Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
71Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
36 Ke Sach Binh Phap Ton Tu Trong KD

36 Ke Sach Binh Phap Ton Tu Trong KD

Ratings:

4.84

(1)
|Views: 107,961|Likes:
Published by HSK

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: HSK on Feb 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

 
36 K
Ế SÁCH BINH PHÁP TÔN TỬ 
1. D
ươ 
ng
đ
ông kích tây (
Đ
ánh l
ạc h
ư 
ớng đối ph
ươ 
ng)
- K
ế "D
ươ
ng
đ
ông kích tây" là reo hò gi
ả vờ nh
ư 
th
ật sự đánh v
ào phía
đ
ông,nh
ư 
ng ch
ủ yếu lại đánh v
ào phía tâ
- Trong t
ất cả mọi vấn đề của x
ã h
ội, từ chiến tr
ư 
ờng, th
ươ
ng tr
ư 
ờng,
chính tr
ư 
ờng
cho
đ
ến t
 ình tr
ư 
ờng; nếu muốn điều n
ày nh
ư 
ng l
ại giả l
àm
đ
i
 ều kia, nói điều n
àymà làm
đ
i
 ều nọ, ấy l
à "D
ươ
ng
đ
ông kích tây" v
ậỵ
- K
ế n
ày m
ờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế n
ày nh
ằm
chuy
ển mục ti
êu
đ
ể lừa dối đối ph
ươ
ng, khi
ến cho địch s
ơ
ý, l
ừa lúc bất ý tấn
công k
ẻ không chuẩn bị.
-
Có nhi
 ều cách thức để thực hiện kế n
ày, nh
ư 
:
T
ạo tin đồn.
Làm r
ối tai rối mắt địch.
Bu
ộc đối ph
ươ
ng lo nhi
 ều mặt.
Mê ho
ặc ý chí của địch.
Nghi binh.
Làm phân tán l
ực l
ư 
ợng đối ph
ươ
ng.
Làm y
ếu lực l
ư 
ợng đối ph
ươ
ng, l
ực l
ư 
ợng ph
òng v
ệ địch.
- Nguyên t
ắc của " D
ươ
ng
đ
ông kích tây" là bí m
ật v
à ch
ủ động. Bị động coi nh
ư 
ph
ải chịu sự khống chế của địch.
-
Đ
i
 ều kỵ khi d
ùng k
ế " D
ươ
ng
đ
ông kích tây" là
đ
ể lộ c
ơ
.- L
c
ơ
m
ất hết khả năng ph
òng b
ị,
chu
ẩn bị. D
ù là trên chi
ến tr
ư 
ờng, th
ươ
ngtr
ư 
ờng hay chính tr
ư 
ờng cũng đều phải giữ bí mật v
à n
ắm đ
ư 
ợc thế chủ động.
2.
Đ
i
ệu hổ ly s
ơ 
n (D
ụ hổ ra khỏi rừng)
- K
ế "Điệu hổ ly s
ơ
n" là nh
ử, dụ hay khuấy động l
àm cho con h
ổ ra khỏi rừng.
- K
ế "Điệu hổ ly s
ơ
n" có hai l
ối: Một l
à nh
ử hổ ra khỏi rừng để dễ d
àng gi
ết hổ.
- Hai là
đ
u
ổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ m
à hoành hành.
3. Nh
ất tiễn hạ song đi
êu (M
ột mũi t
ên h
ạ hai con chim)
- K
ế "Nhất tiễn song đi
êu" là dùng m
ột mũi t
ên b
ắn chết hai con chim.
- Ý c
a m
ư 
u k
ế n
ày là dùng s
ức lực tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa.
4. Minh tri c
ố muội (Biết r
õ mà làm nh
ư 
không bi
ết)
- K
ế "Minh tri cố muội" l
à bi
ết thật r
õ chuy
ện đấy, nh
ư 
ng làm ra v
ẻ không biết g
 ì.- V
ới ng
ư 
ời x
ư 
a,
đ
ây là m
ột triết lý xử thế rất cao, mục đích
l
ại ẩn trốn tất cả
nh
ững tiếng thị phi nghi hoặc, nh
ư 
ng theo ngh
 ĩ 
a m
ư 
u k
ế, nó l
à m
ột thái độ thâm
sâu.- Cái
đ
ức của ng
ư 
ời quân tử không thể không cho thi
ên h
ạ biết, nh
ư 
ng cái m
ư 
u k
ế 
c
ủa tr
ư 
ợng phu không thể không giấu thi
ên h
ạ.
- Tóm l
ại, biết rất nhiều m
à t
ỏ ra không biết một l
à k
ế "Minh tri cố muội" vậy.
5. Du long chuy
ển ph
ư 
ợng (Biến rồng th
ành ph
ư 
ợng)
- K
ế "Du long chuyển ph
ư 
ợng" l
à bi
ến cái n
ày thành cái kia, bên trong là hình r
 ồng
đ
ó, nh
ư 
ng làm cho nó tr
ở th
ành ph
ư 
ợng.
- Cái k
ế n
ày r
ất phổ biến, trong dân gian
ta g
ọi l
à "Treo
đ
 ầu d
ê, bán th
ịt chó".
6. M
ỹ nhân kế (Kế d
ùng gái
đ
ẹp)
- "M
ỹ nhân kế" l
à dùng gái
đ
ẹp để l
àm xoay chuy
ển, thay đổi t
 ình th
ế m
à nh
ững
cái khác không th
ể thực hiện đ
ư 
ợc.
- Giai nhân t
ng
àn x
ư 
a
đ
ến nay bao giờ cũng l
à
đ
 ề t
ài chính. Tuy là phái y
ếu,
không th
ể vác g
ươ
m
đ
ao mà
đ
ánh gi
ặc, nh
ư 
ng các nàng có th
ể thắng đ
ư 
ợc bằng
đ
ôi m
ắt biếc v
à n
ụ c
ư 
ời xinh đẹp.
APPROVED
By ADMIN at 2:19 pm, 2/19/09 
Digitallysigned by:CuongDN: CN =Cuong C = VNDate: 2009.02.19 14:19:39 +07'00'Reason: I amthe author ofthis document
Cuong
Signature notverified!
 
- Có nh
ững bức th
ành kiên c
ố cả m
ư 
ời vạn quân không hạ nổi, nh
ư 
ng nó có th
ể bị
s
ụp đổ bởi ánh mắt mỹ nhân.
- S
ức mạnh của mỹ nhân đặc biệt l
à
ảnh h
ư 
ởng đối với ng
ư 
ời anh h
ùng, ng
ư 
ời
có quy
 ền thế.
7. S
ấn hỏa đả kiếp (Theo lửa m
à hành
đ
ộng)
- K
ế "Sấn hỏa đả kiếp" l
à l
ợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc t
 ình hình r
ối ren m
às
ắp xếp theo ý muốn.
- Có hai lo
ại "Sấn hỏa đả kiếp": Một l
à theo l
ửa để m
à
đ
ánh c
ư 
ớp. H
ai là chính taphóng h
ỏa m
à
đ
ánh c
ư 
ớp.
- Theo l
ửa tức l
à th
ừa lúc ng
ư 
ời ở trong c
ơ
n nguy bi
ến m
à ta qu
ấy hỗn loạn th
êm.- Phóng h
ỏa tức l
à chính ta gây ra s
ự hỗn loạn m
à th
ực hiện theo ý muốn của ta.
- Theo l
ửa hay phóng hỏa c
ùng
đ
i chung vào m
ột mục đích l
à
đ
ánh
đ
ịch v
à
đ
o
ạt
c
ủa địch để tạo c
ơ
h
ội cho ta.
- Theo l
ửa th
 ì d
ựa v
ào th
ời c
ơ
s
ẵn có.
- Phóng h
ỏa th
 ì t
ự ta tạo ra thời c
ơ
.- Không th
ể ph
ê phán theo l
ửa hay phóng hỏa, cái n
ào hay, cái nào d
ở, cái n
ào t
ốt,
cái nào x
ấu, v
 ì c
ả hai giống nh
ư 
m
ột sự biến ảo giữa khô
ng khí và n
ư 
ớc.
- Trong s
ử sách, ng
ư 
ời ta thấy tay phóng hỏa giỏi l
à Tr
ươ
ng Nghi. M
ột m
 ình Tr
ươ
ngNghi
đ
ã phá tan th
ế hợp tung bằng cách dối Tề, lừa Triệu, dọa Ngụy, thuyết Y
ên,b
ịp Sở.
- Tr
ươ
ng Nghi th
ật l
à con ng
ư 
ời có cái l
ư 
ỡi bằng lửa thi
êu
đ
ốt cả sáu n
ư 
ớc
, d
ựng
thành c
ơ
nghi
ệp thống nhất cho nh
à T
 ần.
- Kh
ổng Minh tuy l
à m
ột nh
à chính tr
ị lỗi lạc t
ài tình, nh
ư 
ng cái th
ế của ông ngay
t
ừ đầu chỉ l
à cái th
ế phải theo lửa để gây vốn: L
ư 
u B
ị bị T
ào Tháo
đ
ánh ch
ạy đến
cùng
đư 
ờng, Khổng Minh đ
ành tính k
ế n
ươ
ng nh
T
ôn Quy
 ền rồi ăn theo cuộc
chi
ến tranh Nam
- B
ắc, ăn theo trận Xích Bích để c
ư 
ớp Kinh Châu.
- "S
ấn hỏa đả kiếp" đ
òi h
ỏi một khả năng h
ành
đ
ộng mau lẹ nh
ư 
con ó b
ắt mồi.
8. Vô trung sinh h
ữu (Không có m
à làm thành có)
- K
ế "Vô trung sinh hữu" l
à t
ừ không m
à t
ạo th
ành có.- Thiên h
ạ không loạn, trật tự không rối th
 ì làm gì có anh hào xu
ất lộ! Bởi lẽ đó,
nh
ững anh h
ào th
ư 
ờng đ
ư 
ợc gọi l
à k
ẻ "chọc trời khuấy n
ư 
ớc". Mục đích của khuấy
n
ư 
ớc l
à làm r
ối beng sự việc l
ên
đ
ể dễ bề thao túng. Thủ đoạn của khuấy n
ư 
ớc l
àgây ti
ếng
t
ă
m, tung ti
ếng đồn, gây xáo trộn rồi dựa v
ào
đ
ó mà th
ủ lợi.
- K
ế "Vô trung sinh hữu" h
 ình dung là tu hú
đ
ẻ nhờ, tổ th
 ì chim khác làm, nh
ư 
ngcon tu hú c
ứ đến đặt trứng của nó v
ào
đ
ó, r
 ồi lại nhờ lo
ài chim khác
ấp trứng
luôn, khi tr
ứng nở th
ành chim, tu hú con bay v
 ề với bầy tu hú.
9. Tiên phát ch
ế nhân (Ra tay tr
ư 
ớc để chế phục đối ph
ươ 
ng)
- "Tn phát ch
ế nhân" l
à ra tay tr
ư 
ớc để d
ành chi
ếm
ư 
u th
ế, để đoạt lợi, để bắt lấy
s
ự chiến thắng.
- K
ế "Ti
ên phát ch
ế nhân" l
à không nói quá xa, vi
ễn vông, m
à ph
ải nh
 ìn vào th
ực
t
ế gần nhất.
- Các v
ụ xảy ra trong lịch sử nh
ư 
: Lý Th
ế Dân tại Huyền Vũ Môn, V
õ T
ắc Thi
ên ph
ế 
l
ập L
ư 
L
ă
ng V
ươ
ng, Ung Chính c
ư 
ớp Bảo T
òa, T
ừ Hi độc sát Quang Tự, Gia Cát
L
ư 
ợng lấy đất Quang Trung... Tất cả đều l
à áp d
ụng thủ đoạn "chớp nhoáng"
không cho
đ
ch k
ịp trở tay, không cho d
ư 
lu
ận phản ứng kịp.
- V
ẫn có câu "Ti
ên h
ạ thủ vi c
ư 
ờng" l
à v
ậy.
10.
Đ
ả thảo kinh x
à (
Đ
ập cỏ l
àm cho r
ắn sợ)
- K
ế "Đả thảo kinh x
à" là
đ
ập v
ào c
ỏ, l
àm
đ
ộng cho rắn sợ.
11.
đ
ao sát nhân (M
ư 
ợn đao để giết ng
ư 
ời)
 
- K
ế "Tá đao sát nhân" l
à m
ư 
ợn
dao
đ
ể giết ng
ư 
ời, m
ư 
ợn tay ng
ư 
ời khác để giết kẻ
thù c
ủa m
 ình.- Ng
ạn ngữ Trung Quốc có câu: “Sát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh
hùng”. (Gi
ết ng
ư 
ời không thấy máu, thấy máu không anh h
ùng).- Trên
đ
ời dĩ nhi
ên ch
ư 
a có k
ẻ n
ào ch
ỉ giết ng
ư 
ời m
à thành anh hùng, nh
ư 
ng c
ũ
nghi
ếm có tay anh h
ùng nào không gi
ết ng
ư 
ời. Điểm khác nhau không ở có hay
không, mà
ở chỗ thông minh hay ngu xuẩn. T
ào Tháo m
ư 
ợn L
ư 
u Bi
ểu giết Nễ
Hành, m
ư 
ợn l
òng quân gi
ết D
ươ
ng Tu r
 ồi lại đ
ư 
ợc l
àm cái vi
ệc m
èo già khócchu
ột, thật đáng
k
ể l
à m
ột tay thông minh, gian h
ùng.
12. Di th
ể giá họa (D
ùng v
ật g
 ì
đ
ể vu khống ng
ư 
ời ta)
- K
ế "Di thể giá họa" l
à
đ
em xác ch
ết hay đồ vật g
 ì b
ỏ v
ào nhà ng
ư 
ời khác để giá
h
ọa.
- K
ế n
ày th
ư 
ờng đ
ư 
ợc d
ùng b
ởi khối óc quỷ quyệt thông minh, tự m
 ình không ram
ặt m
à làm cho
đ
ối ph
ươ
ng b
ị hại. Nh
ư 
v
ậy gọi l
à "gi
ết ng
ư 
ời không thấy máu".
13. Khích t
ư 
ớng kế (Kế chọc giận t
ư 
ớng giặc)
- "Khích t
ư 
ớng kế" l
à k
ế chọc giận t
ư 
ớng giặc, l
àm t
ư 
ớng giặc nổi giận. Nổi giận sẽ
m
ất sáng suốt, thiếu suy nghĩ, không tự chủ đ
ư 
ợc con ng
ư 
ời m
 ình.- M
ạnh Tử nói: "Nhất nộ nhi an thi
ên h
ạ".
- Trong
đ
ời có nhiều sự việc đ
ư 
ợc th
ành t
ựu bằng một c
ơ
n gi
ận v
à c
ũng có nhiều
vi
ệc thất bại bởi một c
ơ
n gi
ận.
- B
ởi vậy cái kế khích t
ư 
ớng cũng l
à m
ột trong những diệu kế, nếu đạt ra th
 ì ki
ến
thiên h
ạ, c
ùng thì mang h
a vào thân.- Khích t
ư 
ớng c
òn là kh
ơ
i d
ậy cái h
ùng khí c
ủa ng
ư 
ời khác để ng
ư 
ời ấy l
àm vi
ệc cho
ta.-
Đ
ối t
ư 
ợng tốt nhất của kế khích t
ư 
ớng l
à nh
ững ng
ư 
ời có tính t
 ình b
ạo tháo hay
s
ẵn s
àng ph
ẫn nộ.
- Tuân T
ử bảo rằng: “Lời nói khéo
êm nh
ư 
l
ụa, lời nói ác nhọn nh
ư 
giáo mác”.- Thuy
ết l
à ti
ến dẫn lời nói, cái nghĩa căn bản của thuyết l
àm cho ng
ư 
ời ta nghe
theo. Hi
ệu quả của thuyết rất lớn. Bởi thế mới có câu: "Thi
ên h
ạ tĩnh, nhất ngôn
s
ử chi động. Thi
ên h
ạ động, nhất ngôn sử chi tĩnh". (Thi
ên h
ạ đang y
ên l
ặng, một
l
i nói làm náo lo
ạn. Thi
ên h
ạ đang náo loạn, một lời nói l
àm l
ắng dịu).
-
C
ă
n b
ản m
ư 
u thu
ật của thuyết, theo Tuân Tử có bốn điều: C
ơ 
, d
ũ
ng, trí,bi
ến.
C
ơ
: Là xem th
ời độ thế, nhân lợi thuận tiện.
D
ũ
ng: Là quy
ết đoán nói những điều không ai dám nói.
Trí: Là bi
ết r
õ s
ự t
 ình, tâm lý, gi
ải quyết đ
ư 
ợc thắc mắc, chế phục đ
ư 
ợc ng
ư 
ời.
Bi
ến: L
à bi
ến hóa, trong các tr
ư 
ờng hợp bất trắc.
-
M
ục đích của thuyết có năm điều:
Làm cho ng
ư 
ời hiểu r
õ.
Làm cho ng
ư 
ời tin t
ư 
ởng.
Làm cho ng
ư 
ời đồng t
 ình.
Làm cho ng
ư 
ời phục.
Làm cho ng
ư 
ời theo.
-
Đ
ạt đ
ư 
ợc năm mục đích tr
ên thì k
ể nh
ư 
n
ắm chắc phần thắng trong tay.
14. Man thiên quá h
ải (Lợi dụng s
ươ 
ng mù
đ
ể lẩn trốn)
- K
ế "Man thi
ên quá h
ải" l
à l
ợi dụng lúc trời s
ươ
ng mù mà l
ẩn trốn, v
ư 
ợt qua hay
hành
đ
ộng ngay trong lúc s
ươ
ng mù.- Man thiên, tr
ời u ám không phải ho
àn c
ảnh ho
àn toàn b
ất lợi nh
ư 
m
ột quẻ trong
D
ịch lý đ
ã nói. Man thiên, không th
ể ngồi đợi nó tới nh
ư 
s
ươ
ng mù do th
ời tiết
thiên nhiên, mà ph
ải tạo ra nó.
- K
ế "Man thi
ên"
đ
em áp d
ụng thực hiện đ
ư 
ợc cả hai mặt: ti
êu c
ực lẫn tích cực.
- Tích c
ực l
à
đ
em ánh sáng
đ
ến cho một t
 ình th
ế mờ mịt.

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
NguyễnHoàngMinh added this note
:)
NguyễnHoàngMinh liked this
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
1 hundred reads
Gy Tien liked this
Nguyen Van Tuyen added this note
vay ha pe?
Hữu Thảo liked this
ngoctu46 liked this
Pham Nghe added this note
copy nó về rui in ra là ok mừ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->