Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
αββά Κασσιανού_πονηρά πνεύματα

αββά Κασσιανού_πονηρά πνεύματα

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Constantine Salos

More info:

Published by: Constantine Salos on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/10/2013

pdf

text

original

 
 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΑΙΜΟΝΟΛΟΓΙΑ
:
-
 
Ππόλογορ
 
ΣΙ ΔΙΝΑΙ ὁ δάβνινο αί ηά νλξά λεύκαηα;
 
὘άξρνπλ ζηήλ ξαγκαηόηηα ἢ κήσο εἶλα δκνπξγή
-
καηα ηῆο θαληαζίαο ηνῦ ἀλξώνπ αί ηῆο ἀλάγο ηνπ
 
λά δανινγήζε ηήλ ὕαξμ αί ηήλ ἐλέξγεα ηνῦ ανῦ
 
ζηή σή ηνπ; Δἶλα ἀιλέο ὀληόηηεο, εἶλα ξόζσα ἢ
 
ξνζσννίζ ηνῦ ανῦ;
 
πζηπρῶο, ἀξεηνί ἀδειθνί καο ρξζηαλνί, ἀό ἄγλνα
 
ἢ ἐνιαόηηα, ἀκθβάιινπλ γά ηήλ ὕαξμ ηῶλ ν
-
λξῶλ λεπκάησλ. Ἡ Ἁγία Γξαθή, ὅκσο, κᾶο κιάε με
-
άαξα ὄρ κόλν γά ηήλ ὕαξμή ηνπο, ἀιιά αί γά ηά
 
νλξά ηνπο ἔξγα· ὄρ κόλν γά ηήλ ἔησζή ηνπο ἀό
 
ηήλ ἀγγειή ηάμ, ἀιιά αί γά ηόλ θόλν αί ηό κίζνο
 
νύ ηξέθνπλ ἐλαληίνλ ηῶλ ἀλξώσλ.
 
Ὁ δάβνινο, κέ ηήλ αλνπξγία ηνπ, ὄρ κόλν ἔβγαιε
 
ηόλ ἄλξσν ἀό ηόλ αξάδεζν, ἀιιά ζηή ζπλέρεα ἔαλε
 
αί άλε ηά άληα γά λά ηόλ ξαηᾶ καξά ἀό ηόλ Θεό.
 
Ἔηζ, ζηόλ κεηαησηό όζκν ηῆο θνξᾶο αί ηνῦ αλά
-
ηνπ ηά νλξά λεύκαηα ἐλννῦλ ἀίζηεπηα ηερλάζκα
-
ηα γά λά αξαζύξνπλ άε ἀλξώλ ςπρή ζηήλ ἁκαξ
-
ηία, λά ηήλ ὏νδνπιώζνπλ ζηά ά, λά ηῆο ζηεξήζνπλ ηή
 
εία βνήεα. ΢ηό ἔξγν ηνπο α὎ηό ρξζκνννῦλ ὡο δν
-
ιώκαηα ηήλ ἟δνλή, ηόλ ινῦην αί ηή δόμα. ΢ηόρνο ηνπο
 
εἶλα λά ζνηίζνπλ ηόλ λνῦ ηνῦ ἀλξώνπ, λά πξαξρή
-
ζνπλ ζηνύο ινγζκνύο ηνπ, λά ἐιέγμνπλ ηίο ἐπκίεο ηνπ.
 
Ὁ ἄλξσνο, ὡζηόζν, δέλ ἔκελε ἀβνήηνο. Ὁ Υξ
-
ζηόο, ιέε ἟ Γξαθή,
 
ἦξε ζηόλ όζκν «γά λά αηαζηξέςε
 
ηά ἔξγα ηνῦ δαβόινπ» (Α´ Ἰσ. 3:8). Ἔηζ, ὅιν ὅζν Σόλ
 
ἀνινύζαλ  ἔγλαλ καηέο Σνπ, νιέκζαλ κέ ηνύο
 
ἀόξαηνπο ἐρξνύο, ηνύο λίζαλ, κέ ηή δύλακ ηῆο είαο
 
ράξηνο, αί ζηεθαλώαλ ἀό ηόλ Θεό.
 
἖μέρνπζα έζ ἀλάκεζά ηνπο αηέρνπλ νἱ αηέξεο ηῆο
 
἖ιζίαο καο, νύ αηέγξαςαλ ηίο ἐκεξίεο ηνπο ἀό
 
ηόλ ἀόξαην α὎ηό όιεκν αί κᾶο αξέδσζαλ νιύηκεο
 
ζπκβνπιέο γά ηό ῶο λά ἀληκεησίνπκε ηίο ἐέζεο
 
ηῶλ νλξῶλ λεπκάησλ, ῶο λά ἀνθεύγνπκε ηίο α
-
 
γίδεο ηνπο αί ῶο λά εξαεπόκαζηε ἀό ηά ηξαύκαηα
 
νύ κᾶο ξνμελνῦλ.
 
Ἕλαο ἀό ηνύο αηέξεο α὎ηνύο εἶλα αί ὁ ἀββάο Καζ
-
ζαλόο, νύ ζάλ ἄζηξν θσηελό ἔιακςε ζηό λνηό ζηεξέ
-
σκα ηῆο ἖ιζίαο ζηά ηέι ηνῦ 4νπ αί ζηίο ἀξρέο ηνῦ
 
5νπ αἰ. Μέ ηίο ζνθέο δδαρέο ηνπ, ἀόζηαγκα ηῆο λεπ
-
καηῆο ζνθίαο ηῶλ ἀζηῶλ ηῆο Ἀιεμαλδξλῆο ἐξήκνπ,
 
θσηίε κέρξ ζήκεξα ηίο θιόεεο ςπρέο.
 
΢ηά ζηελά ὅξα ηνῦ ηεύρνπο α὎ηνῦ ά ξνζαήζνπκε
 
λά ἐέζνπκε εξιηά ηή δδαζαιία ηνπ γά ηά ν
-
λξά λεύκαηα, νύ εξιακβάλεηα ζηό ἔξγν ηνπ «΢π
-
λνκιίεο κέ ηνύο Παηέξεο ηῆο ἖ξήκνπ» (ἔδ. ηῆο Ἱεξᾶο
 
Μνλῆο Σκίνπ Πξνδξόκνπ Καξέα).
 
Ὁ ἀββάο Καζζαλόο, κέζα ἀό ηίο «΢πλνκιίεο» ηνπ,
 
κᾶο ιύλε νιιέο ἀνξίεο νύ ἔρνπλ ζρέζ κέ ηήλ ὕαξ
-
μ αί ηή δξαζηξόηηα ηῶλ νλξῶλ λεπκάησλ: Πόηε
 
δκνπξγήαλ, νά εἶλα ἟ θύζ ηνπο αί όζ ἟ δύλα
-
κή ηνπο, γαηί κζνῦλ ηνύο ἀλξώνπο αί ῶο ηνύο ν
-
ιεκνῦλ, ηί εἶλα νἱ δακνλζκέλν .ἄ.
 
Δἶλα νιύ ζκαληό λά γλσξίνπκε ννί εἶλα νἱ
 
ἐρξνί καο, νά ἟ ηαηή αί νά ηά ὅια ηνπο. Γα
-
ηί, ὅηαλ αλείο γλσξίε ηή δύλακ αί ηίο ζπλήεεο ηῶλ
 
ἐρξῶλ ηνπ, ηνύο ἀληκεησίε ό ἀνηειεζκαηά.
 
΢ηόλ ἀγώλα καο α὎ηόλ ἄο αξααινῦκε ἀαηάαπζηα
 
ηόλ Κύξν λά κᾶο ἐλζρύε κέ ηή ράξ Σνπ, ὥζηε, «λ
-
θάιν αί ἄγξπλν» (Α´ Πέηξ. 5:8), λά ἀληζηεόκα
-
ζηε
 
ζελαξά «ζηίο κενδεῖεο ηνῦ δαβόινπ» (἖θ. 6:11).
 
Τά ονπά νεύμαηα
 
κνπξγία
 
Πξίλ δκνπξγήζε ὁ Θεόο ηόλ ὁξαηό όζκν,
 
ἔιαζε ηίο ν὎ξάλεο λεπκαηέο
 
δπλάκεο, ηνύο ἁγίνπο ἀγγέινπο. Οἱ ν὎ξάλεο α὎ηέο
 
὏άξμεο γλώξαλ αί αἰζάλνληαλ ὅη ἔρνπλ δκνπξγεῖ 
 
ἀό ηό κδέλ, διαδή ἀό ηήλ ιήξ ἀλπαξμία,
 
αί ὅη ἔρνπλ ιεῖ λά ζπκκεηάζρνπλ ζηή εία δόμα
 
 
αί κααξόηηα ὄρ ἀό άνα ἀλάγ ηνῦ κνπξγνῦ
 
ἀιιά ἀό ηήλ ἀγά Σνπ αί κόλν. Α὎ηό ηίο
 
αξαλνῦζε ζέ ἀαηάαπζη δνμνινγία αί ζέ δαξή
 
ἔθξαζ ε὎ραξζηίαο αί ε὎γλσκνζύλο.
 
Ἄγγειν ἦηαλ αί νἱ δαίκνλεο ξίλ ἀό ηήλ ηώζ
 
ηνπο. έλ δκνπξγήαλ ἀό ηόλ Θεό ηέηνν νύ
 
εἶλα ηώξα,
 
γαηί νηέ ἖εῖλνο δέλ δκνύξγζε άη
 
αό. αθνξεηά ά Σνῦ ἐξξίηακε ηή κνκθή ὅη
 
εἶλα ὁ δκνπξγόο αί ἐθεπξέηο ηνῦ ανῦ!
 
Ἡ ηώζ ηνῦ ἗σζθόξνπ
 
Ὁ ἗σζθόξνο ἦηαλ κά
 
ἐμέρνπζα ἀγγειή κνξθή,
 
ξνζκέλ κέ νιιά ραξίζκαηα ἀό ηόλ κνπξγό,
 
αί ἀζηξανβνινῦζε εξζζόηεξν ἀ’ ὅιεο ηίο ἄιιεο
 
ν὎ξάλεο δπλάκεο. Πίζηεςε, ὅκσο, ὅη ηό κεγαιεῖν ηῆο
 
ζνθίαο αί ἟ ὀκνξθά ηῶλ ἀξεηῶλ, κέ ηά ὁνῖα ἦηαλ
 
αηαζηνιζκέλνο, δέλ ηά εἶρε ιάβε ἀό ηόλ Θεό, ἀιιά
 
ἀό ηή δύλακ ηῆο δῆο ηνπ θύζεσο. Γ᾿ α὎ηό, γεκάηνο
 
ἀιανλεία, εώξζε ηόλ ἑαπηό ηνπ ὅκνν κέ ηόλ Θεό
 
αί ζέθηε ὅη κνξνῦζε ἀό κόλνο ηνπ λά θηάζε
 
ζηήλ αἰώλα κααξόηηα. Καί κόλν α὎ηή ηνπ ἟ ζές
 
ηόλ ὁδήγζε ζηήλ ηώζ. Ἔεζε ἀό ηόλ ν὎ξαλό ζάλ
 
ἀζηξαή αί ἔγλε ἀζηαήο αί ζνηελόο. Ἀνκαξύλε
 
ἀό ηή ράξ ηνῦ Θενῦ, ηήλ ὁνία, αώο ίζηεπε,
 
δέλ εἶρε ἀλάγ.
 
἖λῶ ίζηεπε ὅη κνξνῦζε λά ζθεηεξζηεῖ ηή δόμα
 
ηνῦ Θενῦ κέ ηή δύλακ ηῆο ἐιεπεξίαο ηνπ αί κέ ηήλ
 
ξνζσή ηνπ ἱαλόηηα, ἔραζε ηειά ὅ,η εἶρε ιάβε
 
ὡο δσξεά ἀό ηόλ κνπξγό. Ὁ ἗σζθόξνο, ινόλ,
 
γξεκίζηε ἀό ηόλ ν὎ξαλό ἀνιεζηά αί κόλν
 
ἐμαηίαο ηνῦ άνπο ηῆο ὏εξθάλεαο.
 
εύηεξν ἦξε ηό άνο ηνῦ θόλνπ. ΢᾿ α὎ηό ηό ἁκάξηκα
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->