Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Otvorený list ministrovi Žigovi

Otvorený list ministrovi Žigovi

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:
Published by Matúš Kollár
Poslanec a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba dnes poslal otvorený list ministrovi životného prostredia SR Petrovi Žigovi, v ktorom polemizuje s jeho záverečným vystúpením k novele zákona o integrovane prevenciu a kontrle znečistenia (IPKZ) v pléne NR SR, 31.1.2013. Poslanec Huba dokazuje v liste oprávnosť svojho pozmeňujúceho a doplňujceho návrhu k vyššie uvedenému zákonu a zároveň poukazuje na skutočnosť, že poslanci a poslankyne za vládnu stranu SMER-SD sa pri hlasovaní nerozhodujú na základe vecných argumentov, ale podľa straníckej príslušnosti ich autorov.
V závere listu pripomína poslanec Mikuláš Huba, že z jeho strany ide zásadne o snahu zvýšiť kvalitu návrhov zákonov, predkladaných do NR SR, a nie o žiadne partizánske metódy, z čoho ho vo svojom vystúpení obvinil minister Žiga.
Poslanec a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Mikuláš Huba dnes poslal otvorený list ministrovi životného prostredia SR Petrovi Žigovi, v ktorom polemizuje s jeho záverečným vystúpením k novele zákona o integrovane prevenciu a kontrle znečistenia (IPKZ) v pléne NR SR, 31.1.2013. Poslanec Huba dokazuje v liste oprávnosť svojho pozmeňujúceho a doplňujceho návrhu k vyššie uvedenému zákonu a zároveň poukazuje na skutočnosť, že poslanci a poslankyne za vládnu stranu SMER-SD sa pri hlasovaní nerozhodujú na základe vecných argumentov, ale podľa straníckej príslušnosti ich autorov.
V závere listu pripomína poslanec Mikuláš Huba, že z jeho strany ide zásadne o snahu zvýšiť kvalitu návrhov zákonov, predkladaných do NR SR, a nie o žiadne partizánske metódy, z čoho ho vo svojom vystúpení obvinil minister Žiga.

More info:

Published by: Matúš Kollár on Feb 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2014

pdf

text

original

 
Mikuláš Huba
 poslanec NR SR
Váţený pán
 
Peter Ţiga
 
minister ţivotného prostredia Slovenskej republiky
 
Nám. Ľ. Štúra 1,
BratislavaV Bratislave 11.02.2013
Váţený pán minister,
 v súvislosti s
Vašou reakciou na moje vystúpenie v
pléne Národnej rady Slovenskej
republiky zo dňa 31.01.2013, ktoré sa týkalo predloţenia pozmeňujúceho a
 
doplňujúceho
návrhu k vládnemu návrhu zákona o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovaniaţivotného prostredia a
o zmene a
doplnení niektorých zákonov (tlač 277) (ďalej len„pozmeňujúci a
 
doplňujúci návrh“) si so všetkou úctou dovolím uviesť pár faktov. KeďţeVaše vystúpenie uzatváralo rozpravu k
predmetnému bodu programu a v zmysle
rokovacieho poriadku som naň nemohol odpovedať bezprostredne, volím túto formu
reakcie.
Rád by som zdôraznil, ţe mnou predloţený pozmeňujúci a
 
doplňujúci návrh ani
v jednom zo svojich deviatich bodov nemení zásadne spôsob fungovania Slovenskej
inšpekcie ţivotného prostredia, ako ste to tvrdili vo svojom vystúpení.
Ako sa uvádza v odôvodneniach k
 jednotlivým bodom, mojím pozmeňujúcim
a
doplňujúcim návrhom sa malo dosiahnuť najmä zosúladenie znenia návrhu zákona
o integrovanej prevencii a kon
trole znečisťovania ţivotného prostredia a
o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) s
 
uţ platnými a
 
účinnými zákonmi, ktoré súintegrálnou súčasťou slovenského právneho poriadku (konkrétne zákona č. 137/2010 Z. z.
o
ovzduší v
znení
zákona č. 318/2012 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmenezákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v
znení neskorších predpisov, zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákona č. 220/2004Z. z. o ochrane a vyuţívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. ointegrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a
 
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov).Ďalším cieľom pozmeňujúceho a
 
doplňujúceho návrhu bolo spresniť k
ompetenciea
tým urobiť uplatňovanie predmetného zákona účinnejším a jednoznačnejším.
 V
tejto súvislosti by som rád opätovne uviedol, ţe k
 
podaniu môjho pozmeňujúceho
a
doplňujúceho návrhu prispelo vo veľkej miere aj kritické stanovisko Odboru legislatívy
a aproximácie práva Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrhu zákonavytýka nesprávnu implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola
znečisťovania ţivotného prostredia) v
 
platnom znení (ďalej len „smernica“), (napr. čl. 3 bod14 smernice) či implementáciu smernice do vyhlášky, čo je v
rozpore s
čl. 7 ods. 2 ÚstavySlovenskej republiky (napr. čl. 26, čl. 28, čl. 29, čl. 35, čl. 40, čl. 43, čl. 50,
 
čl. 52
-
54, čl. 57smernice, atď.).
 
Dovoľujem si zároveň oponovať tvrdeniu, ţe obsah mnou predloţenéhopozmeňujúceho a
 
doplňujúceho návrhu je uţ zapracovaný vo Vami bliţšie nešpecifikovanejvyhláške. Ako bolo vyššie uvedené, cieľom môjho pozmeňujúceho a
do
plňujúceho návrhu
bolo najmä terminologické zosúladenie znenia návrhu zákona s
inými, uţ platnými
a
účinnými zákonmi, nie však s vykonávacími právnymi predpismi, a
ko aj spresnenie
formulácií na prospech jednoznačného výkladu a
aplikácie zákona.
Súčasne je
 
potrebné poznamenať, ţe ţiadna vyhláška, resp. vyhlášky prijaté k
 
vyššieuvedeným zákonom neriešia ustanovenia, ktoré boli predmetom môjho pozmeňujúceho
a
doplňujúceho návrhu a
ani úplné a
dôsledné premietnutie vyššie spomínaných smerníc sa
mi ani s pomocou odborníkov na legislatívu nepodarilo v platných podzákonných normách
nájsť. Vyššie uvedené dáva za pravdu mnou zvolenému postupu a
 
predloţenémupozmeňujúcemu a
 
doplňujúcemu návrhu.
 
Za úplne nepochopiteľnú povaţujem Vašu kritickú zmienku o
akomsi mojomúdajnom
partizánskom spôsobe zasahovania do podoby zákonov predloţených do Národnej
rady Slovenskej republiky (NR SR)
. Naopak, ako predseda príslušného výboru som natýţdeň prerušil rozpravu k
 
tomuto bodu programu, aby bolo dosť času všetky moje i ďalšie
po
zmeňujúce a
 
doplňujúce návrhy prediskutovať. Ani Vy, pán minister, ani nikto iný
z
Vášho ministerstva o
takúto diskusiu záujem neprejavil a
po týţdni pri hlasovaní navýbore sedem poslancov za Vašu politickú stranu súbor mojich pozmeňovacích
a
doplňujúcich
návrhov bez diskusie zamietlo.Preto som následne v zmysle zákona o
rokovacom poriadku vyuţil inštitút 15
podpisov a
predloţil som nie zásadne iný, ako tvrdíte, ale len redukovaný súbor deviatich
navrhovaných zmien v
úprimnej snahe zákon aspoň čiastočne vylepšiť, bez toho, aby v
tom
bolo akékoľvek politikum. Podobná situácia bezdôvodného z
amietnutia sa opakovala ajminulý
týţdeň pri mnou navrhovanej novele geologického zákona, ktorá by eliminovala
bezdôvodnú diskrimináciu pracovníkov v základnom geologickom výskume, alebo pred

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->