Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AISI AKSHARE ADHYARUT ( Some of the letters are silent )

AISI AKSHARE ADHYARUT ( Some of the letters are silent )

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Bhalchandra Kubal
Column for youth on Ekankika in PRAHAAR
Column for youth on Ekankika in PRAHAAR

More info:

Published by: Bhalchandra Kubal on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2013

pdf

text

original

 
 
AO saI AXaroAQyaar]ta...
“sao ma ihAr” .. evaZodao naca Sabd Asalao lyaa esa.ema.esa. maQaU na Baavanaa spaYT hao taata   ka? vaO Sya vaaNaI naa taU? maga.. ? esa.ema.esa. saazI idlyaa gao lao lyaa AXaraM caa ikM vaa   SabdaM caa pau ro pau r vaapar ka krta naahIsa? maI Aapalaa tau laa inabaMQa ilahIlyaasaarKaa Ta[- pa   krta Asataao.. ha saM vaad hllaIca ka^ lao ja kT\ Tyaavar eo klaa. gaM mata vaaTlaI taI vaO SyavaaNaI yaa jaataI vaacak   {llao KaacaI. mhNajaoka^ lao jamaQalyaa mau laaM cyaa jaataIvaacak jaaNaIvaa evaZyaa pa` galBa   Jaalyaata yaacaI. vayaacyaa 18vyaa Aqavaa 20vyaa vaYaI-kaya kLU na yao Naar AahokI vaO Sya   jaaNaIva nao makI kaya AsataotaI? barMASaI jaaNaIva yaa mau laaM cyaa vyavaharata Dao kavataomhNajao  Aayau YyaataIla iktaI paavasaaLoyaa vaNa- jaaNaIvao cyaa C~aI KaalaI Gaalavalao ta? Asaoek naa  Anao k pa` Sna yaa saM vaadanaoinamaa- Na ko lao...AaiNa maga laXaata AalyaavaacaU na rhIlaa naahI taao   r]TIna vyavaharasaazI badlaM ta caalalao laa tar]Naa[- caa BaaiYak Sabdkao Ya. yaa Sabdkao YaacaI   vyau tpa<aI kao Naa eka BaaiYak paM DItaanaoGao talaI nasaU na jaSaI 10 maO laavar BaaYaa badlataotaSaI taI   pa` tyao k ka^ lao jacyaa k^ mpasa kT\ Tyaa nau saarhI badlaM ta jaatao. qaao D@yaata jaataIivaYayak Aqavaa   kR taIivaYayak BaaYya, hI saM vaadacaI naO imai<ak garja mhNaU na BaaYao caa vaapar, hI tyaamaagacaI   KarI Baavanaa AahoholaXaata yao tao. eKaadI mau lagaI eKaaVa mau laacyaa esa.ema.esa.laa ‘sao ma   ihAr’ ASaa dao na Sabdata Baavanaa vya> kr] pahataotao M vha italaahI tao ca mhNaayacao ya jao   tyaalaa mhNaayacao ya.. paNa maga vaO SyavaaNaI mhNajao,maao baa[- la maQaoAsalao lyaa jaagao caa, AXaraM caa   ikM vaa ga^ jao T maQalyaa Apao iXata taaM i~ak baaibaM caa vaapar taI krta naahI, mhNaU na tyaa   jaataIvaacak {llao Kaanaoko lao lyaa {QdaracaogaaM iBaya-dao GaaM naahI farsaonasatao ca. AapaNa naahI   ka eKaaVa kM jaU sa maaNasaalaa ‘maarvaaDI’ mhNataao. marazItalaa maarvaaDI mhNajaovaO SyavaaNaI   hI jaaNaIva yaa ipaZIlaa kao NaI kr]na idlaI ha Kara malaa paDlao laa pa` Sna hao taa. kMjaU sapaNaa   na krtaa jara maao za esa.ema.esa. ilahI. evaZyaa saaQyaa saao pyaa inarao paalaa jaataIvaacak   SabdacaI fao DNaI idlaI kI Aqaa- laa zao sa ASaI baO zk pa` apta hao taoAsaa samaja jar yaa   ipaZIcaa hao {]na basalaa Asao la tar tyaalaa {paaya taaokao Nataa? yaa {laT ‘maI jasaa vya>    hao taao ya..taSaIca taUdo iKala hao’ Asaa rao ma^ M TIk A^ TITyaU D tyaataU na idsaU na yao taao, homaa~a   gamataIcaoAaho. gao lyaa kahI vaYaa- ta Anao k mau M ba[-taqaa mau M ba[-baaho rIla mahaivaValayaanaa SaOXaiNak karNaaM mau Lo   saatatyaanaoBao T do Nyaacaoyaao ga AalaoAaiNa drmyaana maaJyaahI BaaiYak &aanaata Bar paDlaI,  tyaacaaca ha Zao baL svar]paata Gao talao laa AaZavaa.  maQyaM tarI maaJaa r][- yaa mahaivaValayaataIla pa` aQyaapak ima~a ivajaya taapasa saM SaaoQanaatmak  ‘naaka’ Sabdkao YaacaI inaima- taI krta AsalyaacaI baatamaI AalaI hao taI. pau Zotyaa Sabdkao Yaacao   kaya Jaalaotaoza{]k naahI paNa tyaata idvasao M idvasa na@kIca Bar paDM ta AsaNaar. Aataacyaa   ipaZIcaI BaaYaa mhTlaI tar saao paI,mhTlaI tar gau M taagau M taIcaI. tyaa BaaYao caoivacCo dna krayalaa   jaala tar hataI kahIca laagaNaar naahI paNa eKaaVa Saa^ T- h^ M D ilapaI pa` maaNaotyaata baraca Aqa- 
 
 saamaavalaaya. ivaSao Ya mhNajaotyaata marazI sauQda maagaonaahI. ‘kayana^ TIk Aao ZlaI paahIjao  yaacaa Aqa-eKaaVacyaa kanaaKaalaI maarlaI paahIjaoAsaaca inaGataao. tyaamau Lor]Zaqaa- nao   yao Naa%yaa ik` yaapadaM caojaama vaaM doJaalao ta. mhNajao‘maarlaI’ cyaa jaagaI ‘Aao ZlaI’ Aalao ya. BaaiYak {ccaaraM caovajana vaaZNyaacaoparImaaNa mhNajao ca hobadla Asaavao ta. nao hmaIcyaa   baao laNyaata vaa@pa` caar, mhNaI, sau ivacaar Aqavaa BaaiYak saM dBaa- M caa vaapar Jaalyaasa “iktaI   pau stakI baao lataaonaahI” Asaobaao lalaojaatao. ilaKaaNaalaa vyaakrNaacaa kNaa Asaavaa Asao   mhNaNaoAaiNa samajaavaNaomhNajaomau Ka- paNaaca..! ‘Na’ AaiNa ‘na’ yaaM cyaamaQalaoAM tar kmaI hao ta   caalalao ya. ASaa paaSva-BaU maIvar hao NaaroBaaiYak badla Apao iXataca Aaho ta. ‘Aayalaa’ ‘cyaayalaa’ ‘maayalaa’ saarKaovyai>saapaoXa Sabd tar paar gau Lgau LIta Jaalao ta. hllaI mau laIdo iKala  ‘kpaaLata gao lyaa’ saarKaobaao lataata. tyaamau Lomau laIM caI BaaYaa AaiNa mau laaM caI BaaYaa yaata   vao gaLo paNa rahIlao laonaahI. saM taapaalaa vaaT maao kLI kr]na do NaarI iSavaI BaaYao caI AivaBaajya   garja banata caalalaI AahoAaiNa yaa ipaZIlaa ASaaca BaaYao caI ApaoXaa savaa- M kDU na Aaho. pa` saar   maaQyamaanaI ‘ek caavaT saQyaakaL’ var]na vaadL maajavalao, mhNaU na ka^ lao ja maQalyaa mau laaM cyaa   pa` itaik` yaa kaya AsataIla yaa ku taU hlaapaao TI dao GaacaaO GaaMSaI baao lalaao hI. ‘sar, ha naaTk   caalavaNyaacaa sTM T tarI AahoikM vaa lao KakaM caI vaO yai>k Aayau Yyaata gaao caI JaalaIya’ [taka   sahja saaQaa saao ppaa baao lD AiBapa` aya do {]na maao kLoJaalao. ‘AamhI AamacaoAahao ta AaiNa  AamacyaasaarKao ca Aahao ta’ yaa tyaaM cyaa A^ TITyau DcaokaO tau k kravao saovaaTtao. varIla kahI   ivaQaanaovaacataanaa naivana ipaZIbaabata maaJaa kahItarI Aaksa Asaavaa Asaa vaasa kdaicata  yao [- la paNa tasaoAijabaata naahI karNa malaa yaaM cyaata rahayacao ya. Sao vaTI paaNyaata rahU na   maaSyaaM SaI vaO r tar krtaa yao ta naahIca. yaa ipaZIlaa f> D^ iSaM ga gaa[- D paahIjaomaga taaoraja   zakrosaarKaa eKaada rajaikya nao taa ka hao [- naa.. tyaaM caI BaaYaa baao laNaara, pa` saarIta   krNaara, tyaaM cyaa BaaYao talaMtyaaM cyaaca BaaYao ta samajaavaNaara saimaXak kma samaalaao cak tyaaM naa   hvaaya. taIna AazvaDyaapaU vaI-‘iSavaI’ naamak naaTkacyaa SauBaarMBaalaa ba%yaapaO kI gadI-hao taI.  gadI- gaT 20 tao30. naaTkata Barmaasaaz iSavyaa yaa Aao GaanaoAalyaaca hao tyaa karNa ivaYayaca   tyaavar AaQaarBaU ta hao taa. iSavaIcaa {gama, itacaobalasqaana, iSavyaaM caopa` kar AadI gaao YTIM varIla   cacaa- tmak BaaYya yaaM caa AByaasa ilaKaaNaataU na jaaNavaM ta hao taa. paNa rM gamaM caavar tyaa   yaqao cCpaNaodo NyaasaazI ‘iSavaI’ naamak pa` yaao ga pa` yaao jana ha malaa saadrktyaa- M cyaa ‘To mparamao M T’  caa Baaga vaaTlaa. ho ca naaTk ivaVapaIzacyaa ekaM kIka spaQao- ta jao M vha yaaca ga`  u panaosaadr ko laM   tao M vha saadrIkrNaatalaI baMQanaMtyaanaI AaScaya- kark irtyaa paaLlaI hao taI. paNa vyaavasaaiyak   maM caavar mau > hao Nyaacaa AanaM d imaLvaayacaaca. karNa taaokahI ‘caavaT’ naahI. taakalaa   jaa{]na BaaM DMlapaivaNaa%yaatalaI AamhI naahI hozasaU na saaM gaNyaacaI yaa ipaZIcaI To M Do M nsaI   mhNajaosaNasaNaIta ‘caavaT’ {<ar AahoAsaMmalaa vaaTtaM. paalhaLIk jagaNaotar ko vhaca   maagaopaDlao ya tao M vha baao laNyaa ilahINyaacaa pa` Snaca imaTlaaya. saM iXapta, inaYkYa-, TUd paa^ [- M T,  kn@lau jana, maao rala, pa`  o DI@Sana yaa saarKyaa SabdaM naa AnanyasaaQaarNa mah<va yaa ipaZImau Lo ca   pa` apta Jaalao ya AsaomhTlyaasa vaavagaozr] nayao. mau Lata ‘ipaZI’caI rcanaatmak vyaaKyaaca yaa   ipaZInaobadlaayalaa laavalaIya. 20 vaYaa- M caoAM tar mhNajaoipaZIjaata maanalaojaa[-, pau Zotao10  vaYaa- M var AalaoAaiNa Aataa taaoga^ pa 3 tao5 vaYaa- M maQyaosaamaavaUpahataao ya. qaao D@yaata pau ZcaI   ipaZI ko vaL 5 vaYaa- M naI lahana AahoyaacaI jaaNaIva Aatmasaata krNyaacaI vao L Aailaya. vya>  
 
 hao taanaa lahanyaacaa hata maao zyaavar {zNyaacaopa` kar sara- sa hao NyaamaagacaI karNa mhNajao   kmaI Jaalao laMAM tar ho ca AsaUSaktaM  Aaya.ena.TI. AaM tar mahaivaValayaIna ekaM kIka spaQaa-kahI mahInyaaM paU vaI-paar paDlaI. tyaata   irJalT laagalyaanaM tar jao.jao.sku la Aa^ f A^ plaa[- D AaT- \ sa cyaa ivaVaqyaa- M naI Gaatalao laa   gaao MQaL va tyaataU na vya> ko lao laa inaYaoQa maaJyaa dR YTInaoyaa ipaZIcaopa` aitainaQaIk kRtya maI   maanataao. Fayanala caa irJalT laagalaa AaiNa maI sTo javar]na KaalaI {tar]na parIXakaM cyaa   Kaao laIkDojaaNaar [ta@yaata 20 | 25 jaNaaM naI malaa Gao rava Gaatalaa. Acaanak AaiNa  Anapao iXata Jaalao lyaa hllyaata maI sauQda XaNaBar gaao MQaLU na gao laao. ekaM kIko ta BaU iM maka krNaaro   ihjaDomaaJyaa Baao vataI ‘haya,haya’ krM ta fo r QarM ta hao tao. AamhI parIXakaM naI laavalao lyaa   inakalaacaa taaoinaYaoQa hao taa. saM yaao jak Aijata Bau romaQaopaDlaoAaiNa pa` krNa cacao - saazI   parIXakaM cyaa Kaao laIta Aalao. baa^ baI yaa idgdSa- kacaomhNaNaohao taokI Aamacyaavar saatatyaanao   gao laI dao na taIna vaYao-Anyaaya hao taao ya. AamacaI ekaM kIka caaM galaI AsaU na sauQda taI fayanalalaa   na kaZNyaacaorajakarNa parIXak maM DLI krIta Aaho ta. AamhI sao Tvar pa` caM D Kaca-   kr]nasauQda paarItaao iYakasaazI ivacaar tau mhI ka krta naahI? ekaM kIka savaa-qaa- naocaaM galaI  AsataanaahI itacaa ku zlyaahI baiXasaasaazI ivacaar na hao Naoha Anyaaya Aaho. AamacyaasaazI   hI ivaQaanaoAnapao iXata hao taI, yaacaokarNa mhNajaoAamhI paacahI pairXakanaI Asaa ku zlaahI  Anyaaya jao.jaovar ko laa navhtaa. mau Lata taaohao {] nayaoyaacaI maI tarI jaataInaodXataa Gao talaI   hao taI. vaastaivak jao.jao. homaaJaoka^ lao ja. tyaamau LotyaaM cyaaba_la [maao Sanala A^ T^ camao M T AsaNao  AparIhaya-hao taopaNa taI baajaU laa saar]na ina:paXa paNaoinakala do Naohodo iKala tyaa Kau caI- cao   kta- vyaca hao taokI...! maI Aajataagaayata baa^ baIcyaa AaiNa saM dBaa- naojao.jao.cyaa ekaM kIka   paahIlao lyaa Aaho ta. pa`  oXak AaiNa AByaasak mhNaU na tyaanaoko lao laopa` yaao ga vaaKaaNalao lao hI  Aaho ta. paNa parIXakacaI maao japaT\ TI Gao {]na basalyaavar, ‘jaoAahotaoAaho’ yaa nyaayaanao   vaagaavao ca laagatao. tyaata ku zlaahI AapaparBaava ikM vaa paU va- ga` h gaR hIta QarNyaacaa pa` Snaca   {d\Bavata navhtaa. maaJyaa saM klpanao ta taI klaakR taI ‘sapak’ hao taI. AamacyaakDotaSaI zao sa   karNaoAaiNa saadrIkrNaacyaa taaM i~ak baajaU M caI ivaSlao YaNa krNaarI pa@kI baO zk hao taI. paNa   yaavar jar BaaYya krNyaacaI saMQaIca jar hI ‘ipaZI’ Aamhalaa do Naar nasao la tar spaQaa- tmak   inakala hoAsao ca laagaNaar yaacaI iBataI manaao mana vaaTM ta rhatao. maI yaa ‘spaQa- k ipaZI’ SaI   sau saM vaad saaQaNyaasaazI fo sabau k var inakalaasaM baMQaIcyaa maaJyaa ivacaaraM caoek pao ja sauQda  Aao pana ko laohao tao. tyaavar Anao k ivaVaqaI-ima~aaM naI Aapalyaa pa` itaik` yaa do {]na Aapaapalyaa   SaM kaM caoinarsana sauQda kr]na Gao talaohao tao. paNa jar parIXak maM DLIMkDobaGaNyaacaa   dR YTIkao naca jar yaa ipaZIcaa badlalaa Asao la tar kaya krayacao? tar tyaavar {<ar ekca..  tyaaM cyaaSaI tyaaM cyaa BaaYao ta baao laayacao, tyaaM caovyaakrNa, tyaaM caa Sabdkao Ya AaQaIcyaa ipaZInao  Aatmasaataca navhotar vyavaharatahI vaaparlaa jaa[- la yaacaI dXataa GyaayacaI. pa` tyao k kR taIcao   ivaSlao YaNa kr]na mau _a paTvaU na do NyaacaI yaao gyataa baaLgaayacaI. ku zlyaahI gaao YTIcaosamaqa- na   krtaanaa tyaalaa vaO caarIk baO zk Aataa Asaayalaaca paahIjaokarNa AapaNa samajataaotao vaZI hI  ‘ipaZI’ Aataa ‘ikDISa’ naahI. tyaaM caI samaja Aamacyaa ‘To mparamao M T’SaI kQaIhI ‘fa[- T’ do {]   Saktao...!BaalacaM d`Ea` I.ku bala 
Kubal.chandu@gmail.com

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->