Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TOÁN HOÁ HỌC

Ratings: (0)|Views: 87 |Likes:
Published by Anh Quang Po

More info:

Published by: Anh Quang Po on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

 
- Trang1-
VN DNG LINH HOT CÁC PHƯƠNG PHÁPĐGII NHANH BÀI TOÁNHOÁ HC
ThienVyHuyAdministrator of http://ebook.here.vn
từ m 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đ 
ã chính th
c chuyển cu tc đthi tuyn sinh Đại học, Cao đẳng môn Hoá học từ tự luận sang trắc nghiệm 100%. Điều đó cũng đồng nghĩa với
vi
c trong v
òng 90 phút, h
c sinh phi thật b
ình t 
ĩnh đla chn phương án trli tiưu nh
trong th
i gian ngn nhất. Đm đưc nvậy, đa phn hc sinh đu t 
ìm
đến n
h
ng phương pháp
gi
i toán hoá hc
trong sách tham kh
o hoc t
ên các di
n đ 
àn.
t vài phương pháp đó :
b
otoàn (electron, điện tích, nguy
ên t 
, khi ng), tăng gim khi lưng, sơ đđưng chéo,đthị,
trung bình, và m
t pơng pháp khá hiu qul
à
quy đổi, ... Tuy nhiên, để áp dng thật nhanh nhạy
và chính xác nh
ng phương pháp đó cần trải qua một thi gian ku. để
th
c hin tt hơnđiều đó, b
ài vi
ết n
ày tôi xingi
i thiu mt sknăngđgii
nh
ng b
ài toán hoá h
c phn cơ.Sau đây là
m
t sví d:
1
.
[
Kh
ối A
2007
]Hòa tan hoàn toàn 12 gam h
n hp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bng axit
HNO
3
, thu đưc V t (đktc) hỗn hp kX (gồm NO v
à NO
2
) và dung d
ịch Y (chỉ chứa hai muốiaxit ). Tỉ khi ca X đối vi H
2
b
ng 19. Giá trị của V l
à
A.
2,24.
B.
4,48.
C.
5,60.
D.
3,36.
GI
I
T
githiết
d
d
àng
suy ra đưc
1,0
CuFe
nn
(mol).
Hơn na,
ta có
)(2
2
 X  M  M  M 
 NO NO
    
19.238 24630nêng
i
2
 NO NO
nna
.
Theo định lut bảo to
àn electron, d
dàng suy ra
phương tr
 ình (pt):
aa
32.1,03.1,0
hay
25,0
a
(mol).V
y
V = 5,6
(lít).
 Nh
n xét
: Bài t
p n
ày ch
ỉ y
êu c
u học sinh
nhìn nh
n kĩ đb
ài,thành th
o kĩ năng tính nhm v
à s
d
ng
tinh ýph
ương pháp bo to
àn mol electron.
i xin đưa ra mt công thc dnhđể vận dngnhanh hơn:
N
ếu giả thiết b
ài toán sinh ra 1, 2 hay nhi
u khí 
(N
x
O
y
), th
m chí muối amoni nitrat, t
aluôn:
s
mol electron nhận =
34222
81083
 NO NH  N O N  NO NO
nnnnn
đây chỉ xétcho trưng hp
t
ng quát, tuỳ từng b
ài toán c
th
mà ta có h
thc thích hợp.
2
.
[
Kh
ối A
2007
]H
p thho
àn toàn 2,688 lít khí CO
2
(
đktc) v
ào 2,5 lít dung d
ịch
Ba(OH)
2
n
ng độ a mol/l,thu đưc 15,76 gam kết ta. Giá trị của a l
à
A.
0,032.
B.
0,048.
C.
0,06.
D.
0,04.
GI
I
Đối vi dạng toán tạo muối, thông thưng nếu viết
pt thì s
tốn nhiu thi gian.
Vì v
y
chúng ta nênt
p thao tác h
 ình dung trong
đầu 2
pt có th
xy ra đi vi b
ài toán.
pt t
o mui cacbonat
:
08,0
322
)(
BaCOOH  BaCO
nnn
(mol) nên CO
2
04,008,012,0
(mol).Còn
pt t
o muối hidrocacbonat th
 ì02,004,0. 21
2
)(
OH  Ba
n
(mol).
 
- Trang2-
V
y
04,05,202,008,0
a
(mol/l).
 Nh
n xét
: D
ng toán tạo muối rt tng gặp trong kỳ tuyển sinh Đi hc và Cao đẳng n
ên h
c
sinh c
n phi nm vng
các k
thut nhẩm smol, khi lưng mol đgiải quyết mau lẹ.
Vi
ệctưngng trong đu các pt phn ứng xảy ra da trên định luật bảo to
àn nguyên t
ng rất có lợi cho
h
c sinh trong việc tranh thủ thời gian l
àm bài.
Ví d 
3
.
[
Kh
i A
2007
] Cho m gamh
n hp Mg, Al v
ào 250 ml dung d
ịch X cha hn hp axit
HCl 1M và axit H
2
SO
4
0,5M, thu đưc 5,32 lít H
2
(
đktc) v
à dung d
ịch Y (coi thtích dung dịchkhông đổi). Dung dịch Y có pH l
à
A.
1.
B.
6.
C.
7.
D.
2.
GI
I
Ta có s
mol
H
+
ban đầu l
à:5,0)5,0.21.(25,0
 H 
n
(mol).M
t kc
s
mol H
+
ph
n ng l
à:
475,02375,0.22
2
 H 
nn
(mol).Suy ra125,0475,05,0 lg
    
 pH 
.
 Nh
n xét
:D
ng toán vpH đ
ã khá quen thu
c vi cng ta
t
đu hc
 ì I l
p 11. Đgii quyết
nh
ng b
ài t
p n
ày,
thông tng ta
không nên vi
ết các phương tr
 ình
đin li
s
tn nhiu thi
gian.
đây tôi xin đưa ra 1 hthc đnh
s
mol H
+
(OH
-
c
ũng tương t)
nhanh chóng:Gi
scó
V (lít)dung d
ịch
A ch
a hn hp
axit H
a
Xp (M), H
b
Yq (M), ...thì:
...)...(
qc pan
 H 
Đôi
khi bài t
p pH có thể đưc giải quyết bng y tính bi trong v
òng kho
ng 10
20s.Sau
đây một b
ài t
p áp dng
công th
c tr
ên:[
Kh
i B– 
2009
]Tr
n 100 ml dung dịch hỗn hp gồm H
2
SO
4
0,05M và HCl 0,1M v
i 100 ml dung
d
ịch hỗn hp gm NaOH 0,2M v
à Ba(OH)
2
0,1M, thu đưc dung dịch X. Dung dịch X có pH l
à
A.
13,0.
B.
1,2.
C.
1,0.
D.
12,8.
 Hưng dẫn
:
][.04,0)1,0.22,0.(1,0 .02,0)1,005,0.2.(1,0
OH nn
OH  H 
.13114.1,0 2,002,004,0
pH 
Ví d 
4
.
[
Kh
i A
2008
] Cho 3,2 gam b
t Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hn hp gm HNO
3
0,8M và H
2
SO
4
0,2M. Sau khi các ph
n ứng xảy ra ho
àn toàn, sinh ra V lít khí NO (s
n phẩm khử
duy nh
t, đktc).
Giá tr
ị ca V l
à
A.
0,746.
B.
0,448.
C.
1,792.
D.
0,672.
GI
I
T
githiết ta có c sliu sau:
05,0
Cu
n
,12,0
 H 
n
,08,0
3
 NO
n
.
Khi đó:
208,0305,0812,0
, t
c H
+
h
ết
nên
03,012,0. 82
 NO
n
(mol) hay
V = 0,672
(lít).
 Nh
n xét
:S
dĩ bài toán trên đưc giải quyết
ng
n gn
là b
ita đ
ã quá g
n gũi vi pt
ion rút g
n
c
a phn ng
Cu tác d
ng vi HNO
3
sinh ra khí NO:
O H  NOCu NO H Cu
223
423283
.
đây chỉ cn nh
h
số của 3 cht tham gia v
à khí NO là ta có th
l
àm gi
i quyết vn đtrong thời
gian ng
n nht.
Ví d 
 5
.
[
Kh
i A
2009
]Cho 3,024 gam m
t kim loại M tan hết trong dung dịch HNO
3
loãng, thu
đưc 940,8 ml khí N
x
O
y
(s
n phẩm khử duy nht, đktc) tỉ khi đi vi H
2
b
ng 22. Khí N
x
O
y
và kim lo
i M l
à
 
- Trang3-
A.
NO và Mg.
B.
NO
2
và Al.
C.
N
2
OvàAl.
D.
N
2
O và Fe.
GI
I
D
a vào đb
ài, ta có pt sau:
7822441614
y x y x
. Dùngmáy tính b
túi giải pơng tr
 ìnhnghi
m nguyên thu đưc kết quả:
x =2, y =1(
N
2
O
)
nên đáp án chỉ có thl
à
C
ho
c
D
.Áp d
ng công thc ở ví d1 đ
ã
đcp,tính đưc
n
e
(cho) =n
e
(nh
n) =
336,04,229408,0.8
(mol).T
đó:
nn M 
 M 
9336,0024,3
. (v
i n l
à s
oxi hoá cao nhất của kim loại M).
V
y
M là
Al
.
 Nh
n xét
:Bài toán này yêu c
u hc sinh
ph
i sdng hết tt cgiả thiết đt
 ìm ra
đáp án đúng
nh
t.
N
ếu chỉ d
ùng ½ gi
thiết th
 ì ch
ỉ loi đưc 2 phương án không cnh c.
Tuy nhiên,bài nàyc
ũng không khó đối vi chúng ta
n
ếu biết b
 ình t
ĩnh nh
 ìn nh
n vn đchính xác.
.
[
Kh
ối A
2009
]Cho h
n hp gm 1,12 gam Fe v
à 1,92 gam Cu vào 400 ml dung d
ịch
ch
a hn hp gm H
2
SO
4
0,5M và NaNO
3
0,2M. Sau khi các ph
n ứng xảy ra hn tn, thu đưc
dung d
ịch X v
à khí NO (s
n phm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M v
ào dung d
ịch X
thì l
ưng kết ta thu đưc l
à l
n n
h
t. Giá trị tối thiu ca V l
à
A.
360.
B.
240.
C.
400.
D.
120.
GI
I
s
mol electron cho =
12,06492,1.25612,1.3
(mol).
08,0
3
 NO
n
(mol).D
a v
ào pt:
O H  NOe H  NO
23
234
suy ra:
 H 
n
(dư) =
24,012,0. 345,0.2.4,0
(mol).36,0124,012,0
(lít) =
360
(ml).
 Nh
n xét
:
Đây là mt b
àitoán v
HNO
3
khá khó, khi
ến
nhi
u hc sinh mt nhiu thời gian đu
vào vi
c viết pt
ion rút g
n ca phn ng
Fe và Cu.Vì v
y, để t ngắn thời giann na, chúng ta
nên s
dng bán phn ứng
trên.
Đng thi
thông qua 2 pt:Fe
3+
+3OH
-
Fe(OH)
3
vàCu
2+
+2OH
-
Cu(OH)
2
đtính đưc
t
ng số mol
c
a OH
-
ph
n ng vi 2 ion
Fe
3+
, Cu
2+
trong dung d
ịch
X.K
ết hp vi smol H
+
còn d
ư để suy ra đưc đáp án đúng.
Tuy nhiên,
đây ta có thể d
ùngt
ng s
mol electron cho c
a 2 kim loi ban đầuđể nh
s
mol OH
-
ph
n ng.
Ví d 
.
[
Kh
ối A
2009
]Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al b
ng dung dịch HNO
3
loãng (d
ư), thuđưc dung dịch X v
à 1,344 lít (
đktc) hn hp kY gm hai kl
à N
2
O và N
2
. T
ỉ khi ca hn
h
p khí Y so vi khí H
2
là 18. Cô c
n dung dịch X, thu đưc m gam chất rắn khan. Giá
tr
ị ca m l
à
A.
38,34.
B.
34,08.
C.
106,38.
D.
97,98.
GI
I
D
a tr
ên k
thut
nh
m
trung bình
ví d1, ddàng tính đưc
03,0206,0
22
 N O N 
nn
(mol).
Khi đó,
s
mol electron nhận =
3.46,038,154,003,0.1003,0.8
=s
mol ele
ctron cho.Th
ế n
ên,s
mui NH
4
NO
3
sinh ra v
i smol l
à:105,0854,038,1
(mol).
    
35
8
e N 
.V
y
38,10680.105,0213.46,0
m
(gam).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->