Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aproximació a l'estudi geográfic baix cinca

Aproximació a l'estudi geográfic baix cinca

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by melanosporum
Aproximació a l'estudi geográfic baix cinca
Aproximació a l'estudi geográfic baix cinca

More info:

Categories:Types, Research
Published by: melanosporum on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

 
TreballsdelaSocietatCatalanadeGeografia-N°35-vol.VIII
Aproximacióal'estudigeográficdelescomarques-frontera.UexempledelBaixCinca(Osea)'
Ismael
ZAPATER
i
ZAPATER
UNEDCentreAssociatdeCerveralB«MariusTorres»,Lleida
Introducció
Coméssabut,enl'actualmetodologiadeIAlisiRegional,atreuenl'atenciódelsgeografsidelseconomistesregionals,elsespaisgeograficsanomenats
-Espais-frontera»
o
també
-Espais
periferics-.
Éslavisiódel'espai
geográfic
queesta
sotmes
atluxossocio-economicsipolíticoadministratiusmoltcomplexos,donatqueelsespaistancatsjanoexisteixen,i,esvulguiono,lesfronteressónmoltpermeablesicreencondicionsdedesenvolupamentqueobeeixenenocasionsadecisionsqueesprenen
lluny
delsllocsenelsqualsesdesenvolupenelsfets.LacomarcadelBaixCincaésunespaiparadigmaticenaquesttipusdesituacions.Situadaen
ellímit
del'espaiautonomicaragonés,ésfronteraambCatalunya;d'aquíl'interesquetél'estudienprofunditatdelacomarcaambl'objectedeveurequinselementsendogenssóncapacesdepropiciarundesenvolupamentcomarcalisiexisteixenfactorsexogensqueelsposenenacció.
1.Localitzacióidelimitaciódel'espai
ElriuCincahaestattradicionalmentl'eixvertebradord'unespaigeografic,d'unsmil
km
2
desuperficie,queenglobaelsúltimsquilometresdelcursfluvialiqueconstitueixlacomarcaanomenadaBaixCinca.Tambésel'anomenaRiberaBaixadelCincaiestasituadaalsuddelaprovínciad'Osca(grafics1i2).
157
 
LesterresdelBaixCincaestrobenentrelesfertilshorteslleidatanesdelSegria
-les
qualsestansituadesa
l'est-
ielsamplissecansdelsMonegres
-localitzats
al'oest.Al'extremmeridionaldelacomarcaesprodueixlacessd'aiesdelCincaalSegrei,moltprop,laconfluenciadelSegreambl'Ebre,aiguesabaixdel'embassamentdeMequinensaialpeudelseusobergcastell.Ladelimitacd'aquestacomarcaéscomplexa,donadalagranquantitatdedivisionscomarcalsques'hanfetaAragó,enfunciódel'aspecteoqüestióqueesconsideri(geogfic,
economic,
agcola,religiós,etc
...
)isegonsl'autoriladatadelasevaelaboració.Segonslanostraopin,prenent
com
abaselalocalitzacicaracteritzaciógeogficadelazona,atenentcriterisd'ordre
socio-economic
iconsiderantelpaperdeFragacomacapitalcomarcal
-centre
economicdelcomercidelsserveisqueaglutinaalseuvoltantelsaltresnuclisdemográfics->,elBaixCincaestariaintegrat
per
10municipis.?Enconseencia,l'extenscomarcalésde979'2
km
2
Lasevapoblacerade20.914habitants,segonselCensdePoblacióde1991.Profundamentcondicionatperlasevalocalitzac
geográficaal
centredelavalldel'Ebre,elBaixCincaestrobaenelcadelsimportantsfluxoshumansieconomicsquerecorrenlazonanord-estd'Espanya,entreCatalunyaiLlevantperuncantóiSaragossa,MadridielPaísBase,
per
l'altre.Lacomarcaéstravessada
per
duesviesdecomunicaciód'extraordinariaimportancia,quefacilitenelsdesplacamentsalscentresneurálgicsdelaPensulaid'Europa.Aquestesduesviesdecomunicacsón:-LacarreteraNacionalIlMadrid-Barcelona,quepassa
per
Fraga.-L'Autopistadel'EbreA-2,quetravessalacomarca2
km
alsuddeFraga;aquestaautopistauneixCatalunyaiLlevantambelnorddelaPenínsula.Darreraments'hanfacilitatlescomunicacionsambelcentred'Espanyaenfmalitzarla
construcció
del'Autoviad'Aragó,queuneixSaragossaiMadrid.Enl'actualitat,aquestacomarcapresentaundinamismeeconomiciunamobilitatsocialmoltimportanteTéunaricaagriculturaespecialitzadaenelcultiu
d'arbres
fruiters(préssec,peraipoma),unaindústriaqueesta«increscendo»iunsectordelsserveismoltdesenvolupat.Arabé,undelsprincipalssignesd'identitatdelBaixCincaéslasevaprofundaconnexambCatalunya.Alrespecte,hemd'assenyalaripuntualitzardiversesestions:
-Segons
laDivisEclessticavigent,elspoblesdelacomarcadelBaixCincapertanyenalaDiócesideLleida.
-AIs
mapeslingüísticsdeCatalunya,unapartd'aquestacomarcaapareix
-igual
qued'altrescomarquesaragonesesfrontereresambaquestaComunitatAunomasituadesalnordialsuddelBaix
Cinca-
com«laFranjadePonent»."
-La
poblacdelBaixCincahamantingutsempre
-i
manté
actualment-
relacionsmoltimportantsambLleida,desdelpuntdevistahuma
i.
economiceElrerapaísd'aquestaciutatenglobasotaelseuradid'acciótotalacomarca,iLleidarepresentaunpotentpold'atracció
per
alshabitantsdelBaixCinca,queorientengranpartdellursactivitatscomercials,culturals,saniriesirecreativescapalacapitalcatalana.158
 
ElBaixCincaiCatalunyahanpassatseglesambuna
gran
similituddeformesd'expressióoral,costumsitradicions;s'hanintercanviatideesiprojectes,s'handesenvolupatconnexionsdemografiquesihanexistitfluxossocio-economicsentreelspoblesdelesactualsComunitatsAutonomes,auncostatial'altredela«frontera»potica.Perdiversescircumstanciesimotius,moltscatalanshanarrelatalacomarcadelBaixCincaimoltsbaixcinquenyshohanfetaCatalunya.
-La
fronterapolíticaésvisible,obviament,pelquefaal'organitzacióburocráticoadministrativaengeneral.ElBaixCincadepenadministrativament
d'Osca
idela«DiputaciónGeneralde
Aragón»
(DGA).
Ara
bé,amésamésdelarealitatd'aquestafronteraadministrativaiterritorial,elBaixCincaésunacomarcaenqueelsseushabitantscomparteixenduesrealitatsconjunturalsenunmateixespaigeografic,Existeix,dones,unafronterapotica,
pero
nohihafronterahumananieconómica.Pertotsaquestsfluxossocio-economicsqueesperceben,creiemqueelBaixCincaésuna
comarca-frontera
entreAragóiCatalunyaiparticipaavuid'aquestadoblerealitatpoticaieconómico-socialquerepresentenambduescomunitatsautonomes,
2.Análísíd'algunselementsqueconstitueixenelcacterdecomarca-frontera
2.1.Sónnombroseslestransformacionsques'hanoperatentrelagentdelBaixCincailessevesformesdevidadesdefinalsdelsegleXIXi
alllarg
delsegleXX.Donesbé,enelprocésdecanvidementalitatques'haproduít,hihaninfluítenbonamesurales«idees»quehanfluítdesdeCatalunya.DeCatalunyahanarribatalBaixCincanovesideessobrel'economia,elssistemesd'explotacióilesformesdevida;aixímateix,novesexperienciesipoderososestímulsqueassenyalennoushoritzons.
-A
CatalunyaesconstrelCanald'Urgell,queentraenserveiapartirde1861.Aixímateixapareguerenlesprimeresfabriquesd'adobsquímics,entreelleslacasaCrosdeLleida,convertidadesdel1877enunadelesmésimportants.Elconjuntdecanvisfoucompletat
per
ladifusiód'algunscultiusil'expansiódelavinya
com
aconseqüenciadelafil-loxerafrancesade1865.Apartirdel1890,lavinyaesconverteixenuncultiuqueutilitzavarietatsamericanesresistentsaaquestamalaltia.
-Una
fitaimportant
per
lasevatranscendenciafoularealització
d'una
obrahidráulicad'enginyeria:elCanald'AragóiCatalunya,inauguratel1906(CARPI,1974).Aquestaingentobraféupossible
dur
l'aiguaitransformarlesterresd'ambduesComunitatsAutonomes.ElCanaldeSaidí,íntimamentunitald'AragóiCatalunya,afectadirectamentlacomarcadelBaixCinca,especialmentenelcanvidecultius.
-Durant
lesprimeresdecadesd'aquestsegle
comencá
aproduir-seunaltrecanvipel159

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->