Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
श्रीमद्-भगवद्गीता - भाग - १८

श्रीमद्-भगवद्गीता - भाग - १८

Ratings: (0)|Views: 31 |Likes:
Published by Sagar Bhandare

More info:

Published by: Sagar Bhandare on Feb 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
ÔÔÔÔÔ
ßeer hejceelceves veceŠßeer hejceelceves veceŠßeer hejceelceves veceŠßeer hejceelceves veceŠßeer hejceelceves veceŠ
~~~~~~~~~~
DeLe De∞eoMees”OŸeeŸe:
~~~~~~~~~~
DeOÙeeÙe De"jeJee DeOÙeeÙe De"jeJee DeOÙeeÙe De"jeJee DeOÙeeÙe De"jeJee DeOÙeeÙe De"jeJee 
 ieer les Ûee ne Deb ef  lece DeOÙeeÙe Deens. ÙeeÛÙee het  Jee&Oee& ceOÙesÙees iesÕej ßeer ke= â<Ceeb veer  efouesueer Deveskeâ meceeOeevekeâejkeâ Gòejs Deensle, lej GòejeOe& cnCepes ieerlesÛee  Ghemebnej Demetve lÙeeceOÙes ieerlesÛÙee DeOÙeÙeveecegUs keâeÙe ueeYe neslees ÙeeÛes ef  JeJesÛeve kesâuesues Deens. melejeJÙee DeOÙeeÙeele Deenej, lehe, Ùe%e, oeve lemesÛe ßeæs ÛeslÙeeb ÛÙee Øekeâejeb men mecÙekeâ mJe¤he meeb ef  ieleuesDeens. Ùee meb oYee& le lÙeeieeÛes  mJe¤he meebieCes-lÙeeÛes efJeJesÛeve keâjCes DeÅeehe Mes<e Deens. ceveg<Ùe pes keâener keâjlees lÙeeÛes keâejCe keâesCe Deens? les meJe& keâesCe keâjJeerle Demelees? ØelÙe#e YeieJeeve ceveg<Ùeekeâ[tve keâjJetve Iesle Demelees keâer Øeke=âleer? DeLee&le ne Øeëe> meg  ®Jeeleer heemet  veÛe Gheef  mLele Peeues uee Deens. Ùee DeOÙeeÙeele lÙeeJej heg  vne ØekeâeMe   šekeâuesuee Deens. DeMeeÛe Øekeâejs JeCe&JÙeJemLesefJe<eÙeer ÛeÛee& Peeuesueer nesleer. me= °er ceOeer ue lÙeeÛÙee mJe¤heeÛesef  JeMues <eCe Ùee DeOÙeeÙeele Øemleg  le Deens. Mes Ješer  ieer les let  ve Øeehle Peeues uÙee ef  JeYet  leeR  Jej ØekeâeMe šekeâuee Deens.  ceeieer ue DeOÙeeÙeele Deves keâ Øekeâejeb ÛÙee ef  Je<eÙeeÛesef  JeYeepeve Ss ket  âve Depe&  g  veeves ßeer ke= â<Ceeuee ef  JeÛeejueskeâer, SJe{smeJe&ef  Jemleejevesmeeb ef  ieleues Ûe Deelee DeeCeKeer  Skeâ iees ° ceePÙeemee"ermecÙekeâjer lÙee meeb ieeue keâe? YeieJeved , lÙeeie Je meb vÙeeme   Ùeeb ÛesmJe¤he lÙeeb ÛÙee ef  JeYeeieemen mhe° keâje. Depeg&ve GJeeÛe Depeg&ve GJeeÛe Depeg&ve GJeeÛe Depeg&ve GJeeÛe Depeg&ve GJeeÛe  mevvÙeememÙe ceneyeenes leòJeefceÛÚeefce Jesefolegced~ mevvÙeememÙe ceneyeenes leòJeefceÛÚeefce Jesefolegced~ mevvÙeememÙe ceneyeenes leòJeefceÛÚeefce Jesefolegced~ mevvÙeememÙe ceneyeenes leòJeefceÛÚeefce Jesefolegced~ mevvÙeememÙe ceneyeenes leòJeefceÛÚeefce Jesefolegced~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ lÙeeiemÙe Ûe ù<eerkesâMe he=Lekeäkes âefMeefve<etove~~1~~ lÙeeiemÙe Ûe ù<eerkes âMe he=Lekeäkes âefMeefve<et  ove~~1~~  lÙeeiemÙe Ûe ù<eerkesâMe he=Lekeäkes âefMeefve<etove~~1~~ lÙeeiemÙe Ûe ù<eerkes âMe he=Lekeäkes âefMeefve<et  ove~~1~~  lÙeeiemÙe Ûe ù<eer kesâMe he=Lekeäkesâef  Meef  ve<etove~~1~~
 
Depe&  g  ve cnCeeuee, nsceneyeenes, nsùoÙemeJe& mJee, nskes âef  Meef  ve<et  ovee, meb vÙeeme  DeeefCe lÙeeieeÛes ÙeLeeLe& mJe¤he ceer JesieJesieUs peeCet FefÛÚlees. Deeblejyee¢e  iees °eR  Ûee het  Ce&lÙeeie cnCepesmeb vÙeeme nes Ùe. ÙesLesmeb keâuhe Deeef  Ce meb mkeâejeb Ûesner  hetCe&lJe Demeles DeeefCe Ùee mebvÙeemeehetJeea meeOevesÛÙee hetleeamee"er DeemeòeâerÛee DeefOekeâeefOekeâ lÙeeieÛe keâjeJee ueeielees. Ùeeef"keâeCeer Depe&gve cnCelees ceuee  meb vÙeemeeÛesleòJe-mJe¤henerpeeCet  ve Ies CÙeeÛeerFÛÚe DeensJe lÙeeieeÛes nermJe¤he   ceerpeeCet Fe ÛÚlees. ÙeeJej Ùees iesÕej ßeer ke= â<Ce cnCeleele. ßeerYeieJeeveg  JeeÛe ßeerYeieJeeveg  JeeÛe  ßeerYeieJeeveg  JeeÛe ßeerYeieJeeveg  JeeÛe  ßeerYeieJeeveg  JeeÛe  keâecÙeeveeb keâce&Ceeb vÙeemeb mevvÙeemeb keâJeÙees efJeogŠ~ keâecÙeeveeb keâce&Ceeb vÙeemeb mevvÙeemeb keâJeÙees efJeogŠ~ keâecÙeeveeb keâce&Ceeb vÙeemeb mevvÙeemeb keâJeÙees efJeogŠ~ keâecÙeeveeb keâce&Ceeb vÙeemeb mevvÙeemeb keâJeÙees efJeogŠ~ keâecÙeeveeb keâce&Ceeb vÙeemeb mevvÙeemeb keâJeÙees efJeogŠ~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ meJe&keâce& HeâuelÙeeieb Øeeng  mlÙeeiebefJeÛe#eCeeŠ~~2~~ meJe&keâce& HeâuelÙeeieb Øeeng  mlÙeeiebef  JeÛe#eCeeŠ~~2~~  meJe&keâce& HeâuelÙeeieb Øeeng  mlÙeeiebefJeÛe#eCeeŠ~~2~~ meJe&keâce& HeâuelÙeeieb Øeeng  mlÙeeiebef  JeÛe#eCeeŠ~~2~~  meJe& keâce&HeâuelÙeeiebØeengmlÙeeieb ef  JeÛe#eCeeŠ~~2~~ Depe&  g  vee, keâeneref  JeÉeveeb ÛÙee celeskeâecÙe keâcee& ÛÙee lÙeeieeuee meb vÙeeme Demes  cnCeleele, lej keâener hebef  [leebÛÙee celes mebhetCe& keâcee&ÛÙee heâuelÙeeieeuee lÙeeie DemescnCeleele. lÙeepÙeb oes<eJeefolÙeskesâ keâce& Øeengce&veeref<eCeŠ~ lÙeepÙeb oes<eJeefolÙeskesâ keâce& Øeengce&veeref<eCeŠ~ lÙeepÙeb oes<eJeefolÙeskesâ keâce& Øeengce&veeref<eCeŠ~ lÙeepÙeb oes<eJeefolÙeskesâ keâce& Øeengce&veeref<eCeŠ~ lÙeepÙeb oes<eJeefolÙeskesâ keâce& Øeengce&veeref<eCeŠ~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ Ùe%eoeveleheŠkeâce&ve lÙeepÙeef  ceefle Ûeehejs~~3~~ Ùe%eoeveleheŠkeâce&ve lÙeepÙeef  ceefle Ûeehejs~~3~~  Ùe%eoeveleheŠkeâce&ve lÙeepÙeef  ceefle Ûeehejs~~3~~ Ùe%eoeveleheŠkeâce&ve lÙeepÙeef  ceefle Ûeehejs~~3~~  Ùe%eoeveleheŠkeâce& ve lÙeepÙeefceefle Ûeehejs~~3~~ keâener efJeÉeveebÛÙee celes meJe& ØekeâejÛes keâce& ns oes<eÙegòeâ DemeuÙeeves les lÙeepÙe nes Ùe. lej og  meNÙee ef  JeÉeveeb ÛÙee celesÙe%e, oeve Deeef  Ce lehe Ùeeb Ûee lÙeeie   keâjCesÙees iÙe veener- leslÙeepÙe veener le. DeMee ØekeâejsFlejeb Ûeercelesmeeb ef  ieleuÙeeveb lej   Ùees iesÕej ßeer ke= â<Ce Deeheuesef  veef §ele cele os leele.  efve§eÙeb ëe=Ceg ces le$e lÙeeies Yejlemeòece~ efve§eÙeb ëe=Ceg ces le$e lÙeeies Yejlemeòece~ efve§eÙeb ëe=Ceg ces le$e lÙeeies Yejlemeòece~ efve§eÙeb ëe=Ceg ces le$e lÙeeies Yejlemeòece~ efve§eÙeb ëe=Ceg ces le$e lÙeeies Yejlemeòece~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ lÙeeiees efn heg®<eJÙeeIeÇ ef$eefJeOeŠ mecØekeâerefle&leŠ~~4~~ lÙeeiees efn heg®<eJÙeeIeÇ ef$eefJeOeŠ mecØekeâerefle&leŠ~~4~~ lÙeeiees efn heg®<eJÙeeIeÇ ef$eefJeOeŠ mecØekeâerefle&leŠ~~4~~ lÙeeiees efn heg®<eJÙeeIeÇ ef$eefJeOeŠ mecØekeâerefle&leŠ~~4~~ lÙeeiees efn heg®<eJÙeeIeÇ ef$eefJeOeŠ mecØekeâerefle&leŠ~~4~~ ns Depe&  gvee, Ùee lÙeeieemebyebOeerceePee efveCe& Ùe keâeÙe Deensles Deelee Sskeâ. ns  heg  ®<eßes ‰e ne lÙeeie leer ve ØekeâejÛee meeb ef  ieleuee Deens.  Ùe%eoeveleheŠkeâce& ve lÙeepÙeb keâeÙe&cesJe leled~ Ùe%eoeveleheŠkeâce& ve lÙeepÙeb keâeÙe&cesJe leled~ Ùe%eoeveleheŠkeâce& ve lÙeepÙeb keâeÙe&cesJe leled~ Ùe%eoeveleheŠkeâce& ve lÙeepÙeb keâeÙe&cesJe leled~ Ùe%eoeveleheŠkeâce& ve lÙeepÙeb keâeÙe&cesJe leled~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ Ùe%ees oeveb lehe§ewJe heeJeveeefve ceveeref<eCeeced~~5~ Ùe%eesoeveblehe§ewJe heeJeveeefve ceveeref<eCeeced~~5~  Ùe%ees oeveb lehe§ewJe heeJeveeefve ceveeref<eCeeced~~5~ Ùe%eesoeveblehe§ewJe heeJeveeefve ceveeref<eCeeced~~5~  Ùe%ees oeveb lehe§ewJe heeJeveeefve ceveeref<eCeeced~~5~~~~~~
 
 Ùe%e, oeve Je lehe ner leerve ØekeâejÛeer keâce&s lÙeepÙe vemeleele. ner keâcex lej  kesâueerÛe heeefnpesle. keâejCe Ùe%e, oeve DeeefCe lehe ns ceeveJeeuee heefJe$e keâjerle Demeleele.ßeer ke= â<Ceeb veerÛeej ØeÛeef  uele keâceeË  Ûee ÙesLesGuues Ke kes âues uee Deens. heef  nuee   keâecÙe keâcee&Ûee lÙeeie, ogmeje mebhetCe& keâce&heâueeÛee lÙeeie, eflemeje oes<eÙegòeâ DemeuÙeeves meJe& keâceeË  Ûee lÙeeie DeeefCe ÛeewLes cele neslesÙe%e, oeve DeeefCe lehe  lÙeepÙe veenerle.- lÙeebÛee lÙeeie keâjCes ÙeesiÙe veener. ßeerke=â<Ce cnCeleele, nsDepe&  g  vee, ceePes nerDemesef  veef §ele cele Deenskeâer, Ùe%e, oeve Deeef  Ce lehe¤he ef  ›eâÙee   ÙeebÛee lÙeeie keâjCes Ùees iÙe veener les lÙeepÙe veenerle. ÙeeJe¤ve Demes ef  meæ nesles keâer, ßeer ke= â<CeeÛÙee keâeUeleneref  Jeef  JeOe celesØeÛeef  uele nes leer. cnCepeslÙee keâeUelener  celeceleeb lejsnes leer. DeepenerleMeer Ûe ef  mLeleerDeens. les Jne Ùee he=LJeer leueeJej keâes Ceer  ceneheg  ®<e DeJeleej Ies leele ef  keb âJee lesÙesLesÙes leele les Jne Deves keâef  JeOe celeceleeb lejeb ceOet  ve   lesSkeâ keâuÙeeCekeâejkeâ cele keâe{t  ve mecees j "s Jeleele. ØelÙes keâ ceneheg®<eevesns Ûe   kes âuesDeens. ßeer ke= â<Ceeb veer nerns Ûe kes âues. lÙeeb veerkeâenerkeâes Celee veJeer ve ceeie&oeKeJeuee   veener; hejb leg ØeÛeef  uele celeceleeb lejeceOet  ve ÙeLeeLe&DemeCeeje ceeie&oeKeJet  ve lÙeeleer ue   melÙeeÛesmeceLe&ve keâ¤ve leesceeie&mhe° kes âuee.  SleevÙeefhe leg keâcee&efCe meÁb lÙeòeäJee Heâueeefve Ûe~ SleevÙeefhe leg keâcee&efCe meÁb lÙeòeäJee Heâueeefve Ûe~ SleevÙeefhe leg keâcee&efCe meÁb lÙeòeäJee Heâueeefve Ûe~ SleevÙeefhe leg keâcee&efCe meÁb lÙeòeäJee Heâueeefve Ûe~ SleevÙeefhe leg keâcee&efCe meÁb lÙeòeäJee Heâueeefve Ûe~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ keâle&JÙeeveerefle ces heeLe& efveef§elebb celecegòececed~~6~~ keâle&JÙeeveerefle ces heeLe& efveef§elebb celecegòececed~~6~~ keâle&JÙeeveerefle ces heeLe& efveef§elebb celecegòececed~~6~~ keâle&JÙeeveerefle ces heeLe& efveef§elebb celecegòececed~~6~~ keâle&JÙeeveerefle ces heeLe& efveef§elebb celecegòececed~~6~~ Ùees iesÕej ßeer ke= â<Ce "eceheCeeves meeb iele Deens le keâernsDepe&  g  vee, DeemeòeâerJe   heâueeMee Ùeeb Ûee lÙeeie keâ¤ve Ùe%e, oeve Je lehe¤he keâcex DeJeMÙe kes âueerheeef  npes le.  nsceePesef  veCee& Ùekeâ cele Deens. Deelee Depe&  g  veevesef  JeÛeejues uÙee Øeëe> eb ÛÙee meb oYee& le   leslÙeeieeÛesef  JeMues <eCe keâjleevee cnCeleele-  efveÙelemÙe leg mevvÙeemeŠ keâce&Cees vees heheÅeles~ efveÙelemÙe leg mevvÙeemeŠ keâce&Cees vees heheÅeles~  efveÙelemÙe leg mevvÙeemeŠ keâce&Cees vees heheÅeles~ efveÙelemÙe leg mevvÙeemeŠ keâce&Cees vees heheÅeles~  ef  veÙelemÙe leg mevvÙeemeŠ keâce&Cees veesheheÅeles~~1~~~1~~~1~~~1~~~1~~ ceesneòemÙe heefjlÙeeiemleecemeŠ heefjkeâerefle&leŠ~~7~~ ceesneòemÙe heefjlÙeeiemleecemeŠ heefjkeâerefle&leŠ~~7~~ ceesneòemÙe heefjlÙeeiemleecemeŠ heefjkeâerefle&leŠ~~7~~ ceesneòemÙe heefjlÙeeiemleecemeŠ heefjkeâerefle&leŠ~~7~~ cees neòemÙe heefjlÙeeiemleecemeŠ heefjkeâer efle& leŠ~~7~~  nsDepe&  g  vee, ef  veÙeled keâce&(ßeer ke= â<Ceeb ÛÙee celesef  veÙeled -ef  Jeef  nled -keâce&SkeâÛe  Deens. lescnCepesÙe%eeÛeerØeef  ›eâÙee. Ùee MeyoeÛee Jeehej ßeer ke= â<Ceeb veerDee"-one 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->