Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analisis Kesalahan Bahasa

Analisis Kesalahan Bahasa

Ratings: (0)|Views: 85|Likes:
Published by Adam Faiz
blog
blog

More info:

Published by: Adam Faiz on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

 
Skor A Analisis Kesalahan Bahasa 910/2
 Analisis KesalahanBahasa
Penilaian analisis kesalahan bahasaberasaskan
Penganalpastian kesalahan
Ketepatan dan kewajaran
Ketepatan pembetulan
Infor :
Mengenal pasti, menganalisis, danmembetulkan kesalahan bahasa yangterdapat dalam teks. Fokus kesalahanialah:
Ejaan
Tanda baca
Kosa kata
Imbuhan
Frasa
Klausa dan ayat 
Nota :
Peruntukan markah bagi bahagian iniialah 15 markah. Peruntukan masa 30minit. Calon perlu mengambil kira tigaaspek iaitu;
 Jenis kesalahan
Sebab-sebab kesalahan
Membuat pembetulankesalahanMarkah yang diperuntukkan ialahtiga markah bagi setiap analisiskesalahan.Calon perlu mengetahuiketiga-tiga aspek pengujian iaitu;kesalahan,alasan/sebab kesalahan,dan pembetulan kesalahan. Setiapkesalahan tatabahasa perludinyatakan sebab-sebabnya dengan jelas dan tepat.Calon tidak bolehmencatat jawapan secara ringkas,sebaliknya hendaklah menyalinsetiap kesalahan yang hendak dibaiki itu secara teratur.Calon tidak boleh menjelaskan sesuatukesalahan dengan hanyaberdasarkan andaian semata-mata.Oleh sebab bahagian inimerupakanbahagian yang agar sukar bagi calon yang kurang kemahiran dalambidang tatabahasa maka, calonhendaklah membuat banyak latihanagar berupaya membuat analisis tigaaspek tersebut. Calon hendaklahbersedia lebih awal dengan membuat latihan demi latihan supaya merekadapat menguasai kemahiranmenganalisis kesalahan bahasa.
Strategi menjawab soalan:
Oleh sebab, markah yangdiperuntukan satu markahbagi setiap bahagian analisis,calon hendaklah berusahauntuk memproleh 3 markah penuh bagi setiap satukesalahan.
Calon perlu mengenal pasti jenis kesalahan
Calon hendaklahmenerangkan sebab-sebabkesalahan itu denganterperinci.
 Jangan terburu-buru untuk menjawab , sebaliknya pastikan petikan dibacadengan teliti sertacermat.Sambil membacagariskan kesalahan yangditemui.
Untuk menambahkankemahiran, calon dinasihatkanagar sentiasa membualatihan menganalisis sesuatukesalahan bahasa.
Latihan yang kerap akanmenambahkan keyakinancalon menjawab dengantepat.
Buku-buku rujukan, bukutatabahasa dewan, kamusdewan, dan lain-lain majalahdapat membantu calon
Mnasir75
1
 
Skor A Analisis Kesalahan Bahasa 910/2
menentukan kesahihan jawapan.
Pemahaman terhadap sesuatuhukum tatabahasa, penggunaan istilah, pengimbuhan dan struktur ayat perlu dikuasai.
Semakan hendaklah dilakukansebelum menghantar skrip jawapan.
Kelemahan Jawapan Calon
Kelemahan calon mungkindisebabkan olehkurang kemahiran untuk mengesankesalahan, menjelas sebab-sebabkesalahan, dan membetulkankesalahan. Kelemahan yang lazimadalah dalam aspek menjelaskansebab-sebab kesalahan. Hal inidemikian kerana, calon tidamenguasai kemahiranberbahasa.Calon tidak yakin akan jawapan yang diberikan.Kebanyakan calon kurang pekadengan sistem ejaan bahasa Melayu,tidak memahami pola kesalarasanvokal, penggunaan tanda baca, penggunaan imbuhan, kata majmuk,kata ganda, kata tugas, dan struktur ayat. Kebanyakan calon hanya dapat mengenal pasti antara dua hinggaempat kesalahan sahaja. Calonsebenarnya tidak pasti dengankesalahan dalam teks. Calonmenyenaraikan beberapa kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan yang dijadikan pengujian. Ada calon yang hanya tahu jeniskesalahan tetapi tidak tahumenerangkan sebab-sebabkesalahan.Terdapat calon yanghanya tahu membuat pembetulansahaja. Terdapat calon yangmembuat sekap jarang mengubah perkataan yang sedia betul menjadi perkataan yang salah.Secara keseluruhannya, bahagian inicuba menguji penguasaan aspetatabahasa yang meliputi morfologidan sintaksis.Untuk memperolehmarkah yang baik dalam bahagian inilangkah-langkah berikut bolehdijadikan panduan;Pengusaaan yang mendalam tentangaspek tatabahasa. Oleh sebabbahagian ini menguji secara khusustentang aspek tatabahasa, calon-calon dinasihati supayamenguasai dengan sepenuhnyatentang hukum-hukum tatabahasa.Buku tatabahasa yang mesti dirujuk dan menjadi peganan ialah bukutatabahasa Dewan. Hal inisebenarnya sudah ditekankan dalamkertas I.Calon mesti membiasakan dirimenggunakan teknik menganalisiskesalahan bahasa apabila membacasebarang bahan bacaan terutamaakhbar, majalah, papan iklan, kainrentang, dan sebagainya. Denganadanya latihan menggunakan teknik menganalisis akan memudahkancalon menguasai aspek tatabahasa.Soalan-Soalan yang dikemukakanbermula dari tahun 2001 hingga2007 adalah seperti berikut :
2001;
i.kata sendi namaii.ayat tiada objeiii.imbuhan Me kaniv.Klausav.Kesalahan ejaanvi.Kata ganda 
2002 ;
i.kata pemeriii.kata sendi namaiii.kesalahan ejaaniv.kata bilanganv.binaan ayat pasivi.ayat tiada obje
2003;
i.kata sendi namaii.binaan ayat pasiiii.kata gandaiv.kata kerja transitiv.penjodoh bilangan 
2004 ;
Mnasir75
2
 
Skor A Analisis Kesalahan Bahasa 910/2
i.penjodoh bilanganii.ayat tiada subjeiii.kata hubung pancanganrelatif iv.binaan ayat pasiv.imbuhan kata adjektivi.imbuhan Memper kanvii.kesalahan ejaan
2005 ;
i.kata pemeriii.kata sendi namaiii.struktur ayat pasiiv.kata sendi namav.kata kerja aktif transitivi.kata hubung komplemen
2006 ;
i.kata hubung komplemenii.kata kerja transitiiii.tanda sempangiv.kata hubung gabunganv.kata hubung relativi.kita bilangan ordinal
2007
i.kata hubung relatiii.kata nafiiii.kata tanya dalam aya penyataiv.ayat pasiv.kata seru Nah! 
2008
i.hukum DMii.kata hubung yang salahiii.kata hubung keterangan caraiv.olomof yang salahv.ayat tergantung tiada subjevi.penjodoh bilangan selepaskata bilanganvii.tiada objek selepas kata kerjatransitif 
2009
i.kata hubungan berpasanganii.kata nafiiii.salah hukum D-Miv.kata sendi namav.unsur lewah dalam katamaksud jamak 
2010
i.kata bilanganii.tiada kata hubung keteranganiii.kata hubung relatiiv.pemilihan diksi yang salahv.apitan MeN-kan yang salahvi.ayat transitif tiada obje
SOALAN 2001.
Sejak sedekad yang lalu, banyak lebuhraya telah dibina,
di antaranya
lebuhraya yang menghubungkan utaradengan selatan, dan yangmenghubungkan timur dengan barat diSemenanjung. Pembinaannya telahdilaksanakan oleh syarikat-syarikat korporat dengan
menelan berbillion
ringgit. Pembinaan prasarana itu juga
memanfaatkan
 
 pengguna
keranadapat 
 
menghubungi 
antara satutempat dengan tempat yang lain denganlebih cepat.SOALAN 2002Universiti Panca Persada (UPP)
adalah
universiti berkembar yang terletak 
antara bandaraya
 pintar Cyberjayadengan Seremban. Kini,
UPPmempunyai lebih kurang 11 000 pelajar di kedua
buah kampus, yangdilengkapi dengan infrastruktur teknologimaklumat yang bertaraf dunia. Pelajar dan kakitangannya menikmati aplikasi-aplikasi teknologi tanpa wayar yang
 pelajar universiti lain tidak dapat nikmati,
antaranya penggunaan kad pintar, pentadbiran tanpa kertas, sistem pembelajaran multimedia,perpustakaandigital, dan sebagainya. Universiti telahmengadakan kerjasama dan aktiviti-aktiviti usaha sama
secara meluas
dengan syarikat-syarikat tempatan danmultinasional.
Dengan adanya tenaga pengajar kelas pertama dansokongan padu daripadakakitangan pentadbiran
.Sesungguhnya UPP akan terus meneroka,menyelidik,dan menewarkan pendidikanberkualiti dan terbaik kepada pelajar.
SOALAN 2003
Pengangguran bukanlah masalah utamadi negara ini
seperti didakwa
oleh pihak-pihak tertentu,Sebenarnya,
isuyang mereka
 
timbulkan
itu berpuncadaripada sikap
sebahagian besaanak-anak muda
yang terlalu memilih
Mnasir75
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->