Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1200

1200

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,598|Likes:
Published by freeebooks444

More info:

Published by: freeebooks444 on Feb 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

0
ANEXA NR.2
COMISIA DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA A DEZVOLTARII SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL
MINISTERULUI ECONOMIEI SI FINANTELOR

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE
A SISTEMULUI DE CONTROL MANAGERIAL AL
MINISTERULUI ECONOMIEI\u015eI FINAN\u0162ELOR

- Etapa 9 -

ETAPA 9 \u2013 Autoevaluarea realiz\u0103rii obiectivelor generale\u015fi a celor specifice\u015fi \u00eembun\u0103t\u0103\u0163irea sistemului de control managerial pe baza autoevalu\u0103rii\u015fi a standardelor de management/control intern la entit\u0103\u0163ile publice aprobate prin Ordinul ministrului finan\u0163elor publice nr. 946/2005 pentru aprobareaCodu lui controlului intern, cuprinz\u00e2nd standardele de management/control intern la entit\u0103\u0163ile publice\u015fi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modific\u0103rile\u015fi complet\u0103rile ulterioare

1
\u2022Inspec\u0163ia general\u0103
Inspec\u0163ia General\u0103 s-a infiintat in luna iunie 2007, ca Direc\u0163ia General\u0103 aflata in subordinea ministrului Economiei si Finantelor.

Incep\u00e2nd cu data infiin\u0163\u0103rii, Direc\u0163ia General\u0103 a ac\u0163ionat pentru \u00eendeplinirea tuturor obiectivelor stabilite, respectiv: combaterea fraudelor sesizate in interiorul ministerului, intensificarea controalelor efectuate, in vederea eficientiz\u0103rii utiliz\u0103rii fondurilor publice, intensificarea controalelor asupra modului de administrare a fondurilor comunitare, solutionarea in procent de 100% a tuturor contesta\u0163iilor adresate Direc\u0163iei.

Inspec\u0163ia General\u0103 a urm\u0103rit, prin perseveren\u0163a ac\u0163iunilor desf\u0103\u015furate din proprie ini\u0163iativ\u0103 sau in colaborare cu alte institu\u0163ii, s\u0103 surprind\u0103\u015fi s\u0103 combat\u0103 fapte ilicite din toata sfera sa de competen\u0163\u0103, s\u0103 evidentieze mai riguros prejudiciile generate, s\u0103 asigure verificarea legalit\u0103\u0163ii, regularit\u0103\u0163ii\u015fi conformit\u0103\u0163ii opera\u0163iunilor, identific\u00e2nd erorile, risipa, gestiunea frauduloas\u0103\u015fi fraudele.

Sistemul organizatoric al Inspec\u0163iei Generale este caracterizat de mobilitate, permi\u0163\u00e2nd deopotriv\u0103, ac\u0163iuni rapide, uneori concomitente cu momentul semnalarii s\u0103v\u00e2r\u015firii faptelor asupra c\u0103rora este abilitat\u0103 s\u0103 intervin\u0103, efectuarea unor verificari tematice complexe, precum si solu\u0163ionarea sesiz\u0103rilor \u015fi reclama\u0163iilor repartizate de conducere sau a contesta\u0163iilor \u00eempotriva actelor administrative, \u00een condi\u0163iile legii.

Salaria\u0163ii cunosc misiunea Direc\u0163iei Generale Inspec\u0163ia General\u0103,\u015fi ac\u0163ioneaz\u0103 \u00een scopul asigur\u0103rii controlului respect\u0103rii prevederilor legale, at\u00e2t \u00een cadrul Ministerului Economiei\u015fi Finan\u0163elor, c\u00e2t\u015fi la nivelul celorlalte institu\u0163ii publice, \u00een domeniul s\u0103u de activitate, in scopul asigurarii eficien\u0163ei\u015fi transparen\u0163ei activit\u0103\u0163ii din domeniile financiar\u015fi economic, armoniz\u0103rii cadrului legislativ privind inspec\u0163ia/controlul potrivit reglement\u0103rilor Uniunii Europene, supravegherii cadrului legal \u00een domeniul inspec\u0163iei/controlului.

Cu toate acestea, a\u015fa cum am aratat pe larg in cadrul ETAPEI A IV-a, au fost identificate\u015fi poten\u0163iale disfunc\u0163ionalit\u0103\u0163i\u015fi riscuri, care au afectat atingerea obiectivelor direc\u0163iei, respectiv: atractivitatea redus\u0103 a posturilor vacante din cadrul direc\u0163iei\u015fi nivelul ridicat de fluctua\u0163ie a personalului angajat, cauzat de complexitatea\u015fi caracterul confiden\u0163ial al activit\u0103\u0163ilor de control.

A\u015fadar, \u00een ceea ce prive\u015fte aducerea la indeplinire a Obiectivului 1, respeciv ,,Combaterea fraudelor sesizate \u00een interiorul ministerului\u201d, s-a urmarit verficarea posibilelor incompatibilit\u0103\u0163i sau conflicte de interese \u00een care s-ar afla unele persoane fizice\u015fi juridice din domeniul de responsabilitate a ministerului, acordandu-se o atentie special\u0103verific\u0103rii modului \u00een care personalul tuturor organismelor \u015fi operatorilor economici, care func\u0163ioneaz\u0103 \u00een domeniul de responsabilitate al ministerului, respect\u0103 normele generale de conduit\u0103 profesional\u0103\u015fi normele de conduit\u0103 etic\u0103, \u00een exercitarea atribu\u0163iilor de serviciu.

Pentru viitor, avem in vedere cre\u015fterea num\u0103rului de verificari preliminarii si rapoarte de control aprobate. in vederea asigur\u0103rii unui impact psihologic pozitiv \u00een
legatur\u0103 cu conformarea la normele si normativele legale si profesionale.

In legatura cu Obiectivul nr.2, respectiv ,,Intensificarea controalelor efectuate in vederea eficientiz\u0103rii utiliz\u0103rii fondurilor\u2019\u2019, membrii Direc\u0163iei Generale Inspec\u0163ia General\u0103 au asigurat verificarea tuturor faptelor sesizate Inspec\u0163iei Generale de c\u0103tre persoane fizice\u015fi juridice, organisme abilitate de lege, auditul intern sau prezentate de mass-media,\u015fi au asigurat propunerea anumitor ac\u0163iuni de control, in colaborare cu unii speciali\u015fti\u015fi/sau persoane din cadrul altor structuri din domeniul de responsabilitate al ministerului\u015fi cu institutiile statului implicate \u00een lupta impotriva coruptiei.

S-a ac\u0163ionat pentru verificarea si analizarea activit\u0103\u0163ii economice si financiare sub aspectul legalitatii, oportunita\u0163ii, necesit\u0103\u0163ii actelor si opera\u0163iunilor, a utiliz\u0103rii cu eficien\u0163\u0103 a fondurilor materiale si bane\u015fti\u015fi asigur\u0103rii integrita\u0163ii acestora, urm\u0103rindu-se prevenirea fenomenelor negative si disfunctionalitatea \u00een economie prin incalcarea dispozitiilor legale.

S-a urmarit perfec\u0163ionarea activit\u0103\u0163ii tehnologice si tehnico-economice, ca un factor primordial al cresterii eficien\u0163ei, men\u0163inerea ordinii si disciplinei, respectarea
legalit\u0103\u0163ii, a principiilor liberei ini\u0163iative si loialita\u0163ii.
2
In continuare, se va actiona pentru sporirea numarului de controale, in vederea cre\u015fterii eficien\u0163ei si responsabilit\u0103\u0163ii organismelor care utilizeaz\u0103 fonduri publice,
cunosc\u00e2nd rolul controlului, care, prin rezultatele sale, contribuie la formarea deontologiei profesionale, \u00eendeosebi a celor implica\u0163i in administrarea fondurilor publice.

La randul lor, persoanele care alc\u0103tuiesc echipa de inspec\u0163ie/control, prin nivelul de pregatire si atitudine civic\u0103, vor trebui sa reprezinte un model de comportament corect, dar si intransigent; doar exercitarea intr-un spirit de obiectivitate\u015fi legalitate a controlului, este in masura s\u0103 asigure rela\u0163ii corecte si civilizate intre controlor si controlat

Se va avea in vedere faptul c\u0103 eficien\u0163a economic\u0103 \u00eenseamn\u0103 ob\u0163inerea unor efecte economice utile, in condi\u0163iile cheltuirii intr-un mod ra\u0163ional si economicos a unor
resurse materiale, umane, financiare, folosindu-se pentru aceasta metode\u015ftiintifice de organizare a activit\u0103\u0163ii.
Nivelul eficien\u0163ei este cu at\u00e2t mai ridicat cu c\u00e2t este mai mare efectul util pe unitate de efort cheltuit, sau cu c\u00e2t este mai mic efortul consumat, raportat la o unitate
de efect util.

F\u0103c\u00e2nd o analiz\u0103 a no\u0163iunii de eficien\u0163\u0103 economica a investi\u0163iilor, s-a constatat ca aceasta este o suma de factori calitativi, fapt ce \u00eei confer\u0103 un caracter complex, viz\u00e2nd perfec\u0163ionarea activit\u0103\u0163ii in domeniul in care are loc punerea in func\u0163iune a investi\u0163iei respective, care poate fi de modernizare, retehnologizare, reconstruc\u0163ie sau dezvoltare.

Se va avea \u00een vedere faptul c\u0103 studiul eficientei economice a investi\u0163iilor presupune in fond o analiz\u0103 cauzala a factorilor care determina decizia in mediul de risc aferent, iar analiza eficien\u0163ei economice a investi\u0163iilor raspunde la intrebarile:,,cum se folosesc? c\u00e2t se consuma din resurse?\u201d, urm\u0103rindu-se at\u00e2t gradul de valorificare, c\u00e2t\u015fi economisirea lor.

\u00cen acest context, este necesar ca resursele sa fie cat mai riguros structurate dup\u0103 criterii care s\u0103 corespund\u0103 cerin\u0163elor analizei economice.

In practic\u0103, s-a constatat adesea, \u00een mod gre\u015fit, c\u0103 notiunea de eficienta economica a investitiilor este una si aceea\u015fi cu rezultatele utile ale acestora (spre exemplu: vanzarea unor produse de un nivel calitativ superior se apreciaza ca fiind \u00eentotdeauna o activitate eficienta; in realitate, obtinerea unei calitati superioare poate fi rezultatul unui consum de munca exagerat, care face ca activitatea sa se desfasoare in mod ineficient). Realizarea unor produse de o calitate superioara constituie o condi\u0163ie de baz\u0103 a unei activit\u0103\u0163i eficiente, dar realizarea acesteia cu costuri foarte mari este de neadmis.

Asa cum a fost prezentat, \u00een urma efortului de investi\u0163ii se obtin diverse efecte economice reflectate de fapt si pe plan financiar. Nivelul acestor efecte, in raport
cu efortul investi\u0163ional, d\u0103 masura eficientei investi\u0163iei.

\u00cen ceea ce priveste indeplinirea Obiectivul 3 al Direc\u0163iei Generale Inspec\u0163ia General\u0103, respectiv,,Intensificarea controalelor asupra modului de administrare a fondurilor comunitare\u2019\u2019, se va avea in vedere faptul ca o conditie esen\u0163ial\u0103 a succesului implementarii instrumentelor structurale \u00een Rom\u00e2nia, este utilizarea eficienta si corecta a fondurilor comunitare de c\u0103tre to\u0163i actorii implicati (publici sau privati), iar extinderea obliga\u0163iilor impuse beneficiarilor are rolul de a cre\u015fte responsabilitatea acestora si de a impune deplina corectitudine in utilizarea acestor fonduri.

\u00cembunatatirile aduse cadrului normativ referitor la protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene sunt de natur\u0103 s\u0103 creeze toate condi\u0163iile pentru ca institu\u0163iile rom\u00e2nesti implicate \u00een programele cu finan\u0163are comunitar\u0103 s\u0103 asigure o utilizare c\u00e2t se poate de corecta at\u00e2t a banilor europeni, c\u00e2t si a fondurilor na\u0163ionale aferente, destinate dezvoltarii si modernizarii Rom\u00e2niei.

La nivelul Inspec\u0163iei Generale, s-a asigurat efectuarea unui num\u0103r ridicat de inspectii privind modul de utilizare a fondurilor comunitare, elabor\u00e2ndu-se sinteze
si rapoarte privind desfasurarea activitatii de inspec\u0163ie pentru fondurile comunitare derulate la nivelul ministerului.

S-a procedat, de asemenea, la verificarea eficien\u0163ei \u015fi eficacit\u0103\u0163ii cu care sistemele de management \u015fi execu\u0163ie ale structurilor ministerului \u015fi ale unit\u0103\u0163ilor aflate \u00een subordinea, sub autoritatea, sau \u00een coordonarea sa, prin intermediul c\u0103rora se administreaz\u0103\u015fi se deruleaz\u0103 fonduri europene de orice tip, utilizeaz\u0103 resursele financiare, umane, sau materiale, \u00een scopul \u00eendeplinirii obiectivelor\u015fi ob\u0163inerii rezultatelor stabilite\u015fi au fost elaborate sinteze\u015fi rapoarte privind desf\u0103\u015furarea activit\u0103\u0163ii de inspec\u0163ie pentru fondurile comunitare derulate la nivelul Ministerului Economiei\u015fi Finan\u0163elor

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
catalinageorgescu200635 liked this
Mariann Marian liked this
iirena liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->