Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
श्रीमद्-भगवद्गीता - भाग - ११

श्रीमद्-भगवद्गीता - भाग - ११

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Sagar Bhandare

More info:

Published by: Sagar Bhandare on Feb 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
ÔÔÔÔÔ
ßeer hejceelceves veceŠßeer hejceelceves veceŠßeer hejceelceves veceŠßeer hejceelceves veceŠßeer hejceelceves veceŠ
~~~~~~~~~~
DeLe
 SkeâeoMe  SkeâeoMe  SkeâeoMe  SkeâeoMe  SkeâeoMe  es es es es es
”OŸeeŸe:
~~~~~~~~~~
DeOÙeeÙe DekeâjeJee DeOÙeeÙe DekeâjeJee DeOÙeeÙe DekeâjeJee DeOÙeeÙe DekeâjeJee DeOÙeeÙe DekeâjeJee 
 ceeieerue DeOÙeeÙeele ÙeesiesÕej ßeerkeä=â<Ceebveer DeeheuÙee cegKÙe cegKÙe  ef  JeYet  leer b ef  Je<eÙeermeb#es heevesef  JeJejCe keâjâve Depeg  & veeuee meeb ef  ieleues, hejb leg Depeg  & veeuee   Jeešues keâer DeeheCe les efJemleejhetJe&keâ Sskeâues. Je cnCetve lees cnCeeuee keâer,YeieJeved DeeheueerDece= leceÙe JeeCeerSkeât  ve ceePee meJe&cees n ve<š Peeuee, De%eevener  ve<š Peeues. Deelee DeeheCe pesmeeb ef  ieleueslesceerheÇ lÙe#e heent Fe ÛÚleesheeef  nuÙeeveb lej   mecepeleskeâer, DeeheCe mecepele nes leeslÙeehes#ee heef  jef  mLeleerkeâenerJes ieUer Ûe Demeles. Depe&gveeves les jâhe heeefnuÙeeveblej cee$e lees LejLej keâehet ueeieuee. YeieJebleekeâ[s#ecee-ÙeeÛevee keâjâ ueeieuee. %eeveerDemesYeÙeYeer le nes le Demeleele keâe? lÙeeb Ûeer  keâeneref  pe%eemee yeekeâerjenleskeâe? veener. lemesvemeles. yeew ef Ookeâ mlejeJejÛes%eeve   nsDemhe<š Demeles. cee$e ÙeLeeLe&%eeve peeCet  ve Ies CÙeeÛeerheÇ  s jCee cee$e lesDeJeMÙe   os les. cnCetve Depeg  & veevesef  Jeveb leerkeâs ueer- Depeg&ve GJeeÛe Depeg&ve GJeeÛe Depeg&ve GJeeÛe Depeg&ve GJeeÛe Depeg&ve GJeeÛe  ceoveg«eneÙe hejceb ieg¢eceOÙeelcemeef_%eleced~ ceoveg«eneÙe hejceb ieg¢eceOÙeelcemeef_%eleced~ ceoveg«eneÙe hejceb ieg¢eceOÙeelcemeef_%eleced~ ceoveg«eneÙe hejceb ieg¢eceOÙeelcemeef_%eleced~ ceoveg«eneÙe hejceb ieg¢eceOÙeelcemeef_%eleced~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ ÙeòJeÙeesòebâ JeÛemlesve ceesnesÓÙeb efJeielees cece~~1~~ ÙeòJeÙeesòebâ JeÛemlesve ceesnesÓÙeb efJeielees cece~~1~~ ÙeòJeÙeesòebâ JeÛemlesve ceesnesÓÙeb efJeielees cece~~1~~ ÙeòJeÙeesòebâ JeÛemlesve ceesnesÓÙeb efJeielees cece~~1~~ ÙeòJeÙeesòebâ JeÛemlesve ceesnesÓÙeb efJeielees cece~~1~~YeieJeve, ceePÙeeJej keâ=hee keâjCÙeemee"er DeeheCe DeOÙeelceeceOÙes heÇJesMe  osCeejs iegùe %eeve ceuee meebefieleuesle. lÙeecegUs ceePee ceesn ve<š Peeuee, ceePesDe%eeve ve<š Peeues. ceer%eeveeryeveuees.YeJeehÙeÙeew efn Yetleeveeb ßegleew efJemlejMees ceÙee~YeJeehÙeÙeew efn Yetleeveeb ßegleew efJemlejMees ceÙee~YeJeehÙeÙeew efn Yetleeveeb ßegleew efJemlejMees ceÙee~YeJeehÙeÙeew efn Yetleeveeb ßegleew efJemlejMees ceÙee~YeJeehÙeÙeew efn Yetleeveeb ßegleew efJemlejMees ceÙee~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ lJeòeŠ keâceuehe$ee#e ceenelcÙeceefhe ÛeeJÙeÙeced~~2~~ lJeòeŠ keâceuehe$ee#e ceenelcÙeceefhe ÛeeJÙeÙeced~~2~~ lJeòeŠ keâceuehe$ee#e ceenelcÙeceefhe ÛeeJÙeÙeced~~2~~ lJeòeŠ keâceuehe$ee#e ceenelcÙeceefhe ÛeeJÙeÙeced~~2~~ lJeòeŠ keâceuehe$ee#e ceenelcÙeceefhe ÛeeJÙeÙeced~~2~~
 
 keâejCe nskeâce}ves $ee, Yet  leeb ÛeerGlheòeerJe heÇ ueÙe keâmee nes leeslesDeeheuÙeekeâ[t  ve   ef  Jemleejhet  Je& keâ Ss keâues. lemes Ûe DeeheuesDeheej cenelcÙenerDeeheuÙeekeâ[t  ve Ss keâues.  SJecesleÅeLeelLe lJeceelceeveb hejcesÕej~ SJecesleÅeLeelLe lJeceelceeveb hejcesÕej~ SJecesleÅeLeelLe lJeceelceeveb hejcesÕej~ SJecesleÅeLeelLe lJeceelceeveb hejcesÕej~ SJecesleÅeLeelLe lJeceelceeveb hejcesÕej~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ õ°gefceÛÚeefce les ¤hecewÕejb heg®<eesòece~~3~~ õ°gefceÛÚeefce les ¤hecewÕejb heg®<eesòece~~3~~ õ°gefceÛÚeefce les ¤hecewÕejb heg®<eesòece~~3~~ õ°gefceÛÚeefce les ¤hecewÕejb heg®<eesòece~~3~~ õ°gefceÛÚeefce les ¤hecewÕejb heg®<eesòece~~3~~ ns hejcesÕeje, DeeheCe DeeheuÙee mJejâheeefJe<eÙeer pes meebefieleues les lemesÛe,Deens Ùee keâener Mebkeâe veener. hejbleg lÙee mJejâheeefJe<eÙeer vegmeles Sskeâues Deens. hejbleg ns hegjâ<ees òecee, Deeheues les SsÕeÙe& Ùegòeâ mJejâhe heÇlÙe#e heenCÙeeÛeer ceePeer FÛÚe Deens. cevÙemes Ùeefo leÛÚkeäÙeb ceÙee õ°gefceefle ØeYees~ cevÙemes Ùeefo leÛÚkeäÙeb ceÙee õ°gefceefle ØeYees~ cevÙemes Ùeefo leÛÚkeäÙeb ceÙee õ°gefceefle ØeYees~ cevÙemes Ùeefo leÛÚkeäÙeb ceÙee õ°gefceefle ØeYees~ cevÙemes Ùeefo leÛÚkeäÙeb ceÙee õ°gefceefle ØeYees~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ ÙeesiesÕej lelees ces lJeb oMe&ÙeelceeveceJÙeÙeced~~4~~ ÙeesiesÕej lelees ces lJeb oMe&ÙeelceeveceJÙeÙeced~~4~~ ÙeesiesÕej lelees ces lJeb oMe&ÙeelceeveceJÙeÙeced~~4~~ ÙeesiesÕej lelees ces lJeb oMe&ÙeelceeveceJÙeÙeced~~4~~ ÙeesiesÕej lelees ces lJeb oMe&ÙeelceeveceJÙeÙeced~~4~~ åsheÇYees, ceePÙeekeâ[t  ve Deeheues efoJÙe mJejâhe heeef  nuespeeGâ Mekeâs ue; Demes  pej DeeheuÙeeuee Jeešle Demesue; lej nsÙees iesÕeje, DeeheCe Deeheues#eÙejef  nle, Deef  JeveeMeermJejâhe oeKeJeeJes. ÙeeJej ßeer keä   = â<Ceeb veerkeâeneref  JejesOe oeKeJeuee veener  efkeâb Jee veener nercnšuesveener. keâejCe ßeerkeä=â<Ceeb veer Deves keâ ef"keâeCeer meebef  ieleues Deens keâer, let ceePee DevevÙe Yeòeâ Deensme Je efheÇÙe meKee Deensme. lÙeecegUsDelÙeb le Deeveb oeveslÙeeb veerDeeheuesef  Jeješ mJejâhe Depeg  & veeuee oeKeJeues. ßeerYeieJeeveg  JeeÛe ßeerYeieJeeveg  JeeÛe  ßeerYeieJeeveg  JeeÛe ßeerYeieJeeveg  JeeÛe  ßeerYeieJeeveg  JeeÛe  heMÙe ces heeLe& ¤heeef  Ce MeleMeesÓLe menœeMeŠ~ heMÙe ces heeLe& ¤heeef  Ce MeleMeesÓLe menœeMeŠ~  heMÙe ces heeLe& ¤heeef  Ce MeleMeesÓLe menœeMeŠ~ heMÙe ces heeLe& ¤heeef  Ce MeleMeesÓLe menœeMeŠ~  heMÙe cesheeLe&¤heeefCe MeleMeesÓLe menœeMeŠ~ ~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ veeveeef  JeOeeefve efoJÙeeef  ve veeveeJeCee& ke= âleer efve Ûe~~5~~ veeveeef  JeOeeef  ve efoJÙeeef  ve veeveeJeCee& ke= âleer ef  ve Ûe~~5~~  veeveeef  JeOeeefve efoJÙeeef  ve veeveeJeCee& ke= âleer efve Ûe~~5~~ veeveeef  JeOeeef  ve efoJÙeeef  ve veeveeJeCee& ke= âleer ef  ve Ûe~~5~~  veeveeef  JeOeeef  ve ef  oJÙeeefve veeveeJeCee& ke=âleer ef  ve Ûe~~5~~  heeLee&, ceePeerveevee heÇ keâejÛeer, veevee JeCeeË  ÛeerJe veevee Deeke= âleer b ÛeerMes keâ[es-  npeejesef  oJÙe jâheslet hene-  heMÙeeef  olÙeevJemet  v®õeveef Õeveewce®lemleLee~ heMÙeeef  olÙeevJemet  v®õeveef Õeveewce®lemleLee~  heMÙeeef  olÙeevJemet  v®õeveef Õeveewce®lemleLee~ heMÙeeef  olÙeevJemet  v®õeveef Õeveewce®lemleLee~  heMÙeeef  olÙeevJemet  v®õeveef Õeveewce®lemleLee~ ~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ yent  vÙe°het  Jee& ef  Ce heMÙee§eÙee& ef  Ce Yeejle~~6~~ yent  vÙe°het  Jee& ef  Ce heMÙee§eÙee& ef  Ce Yeejle~~6~~  yent  vÙe°het  Jee& ef  Ce heMÙee§eÙee& ef  Ce Yeejle~~6~~ yent  vÙe°het  Jee& ef  Ce heMÙee§eÙee& ef  Ce Yeejle~~6~~  yent  vÙe°het  Jee& ef  Ce heMÙee§eÙee& ef  Ce Yeejle~~6~~  nsYeejlee, Deeef  oleer Ûesyeejeheg  $e, Dee" Jemet , Dekeâje jâoÇ, oes ve Deef Õeveer keâg  ceej,  lemesÛe SkeâesCeheVeeme cejâodieCe, lemesÛe het  Jeer&ve heeef  nues ueerDeveskeâ Dee§eÙes&let  DeJeueeskeâve keâj.
 
 FnwkeâmLeb peielke=âlmveb heMÙeeÅe meÛejeÛejced~ FnwkeâmLeb peielke=âlmveb heMÙeeÅe meÛejeÛejced~ FnwkeâmLeb peielke=âlmveb heMÙeeÅe meÛejeÛejced~ FnwkeâmLeb peielke=âlmveb heMÙeeÅe meÛejeÛejced~ FnwkeâmLeb peielke=âlmveb heMÙeeÅe meÛejeÛejced~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ cece osns ieg[ekesâMe ÙeÛÛeevÙeoddõ°gefceÛÚefme~~7~~ cece osns ieg[ekesâMe ÙeÛÛeevÙeoddõ°gefceÛÚefme~~7~~ cece osns ieg[ekesâMe ÙeÛÛeevÙeoddõ°gefceÛÚefme~~7~~ cece osns ieg[ekesâMe ÙeÛÛeevÙeoddõ°gefceÛÚefme~~7~~ cece osns ieg[ekesâMe ÙeÛÛeevÙeoddõ°gefceÛÚefme~~7~~Depe&  g  vee, ceePÙee Ùee Mejer jele SkeâeÛe ef  "keâeCeeref  mLele DemeueuesÛejeÛejÙeg  òeâ   mebhetCe& peie heene DeeefCe DeeCeKeer ogmejs heenCÙeeÛeer FÛÚe Demesue lej  lesnerheene. Ùee heÇkeâejs Jejerue leerve Mueeskeâele YeieJeeve Depeg&veeuee Deeheues mJe¤he  melele oeKeJet ueeieues. hejb leg Depeg  & veeuee keâeneref  omeuesveener. (lees[es UsÛees Ule   jeef  nuee). les Jne YeieJeeve Lees [sLeeb yeuesJe Depeg  & veeuee cnCeeues-  ve leg ceeb MekeäÙemes õ°gcevesvewJe mJeÛe#eg<ee~ ve leg ceeb MekeäÙemes õ°gcevesvewJe mJeÛe#eg<ee~ ve leg ceeb MekeäÙemes õ°gcevesvewJe mJeÛe#eg<ee~ ve leg ceeb MekeäÙemes õ°gcevesvewJe mJeÛe#eg<ee~ ve leg ceeb MekeäÙemes õ°gcevesvewJe mJeÛe#eg<ee~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ efoJÙeb ooeefce les Ûe#egŠ heMÙe ces ÙeesiecewÕejced~~8~~ efoJÙeb ooeefce les Ûe#egŠ heMÙe ces ÙeesiecewÕejced~~8~~ efoJÙeb ooeefce les Ûe#egŠ heMÙe ces ÙeesiecewÕejced~~8~~ efoJÙeb ooeefce les Ûe#egŠ heMÙe ces ÙeesiecewÕejced~~8~~ efoJÙeb ooeefce les Ûe#egŠ heMÙe ces ÙeesiecewÕejced~~8~~Depeg  & vee, let le PÙee Ùee [es àÙeeb veercnCepes Ûe yeew ef Ookeâ o= <šer vesceePesnsef  JeÕe¤he   heenCÙeeme meceLe& veenerme. cnCetve ceer leguee efoJÙe cnCepes Deueewefkeâkeâ o=<šer os leeskeâer, pÙee o= <šer ceg  UsleceePee heÇYeeJe Deeef  Ce ceePeerÙees ieMeòeâerheent MekeâMeer ue.  Fkeâ[sÙees iesÕej ßeer keä= â<CeeÛÙee ke= âhes vesDepeg  & veeuee leero= <šerheÇ ehle PeeueerJe   lÙeeves efJeÕejâheeÛes oMe&ve Iesleues. eflekeâ[s keâewjJe he#eele ÙeesiesÕej JÙeemeebÛÙee  ke=âheeheÇmeeoeves mebpeÙeeuee efoJÙe o=<šer heÇehle Peeueer nesleer. lÙeecegUs pes keâenerDepe&  g  veevesheeef  nuesDe#ejMe: lesmeJe&meb peÙenerheent Mekeâuee. Deeef  Ce lÙee ef  JeÕe¤he   oMe& veevesIe[ues uÙee heg  CÙeeÛee lees nerYeeieer oej Peeuee. ÙeeJe¤ve mhe<š nes leskeâer ßeer keä= â<Ce Skeâ ßes <" Ùees ieerDeens le.  meÀeÙe GJeeÛe  meÀeÙe GJeeÛe  meÀeÙe GJeeÛe  meÀeÙe GJeeÛe  meÀeÙe GJeeÛe  SJecegòeäJee lelees jepevceneÙeesiesÕejes nefjŠ~ SJecegòeäJee lelees jepevceneÙeesiesÕejes nefjŠ~ SJecegòeäJee lelees jepevceneÙeesiesÕejes nefjŠ~ SJecegòeäJee lelees jepevceneÙeesiesÕejes nefjŠ~ SJecegòeäJee lelees jepevceneÙeesiesÕejes nefjŠ~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ oMe&Ùeeceeme heeLee&Ùe hejceb ¤hecewÕejced~~9~~ oMe& Ùeeceeme heeLee&Ùe hejceb ¤hecewÕejced~~9~~ oMe&Ùeeceeme heeLee&Ùe hejceb ¤hecewÕejced~~9~~ oMe& Ùeeceeme heeLee&Ùe hejceb ¤hecewÕejced~~9~~ oMe&Ùeeceeme heeLee&Ùe hejceb ¤hecewÕejced~~9~~ mebpeÙe cnCeeuee, ns jepeve, ceneÙeesiesÕej njerves Demes cnCetve Depeg&veeuee Deeheues hejce ßes<", efoJÙe Demes F&Õejer mJe¤he oeKeefJeues. pees mJele: ÙeesieerDeens DeeefCe og  meNÙeebvee Ùees ie heÇ oeve keâjCÙeeÛeer pÙeeÛÙeele #ecelee Deens, pees  Ùees ieeÛee mJeeceerDeens, lÙeeuee Ùees iesÕej DemescnCeleele. Ùee heÇ keâejsmeJe& mJeeÛes

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->