Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Criminals of Islam Gujarati Translation

Criminals of Islam Gujarati Translation

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 123|Likes:
Published by Dr. Momin Sohil
Criminals of Islam Gujarati Translation

Writer - dr. shabbir ahmed
translation - dr. sohil momin
editing - vazir bihari
Criminals of Islam Gujarati Translation

Writer - dr. shabbir ahmed
translation - dr. sohil momin
editing - vazir bihari

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Dr. Momin Sohil on Feb 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

 
1
કમિનસ ઓફ ઇલાિ
 
[slaamanaa mauJrImaao
laoKak:D^a. Saibbar Ahmad, Aoma.DI.flaaorIDa, AaokTaobar 2007
1999qaI C=upaunamau-$Na Aa[AosaibaAona: 0974787922
kao[paNa Jatanaa kaopaIra[T\sa naqaI.
kao[paNa forfar vagar CpaavaI SakoCo, kaopaI banaavaI SakoCokoBaaYaaMtar krI SakoCo.
caotavaNaI:
Aa paustak baaLakaoAnaonabaLaa idlanaa laaokaomaaTovaaMcavauihtaavah naqaI.
 
2
pa`staavanaa
 
sapTombar 1999 qaI 2007
Sakya Coko 
[slaamanaa mauJrImaao
tamaovaaMcaolaa paustakaopaOkI saaOqaI paDkarJnak paustak hSao. Aa paustaknaolaKavaa maaToJoTlaI ihMmatanaI J#r paDI htaI, taoTlaI J J#r vaaMcavaa maaTopaNa paDSaoAnaoAa vaaMcana tamanaoivacaar 
-
ivamaYa-maaTonaI Aok navaI J tak paurI paaDSao. AapaNanaovaarsaamaaMmaLaolaa rIta irvaaJaoAnaomaanyataaAaoAopaNa Aok JatanaI mauita-AaoJ CoJo  AapaNaa ivacaaraoAnaoBaavanaaAaomaaM}MDa maU La krI ga[ Co. Aa mauita-AaonaotaaoDvaI AopaNa AoTlaI J mauSkola CoJoTlaI maU ita- paU JkaomaaToAsalaI mauita-AaonaotaaoDvaI. taoqaI J Aa paustak fkta Kaullaa idmaagavaaLaa vaacakaomaaToJ Co, JomanaI paasaonaOitak ihMmata Co.Aa paustak tamanaospaYT rItaoAmauk
mahana
, pa`Kyaata, AadrNaIya
Anao 
maaoTa paayaoisvakRita paamalaa
 
mauislama ivaWanaa,[maamaaoAnao]laomaaAanaa
ivaevaasa naa Aavaotaovaa
ivaica~a karnaamaa, laMpaTtaa, Sama
-
ivaihnataa, banaavaT Anao$oYa
bataavaoCo.SaoKa saaid iSaraPAosaacau MJ k|u MCoko,
Kaao Ta kamaao nao Kaullaa paaDvaa Ao Kaao Tukama naqaI 
.
AadrNaIya AnaoAOitahaisakvyaiktaAaonaI TIka krvaI BalaobadnaxaIkark laagao, parMtau, ivaWtaanaaopaayaaotaonaI rIta pa`maaNaoTIka TIppaNa maaToKaullaaohaoya Co. JolaaokaoivaYaoTIppaNaI krvaamaaMAavaI CotaoAaonaotaomanaI J BaaYaamaaM, taomanaa J laKaaNaaoWara, baaolavaa dovaamaaM Aavyaa Co. koTlaak laaokaoivacaartaa hSaokolaoKak paaotaokyaa ifrkamaaMmaanaoCo? Jvaaba Co:
kao [paNa ifrkamaaM nahIM .
 
kuAa-naodrok [maanavaaLaa maaTo 
mauislama 
Sabd vaapayaao-Co. mahorbaanaI krInaokuAa-nanaa Aohukmanaoyaad raKaaoko 
[slaamamaaM Jo kao  vyi>ta paao taanaa maaTo ifrkao pasaM d krSao , tao naao nabaI 
(સ)
saaqao kao [ saM baM Qa naqaI.
(
6:159 
).
Jyaaropaaikstaananaa sqaapakka[doAazma mahMmadAlaI Pnhanaotaomanaa ifrka ivaYaopauCvaamaaMAavyau MtaaotaomaNaoJvaaba Aapyaaohtaaoko,
manao Ao bataavaao ko   nabaI kyaa ifrkanaI taalaIma Aapataa htaa Anao tao manaa mahana saaqaIAao kyaa iFrkamaaM maanataa htaa? 
 
Aa paustak mauislama vaaMcakaonaoQyaanamaaMraKaInaolaKavaamaaMAavyau MCo. Jaokokao[paNa baaOiQak pa`yaasa kao[ Aok vaga-naa laaokaonaao[Jaraonaa hao[ Sako. parMtaM   umauislamaaomaaToAa paustakmaaMAapaolaI maaihita Anaotaonaa QyaoyanaosamaJvaamaaMsarLataa rhoSao. vaaMcakaobaomaaMqaI gamaotaoAok pa`itaBaava pasaMd krI SakoCo. sarLa
,
parMtauvyaqa-pa`itaBaava Co:
gaussaaoAnao[nkar.
 
mauSkola,
parMtaufayadaJnak pa`itaBaava Co:
maanavakRta AMQaEaQQaaAanaotaonaa AsalaI sva#pamaaMJaovaI AnaoAa AMQaEaQQaaAaonao  saatamaI sadImaa, mahana payagaMbar mauhmad
(
sa
)
par, ]tarolaa paiva~a AnaoAsalaI [slaamamaaMBaoLavaa[ JtaI raokvaI.
 
laoKak kao[paNa vaga-naa saucanaaoAavakarSao. ivaivaQa SaaKaaAaonaa ivaQyaaqaI-haovaanaa karNaomao M[slaama ivaYaonaa khovaataa AsalaI Anaodrok samayaovaKaNaayaolaa paustakaomaaMivaica~a, ivakR ta AnaoKaodJnak vaakyaaonaaosaamanaaokyaao-Co. maa#Mmaanavau MCokoAa paustakaomaaMlaKaayaolaI maaoTaBaaganaI vaataaokao[paNa saMskarI mauslaIma kyaaroya naa khI SakokolaKaI  Sako. AavaI ivavaokhIna, Ataaik-k, Sama-naak, ]paJavaI ka@olaI AnaobauiwhIna vaataa-Aao[slaama, paiva~a kuAa-na, pa`itaiYZta mauhMmad saahoba Anaotaomanaa saaqaIdaraonaobadnaama kroCo. AavaI vaaMQaaJnak AnaoQaR Naaspad vaataaokoJomaanava bauiw maaTo  Apamaana#pa Cotaqaa taomanaovaaMcaInaolaaokaomaaM 
[slaama
ivaYaogaorsamaJ paoda qaaya Co, koJomaanavaJatanaa BaivaYya maaToAok maa~a AaSaanau MikrNa Co. Aa Aok Aaecaya-Jnak vaata CokomaaoTaBaaganaa
 
mauslaImaaonaoAa samasyaa ivaYaoJrapaNa Kabar naqaI. Aok satyaSaaoQak tarIkohu MinaYfLa khovaata, Jaohu MAa du:Kadayak SaaoQa paaotaanaa sauQaI J saIimata raKataao.
kuAa-na Anausaar satyanaoCupaavavauAo  Aok bahumaaoTaoAparaQa Co 
[
2:42
].
sad\ Baagyao, 1999maaMAa paustaknaa pa`kaSana paCIqaI Sa# krI 2006 sauQaImaaMAsaMKya laaokaonaI samaJmaaMGaNaaoJ gauNaatmak frk paoda qayaaoCotaqaa GaNaa laaokaoAoAa navaI maLaolaI Jaga`   uktaanaoAaonalaa[na Anaoipa`nT maaQyamaqaI Folaavaola Co.
 
Aa paustaknauGaNaI BaaYaaAaomaaMAnauvaad qayaola CoAnaoGaNaa laaokaoAa paustaknaopaaotaanaa tarfqaI maui$ta krI AaKaI duinayaamaaM  ivatarIta krI r|a Co.
 
3
J#rI naaoQa
:
-
 
nabaI 
sa 
 )
naufrmaana 
Co ko  
laa taktabauAnnaI gyarIla kuAa- na 
,
vamana ktabaa AnnaI gyarIla kuAa- na fla yamhah.
 
maarI paasao qaI fkta kuAa- na J laKaao 
.
kuAa- na isavaaya kM [ paNa laKyau  hao ya taao tao nao BaUsaI naaKaao 
 )
.
[
sahIh mauislama, Baaga 1, paanaa naM . 211, hdIsa naM . 594, ipa`nTr:  maktaba Ad\ naana, ba[#ta 1967 
]
.
 
inayama Anausaar, Aok saacaa mauslaImaokao[paNa
saM Jao gaao maaM iSak-  
[
Anao k do vataaAao maaM maanavau, mauita- paUJa, baIJaAao nao   [evar saaqaJao Dvaa, maanava saaqao dO vaI Siktanao Jao DvaI 
]
,
Aielalataa ko saM paUNa- Aqa- hIna bakvaasa 
JovaI vaataaofolaavavaI Jao[Ao  nahIMAqavaa [evar Anaotaonaa payagaMrnaomaJak#pa banaavataI vaataaomaaMpaDvau MJao[AonahIM. taoqaI J, maarI samaJ Anausaar  [slaamanaa duSmanaaoAoJ nabaI 
(
sa
)
naI vafata paCInaI ~aIP sadImaaMmauslaIma naamaaonaa Aaoqaa hoZLa AavaI vaaMQaaJnak Anaona>kamaI  vaataao[slaamanaa naama par laKaI htaI. Aa laaokaonau MQyaoya htau Mmausalamaanaaonao[evaro]taarolaa paustak Ala kuAa-naqaI dur krI dovaa Anao[slaamanaa ihtakarI saMdoSaanaoBaulaavaI dovaao. hu Mmaara vaaMcakaonaI saaOdya-laxaI AiBa#icanaI [jJta k#MCu M. parMtau M, JaomaU La SabdaonaobadlaInaohLavaI BaaYaamaaMSabdao  laKavaamaaMAavaotaaoAa samaJNa Aapataa paustaknaaoQyaoya marI parvaaro. taoqaI J nama`taapaU va-k saMxaopamaaMkaLaPpaU va-k, maU La saMdBa-na badlaaya taorItao, sausaMgata vaakyaaoJ pasaMd kyaa-Co. hu Mdrok mauislama doSaaonaI sarkaraoAnao[slaamaIk xao~aopa`Bautva Qaravataa laaokaonau MAa gaMBaIr samasyaa tarf Qyaana daorvaa [cCu MCu M. AapaNaobaQaaAosaaqaomaLaInao[slaamaI paustakaomaaMqaI Aavaa AitarokBayaa-humalaaAaodur krI [slaamanaI pa`BaavaSaaLaI  CbaInaopauna: sqaaipata krvaa banataM   ukrI CuTvau MJao[Ao. hJarao]dahrNaaomaaMqaI Fkta qaaoDa J daKalaa mauslaIma Baa[AaoAnaobahonaaosaaqaovaho Mcavaa maaTolaoKakopasaMd kyaa-Co. Aa ]dahrNaaonaI Sa#Aata
bauKaarInaI hdIsaaoqaI
krIAo, Jonao[slaamamaaMkuAa-na paCInau MsaaOqaI vaQauivaevaasapaa~a paustak gaNavaamaaMAavaoCo. tyaarbaad AapaNaokoTlaak paustakaoJovaako 
hdIsanaI iktaabaao
 
[
hdIsanaa [maamaao Wara laKaayao laI kho vaataI  hdIsaao Anao saunnataao 
]
,
 
iFkha
 
[
iFkhanaa [maamaao Wara laKaayao la kayadaSaas~anaa paustakao 
]
,
 
pa`Kyaata maullaaAao
Anao 
pa`KyaatasauFIAaonaa
 
[
AaQyaaitmak gau#Aao naa 
]
vaNa-naaoJao[Sau M. Aa paustakmaaMsacaaoT saMdBaao-AapavaanaI paurtaI kaLaP laovaa[ Co. parMtau M, kao[paNa Baulacauk vaacaknaI naJrocaDotaaotaonaI  JaNa krvaa ivanaMita, JoqaI taonaonavaI AavaR itamaaMsauQaarI laovaaya. JaokoduinayaaBarnaa AsaMKya vaacakaonaopa`qama AavaR itamaaMkao[paNa JatanaI BaU lacaU k Jaovaa maLaI naqaI. hu Mvaacakaonao ivanaMita krISa koAa paustaknaoKaullaa manaqaI vaaMcao. hvaalaa Aapaolaa maaoTaBaaganaa paustakaosarLataaqaI ]palabQa Co. Kaasa krInao 
[maama gazalaI, maalaanaa maaddI, ]darmatavaadI iSablaI naamaanaI, sahIh bauKaarIAnaomauislama, sahIh isa<aa
 
hdIsanaa C pa`maaNaBaUta paustakao 
 )
,
 
sahabaa ikrama
 
payaM gaM bar saaho banaa mahana saaqaIAao 
 )
 
Anao 
saufIAao 
]par laKaayaola paustakaoivagaoro, ivagaoro. vaacakaonaosaMdBaao-  onaI JataocakasaNaI krvaa maaTopa`aotsaaihta krvaamaaMAavaoCo, karNakomaaoTa Baaganaa laKaaNaao  ivaevaasa naa Aavaotaovaa Co. laaokaonaaopaholaaopa`itaBaava haoya Co 
ko  
Aavauko vaI rItao hao [ Sako 
.
manaoAa paustaknaa ]du-  laKaaNa par Aavaa koTlaak AnauBavaaoqa[ caukyaa Co. koTlaak vaacakaonaopa`qama taaomaarI pa`amaaiNaktaa par Sak qayaaohtaao. parMtau M  jyaarotaomaNaoJataoJ maULa paustakaokoJonaa hvaalaa Aapaolaa CotaomaaMJaoyaM   utaaotaomanaa pa`itaBaava badlaa[ gayaa AnaotaomaNaoAa paustaknao[slaamanaI saovaa tarIkoibardavyau M. 2003maaMpaaikstaananaa maullaaAaoAoAa paustaknaa pa`kaSana AnaoivatarNa par pa`itabaMQa maukvaa maaToAdalatanaaosaharao  laIQaaohtaao. parMtauAdalataoAa paustaknaI tarfoNamaaMcaukadaoAapyaaohtaaokarNakoAa paustakmaaMAapaolaa hvaalaamaaMqaI AokpaNa hvaalaaoKaaoTaonahaotaaokonaa taaoiWAqaI-htaao. vaQaumaaM, kaoTo-AovaI salaah AapaI ko[slaamanaa khovaataa paiva~a paustakaomaaMqaI  koJomaaMsahIh isa<aanaaopaNa samaavaoSa qaaya Co, Aavaa Sama-naak ikssaaAaoAnaoAtaaik-k vaataaonaoka@I naaKavaamaaMAavao.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Dr. Momin Sohil liked this
Dr. Momin Sohil added this note
final edited version gujarati translation of criminals of islam
Dr. Momin Sohil added this note
my first translation
1 hundred reads
1 thousand reads
murtazakt liked this
Dr. Momin Sohil liked this
Dr. Momin Sohil liked this
Dr. Momin Sohil liked this
Dr. Momin Sohil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->