Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fish n Pond ( CHIMA KAY KAMACHI )

Fish n Pond ( CHIMA KAY KAMACHI )

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Bhalchandra Kubal
Based on Etalo Calvino's Fish pond, short story about thieves community...
Based on Etalo Calvino's Fish pond, short story about thieves community...

More info:

Published by: Bhalchandra Kubal on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2013

pdf

text

original

 
||Ea` I||*||
VªÉÉäiÉÒ {ÉàbhÉàE® 
 (ku zlyaatarI naava nasalao lyaa pa` do Saata GaDNaarI hI kqaa. rM gamaM caavar naava nasalao lyaa do SaacaorhIvaasaI   jagaNyaayaao gya,jaIvanaayaao gya paarM paarIk gaao YTI AiBainata krtaanaa idsata Aaho ta. Anao k paa~aaM cyaa   halacaalaItaU na taoeKaadogaava AahoAsaoidsaU na AalaotarI caalao la. gaavaata ikta- na caalaUAaho.  kahIjaNa TaL vaajavataaho ta. ekjaNa maR du M ga. gaavak%yaaM caI vao YaBaU Yaa BaartaIya AsaavaIca Asao hI kahI   baMQana naahI maa~a BaaYao caa ivacaar krtaa taI tyaanau r}pa AsaavaI, ASaI ApaoXaa. saM gaIta sau r} hao taoAaiNa   tyaasaao bata gaaNao hI.) kao rsa :&aanao Svar maa{]laI..&aanado va maa{]laI tau karama   &aanao Svar maa{]laI..&aanado va maa{]laI tau karama   sau ~aQaar : tar ASaa yaa Aamacyaa gaavalaa dha idSaa Aaho ta, maharajaa...jyaa kao NaIhI AamacyaapaasaU na   ihravaU na Gao {} Sakta naahI, maM d sau KaavaNaara pahaTvaara AamacyaapaasaU na kao NaIhI qaaM bavaUkr}   Sakta naahI. inatya nao maanaoAamacyaa pa` do Saavar AacCadU na TakNaara saU ya-pa` kaSa Aamacyaa paasaU na   kao NaIhI Kao caU na nao {] Sakta naahI. Aamacyaa yaa do Saalaa naa sqaavar Ana\jaM gama maalama<ao caa   vaarsaa. karNa svata:caoAsaokahIca AamacaoAamacyaajavaL naahI. jaokahI Aahoho  (AakaSaakDobaao T daKavata) tyaacaoAaho, AsaomhNaayacaI hI saao ya naahI karNa maalakI ha   Sabdca mau LI Aamacyaa Sabdkao Yaata naahI... maharajaa...AaiNa tyaaba_la Aamacaa ku Naacaaca   mhNajaoyaa gaavaataIla naagarIkaM caa tyaasa AaXao pahI naahI. barMmaalakI nasalyaamau LoAiQakar   naahIta AaiNa AiQakar nasalyaamau Lokayado ca naahIta. maI hosaaroAamacyaa Sabdkao Yaacyaa mayaa-  da Aao laaM DU na baao lataao ya, hoko vaL tau macyaa &aanamayaa- da Aamacyaa kXao baaho r Aaho ta mhNaU na... AapaNa AamacyaapaoXaa ivaWana Aahata mhNaU na.. AapaNaasa {magalao lao&aana Ana\tyaa &aanaasa  AacarNaata AaNaU na AapaNaasa iktyao k vaYaa- M caa kaL laao Tlaa AahomhNaU na. AamacaoAahohoAsao  Aaho... mhNajaovaaTlaoAamhasa ekda ik GyaavaokahI {Qaar {sanavaar baajau cyaa Aapalyaa   saarKyaa pa` gataaM kDU na.. paNa Co..! tau mhI AamhaM sa kahIca Vayalaa tayaar hao [- naata.  maharajaa...AjaIjaInaomaaigatalao. gayaavayaa krIta maaigatalao. iBaXaa mhNaU na maaigatalao.. idXaa   mhNaU na maaigatalao.. paNa Co...! kahIca {payaao ga Jaalaa naahI. maga maa~a AamhI tau macyaakDU na tao   caao r] laagalaao.. tau macyaa nakLM ta, tau macyaa AparaoXa..Ajau nahI tau mhalaa tyaacaa maagamaU sahI na   laagalyaamau Lotyaa caao rIcaI tau mhalaa Aajataagaayata klpanaaca naahI mau LI... paNa maga hI caao rI   ko laI ku NaI? maI AamhI kI eki~ata AamhI gaavak%yaanaI? KarMsaagaavayaasa hrkta naahI..karNa   malaahI taomaahIta naahI... iktyao k vaYaa- naI Aamacyaa laXaata AalaokI caao rI ha tar Aapalaa Qama-
 
 ca banalaaya.. caaO ya-Qama-.. karNa maI jaocaao rtaaotaotau mhalaa kLM taca nasao la tar taI caao rI kSaI   kaya zr] Saktao? tyaamau Lotau macyaakDoAiQakar AsaU nahI tau mhI maaJaokahIca vaakDokr] Sakta   naahI.. AaiNa ASaa irtaInaojanmaalaa Aalaoek gaava, jyaalaa naa rava, naa naava...: jaagataorhao.. jaagataorhao..( ek gaavakrI {javyaa ivaM gao taU na Davyaa ivaM gao ta hataata kazI   naacavata paharo k%yaacyaa vao Yaata ) sau ~aQaar : homhNajaoAsaM ca.. mhNajaoSaaLo ta naahI ka GaM Ta vaajalaI kI SaaLa BarlyaacaI sau canaa   imaLtao, Baao M gaa vaajalaa kI igarNa caalaUhao taoikM vaa ha^ na-vaajalaa kI gaaDI sau Ttao...tasaM ca kahIsaM  Aahoho.. maharaja..: e.. cala e.. kQaI paasaU na baGataao ya laao kaM cyaa mao M dU laa Baao kMpaaDtaao ya.. kamaavar jaayaacaMnha[-   ka? ka tau JaMkama maI krayacaM?  sau ~aQaar : AalaaoAalaao.. maaJaMkama tauko lyaavar maI kaya KaaNaar? Aalaao ca..tauhaopau ZM.. ( gaaNaosau r] hao taoAaiNa gaaNaomhNataa mhNataa kao rsa caavaDI tayaar krtaao) 1
 
: holaa^ T\ sa paaDU na caao rI krNaMmalaa tarI pasaM d naaya.. 2
 
: ka robaabaa?1
 
: maaJyaa naiSabaata ekca Gar taInada AalaM ya..2
 
: mhNajao?1
 
: Aapalyaa gaavaata 100 GarM 2
 
: barao bar 1
 
: ica$yaa TakU na , jyaalaa jaoGar yao [- la , tyaata tyaanaMcaao rI krayacaI ..AsaMAapalaMzrlyaalaM.. 2
 
: barao bar..1
 
: pana maaJyaa vaaTyaalaa ekca Gar laagaao paaz taIna vao Lo laa Aalao laM.. caao rIcyaa maalaata vho rIeSana nakao? 2
 
: haM### taopana barao bar.. 1
 
: ekaca GaratalaMsaamaana ek saarKaM ca AsataM ya.. ivakM ta Gao Naara saM Saya Gao talyaagata svata:cyaaca GaratalaM   saamaana ivaktaao ya ka?..mhnaU na [caartaao. 2
 
: barao bar haya.. barao bar haya..pana yaa Agau dr AasaMek dao na yao La JaalaM ca vhtaMkI.. 1
 
: iripaT caalataM ya..pana i~aipaT naaya caalaM ta baabaa..2
 
: i~aipaT..mhnajaorM?1: itanada.. ekda mhnajaofsT Ta[- ma mhNaU na ifimaT.. dao nada mhNaU na iripaT Aana\itanada mhM jaoi~aipaT   ha Aapalyaa Sabd gaavaacyaa Sabdkao Yaatalaaca hayao.. baGataaya kaya AsaMcaao ravaanaI.. Aapana AapalaI  BaaYaa baI caao r]naca banavalaI kI.. eo knaa%yaalaa vaaTtaM ya kI hI baao laU na %hayalaao ya taI paar GaaTavarlaI   kao lhapau rI Aaho. pana tasaMnaahI naa rava.. Aapalyaa BaaYao laa Tca do {]na jaaNaaroAnao k (eKaaValaa  Qa@ka maartaao) mhnaU na mhnataaoitasa%yaanada itaqaca caao rI krNyaata qa` Ila naaya, D/  Ila naaya, rama naaya,  Saama naaya..2: baabaa..tau JaMiSaXaana JaalaM ya rM.. AamacaMnaaya naa tasaM.. 3
 
: maga yaavar kaya taao Dgaa kaZayacaa mhnataaya?1
 
: taao Dgaa saao ppaa Aaho..AapalaI Garo100, SaMBar GaraM iSavaaya Aapana caao rIca kr] SakM ta nhayaI.. rataIcaa   jaarhaoJaalaa kI Aapana sa@kaLI paaDlao lyaa laa^ T\ sa pa` maanaMcaao %yaa krayalaa inaGataao.. 2
 
: tautaao Dgaa saaM gaU na rahIlaa naa Baa{]? mha[- taI Asalao lyaa baataa saaM gaU na kanaacaI paar paavaDr hao taIyaa..
 
1
 
: i~aipaT hao {] nayaomhnaU na Hyaa baataa [mpaa^ rTM T hayao ta.. ! tar maM DLI AajapaasaU na AsaMzravaca paasa   kr]na TakU..kI pa` tyao kanaMcaao rI krM ta fu DMfu DMsarkta %hayaacaM.. 2
 
: nha[-iSarlaMidmaagaata.3
 
: AarM.. pahIlyaaM na..du sa%yaacyaa Garata....du sa%yaanaMitasa%yaacyaa Garata.. itasa%yaanaMcaaOqyaacyaa Aaina   maga.. naaO vyaannavaanaMSaMBaracyaa Garata ..naI SaMBaranaMpahIlyaacyaa Garata.. kro @T naa? 1
 
: AgadI.. tyaamau LMparta parta tyaaca Garata caao rI krNyaacaMgaiNataIya pa` maana kro @T AsaM la.. 2
 
: yaalaopa` a^ ba^ ibailaTI mhnatyaata.. 1
 
: vhya kI .. icaz\ zyaa paaDlyaamau LMhIca pa` a^ bao ibailaTI vaaZayaa laagatao..taI kmaI vhayaalaopaayajaoAaina maI   sau canalao lyaa pa` maanaMtaI paro @T paar paDtao.. 2
 
: yaa..yaa..parfo @T AanaI kro @T..! (itaGaa caaO GaaM caa pa` vao Sa) 3
 
: kaya zrlaMmaM?1
 
: ho ca zrla kI.. dvaM DI : eo ka haoeo ka... yaa pau ZMgaavaatalyaa pa` tyao k naagarIkaM naM... laa^ T\ sa pawtaInaMkaZlao lyaa icaz\ zyaa   nau saar kamaavar na jaataa... Aapalyaa Gara pau Zlyaa Garata caao rI krayaa inaGaayacaMAaho.. ( dvaM DI ivarL   hao ta jaatao): calaa calaa kamaavar inaGaa..: Aaja maaJaa naM bar maaJyaa fu Dlyaa Garacaa hayao  : Aaja maaJaa naM bar maaJyaa maagalyaa Garacaa hayao..: Aaja myaa 99vyaa Garata caao rI krNaar..: Aana\maI Aaja pahIlyaa..(maR du M ga AaiNa TaLaM caa gajar)  sau ~aQaar : ASaa irtaInaosava-caaO ya-Qama-paaLNaa%yaanaI AapaapalaI kaya-Xao ~aovaaTU na Gao talaI. caaO ya- kma-ho ca   jaIvanamau lya zrlao lyaa Aamha laao kaM naa kma- pa` vaR <aInao ca jagaavaolaagataomaharajaa.. kma- pa` vaR <aInao ca   jagaavaolaagatao.. AaiNa maga ASaa pa` karovaad ivasaM vaad imaTU na jaaotaaoAapaapalyaa pau ZlyaacaoQana   caao r] laagalyaacaoidsatao ca Aaho.. ( rM gamaM caavar vao gavao gaLyaa pa` karocaao %yaa krNyaacaopa` saM ga maM caIya dR YyaataU na saadr ko laojaa{]   laagataata AaiNa saao bata  &aanao Svar maa{]laI..&aanado va maa{]laI tau karama   &aanao Svar maa{]laI..&aanado va maa{]laI tau karama   caa jayaGaao Ya )1
 
: mao lyaa jara caaM galyaa iDJaa[- na caodaiganaokrayalaa kaya Jaalaohao taoro.. 2
 
: e.. maaJaI itajaao rI fao DlaIsa taU? 1
 
: maga ? AapalaI mao hnaM ta Aahotyaata..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->