Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Thuat Ngu Y Hoc Mang Ten Nguoi

Thuat Ngu Y Hoc Mang Ten Nguoi

Ratings:
(0)
|Views: 491|Likes:
Published by VietCuong Dhkt

More info:

Published by: VietCuong Dhkt on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
THU
 Ậ
TNG
  H
C1.0
TÀI LI
ỆU SƯU TẦ
M
D
CH
Ph
c tra c
ứ 
u m
t s
ố 
ấ 
u hi
u, tri
u ch
ứ 
ng, h
i ch
ứng mang tên riêng thườ 
ng g
 p trên lâm
sàng. Chưa đầy đủ
 , s
ẽ 
 
đượ 
c c
 p nh
ật trong tương lai gầ
n.
Biên so
n ebook :
Lê Đình Sáng
 
ĐẠ
I H
C Y KHOA HÀ N
ITrang web : www.ykhoaviet.tkEmail : Lesangmd@gmail.com, bachkhoayhoc@gmail.com
Điệ
n tho
i : 0973.910.357
THÔNG TIN 
THÔNG BÁO V
 Ề
VI
C XU
 Ấ 
T B
 Ả
N BÁCH KHOA Y H
C 2010 :
Theo yêu c
u và nguy
n v
ng c
a nhi
u b
ạn đọ
c, khác v
i Bách Khoa Y H
c các phiên b
n
trướ
c, bên c
nh vi
c c
p nh
t các bài vi
ế
t m
i và các chuyên khoa m
ới,cũng như thay đổ
i cáchth
c trình bày, Bách Khoa Y H
ọc 2010 đượ
c chia ra làm nhi
u cu
n nh
, m
i cu
n bao g
mm
t ch
 
đề
c
a Y H
ọc, như thế
s
giúp b
ạn đọ
c ti
ế
t ki
ệm đượ
c th
i gian tra c
u thông tin khic
n. Tác gi
xin chân
thành cám ơn tấ
t c
nh
ng ý ki
ến đóng góp phê bình của quý độ
c gi
 trong th
i gian qua. T
t c
các cu
n sách c
a b
sách Bách Khoa Y H
c 2010 b
ạn đọ
c có th
 tìm th
y và t 
i v
 
trang web www.ykhoaviet.tk được Lê Đình Sáng xây dự
ng và phát tri
n.
NG H
:
 
Tác gi
 
xin chân thành cám ơn mọ
i s
 
ng h
v
m
ặt tài chính để
giúp cho Bách Khoa Y H
c
đượ
c phát tri
n t 
ốt hơn và ngày càng hữu ích hơn.
 M
i t 
m lòng
ng h
cho vi
c xây d
ng m
t website dành cho vi
c ph
bi
ế
n tài li
u h
c t 
p vàgi
ng d
y Y Khoa c
a các cá nhân và Doanh nghi
p xin g
i v
:
Tên ngân hàng : NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂ
N VI
T NAMTên tài kho
ản ngân hàng : Lê Đình Sáng
 S
tài kho
n : 5111-00000-84877
C
 Ả
NH BÁO :
TÀI LI
U NÀY CH
MANG TÍNH CH
T THAM KH
O nh
m m
ục đích nâng cao hiể
u bi
ế
t v
Ykhoa. Tuy
ệt đối không đượ
c t 
ý áp d
ụng các thông tin trong ebook này để
ch
ẩn đoán và tự
 
điề
u tr
b
nh, nh
t là v
i nh
ững ngườ
i không thu
c nghành Y . Tác gi
ebook này không ch
ub
t c
trách nhi
ệm gì liên quan đế
n vi
c s
d
ng thông tin trong cu
ốn sách để
áp d
ng vàoth
c ti
n c
a b
ạn đọc. Đây là tài liệu sưu tầ
m t 
nhi
u tác gi
khác nhau, nhi
u cu
n sách khác
nhau, chưa đượ
c ki
m ch
ng , vì th
ế
m
i thông tin trong cu
ốn sách này đề
u ch
mang tính ch
tương đố
i . Cu
ốn sách này đượ
c phân phát mi
n phí v
i m
ục đích sử
d
ụng phi thương mạ
i, b
c
 
hành vi nào liên quan đế
n vi
ệc mua bán, trao đổ
i, ch
nh s
a, in
n cu
n sách này vào b
t c
 th
ời điểm nào đề
u là b
t h
p l
. N
i dung cu
n ebook này có th
 
được thay đổ
i và b
sung b
c
lúc nào mà không c
ần thông báo trướ
c.
GI 
Ớ 
I THI 
Ệ 
B
ộ sach nay đươc Le Sang sưu tầ
m , biên d
ch và t 
ng h
p v
i m
ục đích cung cấ
p m
t ngu
ntài li
u tham kh
o h
u ích cho các b
n sinh viên y khoa, và t 
t c
nh
ng ai có nhu c
u tìmhi
u, nghiên c
u, tra c
u , tham kh
o thông tin y h
c.
i tieu chla bộ
sách m
ở , đươc xay dự
ng d
a trên ngu
n tài li
u c
a c
ộng đồ
ng , khôngmang m
ục đích vụ
l
i, không g
n v
i m
ục đích thương mại hóa dướ
i b
t k
hình th
c nào ,
nên trướ
c khi s
d
ng b
sách này b
n ph
ải đồ
ng ý v
i nh
ững điề
u ki
n sau . N
ếu không đồ
ngý , b
n không nên ti
ế
p t 
c s
d
ng sách :B
ộ sach nay đươc cung cấp đế
n tay b
n , hoàn toàn d
a trên tinh th
n t 
nguy
n c
a b
n.Không có b
t k
s
ự thương lương, mua chuộ
c, m
i g
i hay liên k
ế
t nào gi
a b
n và tác gi
b
 sách này.
 
M
ục đích củ
a b
 
sách để
ph
c v
công tác h
c t 
p cho các b
n sinh viên Y khoa là chính, ngoàira n
ế
u b
n là nh
ững đố
i t 
ương đang lam việc trong nghành Y cũng có thể
s
d
ng b
 
sách như
là tài li
u tham kh
o thêm .M
i thông tin trong b
 
sách đề
u ch
 
có tính chính xác tương đối, thong tin chưa đươc kiể
mch
ng b
i b
t c
 
cơ quan Pháp luậ
t, Nhà xu
t b
n hay b
t c
 
cơ quan có trách nhiệ
m liênquan nào . Vì v
y, hãy luôn c
n tr
ọng trướ
c khi b
n ch
p nh
n m
t thông tin nào
đo đươc
cung c
p trong b
sách này.T
t c
các thông tin trong b
ộ sach nay đươc sưu tầ
m, tuy
n ch
n, phiên d
ch và s
p x
ế
p theotrình t 
nh
ất đị
nh . M
i bài vi
ế
t dù ng
n hay dài, dù hay dù d
 
cũng đề
u là công s
c c
a chínhtác gi
bài vi
ết đó.
Lê Đình S
áng
ch
 
là người sưu tầ
m và phiên d
ch, nói m
ột cách khác, ngườ
igiúp chuy
n t 
i nh
ng thông tin mà các tác gi
bài vi
ết đã cung cấp, đế
n tay các b
n .B
sách này là tài li
ệu sưu tầ
m và d
ch b
i m
t sinh viên Y khoa ch
không ph
i là m
ột giáo sư
ti
ế
n
sĩ 
hay m
t chuyên gia Y h
c dày d
n kinh nghi
ệm,do đó có thể
có r
t nhi
u l
i và khi
ế
mkhuy
ết không lường trướ
c , ch
quan hay khách quan, các tài li
u b
trí có th
 
chưa hợ
p lý ,nên bên c
nh vi
c th
n tr
ọng trướ
c khi thu nh
n thông tin , b
ạn cũng cần đọ
c k
ph
n m
c l
cb
sách và ph
ần hướ
ng d
n s
d
ng b
 
sách để
s
d
ng b
sách này m
t cách thu
n ti
n nh
t.Tác gi
b
 
sách điệ
n t 
này không ch
u b
t c
trách nhi
ệm nào liên quan đế
n vi
c s
d
ng saim
ục đích , gây hậ
u qu
không t 
t v
s
c kh
e, v
t ch
t,
uy tín …củ
a b
n và b
nh nhân c
a b
n.Không có chuyên môn , không ph
i là nhân viên y t 
ế
, b
ạn khong đươc phep tự
s
d
ng nh
ngthông tin có trong b
 
sách này để
ch
ẩn đoán và điề
u tr
. T
 
trướ
c t 
i này, các th
y thu
ốc ĐIỀ
UTR
B
NH NHÂN ch
không ph
i
là ĐIỀ
U TR
B
NH. M
ỗi ngườ
i b
nh là m
t th
c th
 
độ
c l
p
hoàn toàn khác nhau, do đó việ
c bê nguyên xi t 
t c
m
i thông tin trong b
sách này vào th
cti
n s
là m
t sai l
m l
n . Tác gi
s
không ch
u b
t c
trách nhi
m gì do s
b
t c
n này gâyra.Vì là b
sách c
ộng đồ
ng, t 
o ra vì m
ục đích cộng đồ
ng, do c
ộng đồ
ng , b
sách này có phát tri
ểnđươc hay khong mộ
t ph
n r
t l
n, không ch
d
a vào s
c l
c, s
kiên trì c
ủa ngườ
i t 
o ra b
 sách này , thì nh
ững đóng góp, xây dự
ng, góp ý, b
sung, hi
u ch
nh c
a ng
ười đọ
c chính là
độ
ng l
c to l
ớn để
b
ộ sach nay đươc phat triể
n. Vì m
t m
c tiêu tr
thành m
t b
sách thamkh
o y khoa t 
ng h
p phù h
p v
i nhu c
u và tình hình th
c ti
ễn trong lĩnh vự
c y t 
ế
nói riêngvà trong cu
c s
ng nói chung . Tác gi
b
sách mong m
i
b
ạn đọ
c nh
ng l
ời đóng góp chân
thành mang tính xây d
ng, nh
ng tài li
u quý mà b
n mu
n san s
cho c
ộng đồ
ng , vì m
tương lai tốt đẹp hơn. Đó là tấ
t c
ni
m mong m
i mà khi b
ắt đầ
u xây d
ng b
sách này , tôiv
ẫn kiên trì theo đuổ
i .N
i dung b
sách này, có th
ch
 
đúng trong mộ
t th
ời điể
m nh
ất đị
nh trong quá kh
và hi
n
i ho
ặc trong tương lai gầ
n. Trong th
ời đạ
i cách m
ng khoa h
c công ngh
ti
ến nhanh như vũ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->