Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zakon o Putevima

Zakon o Putevima

Ratings:
(0)
|Views: 106|Likes:
Published by Mihajlo Laćarac
Potpun Zakon o Putevima Republike Srbije. Latinica.
Potpun Zakon o Putevima Republike Srbije. Latinica.

More info:

Published by: Mihajlo Laćarac on Feb 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

 
 
Z A K O N
O JAVNIM PUTEVIMA
I. OSNOVNE ODREDBE
lan 1.
Ovim zakonom ure
uju se pravni položaj javnih puteva, uslovi i na
inupravljanja, zaštite i održavanja javnih puteva, izvori i na
in finansiranja javnihputeva, posebni uslovi za izgradnju i rekonstrukciju javnih puteva i inspekcijskinadzor.
lan 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju slede
e zna
enje:1)
"put"
jeste izgra
ena, odnosno utvr
ena površina koju kaosaobra
ajnu površinu mogu da koriste svi ili odre
eni u
esnici u saobra
aju, poduslovima odre
enim zakonom i drugim propisima;2)
"javni put"
jeste put koji ispunjava propisane kriterijume zakategorizaciju od strane nadležnog organa;3)
"državni put"
jeste javni put koji saobra
ajno povezuje:- teritoriju države sa mrežom evropskih puteva, odnosno deo jemreže evropskih puteva;- teritoriju države sa teritorijom susednih država;- celokupnu teritoriju države;- privredno zna
ajna naselja na teritoriji države;- podru
 je dva ili više okruga ili podru
 je okruga, kao i njegov deokoji prolazi kroz naselje, u slu
aju da nije izgra
en obilazni put pored naselja;4)
"autoput"
jeste državni put koji je namenjen isklju
ivo zasaobra
aj motornih vozila, sa fizi
ki razdvojenim kolovozima po smerovima,denivelisanim raskrsnicama, potpunom kontrolom pristupa, koji ima najmanje dvesaobra
ajne i jednu zaustavnu traku za svaki smer i kao takav obeležen propisanimsaobra
ajnim znakom;5)
"opštinski put"
jeste javni put koji saobra
ajno povezuje teritorijuopštine, odnosno grada, kao i teritoriju opštine, odnosno grada sa mrežom državnihputeva;6)
"saobra
ajna površina"
jeste posebno ure
ena površina zaodvijanje svih ili odre
enih vidova saobra
aja ili mirovanje vozila;7)
"nekategorisani put"
jeste saobra
ajna površina koja je dostupnave
em broju raznih korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem ikoja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisani put;8)
"biciklisti
ka staza"
jeste saobra
ajna površina obeleženapropisanim saobra
ajnim znakom, namenjena za saobra
aj bicikala i bicikala samotorom;
 
- 2 -
9)
"naselje"
jeste izgra
eni funkcionalno objedinjen prostor na komesu obezbe
eni uslovi za život i rad i za zadovoljavanje zajedni
kih potrebastanovnika,
ije se granice utvr
uju prostornim, odnosno urbanisti
kim planomopštine, odnosno grada i ozna
avaju propisanim saobra
ajnim znakom na javnomputu;10)
"put van naselja"
jeste deo javnog puta van granica naselja;11)
"put u naselju"
jeste deo javnog puta unutar granica naselja
ijese karakteristike utvr
uju prostornim, odnosno urbanisti
kim planom opštine,odnosno grada;12)
"ulica"
jeste javni put u naselju koji saobra
ajno povezuje delovenaselja;13)
"ozna
avanje javnih puteva"
jeste postupak definisanjakategorije i prostornog položaja puta (kilometarska i hektometarska stacionaža);14)
"evidencija javnih puteva"
jeste propisana sadržinasaobra
ajno-tehni
kih podataka i postupak prikupljanja, odnosno obnavljanja tihpodataka o javnim putevima;15)
"kolovozna konstrukcija"
jeste sistem koji služi da primimehani
ka dejstva vozila i prenese ih na donji stroj javnog puta, da omogu
ibezbedno, nesmetano i ekonomi
no kretanje vozila, bicikala i pešaka. Završni slojkolovozne konstrukcije je kolovozni zastor;16)
"kolovoz"
jeste izgra
ena površina javnog puta po kojoj se odvijasaobra
aj i
ine ga saobra
ajne trake (vozne, dodatne, ivi
ne, zaustavne i sl.) zakretanje, odnosno mirovanje vozila;17)
"bankina"
jeste element javnog puta u nasipu koji obezbe
ujebo
nu stabilnost kolovozne konstrukcije i služi za postavljanje saobra
ajnesignalizacije i opreme puta;18)
"rigola"
jeste element javnog puta u useku za prihvatanje ikontrolisano vo
enje površinskih voda koji obezbe
uje stabilnost kolovoznekonstrukcije;19)
"berma"
jeste prostor izme
u rigole i kosine useka i služi zazaštitu rigole od erodiranog materijala, postavljanje saobra
ajne signalizacije iopreme puta, kao i za obezbe
enje preglednosti puta;20)
"razdelna traka"
jeste element javnog puta kojim se fizi
kirazdvajaju smerovi vožnje i služi za postavljanje saobra
ajne signalizacije i opremeputa, kao i za izgradnju elemenata putnog objekta. Razdelna traka širine ve
e odšest metara jeste razdelni pojas;21)
"zaštitna traka"
jeste element javnog puta kojim se fizi
kirazdvaja saobra
aj motornih vozila od nemotorizovanog saobra
aja;22)
"putni objekti"
su mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, vijadukti,akvadukti, propusti, tuneli, galerije, potporni i obložni zidovi i sl.;23)
"nadvožnjak"
jeste putni objekat iznad javnog puta za ukrštanje udva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom;24)
"podvožnjak"
jeste putni objekat ispod javnog puta za ukrštanje udva nivoa sa putem, odnosno infrastrukturnim sistemom;25)
"objekti, postrojenja i ure
aji za odvodnjavanje"
služe zasakupljanje, odvo
enje, odnosno preusmeravanje površinskih, pribrežnih i
 
- 3 -
podzemnih voda radi zaštite puta, odnosno suseda puta od štetnog dejstva voda saputa;26)
"prate
i sadržaji javnog puta"
jesu moteli, restorani, servisi,stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, prodavnice, objekti za rekreaciju idrugi objekti namenjeni pružanju usluga korisnicima puta;27)
"autobusko stajalište"
je posebno izgra
ena i ozna
enasaobra
ajna površina uz kolovoz javnog puta ili priklju
ena na kolovoz javnog puta,namenjena za zaustavljanje vozila;28)
"granice gra
enja"
jesu linije unutar kojih se izvode gra
evinskizahvati prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili održavanja javnog puta;29)
"zemljišni pojas"
jeste kontinualna površina sa obe strane usekai nasipa, širine najmanje jedan metar, mereno od linija koje
ine krajnje ta
kepopre
nog profila javnog puta van naselja na spoljnu stranu;30)
"raskrsnica"
jeste površina na kojoj se ukrštaju ili spajaju putevi imože biti površinska (ukrštanje u nivou), ili denivelisana (ukrštanje van nivoa);31)
"ukrštaj"
jeste mesto ukrštanja dva puta, puta i železni
keinfrastrukture ili ukrštanje puta sa drugim infrastrukturnim sistemima van nivoa;32)
"prilazni put"
jeste saobra
ajna površina preko koje seomogu
ava vlasniku, odnosno neposrednom držaocu nepokretnosti koja se nalazipored javnog puta prilaz na taj put;33)
"priklju
ak"
jeste saobra
ajna površina kojom se povezuje javniput niže kategorije sa javnim putem više kategorije ili nekategorisani put, odnosnoprilazni put sa javnim putem;34)
"infrastrukturni sistemi"
obuhvataju transportne (vodne,železni
ke, cevovodne i sl.) i druge sisteme (snabdevanje vodom, kanalizacija,daljinsko grejanje, snabdevanje gasom, prenos i snabdevanje elektro energijom,telekomunikacije i sl.);35)
"potrebna preglednost"
jeste preglednost za bezbednozaustavljanje vozila ispred nepokretne prepreke na kolovozu javnog puta, koja morabiti obezbe
ena na svakoj ta
ki puta i koja se odre
uje na osnovu vrednostira
unske brzine;36)
"potrebna preglednost na raskrsnici"
odre
uje se iz uslovaodvijanja saobra
aja na ukrsnim pravcima saglasno zakonskoj i tehni
koj regulativi ikoristi se za konstrukciju zone potrebne preglednosti raskrsnice oslobo
ene preprekakoje mogu ugroziti bezbednost saobra
aja;37)
"sused"
jeste vlasnik, odnosno neposredni držalac zemljišta iobjekata, odnosno ure
aja na zemljištu, koje ima najmanje jednu zajedni
ku granicusa javnim putem;38)
"zaštitni pojas"
jeste površina uz ivicu zemljišnog pojasa, naspoljnu stranu,
ija je širina odre
ena ovim zakonom i služi za zaštitu javnog puta isaobra
aja na njemu;39)
"pojas kontrolisane izgradnje"
jeste površina sa spoljne straneod granice zaštitnog pojasa na kojoj se ograni
ava vrsta i obim izgradnje objekata,koja je iste širine kao i zaštitni pojas i koja služi za zaštitu javnog puta i saobra
aja nanjemu;40)
"saobra
ajna signalizacija"
obuhvata sredstva i ure
aje zapra
enje, kontrolu, regulisanje i vo
enje saobra
ajnih tokova (saobra
ajni znakovi naputevima);

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mihajlo Laćarac liked this
Mihajlo Laćarac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->