Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
8. dn. reda

8. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

 
 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO UPRAVE
Prijedloga zakona br.____ 
Nacrt
KONA
Č
NI PRIJEDLOGZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA OSPRJE
Č
AVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIHDUŽNOSTI
 _______________________________________________________________  _ 
 
Zagreb, lipanj 2010.
KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONAO SPRJE
Č
AVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIHDUŽNOSTI
Č
lanak 1.
U Zakonu o sprje
č
avanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti („Narodnenovine“ broj 163/03., 94/04., 48/05., 141/06., 60/08. i 38/09.) u
č
lanku 2. u stavku 1. u podstavku 27. iza rije
č
i „zakona“ briše se zarez i dodaju se rije
č
i: „ i drugih pravnihakata,“.Iza podstavka 34. dodaje se podstavak 35. koji glasi:„ – 
č
lanovi Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave.“
Č
lanak 2.
U
č
lanku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:„ (3) Dužnosnici koji su na izborima ponovno izabrani ili imenovani na istudužnost, bez obzira da li dužnost obnašaju profesionalno ili neprofesionalno, obveznisu u roku od 30 dana od dana stupanja na dužnost, na po
č
etku novog mandata, podnijeti izvješ
ć
e Povjerenstvu o svojoj imovini, te imovini bra
č
nog druga imalodobne djece, sa stanjem na taj dan.“Dosadašnji stavci 3. do 7. postaju stavci 4. do 8.U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9., rije
č
i: „iz stavka 1.“ zamjenjujuse rije
č
ima: „iz stavaka 1., 2. i 3.“Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 10. i 11.
Č
lanak 3.
U
č
lanku 9. u stavku 1. iza rije
č
i: „drugu pla
ć
u“ dodaju se rije
č
i: „ni naknadu zaobnašanje druge javne dužnosti“.Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:„(2) Iznimno, dužnosnici koji javnu dužnost obnašaju volonterski i ne primaju pla
ć
u za obnašanje te javne dužnosti, imaju pravo na naknadu za obnašanje te javnedužnosti, do visine razlike izme
đ
u pla
ć
e koju ostvaruju na svojem radnom mjestu i pla
ć
e koju bi ostvarivali da tu javnu dužnost obnašaju profesionalno.(3) Pla
ć
om dužnosnika u smislu ovoga Zakona smatra se svaki nov
č
ani primitak za obnašanje javne dužnosti osim naknade putnih i drugih troškova za obnašanje javne dužnosti.“
 
 
Č
lanak 4.
U
č
lanku 11. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:„(4) Trgova
č
ko društvo u kojem dužnosnik ima 20% ili više udjela ili dionica, nemože stupati u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnašadužnost, te jednu godinu nakon prestanka obnašanja dužnosti dužnosnika u tom tijelu javne vlasti.“Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 6. mijenja se i glasi:„(6) Dužnosnici ne mogu biti
č
lanovi uprava ili nadzornih, odnosno upravnihodbora trgova
č
kih društava, upravnih vije
ć
a ustanova, odnosno nadzornih odboraizvanprora
č
unskih fondova.“Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 7. mijenja se i glasi:„(7) Iznimno, dužnosnici mogu biti
č
lanovi u najviše do dva (2) upravna vije
ć
austanova odnosno nadzorna odbora izvanprora
č
unskih fondova koji su od posebnogdržavnog interesa, osim ako posebnim zakonom nije odre
đ
eno da je dužnosnik 
č
lanupravnog vije
ć
a ustanove odnosno nadzornog odbora izvanprora
č
unskog fonda po položaju. Za
č
lanstvo u upravnim vije
ć
ima ustanova odnosno nadzornim odborimaizvanprora
č
unskih fondova dužnosnik nema pravo na ikakvu naknadu, osim prava nanaknadu putnih i drugih troškova. Hrvatski sabor utvr 
đ
uje popis pravnih osoba od posebnoga državnog interesa, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.“Dosadašnji stavci 7., 8. i 9. postaju stavci 8.,9. i 10.
Č
lanak 5.
Iza
č
lanka 11. dodaje se
č
lanak 11.a koji glasi:„(1)
Č
lanove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgova
č
kih društava ukojima Republika Hrvatska ima ve
ć
inski paket dionica ili ve
ć
inski udio, predlažeglavnoj skupštini, odnosno skupštini društva Vlada Republike Hrvatske, na temelju prethodno provedenog javnog natje
č
aja.(2) Na
č
in provedbe javnog natje
č
aja i uvjete za
č
lanove nadzornih, odnosnoupravnih odbora trgova
č
kih društava u kojima Republika Hrvatska ima ve
ć
inski paketdionica ili ve
ć
inski udio propisuje uredbom Vlada Republike Hrvatske. „
Č
lanak 6.
U
č
lanku 16. u stavku 2. iza rije
č
i „iz redova oporbenih stranaka.“ , dodaje senova re
č
enica koja glasi: „Najmanje jedan
č
lan Povjerenstva mora biti pravnik“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->