Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
7Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procese Tehnologice Din Industria de Masini

Procese Tehnologice Din Industria de Masini

Ratings: (0)|Views: 6,991|Likes:
Published by fascicola

More info:

Published by: fascicola on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

08/21/2013

pdf

text

original

 
 Construc
ţ
ia de ma
ş
ini este ramura industrial
ă
care se ocup
ă
cu proiectarea, prelucrarea
ş
i asamblarea pieselor în vederea fabric
ă
riima
ş
inilor, utilajelor 
ş
i agregatelor de orice fel. În concertul industrial al unei
ţă
ri dezvoltate ea are un loc important, de
ţ
inând aproape 40% din produc
ţ
ie.Procesele tehnologice din industria construc
ţ
iilor de ma
ş
ini sunt procese discontinue, care se desf 
ăş
oar 
ă
pe o mare varietate de ma
ş
ini
ş
iutilaje comandate manual, automat sau de calculator. Volumul de produc
ţ
ieeste foarte divers, de la produc
ţ
ie individual
ă
pân
ă
la produc
ţ
ia de mas
ă
.Produsele finite au forme foarte variate putând avea masa de la câtevagrame pân
ă
la zeci de tone.Fenomenele care au loc în timpul transform
ă
rii semifabricatului în produs finit sunt, cu prec
ă
dere, mecanice înso
ţ
ite de cele termice.Procesele tehnologice din aceast
ă
ramur 
ă
industrial
ă
se preteaz
ă
 foarte bine la automatizare
ş
i robotizare.
4.1 Tratamentele termice ale o
ţ
elurilor
4.1.1 Generalit 
ăţ 
Tratamentele termice sunt procese de prelucrare termic
ă
a metalelor 
ş
ialiajelor aplicate cu scopul modific
ă
rii structurii
ş
i propriet
ăţ
ilor mecanice,tehnologice
ş
i chimice. Factorii principali ai unui tratament termic sunt
PROCESE TEHNOLOGICEDIN INDUSTRIE
 
 
timpul 
 
ş
i
temperatura
. Orice tratament termic se efectueaz
ă
în trei faze:
înc
ă
lzire
într-un anumit timp, la temperatura stabilit
ă
,
men
 ţ 
inere
la aceatemperatur 
ă
un timp determinat
ş
i
ă
cire
pân
ă
la temperatura ambiant
ă
,Tratamentele termice sunt, dup
ă
num
ă
rul înc
ă
lzirilor 
ş
i
ă
cirilor întremomentul ini
ţ
ial
ş
i cel final,
 simple
, când exist
ă
o înc
ă
lzire
ş
i o
ă
cire
ş
i
complexe
, când sunt mai multe înc
ă
lziri
ş
i
ă
ciri la aceea
ş
i temperatur 
ă
 sau temperaturi diferite, cu men
ţ
ineri diferite la aceste temperaturi (fig. 4.1).Temperaturile de înc
ă
lzire
ş
i
ă
cire intermediare se stabilesc din diagramede echilibru termic sau folosind rela
ţ
ii empirice care
ţ
in seama de influen
ţ
aelementelor de aliere asupra punctelor de transformare.Durata unui tratament termic este:t = t
înc(1)
+ t
men(2)
+ t
ă
c(3)
= 0,1 KD (4.1)unde:K este coeficient ce
ţ
ine seama de forma piesei, mediul de înc
ă
lzire
ş
i uniformitatea înc
ă
lzirii, având valori între (0,5
÷
20)D – dimensiunea principal
ă
a piesei (diametru sau grosime) mmTratamentele termice se aplic
ă
numai aliajelor care prezint
ă
 transform
ă
ri în stare solid
ă
: o
ţ
eluri, fonte, aliaje de Cu, Al etc.St
ă
rile structurale (fazele) ale unui metal sau aliaj depind de stareaenergetic
ă
a sistemului considerat, care la rândul s
ă
u depinde de valoarearezervei de energie liber 
ă
a sistemului. Transform
ă
rile structurale se producîn sensul existen
ţ
ei unei energii libere minime, la o temperatur 
ă
dat
ă
. Dac
ă
 într-un sistem în stare solid
ă
, sunt posibile dou
ă
st
ă
ri structurale
α
 
ş
i
β
,
t
1
t
2
t
3
taTT btT
1
T
2
T
3
Fig. 4.1 Cicluri de tratamente termice
a – simplu; b – complex.
 
 stabile în intervale de temperatur 
ă
diferite, energiile loc libere variaz
ă
 conform figurii 4.2.
Fig. 4.2 Varia
ţ
ia energiei libere a fazelor
La temperatura T
o
cele dou
ă
faze coexist
ă
timp nedefinit. Oricemodificare a temperaturii înclin
ă
echilibru spre una din cele dou
ă
faze: la otemperatur 
ă
mai mic
ă
decât T
o
este stabil
ă
faza
α
, iar la o temperatur 
ă
maimare decât T
o
este stabil
ă
faza
β
.Trecerea de la o faz
ă
stabil
ă
la o temperatur 
ă
joas
ă
, la alta stabil
ă
latemperatur 
ă
înalt
ă
, este posibil
ă
prin m
ă
rirea temperaturii, când atomii primesc un surplus de energie, numit
ă
 
energie de activare
, ce permiteacestora migrarea în interiorul masei metalice, pentru un alt aranjamentstructural.Tratamentele termice sunt:
¾
 
tratamente termice propriu-zise, când se realizeaz
ă
numai sub ac
ţ
iuneatemperaturii;
¾
 
tratamente termochimice, când temperaturii i se asociaz
ă
 
ş
i un elementchimic ce difuzeaz
ă
în materialul supus tratamentului.
4.1.2 Tratamentele termice propriu-zise
Tratamentele termice propriu-zise ale o
ţ
elurilor sunt recoacerea,c
ă
lirea
ş
i revenirea.
Recoacerea
este tratamentul termic prin care se urm
ă
re
ş
te aducereao
ţ
elului într-o stare de echilibru fizico-chimic sau structural
ş
i eliminareatensiunilor interne. Prin recoacere se elimin
ă
defecte structurale provocatede prelucr 
ă
ri anterioare
ş
i se creeaz
ă
condi
ţ
ii favorabile desf 
ăş
ur 
ă
rii
EEE
α
T
2
T
0
TT

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->