Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Newsletter Volume 5 Issue 07

Newsletter Volume 5 Issue 07

Ratings: (0)|Views: 46 |Likes:
Published by Endri Bida

More info:

Published by: Endri Bida on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

 
fëmijëve tanë të mos ë nisë garën e jetësmbas. Le t’ua japim këtë mundësi fëmijëvetanë.E dimë që kemi ekonomi më të fortë kur shpërblejmë punën e ndershme të një dite tëgjatë me pagë të ndershme. Por, sot një punonjës me orar të plotë me pagë minimalefiton 14 500 dollarë në vit. Edhe me lehtësi-min nga taksat që kemi vendosur, një familjeme dy fëmijë që ka të ardhura sa një pagëminimale akoma jeton nën kufirin e varfërisë.Kjo nuk është e drejtë. Prandaj, që prej herëssë fundit që ky kongres ka rritur pagën mini-male, 19 shtete kanë zgjedhur ta çojnë mëlartë të tyren.Le te deklarojmë sonte se në kombin më të pasur në tokë, të mos ketë asnjë që punon meorar të plotë që jeton në varfëri, dhe tangremë pagën minimale në nivel federal në 9,00 dollarë në orë. Duhet të arrijmë ta bëjmëkëtë.Sonte qëndrojmë të bashkuar në përshëndet- jen e trupave dhe civilëve që sakrifikojnë çdoditë për të na mbrojtur. Prej tyre ne mund tëthemi me besim se Amerika do të përmbushëmisionin e saj në Afganistan dhe do të arrijmëobjektivën tonë për të mposhtur bërthamën eal Kaedës.Deri tani kemi rikthyer 33 000 nga gratë dhe burrat tanë trima në shërbim. Këtë pranverëforcat tona do të kalojnë në rol mbështetës,ndërsa drejtimin do ta marrin forcat afgane tësigurisë. Sonte mund të deklaroj se përgjatëvitit të ardhshëm edhe 34 000 trupa te tjeraamerikane do të kthehen nga Afganistani. Kjo pësuar ndryshim.Është detyra e brezit tonë, atëherë, tërindezë motorrin e vërtetë të rritjesekonomike të Amerikës – klasën e mesmetë re e në lulëzim.Çdo dollar që investojmë në arsim tëcilësisë së lartë për fëmijë mund të nakursejë më shumë se shtatë dollarë mëvonë – duke ngritur shkallën e diplomimit,ulur rastet e shtatzanisë në adoleshencë,madje edhe duke ulur krimet e dhunshme. Në shtetet që vendosin përparësi në arsi-min e fëmijëve tanë më të vegjël, siXhorxhia dhe Oklahoma, studimettregojnë se nxënësit rriten më të prirur pëlexuar e bërë llogari matematikore sipasnivelit të klasës, marrin deftesat e lirimit,gjejnë punë, krijojnë familje më tëqëndrueshme më vete. E dimë që kjofunksionon. Atëherë le të bëjmë atë gjë qëfunskionon dhe të sigurojmë se asnjë prej
E DREJTA E VOTËS
-
E DREJTË E DHËNË NGA Presidenti BARACK OBAMA
 
SPECIALPOINTS OFINTEREST:
Voting rights byPresident Obama
No Sided articlesand no restrictionfor our members,our guest and ourfriends.
Latest needs for ourcommunity and thelatest resolutions
Our Free Voicethrough our words.
INSIDE THISISSUE:
E drejta e votes
Faqe1-28
Sfidat
Faqe1-11
Cafo Boga, Mimo-za Agalliu
Faqe2-3,4-5
Raimonda Moisiu,Silvana Berki, Vull-net Mato,
Faqe5-79, 12
Vasil Tabaku,Cezar Ndreu,
Faqe6-77,-9,10-1417-19
AdresaAnetaresimi
Faqe28
“NEW LIFE” JETA E RE
 
Our Words Weekly Issue 
February 18 , 2013 Volume 5, Issue 07
Sfidat e shtetit që mbushi 5 vjeç
-
Nga Afrim Krasniqi,
Sfidat e shtetit që mbushi 5 vjeç
-
Nga AfrimKrasniqi,Kosova është shteti i dytë më i ri në botë. Passaj kemi një shtet të ri në Afrikë, i cili ndryshenga Kosova, u shpall me referendum dhe endenuk ka arritur të krijojë pavarësinë dhe sta- bilitetin real. Kosova e ka kaluar këtë provë. Ajoka shtet, ka territor, ka flamur, ka simbole, ka pasaportë, ka president, parlament, qeveri,gjykata, kushtetutë, ligje, parti politike dheelementë të tjerë identifikues me shtetin. Endeka zona jashtë autoritetit të plotë lokal, por kjombetet çështje e përkohshme;
-
pavarësia, shteti,kufijtë dhe sovraniteti janë të pakthyeshme.
 
Zyrtarisht Kosova njihet nga 98 shtete tëndryshme të botës, midis të cilave shtetet krye-sore të Bashkimit Evropian dhe SHBA, të cilatkanë meritat kryesore lobuese. Nuk është njohur nga dy anëtarët e Këshillit të Sigurimit, Rusia eKina, si dhe ende nga pesë vende të BashkimitEvropian (Spanja, Rumania, Greqia, Sllovakiadhe Qipro). Shteti i dytë me shumicë shqiptareshënon si sukses raportet e reja me FMN apoBERZH, por nuk ka ende progres të dukshëmnë raportet e përafrimit me Bashkimin Evropi-an, NATO
-
n, OKB dhe një numër organizatashtë tjera me rëndësi ndërkombëtare. Diplomaciae Kosovës është fokusuar në problematikalokale, duke mos arritur të sigurojë mbështetje p.sh, as nga gjysma e vendeve të KonferencësIslamike, vota e të cilave pesë vjet më parëkonsiderohej unanime dhe mbështetëse.
 
Me një bilanc gri Kosova përballet sot me sfidatë mëdha të njohjes ndërkombëtare,mirëqeverisjes dhe pozitës së saj rajonale.Lidhur me njohjet alibia e raporteve gjeopoli-tike përdoret edhe në këtë rast, kurse pjesatjetër e sfidave mbetet tërësisht lokale, nëPrishtinë. Tashmë është e qartë se njohja nga pesë vendet e BE përbën provën e këtyrevendeve ndaj parimeve të BE për një rajon tëstabilizuar dhe të integruar. Vota kundër e tyrerealisht vijon të jetë ushqim për ekstremistët
 State of the Union
 
Pesëdhjetë e një vjet më parë Xhon F.Kenedi tha në këtë sallë: “Kushtetuta nuk na bën rivalë për pushtet por partnerë për  përparimin.” “Është detyra ime”,
-
tha ai, “tëraportoj për gjendjen e Shteteve të Bash-kuara – përmirësimi i tyre është detyra e tëgjithëve ne.”Sonte, falë kurajës dhe vendosmërisë së popullit amerikan, ka mjaft përparim për tëraportuar. Pas një dhjetëvjeçari lufte tëmundimshme, burrat dhe gratë tona trimanën uniformë po kthehen në shtëpi. Pas disavitesh rënie ekonomike rraskapitëse, bizne-set tona kanë hapur mbi gjashtë milionëvende të reja pune. Blejmë më shumëmakina amerikane nga sa kemi blerë në pesëvitet e fundit dhe më pak naftë të huaj nga sakemi blerë në 20 vitet e fundit. Tregu ynë i banesave po rimëkëmbet, tregu i aksioneve po rikthehet në gjendjen e tij dhe konsuma-torët, pacientët e pronarët e shtëpive kanëtani mbrojtje më të fortë se asnjëherë.Pra, së bashku kemi larguar rrënojat e krizës,dhe mund të themi me besim të rikthyer segjendja e Shteteve të Bashkuara është më efuqishme.Por mblidhemi këtu duke e ditur se kamiliona amerikanë puna dhe përkushtimi i tëcilëve nuk janë shpërblyer akoma.Ekonomia jonë po shton vende pune – por shumë njerëz nuk munden akoma të gjejnë punë me orar të plotë. Fitimet e korporatavekanë kapur lartësitë më të mëdha të të gjithakohërave – por për më shumë se njëdhjetëvjeçar rrogat dhe të ardhurat nuk kanë
 
Page 2 Our Words
Quo Vadis Koso-va On the Eve of The 100th Anni-versary of theDeclaration of IndependenceBy, Cafo Boga
 
held a localreferendum inwhich they over-whelmingly rejected Kosovar governmen-tal institutions. The two sides have nowstarted to implement some of the agree-ments on trade and free movement. InFebruary 2012, the two sides reached anagreement on Kosova’s participation inregional institutions; the agreement per-mits Kosova to participate under the name“Kosovo*”, with the asterisk referring to both UN Security Council Resolution1244 (which Serbia says is a recognitionthat Kosovo forms part of its territory) anddivisions. Serbian Prime Minister Ivica Dacicsaid his country “Serbia will never, under anycircumstances, implicitly or explicitly, recog-nize unilateral declaration of independence of Kosovo’s ethnic Albanian authorities, becauseit was not the result of mutual agree-ment” (U.N. News 2012, p. 4). Kosova’s PrimeMinister, Hashim Thaci, countered that Kosovais a state recognized by nearly half of U.N.members and that its territorial integrity “willnever be put in question” (Fox News, August21, 21012). The tone on both sides was a bitmore reconciliatory during this month’s(November 2012) visit to Belgrade and Prisht-ina by the EU High Representative for ForeignAffairs and Security Policy, Catherine Ashton,accompanied by U.S. Secretary of State HillaryClinton, whose objective was to demonstratethe enduring interest in the region and in thefuture of Serbia and Kosova in the EU. Despite positive assurances, it is clear to everyone thatthis commitment cannot be achieved before theKosova issue is resolved. Commenting on aelections, when Tomislav Nikolic, anationalist, was elected president of Ser- bia, a surprise victory that cast doubt onwhether the country would remain on his predecessor’s path or look eastward to-ward Russia. Although Nokolic has inrecent years professed a commitment toSerbia’s joining the EU, analysts questionwhether a man who was in the govern-ment with Milosevic when NATO bombed Serbia in 1999 and who once saidhe would “rather see Serbia become a province of Russia than a member of theEuropean bloc” can be expected to be-come a moderate (Bilefsky, 2012). Withrespect to discussions between Serbia andKosova, the May elections were a setback,despite Serbia’s stated support for EUefforts to promote cooperation. At theAugust 2012 U.N. Security Council meet-ing about the future of Kosova, the primeministers of both Serbia and Kosovadisplayed their bitter animosities andthe 2012 ICJ ruling that Kosova’s declara-tion of independence did not contraveneinternational law (Karadaku, 2012). Tomost Albanians, this was a serious step backward for Kosova, but the internationalcommunity considered it a necessary step before moving forward. These incidentshighlight how tense the relationship is between Kosova and Serbia and howtedious and ridiculous the negotiations between the two can be.In March 2012, the European Unionaccepted Serbia’s application as a candi-date for membership, subject to the fulfill-ment of certain conditions. Whether Serbia meets these conditions will dependgreatly on who is in control of the country.For Serbian nationalists, the prospect of EU membership is less attractive thancloser relations with Russia. Serbia’scommitment to EU membership becameeven more ambiguous with the May 2012
Quo Vadis Kosova On the Eve of The 100th Anniversary of the Declaration of Independence By, Cafo Boga
drejt shpernguljes, qofte nga trojet etij ne Kosove, qofte nga trojet eshtetit shqiptar, ne qofte se ai do tevazhdoje te ngreje doren kunder strukturave shteterore te tij, teçfaredolloj ngjyre politike te jeneato, ai do te ece drejt gremines.
 
Kahu i mbare i nje kombi nga aivete. Ashtu siç nis sezona e tij.Mendimi qe kombi shqiptar do tekete per vetveten, ne nje menyre osenje tjeter do te rrezatoje e do tekthehet ne nje realitet. Imazhin emire ose te keq per nje popull nuk mund ta krijojne per nje kohe tegjate as zyrtaret e tij, po as renegatete tij; ate s’mund ta krijojne asnacionalistet e ekzaltuar, por asvulgu i eger e i verber. Aq me pak ndare e i shperndare netre shtete. Por ai kamarre goditje psiqike poaq te renda, ne mos meteper: ai eshte i thyer moralisht
 
Ringritja morale e popullit shqiptar eshteaksioni me i ngutshemne kete kohe te rende. Aieshte çelesi, pa te cilinnuk mund te ndermerretasnje veprim tjeter shpetues. Ne qofte se populli shqiptar do tevazhdoje ta perçmoje eta perbalte vetveten, neqofte se ai ne menyreiracionale do te synojekreu shkelqyeshem per njekohe te gjate. Ambasadorime i kulturuar e me brilanti kohes ne Uashington, ai beri çmos ta paraqisteShqiperine e qyteteriminshqiptar ne driten me temire te tij, duke e mbro- jtur nga keqkuptimet e nga perçmimi, nje ajmè, ishtengritur disa here vete t’iashprehte vendit e popullitqe e kishte lindur.
 
Mbi drejtpeshimin
 
Kombi shqiptar ne ketefund shekulli vazhdon te perjetoje oren e lige te tij.Ai eshte i goditir rende netrupin e vet, ngaqe eshtei
Populli Shqiptar ne prag te mijevjeçarit te trete, Ismail Kadare (vijon)
 
mund ta krijojne atediplomatet mendjelehte,gazetaret e pabese, denon-cuesit, psikopatet dhe paranojaket e dehur per lavdi.
 
 Njeriu shqiptar, i lodhur nga kalimet e befta prejvetembrojtjes drejtveteperbaltjes, dhe ekunderta, ka nevoje meteper se kurre per rifitim edrejtpeshim shqpirteror.Drejtpeshimi nuk rigjendet duke perdorur kete perndezjen nacional-iste si kunderhelm ndajveteperçimit, a aq me pak duke e perdorur kete tefundit si balsamkunder kapardisjes.Per te shmangur kalimin nga nje dushi nxhete ne nje dushte ftohte, njeriushqiptar ka nevoje sot per orientim te sakte.Disa pyetje tethjeshta, por themelore e bazikeçohen sot perpara tij:ç’popull jemi ?Domethene, a jemi site tjeret, a meritojmenje fat normal e nje jete normale si tetjeret ? A kemi meka-te per te lare, a kemi borxhe per te pagu-
It takes for Diaspora to get moving to take the Guilty Albanian Politicians to the ICC Hague
 
ar ? A jemi vertete fatkeqij, apoashtu na duket, apo ashtu na pelqen te shfaqemi perpara vetesdhe botes ? Te gjitha keto pyetjemund te formulohen ne njemoterzim edhe me te thjeshte; neshqiptaret, pas dy mije vjeteshekzistence, tani ne prag te mi- jevjeçarit te trete a i kemi endeaftesite trupore e shpirterore per tevazhduar te jetojme si komb, apokoha jone ka kaluar ?
 
Pa rene ne kurrfare optimizmi tekote, mund te thuhet pa droje se, pikerisht sot, shqiptaret, pavare-sisht nga lengata qe u ka rene e perpiqet t’i veje poshte, kaneshanset me te medha per te zene perfundimisht vendin qe prejkohesh e kane merituar nefamiljen e popujve. Madje, kjo
 
Page 3 Volume 5, Issue 07
Ballkani 100 vjet fuçi baruti. Aleat kë kemi? Nga Ferderova Dauti (vijon)
 
Ballkani 100 vjet fuçi baruti. Aleatkë kemi? Nga Ferderova Dauti
HAP SYTE E MENDJEN!
 
Preshevës vulos thundrrën Ruse nëBallkan.(Shih foto 2)
 
Plani serb
 
Pozicionimi rus në bazat ushtarakeserbe afër Nishit dhe dislokimi i tyre nëCepotinë të Bujanocit sinjalizon shen- jat praktike të ekzekutimit të një planigati 100 vjecar për shfarosjen e shqip-tarëve nga korridori strategjik Morava –Vardari.
 
Tani ka mbetur vetëm Lugina ePreshevës dhe Kumanova si “pykashqiptare” mes luginave të Moravësdhe Vardarit, andaj finalizimi i planitRus po vazhdon pikërisht në këto dy pika kryesore.
 
Planet e ndarjes së Luginës sëPreshevës dhe spastrimi i qytetit tëKumanovës nga shqiptarët, dukekrijuar Komunën e Likovës, me ckaKumanova mbetet shumicë serbo
-
maqedone janë vazhdimësi e planitshekullor Rus për, fillimisht zhdukjen eshqiptarëve nga Korridori Strategjik Morava–Vardari dhe prishjen emalësisë së Karadakut, por edhe përtej auto-stradës e deri tek malet apo harku i Rujenit.
 
Por, zërat për një ndryshim dhe mundësia për krijimin e një komune të re të Stacionit tëTrenit, jashtë pushtetit të Komunës sëPreshevës, dhe krijimit të disa zonave të rejaadministrative përtej hekurudhës dhe auto-stradës, duke ndarë në dysh lidhjen e fshatraveshqiptare me Preshevën dhe Malësinë e Kara-dakut, shpjegon qartë planin e ri “urbanistik”serb për ndarjen e re të Kosovës Lindore.
 
Edhe më keq, kur i shtohet kësaj edhe baza e reushtarako
-
 policore Cepotinë, në mes Preshevësdhe Bujanocit, s’do mend të kuptohen qëllimetserbe.
 
Këshilli Nacional Serb së fundi po kërkon dhedemanton regjistrimet e popullsisë në vitin2002, duke e akuzuar hapur Ambasadën eSHBA
-
ve në Beograd, per kinse manipulimin ekëtij rezultati në favorin e “Shqiptarizimit tëBujanocit”.
 
Ata, haptas kanë filluar të kërkojnë ndarjen eKomunës së Bujanocit në vija etnike, nëKomunë Shqiptare dhe Komunë Serbe, për tëfilluar procesin e dekompozimit të ri të Luginëssë Preshevës mbi bazat e Planit Rus për ri-marrjen e Luginës së Preshevës.
 
Lugina e Preshevës me status kolonial.ganda mediale nëpërmjet webfaqevewww.danube
-
 propeller.com si variant pan
-
europian dhe nëpërmjet webfaqes sava
-
solunsrbkanal.com anashkalon krejtësishtautenticitetin shqiptar të Kosovës Lindore.
 
Siç edhe mundur të shihet nga plani dhemapa e paraqitur në këtë projekt apo variantserb të projektit, qëllimi është që kjo rrugëtë mos kalojë nëpër vendet “jo miqësore” për Serbinë dhe Greqinë.
 
Ata e shohin këtë plan si një rrugë që dokaloj në Serbi
-
Maqedoni dhe Greqi me çkanë një mënyrë apo tjetër krijohen dhe forco-hen aleancat e reja, apo boshti pan sllavo
-
grek Beograd
-
Athinë me Shkupin zyrtar Maqedoni.
 
 Ndarja me vija ushtarake me anën e bazësCepotinë, që ndan Bujanocin dhePreshevën, si dhe tendencat për vizatimin evijave të reja administrative të Komunës sëPreshevës shkojnë dhe janë në favorin ealeancës së pa shpallur Serbo
-
Greke për dominimin e rrugës ujore, tokësore dhehekurudhore, duke krijuar kështu kapitalin etransportit në Gadishullin Ballkanik, që as për së afërmi nuk shkon në dobi të palësShqiptare dhe aleateve të tyre.
 
Presheva është qytet kryekëput shqiptar.Presheva shtrihet jo vetëm nga qyteti e rrethmarrëveshjes me amerikanët të nënshkruar në vitin1913, dhe më vonë, edhe blerjen dhe hapjen eKanalit Strategjik Ujor: Morava–Vardari, dukevendosur monopolin e transportit ujor në linjënRoterdam–Selanik.
 
Me vendosjen e këtij monopoli, qëllimet Ruse janë,dobësimi i pozicionit Anglez me humbjen erëndësisë së Gjibraltarit dhe dobësimin strategjik tëTurqisë duke humbur rëndësinë e Bosforit dhegrykës së Dardaneleve. Pushtimi Rus i Luginës sëPreshevës vulos thundrrën ruse në Ballkan për shumë vite në vazhdim. Ndarja e Luginës së Preshevës dëmton interesatamerikane në rajon.A qëndron shteti rus prapa planit të coptimit tëLuginës së Preshevës dhe pse..?!
 
Interesi amerikan për rajonin e Luginës sëPreshevës ishte i hershëm, shumë më i hershëm sesa që dihet dhe shkruhet nga publicistika, historiadhe media shqiptare.
 
Për Luginën e Preshevës shumë kohë më herëtshfaqen intereset dhe hidhen shtizat e interesit ngafuqit kryesore të asaj kohe dhe kohës së sodit dukeu përpiluar plane dhe ide për dominimin e rajonitdhe projektit gjigant të rrugës lundruese Danub
-
DetiEgje.
 
Projekti që Serbia ka filluar me të madhe ta propa-gandoj, nëpërmjet konferencave e deri tek propa-
 
Shqiptaret ne Kosove nga te tere anet per te mbrojtur te drejtat e tyre
 
KRIZA LINDORE DHE LËVIZJA SHQIPTARE (vazhdon)
 
luftën e saj heroike që kishte zhvill-uar nën udhëheqjen e Skënderbeut, ekishte mbrojtur lirinë e tyre nga pushtimi osman. Një vend tërëndësishëm në publicistikën e këtyreviteve zunë shkrimet që mbroninkarakterin e programin kombëtar tëLidhjes së Prizrenit nga akuzat eshpifjet e armiqve të çështjes shqip-tare, të cilët e paraqitnin atë si norganizatë fanatike islamike të ma-nipuluar nga Porta e Lartë dhe tëdrejtuar kundër popujve fqinjë tëkrishterë. Sami Frashëri, i cili udallua më shumë se të tjerët në këtëfushë, argumentoi me një vargartikujsh të botuar në shtypin osmanse Lidhja e Prizrenit u formua ngandërgjegjja kombëtare e shqiptarëvedhe se Porta e Lartë nuk ka pasur gisht në formimin e saj. “Si mund tëthuhet,
-
shkruante ai,
-
se Lidhja ePrizrenit është formuar mbi bazën efanatizmit mysliman, kur aty kanëmarrë pjesë pa dallim feje myslimanëe të krishterë, domethënë mbarë bijtëe atdheut?”. Porta e Lartë, shkruanteSamiu në një artikull tjetër, jo vetëm“nuk ka pasur gisht në formimin esaj”, por ajo as “nuk është në gjendjet’i ndalojë shqiptarët që të marrin pjesë në të”. Lidhja e Prizrenit, thek-sonin njëzëri patriotët e këtyre viteve,ka për qëllim të mbrojë të drejtatkombëtare të shqiptarëve dhe nuk drejtohet kundër kombeve të tjera tëBallkanit. “Lidhja Shqiptare,
-
shkru-Që me themelimin e Lidhjes sëPrizrenit, u ndje më shumë sekurdoherë nevoja e ngutshme për të caktuar alfabetin e njësuar të gjuhës shqipe dhe për t’idhënë fund anarkisë që sundontenë këtë fushë. Po ashtu, tani undje më shumë se më parënevoja e ngutshme për të formu-ar një organizatë qendrore ose,siç thuhej atëherë, një shoqërikulturore, e cila të merrte përsipër barrën e drejtimit e tëorganizimit të përpjekjeve për tëngritur shkolla shqipe në gjithëvendin dhe për të zhvilluar meritme më të shpejta letërsinëshqiptare, duke botuar teksteshkollore, vepra letrare, broshurashkencore e organe periodikeshqipe.
 
 Nismën për zgjidhjet e këtyre dydetyrave e mori drejtpërdrejtKomiteti i Stambollit. Për këtëqëllim ai formoi qysh në fillim tëvjeshtës së vitit 1878 njëkomision të gjerë prej 25 vetash,i cili ngarkoi një komision tëngushtë me 7 anëtarë (SamiFrashëri, Jani Vreto, PashkoVasa, Hoxha Tahsini, KotoHoxhi, Ibrahim Bërzeshta, SaidToptani), për të zgjidhur çështjene alfabetit të përbashkët.
 
Sikurse shprehej disa ditë mëvonë Thimi Brandi në një letër që i drejtonte Jani Vretos, formi-kombësive sllave të gadishullit.Sipas mendimit të përgjithshëm tëatdhetarëve shqiptarë, e vetmjarrugëdalje nga situata dramatike,që kërcënonte jo vetëm Ga-dishullin Ballkanik, por edheKontinentin Evropian, ishte re-spektimi i parimit të kombësisë për tërë popujt. Në rast seShqipëria do të copëtohej midisfqinjëve të saj, Gadishulli Ball-kanik nuk do të kishte kurrëqetësi, pasi shqiptarët nuk dohiqnin asnjëherë dorë nga lufta për të fituar të drejtat e tyrekombëtare. Përkundrazi, theksonteAbdyl Frashëri, në rast seShqipëria do të fitonte të drejtat esaj, “do të vijë dita kur Evropa dotë bindet se shqiptarët i shërbejnëçështjes së njerëzimit dhe tëqytetërimit më mirë se çdo populltjetër i Lindjes”.
 
Shoqëria e të Shtypurit ShkronjaShqip (Shoqëria e Stambollit
-
1879)
 
Hovi që mori lufta për autonominëe Shqipërisë i dha gjithashtu njështytje të fuqishme lëvizjes nëfushën e arsimit e të letërsisëshqipe, të cilat tani synonin jovetëm të ngrinin në një shkallë mëtë lartë ndërgjegjen atdhetare tëmasave popullore, por edhe të përballonin nevojat që shtrontezëvendësimi i administratës os-mane me administratën shqiptare.
 
ante më 1879 një atdhetar anonimnga Shqipëria e Mesme,
-
ështëlidhje kombëtare. Ajo nuk dëmtonasnjë komb tjetër. Ajo dëshiron,kërkon dhe përpiqet me të gjithafuqitë e saj të shpëtojë kombin evet duke bashkuar Shqipërinë nënjë vilajet të vetëm autonom dhetë shkëputet nga prapambetja dukezhvilluar shkrimin në gjuhën ekombësisë së saj. Ajo dëshiron ekërkon të ketë paqe dhe miqësi metë gjitha kombet që e rrethojnë.Ajo respekton e nderon të gjithakombësitë e huaja dhe të gjithagjuhët e tjera që mund të ndodhennë gjirin e saj”.
 
Më në fund, të gjithë autorëtdhanë të njëjtin vlerësim për  politikën e ndjekur nga Fuqitë eMëdha në lidhje me çështjenshqiptare. Të gjithë e dënuannjësoj Traktatin e Shën
-
Stefanitdhe Kongresin e Berlinit. Askushnuk pati iluzione se Fuqitë eMëdha do t’i merrnin parasysh mevullnetin e tyre interesatkombëtarë të Shqipërisë. Ata qenënjëzëri të mendimit, se në kushtete atyre viteve rreziku më imediatvinte nga politika pansllavisteruse, se me synimet e veta ekspan-sioniste Perandoria Caristekërcënonte jo vetëm ekzistencën ekombësisë shqiptare, por edhe atëtë kombësive të tjera ballkanike,madje edhe ekzistencën emi i Komisionit Kulturor u përshëndet sinjë hap i rëndësishëm që “do të vintethemelet e gjuhës shqipe”. Por përpjekjete atdhetarëve shqiptarë për të formuar një shoqëri kulturore të ligjshme, e cilata zhvillonte lirisht veprimtarinë e saj nëPerandorinë Osmane, përsëri dështuan.Porta e Lartë dhe nën shembullin e sajPatrikana e Fanarit e kundërshtuankërkesën e paraqitur prej tyre si për formimin e organizatës kulturore, ashtudhe për botimin e një gazete shqip.
 
 Ndërsa i vijuan përpjekjet për formimine shoqërisë kulturore, atdhetarët u morënme çështjen e alfabetit. Në fillim të vitit1879 para komisionit të alfabetit u paraqitën katër projekte të ndryshme për shkrimin e shqipes, të cilat u diskutuanduke pasur parasysh kriteret shkencore, politike e praktike që duheshin për gjuhën shqipe. Prej tyre komisionimiratoi projektin e Sami Frashërit, i ciliishte i ndërtuar sipas parimit fonetik (për çdo tingull një shkronjë) dhe sipasalfabetit latin, të plotësuar për tinguj tëveçantë të shqipes me shkronja të huajtu-ra nga alfabeti grek ose të sajuara ngaautori. Projektet e tjera nuk u pranuan për arsye të ndryshme, ose psembështeteshin vetëm në alfabetin grek (J. Vreto), ose pse nuk i përmbaheshin parimit fonetik (P. Vasa), ose pse për  përdorimin e tij duheshin shtypshkronjatë posaçme (H. Tahsini).
 
 Në një letër që anëtarët e komisionit udërgonin më 5 mars 1879 bash-katdhetarëve që banonin në Egjipt, i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->