Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Što je Biblija i povijest njezinih prijevoda na narodne jezike, uključujući i hrvatski

Što je Biblija i povijest njezinih prijevoda na narodne jezike, uključujući i hrvatski

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:

Preuzeto s linka:

http://www.scribd.com/doc/6674653/Biblija-Povijest

Preuzeto s linka:

http://www.scribd.com/doc/6674653/Biblija-Povijest

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Molitvena zajednica sv. Mihaela arhanđela on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

 
1
Æto je BiblijaIPovijest Prijevoda Biblije
 
2
ÆtojeBiblijailiSvetoPismo?ÆtojeBiblijailiSvetoPismo?ÆtojeBiblijailiSvetoPismo?ÆtojeBiblijailiSvetoPismo?ÆtojeBiblijailiSvetoPismo?
 MoœdapromatratesvojuBiblijuipitatesezaætosenjensadrœajtakorazlikujeodsvihdrugihknjigaætosteihdosadçitali.Doistajerazliçit.NaprvipogledBiblijanesliçinaknjigukojaobraåujecjelovitupriçu.Sobziromnamnogakratkapoglavljaibrojevimaoznaçeneretke,ovKnjiganijebaæpreviæeprivlaçna. AkojevaæaBiblijauztojoæprevedenaprijestotinuiliviæegodina,onda njenjezikdajedojamstarine-lijepjealineilakorazumljiv.Moœda postavljateinekadrugapitanja,naprimjerzaætojevaæaBiblijapodi- jeljenanadvadijela,snazivima“Starizavjet”i“Novizavjet”.Nedavnosamsreojednoguspjeænogposlovnogçovjekakogajetodoista zbunilo.Pitaome:“ZaætojejedandioBiblijeoznaçenkao‘stari’adrugikao‘novi’,premdajezapravocijelaknjigastara?”Moœdasepitatetko jenapisaovaæuBibliju,kadaigdje.Jelijednaosobapisalasveilijeonadjelonekolikopisaca?”Jelionaizvornodjeloiliprijepis?Meåutim,postojijednomnogovaœnijepitanje.VeøinaljudiBiblijusmatra svetomknjigom.ZovujeBoœjomknjigomiliBoœjomRijeçju.Zaæto?Koji jetomurazlog?Jelirazlogopravdan?Prijesvegapogledajmoovuknjigukaocjelinu.Tozapravoinijejednaknjiga,veøzbirkaknjiga.çestosujenazivaliknjiœnicomionatouodreåenomsmisluijest.UveøiniBiblija,pavjerojatnoiuvaæoj,najednojodprvihstranica nalazimopopissvihknjiga.Akogapogledate,vidjetøetedajetridesetidevetknjigasabranopodnazivom“Starizavjet”,advadesetisedamknjigapodnazivom“Novizavjet”.Toçinizajednoæezdesetiæestknjiga.Mnogeove“knjige”zapravonisuknjigeuuobiçajenomsmisluriji.Nekesusamopisma,doksudrugetakokratkeporukedabisemoglestrojnoprepisatinadvijeilitristranice.ætosetiçerazlikeizmeåuStarogaiNovogazavjeta,prvijebionapisanprijeKristaadrugiposlijeKrista.IzmeåupisanjaposljednjeknjigeStarogzavjeta-Knjigeproroka Malahije-iprveknjigeuNovomzavjetu-EvanåeljapoMateju-proælo jeokoçetiristotinegodina.OsimtogaStarijezavjetbionapisanna hebrejskomjeziku(uznekolikotekstovanaaramejskom),dokjeNovizavjetpisannagrçkom.VaæaseBiblijaprireåivalaotprilikeæesnaeststoljeøa.Najstarijuknjigu-KnjiguoJobu-napisaojeMojsijeoko1500.godineprijeKrista,dokjeIvanzavræiosvojimpridonosomPismuuposljedn- jemdesetljeøuprvogstoljeøaposlijeKrista.Ovihæezdesetiæestknjiga,knjiœica,pisama,poruka-nazvaliihkakogodœelite-djelojeokotridesetipetoropisaca,odkojihsudvanajplodnija  biliMojsijeuStaromiPavaouNovomzavjetu.SmatrasedajeMojsijenapisaoprvihpetknjigaStarogzavjeta:Postanak,Izlazak,Levitskizakonik,BrojeveiPonovljenizakon.Pavaojenapisaosvihtrinaestpo-slanica,odPoslaniceRimljanimadoPoslaniceFilemonu,avjerojatnoiPoslanicuHebrejima.UdrugeistaknutepisceubrajamoDavidakojijenapisaomnogepsalme;SalomonakojijevjerojatnonapisaoMudreizreke,Knjigupropovjed-nikaiPjesmunadpjesmama;LukukojijenapisaoistoimenoEvanåeljeiDjelaapostolska;iIvanakojijenapisaoistoimenoEvanåelje,tripo-slaniceiknjiguOtkrivenje.Ovajvelikibrojpisacaçiniæirokuljestvicuiskustvaikulturnognasljeåa.Mojsijeje,naprimjer,“poenusvojmudrostiegipøanskoj”vodiojedanodprvihoslobodilaçkihpokretana svijetu.Joæuaje,kaohrabarzapovjednik,uveoizraelskinaroduPal-estinu.Davidseuzdigaoodovçarskogtoradokraljevskepalaçe,pod-
 
3
noseøizatovrijemenebrojenenevoljeiteækoøe;prvoodpredæasnika æaula,akasnijeodsvogvlastitogsinaAbæaloma.SalomonjedoveoIzraeladovrhuncaslaveibogatstva;Danieljenizgodinabiopredsjednik vladeuBabilonu;Amosjebiopastir,Matejcarinik,Lukalijeçnik,Petarribar;Pavaojebioteolog.KakvojedruætvopisaloovuKnjigu!Apravojeçudoætosusenjihoverijeçitakosavræenopovezaledasuviæeoddvijetisuøegodinaostaleu jednojknjizi.PogledajmosadagdjejepisanavaæaBiblija.Maloiliniæta odnjenijenastaloutoploj,udobnojsobikakvuzasvojradpriœeljkujusuvremenipisci.NekisudijelovinapisaniuSinajskojpustinji,drugiuJeruzalemu,a nekiuBabilonuzaizraelskogsuœanjstvautojzemlji.Nekolikoknjiga napisanojeutamniciuRimu,ajednajenapisananaotokuPatmosuuSredozemnommoru. VeøidiovaæeBiblijenapisanjeuvrloteækimprilikama.Piscinisuimalipisaøihstrojeva,osobnihraçunalanipisaøegpapira.Pisalisuperomodtrstikenaœivotinjskojkoœiilinapapirusu,çestobezsvjetla,osimsvjetlasvijeøeiliprimitivneuljanice.Nijelizapanjujuøeætojedjelotolikihrazliçitihosoba-kojesuœivjelenatolikorazliçitihmjesta,utakvimnajosnovnijimuvjetima,kojedijelestotinegodina-kadjesas-tavljeno,postalonajveøom,najpoznatijominajomiljenijomknjigomna svijetu!?Postojilijoænekiodprvihrukopisa?Ne,nijedan.Svisuovidragocjenirukopisiodavnoizgubljeni.Vjerojatnosuseodavnopretvoriliupraæinu.Sreøom,utodavnodoba,kadsuizvornirukopisijoæpostojali,dobrisuljudishvatilinjihovuvrijednostipoçeliihprepisivati.Tijekomstoljeøa rukopisisuprepisivanitakoçestodadanasmnogeodovihranihpri- jepisa-bilocijeleiliudijelovima-nalazimouvelikimmuzejimaiknjiœnicamaposvijetu.Prepisivalosetakobriœnodasuispitivanjima unaæevrijemepronaåenetakoneznatnerazlikeutekstudaonebitnoneutjeçunacjelokupnoznaçenje.Zanimljivojepodsjetitidajeoko700.godineposlijeKristaskupinhebrejskihznanstvenika,nazvanihmasoreti,preuzelazadaøudaosi-guratoçanprijenosStarogzavjetabuduøimnaraætajima.Onisuodre-dilistrogapravilakojihsusemoralidrœatisviprepisivaçi.Nijednarijeçilislovonijesesmjelozapisatiposjeøanju.Prepisivaçjemoraopozornopromotritisvakurijeçiizgovoritijeprijenoætobijezapisao.Brojalisuçakrijeçiislovausvakomulomku,paakosenisuslagalisizvornikom,djeloseuniætavaloiprepisivanjepoçinjaloiznova.Zbogœeljeznanstvenikadanaåusavræenitekstkojibibionajsliçnijiizvorniku,svakidodanasotkrivenbiblijskirukopisproavasesnajveøompozornoæøu.Stogajeneobiçnouzbuåenjeznanstvenika1947.godineizazvalavijestdasuunekojæpiljiblizuMrtvogmoraotkriveni brojnivrlostarirukopisi.OvozanimanjejemnogostrukoporaslokadsuznanstveniciobjavilidasupronaåenisviciKnjigeprorokaIzaijeidrugihstarozavjetnihpisaca,kojisustotinegodinastarijiodsvihdosadnaåenih,idapotjeçuizprvogstoljeøaprijeKrista. Viæeodçetrdesetgodinamarljivaistraœivanjanajveøihstruçnjakaza hebrejskijezikotkrilojedapostojesamoneznatnerazlikeizmumasoretskogtekstaionogsasvitakaizæpiljapokrajMrtvogmora,æto jeçudesnopriznanjevjernostiprepisivaça.Aliizvornihebrejskitekstnijesesamoprepisivaonegoseiprevodio.Jedanodnajranijihinajvaœnijihbiojeprijevodnagrçkijezik.NazvanjeSeptuagintajersetvrdidagajepriredilosedamdesetœidovskihenjaka.PrijevodjenaçinjenuAleksandrijiuEgiptu,naprijelazuizdrugogutreøestoljeøeprijeKrista.BuduøidajeSeptuagintabilanapisananagrçkom,prva 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->