Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
FabLab_sammanfattadProjektbeskrivning

FabLab_sammanfattadProjektbeskrivning

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Tove Palin

More info:

Published by: Tove Palin on Feb 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2013

pdf

text

original

 
Seventureinfo@seventure.se1
 
Finansieras av: Projektägare: Projektledning:
 
Detgår inteattvisabilden.Detfinnsintetillräckligtmed ledigtminneför attkunnaöppnabilden eller såär bilden skadad.Startaomdatorn och öppnasedan filen igen.OmdetrödaX:etfortfarandevisasmåstedu kansketabortbilden och sedan infogaden igen.
 
Projektbeskrivning - Fab Lab Mid Sweden
Sammanfattande projektbeskrivning
Samhällsbyggarna vill genomföra en förstudie tillsammans med en tvärsektoriell grupp avsamverkansaktörer där målsättningen är att ta fram en hållbar modell för att implementera en mobil FabLab lösning i Västernorrlands Län. Syftet med satsningen är att skapa en naturlig länk mellan utbildningoch samhällsnytta. Genom att stödja innovationsprocesser i samhället har vi möjlighet att minskakompetensbristen, långsiktigt trygga arbetskraftstillgången inom teknik och IT sektorn och därmedförbättra tillväxten.Fab Lab är ett globalt nätverk av innovatörer skapat av Center för Bits and Atoms på MassachusettsInstitute of Technology (MIT), http://fab.cba.mit.edu/about/faq/. Ingen licens krävs för att bli en aktiv delav nätverket.Ett Fab Lab stimulerar lärandet genom en alternativ inlärningsmiljö samtidigt som det är enutvecklingsplattform för både tekniska och sociala innovationer. Med ett mobilt Fab Lab kan vi tillvaratamånga människors innovationsförmåga genom att alla, oavsett ålder och utbildningsnivå, kan gesmöjlighet att prova sig fram i sin idéutveckling.Konceptet bygger på open source teknologi och globala kunskapsutbyten. Det finns idag ca 85 Fab Labenheter runtom i världen. Alla använder samma typ av maskiner och skapar lösningar tillsammans genomatt vara videouppkopplade med varandra i realtid. Verktyg som 3D skrivare, CNC fräsmaskin ochlaserskärare ingår i konceptet och möjliggör t.ex. rapid prototyping och småskalig digital tillverkning.Förutom att ta fram en hållbar modell för genomförande syftar förstudien till att skapa den bredatvärsektoriella förankring och stödstruktur som behövs för genomförandet av denna, med svenska måttmätt, sociala innovation. Vi kommer att identifiera fler kunder och intressenter utöver de som redaninitialt ingår som samverkansaktörer samt utveckla ett kvalitetssäkringssystem för att säkra kvaliteten påde verksamheter som byggs upp kring ett mobilt Fab Lab Mid Sweden.
Bakgrundsbeskrivning
Sverige och vårt län står inför en stor brist på utbildade ingenjörer. Baserat på SCB’s siffror befararregeringen att efterfrågan på högskoleingenjörer kommer att vara dubbelt så stor som tillgången om 20år. Hur kan vi bli bättre på att tillvarata och öka det intresse som finns för teknik- och naturämnen i grund-och gymnasieskolorna för att i framtiden få ett ökat antal sökande till dessa högskoleutbildningar?I grundskolans läroplan Lrg 11 står det att "Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgörden gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplexverklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoderatt tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklarsin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.
 
Seventureinfo@seventure.se2
 
Finansieras av: Projektägare: Projektledning:
 
Detgår inteattvisabilden.Detfinnsintetillräckligtmed ledigtminneför attkunnaöppnabilden eller såär bilden skadad.Startaomdatorn och öppnasedan filen igen.OmdetrödaX:etfortfarandevisasmåstedu kansketabortbilden och sedan infogaden igen.
 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernaskreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Elevernaska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt somtillsammans med andra. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjarentreprenörskap (s. 9) och som gör att de kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska,samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv ochvardagsliv (s. 13).I mellersta Norrland är det långt till de platser där möjligheter för pedagogiska upplevelser utanförskolans regi finns. Endast ett fåtal större företag har resurser att satsa på egna FoU avdelningar vilketmedför att småföretagare ofta lämnar sina idéer i oprövade. Eftersom det är svårt att ge regionens allaskolor och småföretag möjligheten att besöka det som händer ute i världen vill vi istället ta världenserfarenhet och den senaste småskaliga produktionstekniken till dem i ett mobilt Fab Lab, oavsett om definns i glesbygd eller tätort. Mellan turerna dockas enheten vid Mittuniversitetets Campusområde ochanvänds av studenter och forskare.
Syftet med projektet
Förstudien ger oss tid och resurser att utveckla ett delat värde till alla intressenter i ett Fab Lab.Vi kommer att erbjuda en ny plats för barnens lärande och skapande, ett forum där lokala näringsliv visarsitt engagemang, utvecklar sin egen diversifiering och fostrar framtidens arbetskraft. Allt detta händersamtidigt i en synergi som skapar positiv samhällsutveckling.
Projektets mål
Denna förstudie ger oss möjlighet att skapa samverkan kring Fab Lab, ett verktyg för att arbetatillsammans kring viktiga samhällsutmaningar i Västernorrland. Vi vill utveckla en stark finansiell bas, enfungerande arbetsmodell ett system för kvalitetssäkring och mätverktyg för framtagandet av kvalitativtoch kvantitativt resultat.Under förstudien utvecklar vi en Fab Lab plattform där vi kan introducera, utöver de tekniskastudieämnena, teman som entreprenörskap och hållbarhet i skapandet. I den efterföljandegenomförandefasen kan vi hjälpa till med uppstart av nya företag och utveckla förståelse för påverkan påmiljön. Vi kan tillvarata de innovativa utvecklingsidéer som finns hos företagen men också den somenskilda medborgare i Västernorrland bär omkring på men inte har medel eller kapacitet att förverkliga.Fab Lab ger ingen konkurrensfördel till en viss grupp av barn - oavsett vilken skola de går i, vilket programde läser, vilka föreningar de tillhör på fritiden, vilken socioekonomisk bakgrund de har - alla ska fåchansen att prova på ett Fab Lab.
 
Seventureinfo@seventure.se3
 
Finansieras av: Projektägare: Projektledning:
 
Detgår inteattvisabilden.Detfinnsintetillräckligtmed ledigtminneför attkunnaöppnabilden eller såär bilden skadad.Startaomdatorn och öppnasedan filen igen.OmdetrödaX:etfortfarandevisasmåstedu kansketabortbilden och sedan infogaden igen.
 
Projektets målgrupp
Målgruppen i förstudien är grund- och gymnasieskolor, universitet, företag och offentliga aktörer iVästernorrlands län. Detta för att skapa en bred förankring och erfarenhetsbas och bygga en stabilplattform inför nästa fas då den mobila Fab Lab lösningen ska genomföras. Denna sociala innovationgynnar skolbarn, företag och kreativa individer i länet samtidigt som den bidrar till att skapaattraktionskraft för regionen som helhet och stimulerar en tredimensionell hållbar tillväxt och utveckling.
Projektorganisation
Förstudien ägs av den Ekonomiska föreningen Samhällsbyggarna som har lång erfarenhet av att äga ochdriva samhällsutvecklande projekt. Förstudien leds av företaget Seventures grundare Tove Palin medmångåriga erfarenheter av eget företagande, projekt- och processledning och organisationsutveckling.Hon har också bred kompetens och väl inarbetade nätverk inom områdena samhällsentreprenörskap ochsocial innovation.Förstudiens styrgrupp består av: Lena Schmidt och Lars G Ohlsson från Samhällsbyggarna, Melissa Edfeldtfrån Credible AB, Tove Palin från Seventure samt Oliver Dogo från Näringslivsbolaget i Sundsvall.
Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning
Arbetssättet är baserad på en tvärsektoriell triple helix modell, "21-modellen", där samskapande ochsamverkan är kärnan i alla processer och metoder.21-modellen bygger på att 7 aktörer från respektive sektor (privat, ideell och offentlig/akademi)identifieras och bjuds in till en samverkansgrupp redan i förstudiens uppstartsfas. Antalet aktörer har storbetydelse för tidig förankring och för att säkerställa mångfald, jämn könsfördelning och geografiskspridning inom Västernorrlands län.Samverkansgruppen deltar under hela projekttiden i workshops, seminarier och i det viktigaförankringsarbetet inför ett kommande genomförandeprojekt.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->