P. 1
faktor-faktor mempengaruhi pencapaian akademik lelaki dan perempuan

faktor-faktor mempengaruhi pencapaian akademik lelaki dan perempuan

Ratings:

4.6

(25)
|Views: 21,898 |Likes:
Published by toh

More info:

Published by: toh on Feb 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
EX 3133
A111714 A111751 A111775 A113001
1
BAB IPENDAHULUAN1.1PENGENALAN
Semenjak mencapai kemerdekaan, negara kita telah mengalami suatu perubahan yang pesatdalam sistem pendidikan. Dasar-dasar pendidikan negara sentiasa dikaji untuk mempertingkatkan lagi mutu akademik manakala kurikulum diperkemaskan bagi memastikankeberkesanan perlaksanaannya dalam menghadapi cabaran alaf baru yang wujud dalam bidangekonomi, politik mahupun sosial. Pendidikan menjadi unsur utama dalam membentuk peribadiseseorang individu di samping merefleksikan tingkah laku moral seseorang.Kementerian Pendidikan telah berusaha untuk memantapkan satu falsafah pendidikanyang meliputi semua tahap iaitu rendah, menengah dan tinggi. Oleh itu, Kementerian Pendidikantelah merasmikan satu pernyataan sebagai falsafah pendidikan negara pada tahun 1988 iaitu:
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berahklak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraandiri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dannegara.”
Dalam era globalisasi yang mencabar pada masa kini, negara di serata dunia semakinmemandang berat terhadap bidang pendidikan kerana ia memainkan peranan yang penting bagisesebuah negara untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan bersahsiah tinggi. Oleh yangdemikian, Malaysia sebagai sebuah negara yang melangkah maju menuju era berteknologi tinggi juga memberi penekanan terhadap soal  pembangunan sumber manusia. Misalnya, RancanganMalaysia Kesembilan (RMKe-9) pada tahun 2006 menekankan peningkatan daya saing yang
 
EX 3133
A111714 A111751 A111775 A113001
2memerlukan modal insan bertaraf dunia yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran, serba berkebolehan, bersikap kreatif serta mempunyai etika yang positif.Lima teras utama yang disenaraikan dalam Misi Nasional RMKe-9 termasuk meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi, meningkatkan kapasiti pengetahuan daninovasi negara serta memupuk minda kelas pertama, menangani ketidakseimbangansosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif, meningkatkan tahap dankemapanan kualiti hidup serta mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaannya.Sehubungan dengan itu, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah menetapkan misi untuk mewujudkan suasana persekitaran pengajian tinggi yang kondusif bagi membina kecemerlanganakademik dan institusi. Bagi tujuan ini, pembangunan sistem pengajian tinggi yang menyeluruhditumpukan kepada institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan swasta (IPTS) di bawah bidangkuasa KPT.Dalam era pendidikan masa kini di Malaysia, pencapaian akademik yang cemerlangmerupakan sasaran utama setiap pelajar dan juga pihak sekolah serta institusi pendidikan. Padaumumnya, ia dijadikan kayu pengukur kepada kejayaan diri seseorang individu. Selain pengukuran dari segi keputusan dalam peperiksaan iaitu PNGK, pencapaian akademik juga dapatdiukur dari segi proses penguasaan dan pemahaman terhadap yang dipelajari, peningkatankonsep kendiri dan kemampuan untuk berinteraksi serta berkomunikasi secara berkesan.Sekiranya seseorang pelajar menanam sikap keyakinan diri yang tinggi dan mempunyai tekni pembelajaran yang sistematik, maka pencapaian akademik dari pelbagai segi dapat dicapaidengan cemerlang.Menurut Laporan Bernama 2008, didapati sebanyak 65.3 peratus pelajar wanita sedangmengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) pada sesi akademik 2008/2009 berbanding dengan hanya 34.7 peratus pelajar lelaki. Sejajar dengan itu, fenomena pencapaianakademik yang berbeza di antara gender adalah ketara di kebanyakan IPTA di Malaysia.Berdasarkan kajian yang diperoleh, jumlah enrolmen pelajar di IPTA pada tahun 2007 adalahsebanyak 382,997 orang, daripada jumlah tersebut didapati sebanyak 228,521 terdiri daripada pelajar perempuan manakala pelajar lelaki sebanyak 154,476 orang. Ini secara tidak langsungturut mempengaruhi perbezaan pencapaian akademik di antara gender di IPTA. Namun,
 
EX 3133
A111714 A111751 A111775 A113001
3hakikatnya pencapaian akademik yang tinggi adalah dimonopoli oleh golongan para sisiwi dimana mereka sentiasa memperoleh keputusan yang lebih cemerlang berbanding dengangolongan para siswa.
1.2PENYATAAN MASALAH
Prestasi pencapaian akademik pelajar adalah berkaitan dengan tahap kecemerlangan seseorangindividu atau sejauh mana seseorang individu dapat menguasai ilmu yang dipelajari berdasarkankepada purata nilai gred yang tertinggi yang dapat dikumpul. Isu perbezaan pencapaianakademik mengikut gender dalam pendidikan sering dikaji oleh pengkaji di serata dunia. Busch(1995) melaporkan kajian mengenai isu kecekapan kendiri pelajar dalam mata pelajaran sainsdan matematik dan juga dari segi penggunaan komputer yang menunjukkan perbezaan antaragender yang ketara. Hasil kajian beliau menyatakan bahawa pelajar lelaki mempunyai kecekapankendiri yang lebih tinggi berbanding pelajar perempuan dalam bidang berkenaan.Tinjauan oleh Sutherland (dalam Tinklin, Coxford, Frame & Ducklin 2000) menyatakan bahawa prestasi pelajar perempuan yang lebih baik berbanding pelajar lelaki adalah suatufenomena yang menyeluruh dan berlaku di banyak negara di dunia seperti di Scotland, England,Perancis, Jerman, Jepun, Australia, dan New Zealand. Di Jerman misalnya, markah yang dicapaioleh pelajar perempuan adalah lebih baik berbanding dengan pelajar lelaki dan kebarangkalian pelajar perempuan meneruskan pendidikan ke tahap menengah atas adalah lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Jules dan Kutnick (1997) melaporkan bahawa fenomena yang serupa turut dialamidi Trinidad dan Tobago dengan kadar keciciran yang tinggi di kalangan pelajar remaja lelakikerana mereka dikatakan mula kurang selesa dengan guru perempuan. Keadaan yang serupaturut berlaku di Malaysia, data daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (2000) mengenaikeputusan peperiksaan awam dari tahun 1996-1999 menunjukkan pelajar perempuanmemperoleh prestasi akademik yang lebih baik berbanding pelajar lelaki dalam peperiksaanawam di peringkat sekolah rendah (UPSR), menengah rendah (PMR) dan menengah (SPM)dalam kebanyakan mata pelajaran terutamanya Sains, Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu danMatematik.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->