Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Κυριακή • Οὔτε ἕνα γιῶτα!, φ. 1798

Κυριακή • Οὔτε ἕνα γιῶτα!, φ. 1798

Ratings: (0)|Views: 202|Likes:
-
-

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Ἀρχονταρίκιον on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
άν, ἀγαπητοί μου, ἔχετε τὴν καλὴ συνή-θεια νὰ μελετᾶτε, θὰ βρῆτε σπουδαῖαπράγματα. Μετὰ τὴν ἁγία Γραφή, ποὺ εἶνε ὁβασιλεὺς τῶν βιβλίων, πολλὰ ὠφέλιμα διδά-γματα παίρνουμε ἀπὸ τοὺς
βίους τῶν ἁγίων
,ποὺ
ἀποτελοῦν τὸ ἐφαρμοσμένο Εὐαγγέλιο.Ἡ ζωὴ καὶ ὁ ἀγώνας τῶν ἁγίων διὰ μέσου τῶναἰώνων συνθέτουν τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησί-ας, ἡ ὁποία εἶνε πολὺ διδακτική.Ἂς ἀνοίξουμε λοιπὸν τώρα κ᾽ ἐμεῖς τὴν
ἐκ-κλησιαστική μας ἱστορία
, γιὰ νὰ διδαχθοῦμε.Ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους ἁγίους, ποὺἡ ζωή του ταυτίζεται μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἱστο-ρία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 4ου αἰῶνος, εἶνε ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος
.
* * *
Τὸν 4ο μ.Χ. αἰῶνα ὅλη ἡ Ἐκκλησία ἀναστα- τώθηκε. Ποιά ἡ αἰτία; Ἕνας ἱερεὺς στὴν Ἀλε-ξάνδρεια, ποὺ ὠνομαζόταν
Ἄρειος
, κήρυξετὴ βλάσφημη ἰδέα, ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε Θε-ός, ἀλλὰ εἶνε κτίσμα, τὸ πρῶτο καὶ ἐξαίρετοκτίσμα τῆς δημιουργίας, κι ὅτι ὑπῆρχε ἐποχὴποὺ Χριστὸς δὲν ὑπῆρχε.Ὄχι, τοῦ ἀπαντοῦν
οἱ ὀρθόδοξοι
μὲ ἐπὶ κε-φαλῆς τὸν Μέγα Ἀθανάσιο· ὄχι, χίλιες φορὲς
ὄχι. Τὸ φρόνημά σου, Ἄρειε, εἶνε ἐσφαλμένο.
Δὲν πηγάζει ἀπὸ τὴν ἁγία Γραφή. Ἡ ἁγία Γρα-φή, ἡ Παλαιὰ καὶ ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἀποδει-
κνύει ὅτι, προτοῦ νὰ πλαστῇ ὁ πρῶτος ἄνθρω-
 πος, προτοῦ νὰ δημιουργηθοῦν τὰ βου
νά, οἱθάλασσες καὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, ὑπῆρχε
ὁ Χριστός. Ὑπάρχει
«πρὸ πάντων τῶν αἰ ώνων»
.
«Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸς ἀληθι νὸς ἐκ Θεοῦ ἀλη- θινοῦ γεννηθείς, οὐ ποιηθείς, ὁμοούσιος τῷ Πατρί, δι οὗ τὰ πάντα ἐ γένετο»
(Σύμβ. πίστ. 2)
.Ἔτσι δημιουργήθηκαν
δύο παρατάξεις
· ὁἌρειος μὲ τὴν κακοδοξία του, καὶ ὁ ΜέγαςἈθανάσιος μὲ τὴ σημαία τῆς ὀρθῆς πίστεως,τῆς Ὀρθοδοξίας.
Μερικοί, ποὺ συμπαθοῦσαν τὶς ἰδέες τοῦ αἱ-
ρεσιάρχου,
κρυπτοαρειανοί 
,
προσπαθοῦσαννὰ συμβιβάσουν δῆθεν τὰ πρά
γματα. Αὐτοὶ οἱ
ψευτο-ειρηνοποιοὶ ἐπρότειναν, στὴ λέξι
«ὁμο 
ούσιος»
, οἱ ὀρθόδοξοι νὰ δεχτοῦν νὰ προσ-
θέσουν ἕνα καὶ μόνο γράμμα, τὸ γιῶτα (
ι
), ὥσ-τε ἡ λέξι νὰ γίνῃ
«ὁμο 
-ι- 
ούσιος»
, καὶ τότε οἱ ὀ-
παδοὶ τοῦ Ἀρείου θὰ ὑπέγραφαν τὸ Σύμβολοκαὶ θὰ ἐπερχόταν ἡ συμφιλίωσι, ἡ εἰρήνη. Ἀλ-λὰ οἱ ὀρθόδοξοι δὲν δέχτηκαν. Τὸ γιῶτα δὲνπροστέθηκε, τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως ἔμεινεἀκέραιο, καὶ μέχρι σήμερα ἀκέραιο ἀκούγε-ται σὲ ὅλους ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας ὅπωςβγῆκε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου.Θὰ πῆτε ἴσως· Γιατί τόση ἐπιμονὴ σὲ μία
λέξι
; Τόση σημασία ἔχει γιὰ τὴν πίστι μας ἕνα
γιῶτα
;…
* * *
Ἀπαντοῦμε. Ὁ Χριστιανισμός, ἀγαπητοί μου,
μοιάζει μὲ ἕνα θαυμάσιο οἰκοδόμημα τὸ ὁ-ποῖο ἔχει κατασκευαστῆ βάσει σχεδίου κά-ποιου σοφοῦ ἀρχιτέκτονος· τὰ πάντα, καὶ οἱμικρότερες λεπτομέρειες τῆς οἰκοδομῆς, ἔ-χουν τὴ θέσι τους. Ὅλα εἶνε συναρμολογη-μένα κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε ν᾽ ἀποτελοῦνἕνα ἑνιαῖο ἀδιάσπαστο σύνολο. Δὲν μπορεῖςν᾽ ἀφαιρέσῃς ἀπὸ τὴν οἰκοδομὴ οὕτε ἕνα λι-θαράκι. Τὸ ἀφαιρεῖς; τὸ οἰκοδόμημα κινδυ-
νεύει. Τὸ ἕνα λιθάρι θὰ συμπαρασύρῃ τὸ ἄλλο
ἕως ὅτου ὅλη ἡ οἰκοδομὴ θὰ καταρρεύσῃ.Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καὶ μὲ τὴν
Ἐκκλη-σία
τοῦ Χριστοῦ. Εἶνε μία θεία οἰκοδομὴ ἡἘκκλησία, ἕνα πνευματικὸ οἰκοδόμημα, τὸμεγαλοπρεπέστερο ἀπ᾽ ὅλα τὰ πνευματικὰοἰκοδομήματα τῆς ἱστορίας, ποὺ ὑψώνει τὴνκορυφή του πρὸς τοὺς οὐρανούς.Κάθε διδασκαλία της, κι αὐτὴ ποὺ θεωρεῖ -ται ἡ μικρότερη, σὰν «ἕνα γιῶτα ἢ μία κε-ραία»
(Ματθ. 5,18)
, τὰ πιὸ μικρὰ δηλαδὴ γράμματα
Μελετίου ἐπισκόπου ἈντιοχείαςΤρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013Περίοδος Δ΄ - Ἔτος Λ΄Φλώρινα - ἀριθμ. φύλλου 1798Συντάκτης (†) ἐπίσκοποςΑὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης
Οὔτε ἕνα γιῶτα!
«Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κε- ραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται»
(Ματθ. 5,18)
«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Kostas Renios liked this
geom21 liked this
Zakaris Morris liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->