Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bol u Grudima

Bol u Grudima

Ratings:
(0)
|Views: 129|Likes:
Published by Zeljnaznanja

More info:

Published by: Zeljnaznanja on Feb 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
 
Preporuke (vodi
č
) u preventivnom, dijagnosti
č
kom i terapijskom pristupubolesniku sa bolom u grudimaSadržaj
I UvodII Uloga i zna
č
aj preporuka za preventivni, dijagnosticki i terapeutski pristup bolesniku sa bolom ugrudimaIII. Definicija bola u grudima:IV Epidemiologija bola u grudimaV Patofiziologija i dijagnostika bola u grudimaVI Princip petoro vrataVII Zaklju
č
ak AutoriProf. dr Siniša Dimkovi
ć
 Ass. dr Maja Ercegovacdr Vojislav GigaProf. dr Stevan Ili
ć
 dr Mirjana Lap
č
evi
ć
 Ass. dr Predrag Mitrovi
ć
 Prof. dr Miodrag Ostoji
ć
 dr Slavica Simeunovic, Mr. sciAss. dr Vladan Vuk 
č
evi
ć
 Dr. Dragan MiljusUrednik: Prof. dr Miodrag Ostoji
ć
 Dopisni clan SANUKourednici:Prim., dr Mirjana Lap
č
evi
ć
 dr Slavica Simeunovic, Mr. sciAss. dr Vladan Vuk 
č
evi
ć
 1
www.belimantil.info
 
Predgovor
Evropska agencija za rekonstrukciju je imaju
ć
i u vidu epidemiju ishemijske bolesti srca u Srbiji i CrnojGori dala inicijativu i finasijska sredstva za formiranje Nacionalnog komiteta Srbije za donošenje preporuka u medicini, što su podržali, i u sastav Upravnog odbora ušli i predstavnici ministarstva R. Srbije, predstavnici Fonda zdravstvene zastite R Srbije, Svetske zdravstvene organizacije.Zamisao je bila da radna grupa za kardiovaskularnu medicinu bude tako formirana da su u njoj prestavniciiz primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zastite, kao i farmaceut, i to iz svih regiona R Srbije. U tuRadnu grupu su prema tim kriterijumima ukljuceni Prof. Dr Sinisa Dimkovi
ć
, Klinicko-bolnicki centar Dr Dragiša Mišovi
ć
, Beograd, Prof. Dr Miša Štajnic, Institut za kardiovaskularne bolesti, Sremska kamenica(Predsednik Drustva lekara Vojvodine), Prof. Dr Petar Seferovi
ć
, Institut za kardiovaskularne bolesti,Klnicki centar Srbije, Beograd (Predsednik Kardioloske sekcije SLD), Prof. Dr Stevan Ilic (Institut zarehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika “Radon”, Niska Banja; Prodekan za nauku, Medicinski fakultet u Nisu), Prof. Dr Momcilo Miloradovi
ć
(Klincko-bolnicki centar u Kragujevcu), Prim. Dr Mirjana Lapcevi
ć
 (Dom zdravlja Vozdovac, Beograd, Predsednik Sekcije opste medicine SLD), Mr.Ph. Snezana Rajkovi
ć
 (Apotekarska ustanova Beograd) i Prof. Dr Miodrag Ostojic, Dopisni clan SANU (Institut zakardiovaskularne bolesti, Klinicki centar Srbije u Beogradu; Predsednik Udruzenja kardiologa Jugoslavije)kao rukovodilac grupe. Komisija je donela odluku da napise dva dokumeta: 1. Preporuke o prevencijiishemijske bolesti srca i 2. Preporuke o preventivnom, dijagnostickom i terapijskom pristupu bolesnicimasa bolom u grudima.Instrukcije iz Upravnog odbora su bile da prepruke mogu da se rade u radno vreme te da autori za njihovo pisanje nece biti honorisani.Pošto je zna
č
ajan broj
č
lanova Radne grupe imao ve
ć
preuzete obaveze, te su mogli da ucestvuju u radugrupe u savetodavnim i recenzenskim poslovima, da bih se zadatak u pisanju preporuka obavio, a on jeukljucivao i ediciju teksta (preliminarnu tehnicku obradu, lekturu i korekturu) na predlog rukovodiocaRadne grupe ukljuceni su u sastav Radne grupe još Prof. Dr Ivanka Gajic (Institut za zdravstvenu zastituSrbije “Batut”, Beograd), Prim. Dr Andjelka Vukicevi
ć
(Institut za zdravstvenu zastitu Srbije “Batut”,Beograd), Prim Dr Petar Borovi
ć
(Institut za zdravstvenu zastitu Srbije “Batut”, Beograd) Doc.Dr LjilajnaDjordjevi
ć
-Denic (Institut za epidemiologiju, Mediicnski fakultet u Beogradu), Prof. Dr ZoranaVasiljevi
ć
(Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinicki centar Srbije u Beogradu); Asistent Dr VladanVukcevi
ć
(Institut za kardiovaskularne bolesti, Klinicki centar Srbije u Beogradu); Slavi
ć
a Simeunovi
ć
 (Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoc Beograd), VNS Dr Sci Mirjana Pavlovi
ć
, (Gradski zavod zazastitu zdravlja, Subotica) i Dr Vojislav Giga (lekar na specijalizaciji Institut za kardiovaskularne bolesti,Klinicki centar Srbije u Beogradu). Prosirenje Radne grupe je bitno doprinelo multidisciplinarnosti iefikasnosti radne grupe.Pisanje preporuka je olaksano posle posete rukovodica Radne grupe institucijama koje se bave tim poslovima u Engleskoj i Skotskoj, a u organizaciji Evropske agencije za rekonstrukciju. Ta poseta jeomogu
ć
ila da se sagleda sva kompleksnost jednog procesa koji predstavlja donošenje preporuka za nekuoblast. Radna grupa je pod rukovodstvom EPOS konsultantske grupe pokusala da primeni sve predvidjene postupke u donošenju preporuka, sto je inace, prvi pokusaj ovakve vrste kod nas. Za razliku od institucija uEngleskoj i Skotskoj, ova Radna grupa je svoj zadtak obavljala na principima volonterskog radamotivisanog entuzijazmom da se Preporuke odstampaju u hiljadama primeraka i budu besplatno dostupnesirokoj lepezi nasih medicinskih profesionalaca uz iskrenu nadu da
ć
e to podici nivo zdravstevene zastite unasoj zemlji.Prva verzija teksta predata je 28. juna 2002. godine i poslata na reviziju i primedbe kod 100 medicinskih profesionalaca širom Srbije (profesora Univerziteta, lekarima u domovima zdravlja, bolnicama, službamahitne pomo
ć
i, predstavnicima ministarstva, fondova, farmaceutima i biohemicarima, itd). Nakon prikupljanja pismenih i usmenih primedbi održana je 16. jula 2002. godine Nacionalna konferencija nakojoj su primedbe obrazložene i proširene. Takodje je preliminarna verzija stavljena na uvid javnosti posleoglašavanja u dnevnom listu “Politika” 04. 09. 2002. Neke od datih primedbi i sugestija su prihva
ć
ene,druge odbijene uz obrazloženje. Naro
č
ito su zna
č
ajni bili pisani doprinosi Prof. Dr Lazara Lepšanovi
ć
a,Prim. dr 
Č
aslava Stoši
ć
a, kao i mnogobrojne druge usmene i pismene sugestije na Nacionalnojkonferenciji. Takodje, imamo potrebu da se zahvalimo Prim. dr Dobrici Jankovi
ć
u, predsedniku Sekcijeurgentne medicine SLD-a i Prim. dr Miroslavu Djeki
ć
u koji su organizovali zajedno sa Udruženjemkardiologa Jugoslavije jednodnevni simpozijum 07.maja 2002. godine u okviru V jugoslovenskog kongresa2
www.belimantil.info
 
urgentne medicine o donošenju prednacrta preporuka posve
ć
en pisanju preporuka. Definitivna verzijateksta predata je za štemapanje 24. 09. 2002. godine.U cilju davanja mišljenja u odnosu na ja
č
inu – klasu preporuka, a i za nivo dokaza, vršena je intenzivnarazmena mišljenja medju autorima preporuka. Uz to, pregledano je sedamdesetak razli
č
itih ve
ć
napisanih preporuka Evropskog udruženja kardiologa, Ameri
č
kog koledža kardiologa, Ameri
č
ke asocijacijekardiologa, Škotske nacionalne organizacije za donošenje preporuka, Nacionalnog instituta za klini
č
ku perfekciju Engleske (NICE) i drugih. Zatim su odredjeni autori pojedinih delova preporuka sa zadatkom dase drže zaklju
č
aka iz prethodnih konsultacija. Na ovaj na
č
in se želelo da se minimizira makar i nehoti
č
no preubedjenje i subjektivnost pojedinaca.U tekstu su navedeni autori pojedinih poglavlja, koji su i pored ograni
č
enja zbog ujedna
č
avanja tekstadatog od strane urednika imali delimicno slobodu iznošenja svojih pogleda na savremena shvatanja iz dateoblasti.Medjutim, treba istaci da je donošenje preporuka mnogo kompleksniji proces, nego onaj koji je primenjen pri donošenju ovih, a on zahteva i više vremena i materijalnih sredstava kojim bi se izmedju ostalogkompenzovalo utrošeno vreme i nagradio strucno-naucni i edukativni doprinos svakog ucesnika u tom procesu. Tada bi svakako princip zastupljenosti svih regiona bio još bolje zastupljen. Svaki po
č
etak jetežak, medjutim, postoji opravdana nada da
ć
e svake sledece preporuke biti sve kvalitetnije bas zbogunapredjenja procesa njihovog donošenja.Rukovodilac Radne grupe i urednik KouredniciProf. Dr Miodrag Ostoji
ć
Dr Slavica Simeunovi
ć
 Dopisni
č
lan SANU Prim dr Mirjana Lap
č
evi
ć
 Ass. dr Vladan Vuk 
č
evi
ć
 Beograd24. 09. 2002.3
www.belimantil.info

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->