Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Autizmus fejlesztése

Autizmus fejlesztése

Ratings: (0)|Views: 44 |Likes:
autizmus
autizmus

More info:

Published by: Menta Miklósváriné Körtvélyesi on Feb 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2013

pdf

text

original

 
 
XI: Puhala Ildikó: Autizmus spectrum zavar fejl
ő
dési lehet
ő
ségei11.1 Általános fejlesztési területek11.1.1 Szül
ő
 /család bevonása
 
családcentrikus intervenciós stratégiák kialakítása
 
együttm
ű
ködés annak érdekében, hogy a család céljait, illetve lehet
ő
ségeit is figyelembevegyük az induvidualizáció során
 
szül
ő
k segítése speciális segít
ő
módszerek kialakításában, viselkedésterápiás technikák megértetése és alkalmazásának elsajátíttatása (mindennapi életben, krízis-, ésproblémahelyzetekben
 
folyamatos intenzív kapcsolattartás
 
közös elemzések, értékelések, a továbbhaladás irányának folyamatos megbeszélése
 
beszélgetések az új kezelési lehet
ő
ségekkel kapcsolatosan, segítés a választható módszerek eligazodásában
 
testvérek képzése, egyéni támogatás
11.1.2 Adaptált környezet kialakítása
 
fejlesztési terve induvidualizált, a gyermek szükségleteihez adaptált legyen,
 
egyéni motivációs bázis kiépítése
 
szocializált helyzetek tanítása (szabadid
ő
eltöltéséhez szükséges készségek tanítása)
 
a folyamatosság biztosítása különböz
ő
helyszíneken, annak érdekében, hogy az autistagyermek a mindennapi életében ezekre támaszkodhasson
11.1.3 Strukturált oktatás
 
a tanult készségek generalizációjának el
ő
segítése
 
a szociális készségek folyamatos, természetes helyzetekben való tanítása minden helyzetreés minden szinten, illetve életkorban az egyik f 
ő
célkit
ű
zés
 
a munkafolyamatok strukturálása az önálló munka tanulásához (strukturált munkahelyzetés folyamat elsajátítása és használata, segédeszközként folyamatábrák használatának tanítása, feladatok önálló megkezdésének és befejezésének tanítása)
 
a munkaformák igazítása a tanulói, stb.: egyéni munka, homogén vagy heterogéncsoportmunka, frontális munka, páros munka
 
a figyelmi funkciók sajátosságaiból adódóan-
 
mozaikszer
ű
órafelépítés (rövid, változatos feladatok)-
 
 jól megfogalmazott, rövid instrukciók adása-
 
közvetlen, kétszemélyes helyzetek teremtése a tanítási órákon-
 
fokozott kontroll biztosítása-
 
strukturált munkahelyzet és folyamata elsajátítása és használata-
 
a feladatok önálló megkezdésének és befejezésének tanítása
 
a tananyag kognitív szempontú adaptációja
11.1.4 Viselkedéses megközelítés
 
a fejl
ő
dési szintnek megfelel
ő
kortárs kapcsolatok kialakításának segítése
 
sztereotíp és repetitív motoros manírok leküzdésnek segítése
 
 
11.1.5 Vizuális támogatás
 
vizuális segítséget nyújtó adaptáció a fizikai környezet szervezésében
 
eszköztár létrehozása az id
ő
beli és térbeli tájékozódás biztosítására (napirend, munkarend,munkafolyamatok egymásutániságának szervezése)
 
vizuális, augmentatív szociális – kommunikatív rendszer és eszköztár kialakítása mentáliskor, a beszédértés és beszédhasználat valódi szintjének figyelembe vételével
11.2 Óvodás korú gyermekek fejlesztési lehet
ő
ségei11.2.1 Kommunikáció, szociális viselkedés, elemi készségek
 
beszéd el
ő
tti kommunikáció elemeinek tanítása
 
szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása
 
beszéd vagy ennek hiányában alternatív, vizuális eszközökkel történ
ő
kommunikációtanítása (alternatív kommunikációs rendszer használata)
 
elemi szociális viselkedés kialakítása tanítási helyzetben
 
más személyek jelenlétének felismerése, elfogadása
 
az óvón
ő
és fejleszt
ő
pedagógus segítségének elfogadása
 
az óvodai csoport életének, elemi szabály- és szokásrendszerének elsajátítása
 
elemi viselkedési szabályok elsajátítása
 
az utánzási készség folyamatos fejlesztése
 
augmentatív kommunikációs eszközök használatának tanítása a mindennapiélethelyzetekben
 
alapvet
ő
önkiszolgálási készségek kialakítása: szobatisztaság, öltözködés, étkezés,tisztálkodás
 
elemi házimunkákban való részvétel tanítása
11.2.2
 
Kognitív funkciók
 
logikai m
ű
veletek, fogalmak, összefüggések tanítása elemi szinten
 
szociális kognitív készségek kialakítása
 
strukturált keretek között egyszer
ű
aktivitásformák kialakítása
 
általános képességfejlesztés
 
a már elsajátított
 
képességek önálló alkalmazására történ
ő
törekvés
 
az elsajátított képességek átültetése más összefüggésbe
 
képességek alkalmazása más környezetben (otthoni, idegen)
 
személyi adatok megtanítása
 
a saját küls
ő
tulajdonságainak tanítása
 
önmaga elkülönítése más személyekt
ő
l
 
alapélmények megosztásának tanítása
 
az áltatla végzett tevékenységek felsoroltatása
11.2.3 Alternatív viselkedési formák, kapcsolatteremtés
 
tanítás a kétszemélyes helyzetben történ
ő
viselkedési elemek használatára
 
 
 
csoportos élethez való alkalmazkodás kialakítása
 
óvodán kívüli környezethez való alkalmazkodás kialakítása
 
a metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése
 
ismer
ő
s személyek felismerése, nevükön nevezése
 
egyszer
ű
szociális rutinok elsajátíttatása (köszönés, kérés)
 
információcsere szabályainak tanítása (beszélgetés kezdeményezése, fenntartása,befejezése)
 
óvodán belüli viselkedésszabályok elsajátítása
 
elemi kooperáció gyerekekkel és feln
ő
ttekkel egyaránt
 
testi közelség, testkontaktus elviselése
11.2.4 Strukturált munkavégzés
 
tárgy-tárggyal, illetve kép-képpel történ
ő
egyeztetése, kép kapcsolása funkcióhoz
 
 
Szortírozás megadott szempontok szerint (szín, forma, nagyság, anyagmin
ő
ség
 
 
manipulatív tevékenységek fejlesztése (gyurmázás, ragasztás, festés)
 
 
Sorba rendezés megadott szempont szerint
 
 
önkiszolgálással kapcsolatos tevékenységek gyakorlás (gombolás, cip
ő
kötés, zipzár fel- éslehúzása
 
11.2.5 Mozgás
 
sztereotíp, repetitív mozgások tompítása, leküzdése
 
 
a megkésett mozgásfunkciók fejlesztése
 
 
éretlen szenzomotoros információfeldolgozás javítása
 
 
mozgástervezés és kivitelezés folyamatának tanítása
 
 
koordinációs és kombinációs képesség fejlesztése
 
 
testsémával és térbeli tájékozódással kapcsolatos tudatosság kialakítása
 
 
finommotoros alapkészségek kialakítása
 
 
a kézhasználat kialakítása (ujjak mozgatása, két kéz összehangolt mozgatása, tárgymegfogása, elengedése, csippent
ő
mozgás kialakítása, nyomaték javítása
 
 
egyensúlyérzéket fejleszt
ő
gyakorlatok tanítása
 
11.3 Autista tanulók fejlesztési lehet
ő
ségei11.3.1 Anyanyelv és irodalom
 
gondolatok, vélemények, információk egyszer
ű
, érthet
ő
módon történ
ő
közlésének tanítása
 
a beszédhelyzet kommunikatív összetev
ő
inek pontos felismerése, rugalmas nyelvialkalmazkodás a beszédpartnerhez, a szituációhoz és a témához egyaránt
 
beszédhelyzet összehangolása a testbeszéddel és a kiejtéssel
 
összehangoláson túl a megfelel
ő
alkalmazkodás kialakítása
 
a másik ember közléseinek felfogása, adaptálása a mindennapi élethelyzetre
 
a beszédpartnerrel való együttm
ű
ködés kialakítása
 
a mindennapi élmények összefügg
ő
megjelenítésére való törekvés (id
ő
rend, logikaisorrend)
 
részvétel a csoportos kommunikációban
 
a beszéden kívül az értelmi és érzelmi tartamra való figyelés képességének alakítása

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->