Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ke Arah Konsep Maklumat yang Di Perdagangkan Di Sektor Awam

Ke Arah Konsep Maklumat yang Di Perdagangkan Di Sektor Awam

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,493|Likes:
Published by egahmulia

More info:

Published by: egahmulia on Feb 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

 
Jurnal
Pengurusan
Awam
Jilid
2
Bilangan
I
Januari
2003
KEARAH
KONSEP
MAKLTJMAT
YANIG
DIPERI}AGANGKAN
{TRADABLETNFORMATTOM
nr
SEKTOR
AWAM
-
Impak
Ekonomi
Dari
Pengurusan
MakhimatorganisasiAwam
Dr.Zakaria
bin
Abdul
Hadi
PENDAHULUAN
Kesan
glob;lisasi
danpenyerapan
TeknologiMaklumat
dan
Kornunikasi
(ICT)
di
sektor
awam
akan
rnery'adi
pengurusmaklumat
terpaksamempelbagaikanpengurusan
maklumat.
Penekanankepadaaspek
ekonomimaklumat
yang
menjurusbagaimanamengeksplotasi
maklumat-maklumat
tersebutkepada
rrilai
barang
yang
kornersialakan
menjadi
arah
tuju
yang
bar-u
di
dalam
pen!$rusan
maklumat.
Sektor
awam
adalahgedungpelbagai
jenis
makiumat
yang
perlu
dimanfaatkan
oleh
semua
pihak
dalam
usaha memajukan
negara
selaras dengan
penerapankonsep
ekomoni
berasaskan
ihnu
(k-ekonomi).
Makiumat
di
sektor awam
mempunyai
nilai
kon'rersial
keranasifatnya
yang
komprehensif,
boleh
diperca.yai
danmerangkumi
berbagai
jenis
datadanmaklumat.
Walau
bagaimanapun padamasa
ininilai
komersiaimaklumat
sektorawam
masih kurans
dised.ari
oleh
masyarakatumum.
Kertas
ini
bertujuan
untuk
membincangkan
konsepkomersialisasi
maklumat
yang
diperdagangkan
{Tradable
Informction)
sek:tor
awam
yangboleh
menjadi
asas
kepadapertumbuhan
industrimaklumat,
prospek
pelaksanaan
konsep
ini
dalamsektor
awamdi N{aliysia
sertacaciangan
ke
arah
mereaiisasikanperkara
tersebut.
KONSEP
N,IAKLUI}IATYANGDIPERDAGANGKAN
(T
RA
D
A
B
L
E
I
N
F
O
RMA
T
O
19
Konsep
maklurnat
yang
diperdagangkan
ini
wujud
apabila
dataatau
maklumat
yang
dikumpulkan,
diprosesdan
dianalisa
itu
berkait
rapatdenganpembangunan
ekonomi
<lan
sosial
daiamindustri
makiumat.Walau
bagaimanapun
komersialisasi
maklumat
merupakan
satu
ungkapan
(erpression)bertujuan
untuk
memahami
bahawa
maklumatmerupakan
satu
komoditi
yang
rnempunyai
nilai
dan
kualiti
tertentu.
Ianyaboleh
dijual
beli
sebagaimana
komoditi-
komoditi
la-in
yang
adadalam
pasaran
(Young,
1992).
Sebagai
maklumat
yang
bolehdiperdagangkan,
ianya
mempunyai
ciri-ciri
yang
samasebagaimana
komoditi
biasa. Walaupun
begitu
maklumatmempunyai
satu
ciri
yang
unik iaitu
maklumat
mungkin tidak
pupus
setelah
dijual,
nilainya
bergantungkepadapenggunaannya
dan
rnungkintidak mengikut kelok
penawaran
dan
permintaanbiasa bagi
komoditi
lain.
Di
dalamkertas
ini
konsepmaklumatyang
diperdagangkan
akan dibincangkan
sebagai
konsep
Komersialisasi
Maklumat
yang
difikirkan
lebih
sesuai.Komersialisasi
maklumatmelibatkan
falsafah pengurusan
di
mana
sesebuah
organisasi menyelaras
secara
aktif
permintaan
pelanggan
dan
menyesuaikannya
dengan
produkmaklumat
yang
dikeluarkan.
23
 
24
*'o*:#;;;'"#::';#';;:::"n:#:tr:fltr{:i#::,:::::f;:*"
PERKEMBANGANINDUSTRI
MAKLUMAT
Eraindustri
maklumattelahmenjadi
elemen
penting
di
sektorekonomi
negara-negara
maju
keranaberupaya
memainkan
peranan
untuk
menawarkan
maklumat
kepada
r.kro,
p".dagungu.r,
saintifik
danteknikal.
Pertumbuhan
industrimaklumat
memerlukan
integrasi
di
intara
sektor
awam
dan
swasta.
Permintaan
yang
bertambahterhadap
maklumat
oleh
sektor
swasta
menyebabkansektorawam
perlu
mengeksploitasi
serta
mengagihkan
maklumat
dalam
pasaran
(Myer,1990).
Apabila
era
industrimaklumat
semakin
maju,
maklumat yang
dijual
adalahdata
yang
telah
diprosesserta mempunyai
nilai
tambah(value-added),
data
digital
atau
data
eleklronik.Data-data
tersebut
boleh
didapatidalambentuk
on-line
service,
CD-ROM atau disket
dan
kemudahan
ICT
telah
mempermudahkan
eksploitasimaklumat
di
serata
dunia
untuk
kegunaansektorperdagangan.
Faktor-faktor
Kewujudan
Industri
MaklumatKewujudan
industri
maklumat
dipengaruhi
oleh
beberapa
faktor
termasuk
kesan
modenisasi
teknologi maklumatdan
penggunaan.
Kesan
globalisasi,
kemajuan
teknologi
danfaedahpersaingan
juga
telah
menyumbang kepada
pertumbuhan
industri
maklumat
(Moore
and
Steele,1991).
Di
samping
faktor
teknologi,
pertumbuhan
industri
maklumat
juga
dipengaruhi
oleh
kuasapasaran
olehpihak-pihakyang
berkepentingan yangbergantung kepadasumber
maklumatluaran.
Didapati
permintaanmaklumat yang
tinggi
oleh
pengguna
dari
sektorawam dan
swasta
menyebabkan
berlaku
peningkatanperkhidmatan
pemasaran
maklumatmeningkat.
Permintaan
maklumat
oleh
sesebuahorganisasi
juga
dikaitkan
dengan
pengurusan
sumber organisasi.Kebanyakanorganisasi menghadapi
masalah
kekurangansumber maklumatselain
dari
tenaga
buruh mahir,modal
dan
masa.
Disebabkan
maklumatbegitupenting
untuk
organisasi tersebutdan sukar
diperolehi,
sumber
maklumat
luaranakandigunakan
oleh
organisasi
bagi
mengurangkankospenyediaanmaklumattersebut
.
PROGRAM
TEKNOLOGI
MAKLUMAT
SEKTOR
AWAMDAN
KE
ARAH
K-EKONOMI
Malaysia
kini
sedang
melalui
proses
peralihanekonomi
yang
berdasarkanpengeluaran(P-Economic) keekonomiyang
berasaskan Pengetahuan
(K-Economic).
Program
penggunaan
ICT
di
dalam seklorawam
melalui
aplikasi
kerajaan
elektonik
(E-Government)mentpakan
landasan
yangterbaik untuk
menyerapkankonsep
K-ekonomi.
Aplikasi
Kerajaan
Elektronik
seperti
HRMIS
(Human
Resource Management
Information
System),
EPS
(Electronic
Procurement
Systems)
dan
lainlain
akan
menjadikan
pengurusan
maklumat sektor awam
lebih
teratur,
sistematik
dan
menyeluruh.
Kebanyakan
aplikasi
ini
akan
melibatkan
pengurusan
maklumat
sama
ada
maklumat
sosial,
ekonomi,
statistik,
geografi
dan
sebagainya.
Maklumat-maklumat
ini
merupakan
asas
kepadapembentukankonsep
K-ekonomi.
Justeru
itu
impak
utama
program
IT
di
seklor awam
adalahpengurusandan
pengumpulanmaklumatyang
sudah
tentu
boleh
dijadikanbahan
yang
mempunyai
nilai
komersial.
Ini
akan
menjadi
asas
kepada
pembentukanindustrimaklumat di
nesara
ini.
Jurnal
Pengurusan
Awam
Jilid
2
Bilangan
I
Januari
2003
 
Dr. Zakaria
bin
Abdul
Hadi
PERANANORGANISASI
AWAM
DAN
SWASTA
DI DALAM
INDUSTRI
MAKLUMAT
Pertumbuhan
industri
maklumattelah
menyebabkan pertambahanpermintaan
maklumat
oleh
seklor
swasta
terutamanya
syarikat
maklumat
(InformationBased
Company).
Permintaan
maklumat
kerajaan
oleh sektor
swasta
telah
membangunkan
seklor
pengurusan
maklumat
sektorawam
di
mana
maklumat menjadi
elemenyangdigunakan.
Penglibatan
pihak
swasta
memberi
kesan
yang
besar terhadap kemajuan
industri
maklumat.
Pengeluar pangkalandatabertanggungjawabmenapis
maklumat
untuk
menentukan
nilai,
mutu
serta
kelulusan
sumber
maklumat
tersebut
(Garnsworthy,
1990).
Dalam
perniagaan
maklumat,
broker
maklumatbertindak
sebagai
gudangmaklumatdimanamereka
akan
mengumpulmaklumatdari berbagai
sumber, memproses,
membungkusdanmenjualnya
kepada
pengguna.
Merekabertindak
sebagai orang tengah
yangboieh
mengawalpasaran
dan
harga
maklumat.Dalam
pelaksanaan
aktiviti
perdagangan
maklumat,
terdapatperhubungan
di
antara
pihak
swasta
(brokermaklumat)
dengan
pihak
kerajaan kerana
fungsi
kerajaan sebagai
sumber
maklumat.
Di
samping
itu
pihak
kerajaan
juga
menjadi
penentukepada
sejauhmanaperanan
syarikat
swasta
di
dalam sektor
ini
serta
peruntukan
prosidur
dan
peraturan yangditetapkan.
INDUSTRI
MAKLTJMAT DI
AGENSIAWAM
Sebagai
pengeluarutama maklumat,sektor awam
perlu
memainkan
peranan
yang
cergas
untukmenggalakkan pertumbuhan
industri
maklumat manakala
seklor
swasta
akan
lebih
bergantungkepadasektor
awambagi
mendapatkanbahan-bahan
maklumat.
Beberapasoalan
yangberkaitan
dengan
sejauhamana
sektor awam
harusmemainkan
peranannya
dan
apakah
isu-isu
yang
berkaitan
perlu
diperjelaskansupaya
bentuk
perdagangan
ini
memberi
faedahkepada
sektorawam.
Organisasi Awam
Sebagai
Sumber
Maklumat
Secara
umumnya kerajaanmengumpulberbagai maklumat
melalui
transaksi
pihakkerajaandenganorangawam. Terdapat
peranan
penting
kerajaan
di
dalam
industri
maklumatsamaada
sebagai
penggerak,penggunaataupenyedia
maklumat
kerana kerajaan mempunyai
rangkaianpenyaluran
maklumat
yangteratur.
Disebabkanmaklumat kerajaanmempunyai
nilai
qkonomi,ianya
boleh
disebarkan
kepada
semua
pihak
yangmemerlukannya
supaya
nilai
maklumat
dapat
memberifaedah
sosialdan
ekonomi
yangakan
memberi
kesan kepada
kekayaan
negara.
Memandangkan
maklumat
kerajaandatangnya
dari
sumber
utamaQtrimary
sources),
ianya
boleh
dipercayai dan tepat berbanding
dengan sumber-sumber
lain.
Maklumat
kerajaan
selalunya
dinilai
kepada
fakta,
ketepatannya,pemprosesanserta
pengolahansemulamaklumat
yangmemudahkan
pengguna
menggunakannya.
25
Jabatun
Perkhidmann
Awam
Malaysia

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cik Norhazlinda liked this
Fieza Gurlz liked this
Nick Owen liked this
Nash Glo liked this
hawasolehah3870 liked this
Zaidani Eyoy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->