Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
71Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
36 Ke Sach Binh Phap Ton Tu Trong KD

36 Ke Sach Binh Phap Ton Tu Trong KD

Ratings:

4.84

(1)
|Views: 107,886|Likes:
Published by HSK

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: HSK on Feb 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2014

 
36 K
Ế SÁCH BINH PHÁP TÔN TỬ 
1. D
ươ 
ng
đ
ông kích tây (
Đ
ánh l
ạc h
ư 
ớng đối ph
ươ 
ng)
- K
ế "D
ươ
ng
đ
ông kích tây" là reo hò gi
ả vờ nh
ư 
th
ật sự đánh v
ào phía
đ
ông,nh
ư 
ng ch
ủ yếu lại đánh v
ào phía tâ
- Trong t
ất cả mọi vấn đề của x
ã h
ội, từ chiến tr
ư 
ờng, th
ươ
ng tr
ư 
ờng,
chính tr
ư 
ờng
cho
đ
ến t
 ình tr
ư 
ờng; nếu muốn điều n
ày nh
ư 
ng l
ại giả l
àm
đ
i
 ều kia, nói điều n
àymà làm
đ
i
 ều nọ, ấy l
à "D
ươ
ng
đ
ông kích tây" v
ậỵ
- K
ế n
ày m
ờ ảo vô song. Nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế n
ày nh
ằm
chuy
ển mục ti
êu
đ
ể lừa dối đối ph
ươ
ng, khi
ến cho địch s
ơ
ý, l
ừa lúc bất ý tấn
công k
ẻ không chuẩn bị.
-
Có nhi
 ều cách thức để thực hiện kế n
ày, nh
ư 
:
T
ạo tin đồn.
Làm r
ối tai rối mắt địch.
Bu
ộc đối ph
ươ
ng lo nhi
 ều mặt.
Mê ho
ặc ý chí của địch.
Nghi binh.
Làm phân tán l
ực l
ư 
ợng đối ph
ươ
ng.
Làm y
ếu lực l
ư 
ợng đối ph
ươ
ng, l
ực l
ư 
ợng ph
òng v
ệ địch.
- Nguyên t
ắc của " D
ươ
ng
đ
ông kích tây" là bí m
ật v
à ch
ủ động. Bị động coi nh
ư 
ph
ải chịu sự khống chế của địch.
-
Đ
i
 ều kỵ khi d
ùng k
ế " D
ươ
ng
đ
ông kích tây" là
đ
ể lộ c
ơ
.- L
c
ơ
m
ất hết khả năng ph
òng b
ị,
chu
ẩn bị. D
ù là trên chi
ến tr
ư 
ờng, th
ươ
ngtr
ư 
ờng hay chính tr
ư 
ờng cũng đều phải giữ bí mật v
à n
ắm đ
ư 
ợc thế chủ động.
2.
Đ
i
ệu hổ ly s
ơ 
n (D
ụ hổ ra khỏi rừng)
- K
ế "Điệu hổ ly s
ơ
n" là nh
ử, dụ hay khuấy động l
àm cho con h
ổ ra khỏi rừng.
- K
ế "Điệu hổ ly s
ơ
n" có hai l
ối: Một l
à nh
ử hổ ra khỏi rừng để dễ d
àng gi
ết hổ.
- Hai là
đ
u
ổi hổ đi để dễ bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ m
à hoành hành.
3. Nh
ất tiễn hạ song đi
êu (M
ột mũi t
ên h
ạ hai con chim)
- K
ế "Nhất tiễn song đi
êu" là dùng m
ột mũi t
ên b
ắn chết hai con chim.
- Ý c
a m
ư 
u k
ế n
ày là dùng s
ức lực tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa.
4. Minh tri c
ố muội (Biết r
õ mà làm nh
ư 
không bi
ết)
- K
ế "Minh tri cố muội" l
à bi
ết thật r
õ chuy
ện đấy, nh
ư 
ng làm ra v
ẻ không biết g
 ì.- V
ới ng
ư 
ời x
ư 
a,
đ
ây là m
ột triết lý xử thế rất cao, mục đích
l
ại ẩn trốn tất cả
nh
ững tiếng thị phi nghi hoặc, nh
ư 
ng theo ngh
 ĩ 
a m
ư 
u k
ế, nó l
à m
ột thái độ thâm
sâu.- Cái
đ
ức của ng
ư 
ời quân tử không thể không cho thi
ên h
ạ biết, nh
ư 
ng cái m
ư 
u k
ế 
c
ủa tr
ư 
ợng phu không thể không giấu thi
ên h
ạ.
- Tóm l
ại, biết rất nhiều m
à t
ỏ ra không biết một l
à k
ế "Minh tri cố muội" vậy.
5. Du long chuy
ển ph
ư 
ợng (Biến rồng th
ành ph
ư 
ợng)
- K
ế "Du long chuyển ph
ư 
ợng" l
à bi
ến cái n
ày thành cái kia, bên trong là hình r
 ồng
đ
ó, nh
ư 
ng làm cho nó tr
ở th
ành ph
ư 
ợng.
- Cái k
ế n
ày r
ất phổ biến, trong dân gian
ta g
ọi l
à "Treo
đ
 ầu d
ê, bán th
ịt chó".
6. M
ỹ nhân kế (Kế d
ùng gái
đ
ẹp)
- "M
ỹ nhân kế" l
à dùng gái
đ
ẹp để l
àm xoay chuy
ển, thay đổi t
 ình th
ế m
à nh
ững
cái khác không th
ể thực hiện đ
ư 
ợc.
- Giai nhân t
ng
àn x
ư 
a
đ
ến nay bao giờ cũng l
à
đ
 ề t
ài chính. Tuy là phái y
ếu,
không th
ể vác g
ươ
m
đ
ao mà
đ
ánh gi
ặc, nh
ư 
ng các nàng có th
ể thắng đ
ư 
ợc bằng
đ
ôi m
ắt biếc v
à n
ụ c
ư 
ời xinh đẹp.
APPROVED
By ADMIN at 2:19 pm, 2/19/09 
Digitallysigned by:CuongDN: CN =Cuong C = VNDate: 2009.02.19 14:19:39 +07'00'Reason: I amthe author ofthis document
Cuong
Signature notverified!
 
- Có nh
ững bức th
ành kiên c
ố cả m
ư 
ời vạn quân không hạ nổi, nh
ư 
ng nó có th
ể bị
s
ụp đổ bởi ánh mắt mỹ nhân.
- S
ức mạnh của mỹ nhân đặc biệt l
à
ảnh h
ư 
ởng đối với ng
ư 
ời anh h
ùng, ng
ư 
ời
có quy
 ền thế.
7. S
ấn hỏa đả kiếp (Theo lửa m
à hành
đ
ộng)
- K
ế "Sấn hỏa đả kiếp" l
à l
ợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc t
 ình hình r
ối ren m
às
ắp xếp theo ý muốn.
- Có hai lo
ại "Sấn hỏa đả kiếp": Một l
à theo l
ửa để m
à
đ
ánh c
ư 
ớp. H
ai là chính taphóng h
ỏa m
à
đ
ánh c
ư 
ớp.
- Theo l
ửa tức l
à th
ừa lúc ng
ư 
ời ở trong c
ơ
n nguy bi
ến m
à ta qu
ấy hỗn loạn th
êm.- Phóng h
ỏa tức l
à chính ta gây ra s
ự hỗn loạn m
à th
ực hiện theo ý muốn của ta.
- Theo l
ửa hay phóng hỏa c
ùng
đ
i chung vào m
ột mục đích l
à
đ
ánh
đ
ịch v
à
đ
o
ạt
c
ủa địch để tạo c
ơ
h
ội cho ta.
- Theo l
ửa th
 ì d
ựa v
ào th
ời c
ơ
s
ẵn có.
- Phóng h
ỏa th
 ì t
ự ta tạo ra thời c
ơ
.- Không th
ể ph
ê phán theo l
ửa hay phóng hỏa, cái n
ào hay, cái nào d
ở, cái n
ào t
ốt,
cái nào x
ấu, v
 ì c
ả hai giống nh
ư 
m
ột sự biến ảo giữa khô
ng khí và n
ư 
ớc.
- Trong s
ử sách, ng
ư 
ời ta thấy tay phóng hỏa giỏi l
à Tr
ươ
ng Nghi. M
ột m
 ình Tr
ươ
ngNghi
đ
ã phá tan th
ế hợp tung bằng cách dối Tề, lừa Triệu, dọa Ngụy, thuyết Y
ên,b
ịp Sở.
- Tr
ươ
ng Nghi th
ật l
à con ng
ư 
ời có cái l
ư 
ỡi bằng lửa thi
êu
đ
ốt cả sáu n
ư 
ớc
, d
ựng
thành c
ơ
nghi
ệp thống nhất cho nh
à T
 ần.
- Kh
ổng Minh tuy l
à m
ột nh
à chính tr
ị lỗi lạc t
ài tình, nh
ư 
ng cái th
ế của ông ngay
t
ừ đầu chỉ l
à cái th
ế phải theo lửa để gây vốn: L
ư 
u B
ị bị T
ào Tháo
đ
ánh ch
ạy đến
cùng
đư 
ờng, Khổng Minh đ
ành tính k
ế n
ươ
ng nh
T
ôn Quy
 ền rồi ăn theo cuộc
chi
ến tranh Nam
- B
ắc, ăn theo trận Xích Bích để c
ư 
ớp Kinh Châu.
- "S
ấn hỏa đả kiếp" đ
òi h
ỏi một khả năng h
ành
đ
ộng mau lẹ nh
ư 
con ó b
ắt mồi.
8. Vô trung sinh h
ữu (Không có m
à làm thành có)
- K
ế "Vô trung sinh hữu" l
à t
ừ không m
à t
ạo th
ành có.- Thiên h
ạ không loạn, trật tự không rối th
 ì làm gì có anh hào xu
ất lộ! Bởi lẽ đó,
nh
ững anh h
ào th
ư 
ờng đ
ư 
ợc gọi l
à k
ẻ "chọc trời khuấy n
ư 
ớc". Mục đích của khuấy
n
ư 
ớc l
à làm r
ối beng sự việc l
ên
đ
ể dễ bề thao túng. Thủ đoạn của khuấy n
ư 
ớc l
àgây ti
ếng
t
ă
m, tung ti
ếng đồn, gây xáo trộn rồi dựa v
ào
đ
ó mà th
ủ lợi.
- K
ế "Vô trung sinh hữu" h
 ình dung là tu hú
đ
ẻ nhờ, tổ th
 ì chim khác làm, nh
ư 
ngcon tu hú c
ứ đến đặt trứng của nó v
ào
đ
ó, r
 ồi lại nhờ lo
ài chim khác
ấp trứng
luôn, khi tr
ứng nở th
ành chim, tu hú con bay v
 ề với bầy tu hú.
9. Tiên phát ch
ế nhân (Ra tay tr
ư 
ớc để chế phục đối ph
ươ 
ng)
- "Tn phát ch
ế nhân" l
à ra tay tr
ư 
ớc để d
ành chi
ếm
ư 
u th
ế, để đoạt lợi, để bắt lấy
s
ự chiến thắng.
- K
ế "Ti
ên phát ch
ế nhân" l
à không nói quá xa, vi
ễn vông, m
à ph
ải nh
 ìn vào th
ực
t
ế gần nhất.
- Các v
ụ xảy ra trong lịch sử nh
ư 
: Lý Th
ế Dân tại Huyền Vũ Môn, V
õ T
ắc Thi
ên ph
ế 
l
ập L
ư 
L
ă
ng V
ươ
ng, Ung Chính c
ư 
ớp Bảo T
òa, T
ừ Hi độc sát Quang Tự, Gia Cát
L
ư 
ợng lấy đất Quang Trung... Tất cả đều l
à áp d
ụng thủ đoạn "chớp nhoáng"
không cho
đ
ch k
ịp trở tay, không cho d
ư 
lu
ận phản ứng kịp.
- V
ẫn có câu "Ti
ên h
ạ thủ vi c
ư 
ờng" l
à v
ậy.
10.
Đ
ả thảo kinh x
à (
Đ
ập cỏ l
àm cho r
ắn sợ)
- K
ế "Đả thảo kinh x
à" là
đ
ập v
ào c
ỏ, l
àm
đ
ộng cho rắn sợ.
11.
đ
ao sát nhân (M
ư 
ợn đao để giết ng
ư 
ời)
 
- K
ế "Tá đao sát nhân" l
à m
ư 
ợn
dao
đ
ể giết ng
ư 
ời, m
ư 
ợn tay ng
ư 
ời khác để giết kẻ
thù c
ủa m
 ình.- Ng
ạn ngữ Trung Quốc có câu: “Sát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh
hùng”. (Gi
ết ng
ư 
ời không thấy máu, thấy máu không anh h
ùng).- Trên
đ
ời dĩ nhi
ên ch
ư 
a có k
ẻ n
ào ch
ỉ giết ng
ư 
ời m
à thành anh hùng, nh
ư 
ng c
ũ
nghi
ếm có tay anh h
ùng nào không gi
ết ng
ư 
ời. Điểm khác nhau không ở có hay
không, mà
ở chỗ thông minh hay ngu xuẩn. T
ào Tháo m
ư 
ợn L
ư 
u Bi
ểu giết Nễ
Hành, m
ư 
ợn l
òng quân gi
ết D
ươ
ng Tu r
 ồi lại đ
ư 
ợc l
àm cái vi
ệc m
èo già khócchu
ột, thật đáng
k
ể l
à m
ột tay thông minh, gian h
ùng.
12. Di th
ể giá họa (D
ùng v
ật g
 ì
đ
ể vu khống ng
ư 
ời ta)
- K
ế "Di thể giá họa" l
à
đ
em xác ch
ết hay đồ vật g
 ì b
ỏ v
ào nhà ng
ư 
ời khác để giá
h
ọa.
- K
ế n
ày th
ư 
ờng đ
ư 
ợc d
ùng b
ởi khối óc quỷ quyệt thông minh, tự m
 ình không ram
ặt m
à làm cho
đ
ối ph
ươ
ng b
ị hại. Nh
ư 
v
ậy gọi l
à "gi
ết ng
ư 
ời không thấy máu".
13. Khích t
ư 
ớng kế (Kế chọc giận t
ư 
ớng giặc)
- "Khích t
ư 
ớng kế" l
à k
ế chọc giận t
ư 
ớng giặc, l
àm t
ư 
ớng giặc nổi giận. Nổi giận sẽ
m
ất sáng suốt, thiếu suy nghĩ, không tự chủ đ
ư 
ợc con ng
ư 
ời m
 ình.- M
ạnh Tử nói: "Nhất nộ nhi an thi
ên h
ạ".
- Trong
đ
ời có nhiều sự việc đ
ư 
ợc th
ành t
ựu bằng một c
ơ
n gi
ận v
à c
ũng có nhiều
vi
ệc thất bại bởi một c
ơ
n gi
ận.
- B
ởi vậy cái kế khích t
ư 
ớng cũng l
à m
ột trong những diệu kế, nếu đạt ra th
 ì ki
ến
thiên h
ạ, c
ùng thì mang h
a vào thân.- Khích t
ư 
ớng c
òn là kh
ơ
i d
ậy cái h
ùng khí c
ủa ng
ư 
ời khác để ng
ư 
ời ấy l
àm vi
ệc cho
ta.-
Đ
ối t
ư 
ợng tốt nhất của kế khích t
ư 
ớng l
à nh
ững ng
ư 
ời có tính t
 ình b
ạo tháo hay
s
ẵn s
àng ph
ẫn nộ.
- Tuân T
ử bảo rằng: “Lời nói khéo
êm nh
ư 
l
ụa, lời nói ác nhọn nh
ư 
giáo mác”.- Thuy
ết l
à ti
ến dẫn lời nói, cái nghĩa căn bản của thuyết l
àm cho ng
ư 
ời ta nghe
theo. Hi
ệu quả của thuyết rất lớn. Bởi thế mới có câu: "Thi
ên h
ạ tĩnh, nhất ngôn
s
ử chi động. Thi
ên h
ạ động, nhất ngôn sử chi tĩnh". (Thi
ên h
ạ đang y
ên l
ặng, một
l
i nói làm náo lo
ạn. Thi
ên h
ạ đang náo loạn, một lời nói l
àm l
ắng dịu).
-
C
ă
n b
ản m
ư 
u thu
ật của thuyết, theo Tuân Tử có bốn điều: C
ơ 
, d
ũ
ng, trí,bi
ến.
C
ơ
: Là xem th
ời độ thế, nhân lợi thuận tiện.
D
ũ
ng: Là quy
ết đoán nói những điều không ai dám nói.
Trí: Là bi
ết r
õ s
ự t
 ình, tâm lý, gi
ải quyết đ
ư 
ợc thắc mắc, chế phục đ
ư 
ợc ng
ư 
ời.
Bi
ến: L
à bi
ến hóa, trong các tr
ư 
ờng hợp bất trắc.
-
M
ục đích của thuyết có năm điều:
Làm cho ng
ư 
ời hiểu r
õ.
Làm cho ng
ư 
ời tin t
ư 
ởng.
Làm cho ng
ư 
ời đồng t
 ình.
Làm cho ng
ư 
ời phục.
Làm cho ng
ư 
ời theo.
-
Đ
ạt đ
ư 
ợc năm mục đích tr
ên thì k
ể nh
ư 
n
ắm chắc phần thắng trong tay.
14. Man thiên quá h
ải (Lợi dụng s
ươ 
ng mù
đ
ể lẩn trốn)
- K
ế "Man thi
ên quá h
ải" l
à l
ợi dụng lúc trời s
ươ
ng mù mà l
ẩn trốn, v
ư 
ợt qua hay
hành
đ
ộng ngay trong lúc s
ươ
ng mù.- Man thiên, tr
ời u ám không phải ho
àn c
ảnh ho
àn toàn b
ất lợi nh
ư 
m
ột quẻ trong
D
ịch lý đ
ã nói. Man thiên, không th
ể ngồi đợi nó tới nh
ư 
s
ươ
ng mù do th
ời tiết
thiên nhiên, mà ph
ải tạo ra nó.
- K
ế "Man thi
ên"
đ
em áp d
ụng thực hiện đ
ư 
ợc cả hai mặt: ti
êu c
ực lẫn tích cực.
- Tích c
ực l
à
đ
em ánh sáng
đ
ến cho một t
 ình th
ế mờ mịt.

Activity (71)

You've already reviewed this. Edit your review.
NguyễnHoàngMinh added this note
:)
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Gy Tien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->