Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
76. - 2

76. - 2

Ratings: (0)|Views: 184 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO GOSPODARSTVA_________________________________________________________________________
NACRT
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POTICANJU INVESTICIJA I UNAPREĐENJU
 INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA___________________________________________________________________________Zagreb,
veljača
2013
 
 I. USTAVNA OSNOVA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4.
 podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 –
 pročišćeni tekst).
 
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM
TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI
 
Poticanje investicija i unapređenje investicijsko poduzetničkog okruženja u Republici
 Hrvatskoj u smislu
važećeg
Zakona
o poticanju investicija i unapređenju investicijskog
okruženja predstavlja sustav poticajnih mjera za investiranje i poticajnih mjera zapravovremeno ostvarenje potrebnih investicijskih aktivnosti u okviru
 potpune usklađenosti predmetnog investicijskog projekta s pravnom stečevinom Republike
 
Hrvatske koja određujenačin i rokove ispunjenja svih potrebnih investicijskih aktivnosti, a u
cilju uspješnog i
vremenski određenog ostvarenja predmetnog investicijskog projekta na
teritoriju RepublikeHrvatske.Zakonom
o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja osiguran je
 potreban pravni okvir kojim su se stvorile pretpostavke z
a povećanje broja, ali i kvalitete,investicijskih projekata koji će se realizirati u
Republici Hrvatskoj radi unosa nove opreme i
suvremenih tehnologija, veće zaposlenosti i
izobrazbe zaposlenika, razvoja proizvoda i usluga
više dodane vrijednosti, poveća
nja
 poduzetničke konkurentnosti, ravnomjernog regionalnog
razvoja Republike Hrvatske te
učinkovitijeg raspolaganja resursima i korištenja teritorijalnog
kapitala.
Dosadašnja provedba Zakona pokazala je određene nedostatke i pravne praznine pa se
stoga predlažu izmjena i dopuna Zakona kako bi se nedostaci i praznine otklonile.Temeljna pitanja koja se žele urediti izmjenama i dopunama Zakona o poticanju
investicija i unapređenju investicijskog okruženja jesu:
 -
 
propisati
da će visinu
iznosa poticaja za opravdane troškove novih radnih mjesta
 povezanih s investicijskim projektom kao i kriterije za određivanje
konkretne visineiznosa navedenih poticaja Uredbom propisati Vlada Republike Hrvatske;-
 
izmjena definicije izračuna opravdanih troškova novih rad
nih mjesta povezanih s
investicijom radi mogućnosti pogrešnog tumačenja u praksi.
 Pored navedenih pitanja predlaže se izmjena odredbe Zakona prema kojoj je propisano
da Vlada Republike Hrvatske može određeni investicijski projekt proglasiti od interesa z
a
Republiku Hrvatsku, a da će kriterije za određivanje projekata od interesa za RepublikuHrvatsku i načine realizacije tih projekata kao i načine privlačenja potencijalnih investitorautvrditi uredbom Vlada Republike Hrvatske. Izmjena se predlaže na način
 
da se propiše da će
se navedeno pitanje riješiti donošenjem posebnog Zakona
 , lex specialis
.
 
Prihvaćanjem predloženih zakonskih izmjena i dopuna stvoriti će se odgovarajući
 (potpuni) zakonski okvir za donošenje podzakonskog propisa - Uredbe o poticanju investicija
i unapređenju investicijskog okruženja i posebnog Zakona kojim će se urediti pitanja vezana
za strateške investicijske projekte Republike Hrvatske.
III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA
 
Sredstva p
otrebna za provedbu Zakona osigurana su u Državnom proračunu Republike
 Hrvatske na razdjelima Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poduzetništva i obrta.
IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOMPOSTUPKU
Odredbom članka 159.
Poslovnika Hrvatskog sabora («Narodne novine», broj 71/00.,129/00, 117/01, 6/02 –
 pročišćeni tekst, 41/02, 91/03, 58/04, 39/08,
86/08 i 81/12)
 predviđena je mogućnost donošenja Zakona po hitnom postupku, ukoliko to, između
ostalog,zahtijevaju osobito op
ravdani razlozi ili otklanjanje većih poremećaja u gospodarstvu.Predlagatelj drži da su radi razloga i okolnosti navedenih u ocjeni postojećeg stanja, ispunjeni
uvjeti za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku. Iz tih razloga predlaže se da Zakonstupi na snagu prvi dan od dana njegove objave u Narodnim novinama.
V. TEKST
KONAČNOG
PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->