de m
ă
sur 
ă
a informa
ţ
iei.
Componentele fizice
 
ale unui calculator:
Unitatea central
ă
- component
ă
în carcasa c
ă
reia se g
ă
sesc componente precum:
 
 placa de baz
ă
 
(motherboard)
- asigur 
ă
comunicarea între toate componentelecalculatorului
ş
i comand
ă
magistrala de date prin care circula informa
ţ
ia între elementelesistemului de calcul.
 
 procesorul - „creierul” calculatorului; este cel care execut
ă
 
ş
i coordoneaz
ă
toate opera
ţ
iilecu informa
ţ
ii executate în sistem; frecventa de lucru se m
ă
soar 
ă
în MHz. .Inventarea luiîn anul 1971 de c
ă
tre un inginer de la firma Intel, a produs o revolu
ţ
ie în domeniulcalculatoarelor define
ş
te performan
ţ
ele de vitez
ă
ale computerului;
 
memoria - p
ă
streaz
ă
datele de lucru în timpul execu
ţ
iei programelor, pe duratafunc
ţ
ion
ă
rii computerului. Cea mai important
ă
caracteristic
ă
a sa este capacitatea destocare. În sistemele actuale aceasta variaz
ă
între 16MB
ş
i 2GB. Memoria se prezint
ă
înmodule de 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 MB. Ea este o component
ă
electronic
ă
,
ş
i dinacest motiv, la încetarea aliment
ă
rii cu energie electric
ă
, datele p
ă
strate se pierd. O partespecial
ă
a ei este
memoria video
, care p
ă
streaz
ă
con
ţ
inutul imaginii care se afi
ş
eaz
ă
 continuu pe monitor.Tipuri de memorie:
o
 
RAM (Random Access Memory) - memorie cu acces aleator - este memoriafolosita de catre procesor pentru prelucrarea datelor.
o
 
ROM (Read Only Memory) - memorie ce poate fi doar citit
ă
– este folosit
ă
  pentru citirea permanent
ă
a informa
ţ
iilor stocate in memorie
 
harddisk - dispozitiv ce stocheaz
ă
pe un disc magnetic informa
ţ
ii. Acesta secaracterizeaz
ă
prin:
o
 
capacitatea de stocare (de la 1GB la 120GB).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->