Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7. dn. reda

7. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKADRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
NACRT
PRIJEDLOG ZAKONAO POPISU STANOVNIŠTVA, KU
Ć
ANSTAVA I STANOVAU REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINES KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zagreb, lipanj 2010.
 
2
 PRIJEDLOGZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KU
Ć
ANSTAVA I STANOVAU REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINEI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o popisu stanovništva, ku
ć
anstava i stanova u RepubliciHrvatskoj 2011. godine sadržana je u odredbi
č
lanka 2., stavka 4., podstavka 1. i
č
lanka 116.,stavka 1. Ustava Republike Hrvatske.
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ZAKONOM I POSLJEDICEDONOŠENJA ZAKONA1. Ocjena stanja
Popis stanovništva, ku
ć
anstava i stanova (u nastavku teksta: Popis stanovništva) najopsežnije je inajsloženije statisti
č
ko istraživanje s obzirom na brojnost jedinica za popisivanje te broj iraznovrsnost modaliteta odgovora.Predloženi Zakon donosi se u skladu s
č
lankom 34. Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i75/09.), kojim je odre
đ
eno da se popis stanovništva i druga opsežna statisti
č
ka istraživanja ure
đ
ujuposebnim zakonom.Na podru
č
 ju Republike Hrvatske do sada je provedeno 15 popisa stanovništva. U razdoblju od 1857.do 1931. provedeno ih je osam (1857., 1869., 1880., 1890., 1900., 1910., 1921. i 1931.). Zbog II.svjetskog rata nije proveden Popis 1941. Nakon rata popisi su provedeni 1948., 1953. i 1961., adalje u skladu s Preporukama Ujedinjenih naroda s desetogodišnjim razmakom (popisi 1971., 1981.,1991. i 2001.).Preporukama Ujedinjenih naroda predvi
đ
eno desetogodišnje razdoblje u
č
estalosti popisakompromis je izme
đ
u potreba za relevantnim i aktualnim podacima i relativno velikih financijskihsredstava koja su potrebna za popis.Posljednji popis proveden je 2001. i njegova je posebnost u tome što je prvi put samostalnoorganiziran i proveden u samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj.Promjene u Republici Hrvatskoj uvjetovane protekom deset godina od posljednjeg popisa iizvršavanje me
đ
unarodnih obveza službene statistike
č
ine Popis 2011. nužnim. Stoga je prijedlogZakona prilago
đ
en nastalim promjenama i zahtjevima usporedivosti podataka na me
đ
unarodnojrazini.Prema Zakonu o službenoj statistici Državni zavod za statistiku glavni je nositelj, diseminator ikoordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske. U njegovoj je nadležnosti priprema iprovedba statisti
č
kih aktivnosti te ispunjavanje me
đ
unarodnih obveza službene statistike izdjelokruga rada utvr 
đ
enog Programom statisti
č
kih aktivnosti Republike Hrvatske, koji donosiHrvatski sabor za višegodišnje razdoblje te Godišnjim provedbenim planom statisti
č
kih aktivnostiRepublike Hrvatske, koji tako
đ
er donosi Hrvatski sabor za svaku godinu na koju se odnosi Program.Popis stanovništva 2011. sastavni je dio Programa statisti
č
kih aktivnosti Republike Hrvatske zarazdoblje 2008.
2012. (NN, br. 65/08.) i Godišnjega provedbenog plana statisti
č
kih aktivnostiRepublike Hrvatske.
 
3
2. Osnovna pitanja koja se ure
đ
uju predloženim Zakonom
Predloženim Zakonom ure
đ
uje se priprema, organizacija i provedba popisa, jedinice i sadržajpopisa, vrijeme popisivanja, obrada,
č
uvanje i objavljivanje rezultata te na
č
in osiguravanja sredstavaza popis.Popis 2011. obuhva
ć
a iste jedinice popisa kao i Popis 2001., a to su stanovnici, ku
ć
anstva te stanovii druge nastanjene prostorije.Cilj je svakog popisa stanovništva, pa tako i Popisa 2011., utvrditi podatke o broju i teritorijalnomrasporedu stanovnika te o društveno-gospodarskim strukturama prikupljenih obilježja. Istodobno
ć
ese prikupiti podaci o demografskim, etni
č
kim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugimobilježjima stanovništva, a ustanovit
ć
e se i promjene u odnosu na Popis 2001. Popisom
ć
e seutvrditi broj ku
ć
anstava i obitelji te njihov sastav prema broju i ostalim karakteristikama. Ujedno
ć
ese prikupiti podaci o površini korištenoga poljoprivrednog zemljišta po kategorijama i sto
č
nom fondute o broju stanova, njihovoj veli
č
ini i opremljenosti, kvaliteti i starosti stambenog fonda na svimrazinama obrade (Republika Hrvatska, županije, Grad Zagreb, gradovi, op
ć
ine i naselja).Rezultati se Popisa, osim za analizu stanja utvr 
đ
enog Popisom, upotrebljavaju i za analizu promjenaprema stanju prethodnog popisa, odnosno prethodnih popisa te za projekcije i prognoze budu
ć
ihkretanja odgovaraju
ć
e pojave.Podaci u Popisu prikupljaju se prema izjavi osobe koja ih daje i posebno su zašti
ć
eni kao službenatajna. Mogu se koristiti isklju
č
ivo za statisti
č
ke svrhe, a objavljivati zbirno (agregirano), odnosno nana
č
in koji onemogu
ć
uje identifikaciju pojedinca na kojeg se podatak odnosi.Svim osobama koje se u bilo kojoj fazi popisa upoznaju s osobnim, obiteljskim i imovinskimprilikama pojedinca zaprije
ć
eno je kaznama njihovo otkrivanje ili objavljivanje.Me
đ
unarodne preporuke, osim desetogodišnjeg razmaka, upu
ć
uju na to da se popis provede nakraju ili na po
č
etku desetlje
ć
a (2010. ili 2011.). Time se smanjuje "raspršenost" popisa, štoomogu
ć
uje usporedbu podataka približnih godina na me
đ
unarodnoj razini.Prijedlogom Zakona odre
đ
eno je da se Popis 2011. provodi u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., tj.u trajanju od
č
etiri tjedna, prema stanju na dan 31. ožujka 2011. u 24 sata.Za Popis 2011. relevantne su Preporuke Konferencije europskih statisti
č
ara za popise stanovništva istanova 2010. godine pripremljene u suradnji s Ekonomskom komisijom UN-a za Europu iStatisti
č
kim uredom Europske unije
Eurostatom ("
Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing" prepared in cooperation with the United Nations Economic Commission for Europe and the Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT), New York and Geneva, 2006 
). Preporuke su korištene kao temelj zaizradu popisnog programa Europske unije za popise stanovništva i stanova.Glavna svrha navedenih Preporuka jest davanje smjernica zemljama u planiranju i provo
đ
enjupopisa stanovništva i stanova te olakšavanje me
đ
unarodne usporedivosti podataka putempredloženih osnovnih popisnih obilježja, definicija i klasifikacija.Za Popis 2011. iz Preporuka je preuzet kompletan "obvezatan sadržaj" (
core-topics 
) koji trebajupreuzeti sve
č
lanice UN/ECE kako bi se prikupili i obuhvatili svi podaci predvi
đ
eni u tablicama kojesu zajedni
č
ki definirali UN/Eurostat, dok je iz izbornog sadržaja (
non-core 
 
topics)
preuzeto preko50% obilježja.Svaka zemlja provodi popis za vlastite potrebe, no radi izvršavanja me
đ
unarodnih obveza iostvarivanja usporedivosti s drugim zemljama, mora poštivati i primjenjivati me
đ
unarodne standardeodnosno navedene Preporuke.Isto tako svaka zemlja kod metodoloških priprema za popis nastoji osigurati metodološki kontinuitets prethodnim popisom jer samo tako može, pomo
ć
u rezultata, osim stanja, ustanoviti promjene kojesu se dogodile.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->