Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samarasam-Feb-16-28-2013

Samarasam-Feb-16-28-2013

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by rosgaz
Samarasam-Tamil Islamic Magazines
Samarasam-Tamil Islamic Magazines

More info:

Published by: rosgaz on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
16&28 ¤¨µÁ› 2013
\©µ\®
56
 
C¢u CuÈÀ...
7
ö£sPÐUPõÚ ÂvPøÍÁS¨£x ¯õº?
9
ÂìÁ¹£® Gʨ¦®ÂÚõUPÒ
10
©õ¼°À |h¨£xGßÚ?
19
Bsø©°ßP®¥µ®
20
©PzuõÚ ©õ©ÛuºAsnÀ |¤PÍõº (éÀ)
25
©UPÒ |»øÚ •ußø©¨£kzx®Cì»õª¯¨ ö£õ¸Íõuõµ®
32
BߪP¨£¯n[PÒ
38
©Óv ÷|õø¯BmöPõÒÐ7® ÁÈ£õk
42
©õnÁºPøͨ £møhz wmk®©PzuõÚ vmh®!
56
ÂìÁ¹£®& PØÓx® ö£ØÓx®
Piu[PÒ...............................
2
EÚx ö£¯µõÀE°º ÁõÌQ÷Óõ®..................
14
v¸USºBß Â›Äøµ.........
28
|¤ö©õÈ ÂÍU...............
29
÷PÒÂ & £vÀ .......................
37
AUP® £UP®.........................
44
ö£sq»........................
46
PÂøu...................................
49
Pu®£®...................................
51
Ax Kº AÇQ¯ ö£õØPõ»®.
52
 C¯UPa ö\´vPÒ.................
54
1
16&28 ¤¨µÁ› 2013
\©µ\®
 
16&28 ¤¨µÁ› 2013
\©µ\®
56
©u® £õºzx Á¸Á÷uCßøÓ¯ }v!
©µ\® 16&31 áÚÁ› CuÌPs÷hß. CÚ® £õºzx ©u®£õºzx Á¸Áuõ }v...? B®, Cxuõß CßøÓ¯ }v. Sáµõz CÚ¨-£k-öPõø» {PÌ¢u ö£õÊx CÁºPÒ GÀ»õ® G[÷P ÷£õ°¸¢uõºPÒ?  |¤PÍõº \‰P¨ ÷£õµõΠGßÖ ÷£µõ]›¯º ©õºUì TÖQÓõº,AÁº Esø©ø¯ Enº¢x-uõß ÷£_QÓõº. ©õºUì ÷£õßÓ AÔbº PÎß P¸zxPøÍ G[S® £µ¨£ ÷Ási¯ u¸n® Cxuõß.Ag\À ö\´¯õu PiuzøuG[P FºÁõ] G¨£i •iz-v¸U-QÓõº £õºzwºPÍõ? ¤µõºzv¨-£øuz uµ... G[PÍõÀ •i¢ux Ax©mk®uõ÷Ú...! GßQÓõº, B®;\›-¯õ-Pzuõß ö\õßÚõº, ¤µõºz- v¨÷£õ®.ö©Í»õÚõ •í®©x £õ¹U-Põß AÁºPÎß |¤ö©õÈ ÂÍU-P® \©µ\zvØSa ]Ó¨¦ ÷\ºUQÓx.
& A¨xÀ £õêz,÷PõÈU÷Põk 
]Û©õ xøÓ°À^›¯ ©Ûuº
÷£
µõ]›¯º A.©õºUìAÁºPÎß BUP® ]Ó¨£õP C¸¢ux. £õµ^P ©ßÚøµ¨ ÷£õ» }[PЮHß ÁõÇUThõx GßÖ ÂÚÁ¨£mh ÷£õx, "AÁºPÐUS ÁõÌUøP CÆÄ»Pz÷uõk •i¢x ÂkQÓx' GÚ |¤ (éÀ) AÁºPÒ TÔ¯øuU Pmkøµ¯õͺ SÔ¨¤mkÒÍøu¨ £iUS® ÷£õx AÁº Cì»õzøuGÆÁÍÄ BÇ©õP AÔ¢xÒÍõº Gߣøu |õ® ¦›¢xöPõÒÍ •iQÓx.""Gß SÇ¢øu SºBß KxÁøu¨ £õºUS®÷£õx ©QÌa]¯õP C¸UQÓx'' GßÓ H.Bº. µð©õÛß ÷|ºPõnÀ A¸ø©°¾® A¸ø©.^ºöPmh ]Û©õ xøÓ°À C¸US® AÁº y¯ Cì»õª¯ ÁõÌUøP ÁõÌÁøuU Põn ö|g\® ö|QÌQÓx. ©xøÁ¨ £ØÔ AÁº ö\õÀÁøu Cß øÓ¯ CøÍbºPÒ v¸®£z v¸®£¨ £izxa ^µøh¯ ÷Ásk®. ©øÓ¢u£õ¼Äm £õhPº •í®©x µ¤ AÁºPЮ, íäøá {øÓ÷ÁØÔ, öuõÊx,©x A¸¢uõx Cì»õª¯ ÁõÌUøP ÁõÌ¢uÁºuõß Gߣøu C¨÷£õx  {øÚÄTµ ÷Ási²ÒÍx.
& ¤.H. •í®©x A½, CµõáQ› 
PsPÒ SÍ©õQÚ!
©µ\zvÀ Á¸® JÆöÁõ¸ PmkøµPЮ £¯ß uµ ÁÀ»x."©Öø©ø¯U öPkUP Á¢u ÷£›hº' £izx |¤z÷uõǺPÎß |øh•øÓPøÍU Psk PsPÒ SÍ©õQ ÂmhÚ. ÷£µõ. P©¸ßÛéõ, H.Bº.-µð©õß, ¡ð ©ðÇ›, A.©õºUì, ¯õì«ß ›¯õ_wß ÷£õßÓÁº PÎß BUP[PЮ Cì»õzvÀ Cøn¢u QÔìi¯õÚõ £ØÔ¯ ö\´vPЮ ö|gø\z öuõmhÚ. E[PÒ £o ]ÓUP AÀ»õðÂh®¤µõºzvUQ÷Óß.
& i.|ìŸß £õÝ, £shõµÁõøh 
EuÁõUPøµPÐUS EøµUS©õ?
á
ÚÁ› 16&31 CuÈÀ "÷|º£h¨ ÷£_' Eøµ Enºa] ªUPx®,E›ø© ªUPx®, Esø©°ß EøµPÀ»õPÄ® C¸¢uxhß ]¢vUP ÷Ási¯ÁºPÎß ]søh¨ ¤izx E¾UQ¯x. H÷uÝ® ö\´¯ ÷Ásk©õÚõÀ |ßø©UPõP¨ ÷£õµõk[PÒ GßÓ Á› & JÊUPU÷Pmiß Ea]°À E»õ Á¸® EuÁõUPøµPÐUS EøµUS©õ Gߣxuõß ÷PÒÂ.£õ¼¯À ÁßöPõkø©ø¯ Á¯x Âzv¯õ\©ØÓÁºPÒ ö\´uõ¾® 90 ÂÊUPõk CøÍbºPЮ |kzuµ Á¯vÚ¸®uõß AvP©vP® Âzvmk }º ÁõºUQÓõºPÒ. •ßö£À»õ® PÀ¿› ©õnÁºPÒuõß Á͵z öu›-¯õ©À Áͺ¢x £»Âu©õÚ AhõÁizuÚ® ö\´x Á¢uõºPÒ. C¨ö£õÊx 5 B® ÁS¨¦US¨ ¤ÓS ÷©À{ø»¨£ÒΰÀ £iUS® ©õnÁºPÒTh u[PøÍ ï÷µõUPÍõP £õÁøÚ ö\´xöPõsk PÀ¿› ©õnÁºPÐUS©mk®uõß Áµ® öPõkUP¨£mhuõ? |õ[PÒ ©mk® \øÍz-uÁºPÍõ GßÖ PÍ® Põn Bµ®¤zx ÂmhõºPÒ.
& ÷P¨hß ©. wß •P®©x, BkxøÓ 
]¢uøÚUS›¯ Pmkøµ
 ¢uz v¯õP® Ãs ÷£õP»õ©õ? ]µõáúÀ íéÛß ö\®ø©¯õÚ P¸zxPÒ ¯õÄ® Bozuµ©õÚøÁ. C¢v¯õÂÀ ÁõÊ® ©õnÁ & ©õn Â¯ºPÒ, PÀ¿› CøÍbºPÒ & CøÍcPÒ Chz-vÀ FÔ¨ ÷£õ´ C¸US® £ÇU-P[-PÐUS A¨£mh©õP \õmøh Ai öPõkzxÒÍõº,Pmkøµø¯U P¸z--yßÔ¨ £izx ö£Ø÷ÓõºPÒ, \õß÷ÓõºPÒ ]¢vUP ÷Ásk®. ¤ÒøÍPÐUS |À» JÊUP[PøÍ ö\õÀ¼z uµ ÷Ásk®.
& i.G®. ö£÷µõìPõß, ÷uÛ 
Piu[PÒ
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->