Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
05.a dn. reda

05.a dn. reda

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
UREDBAO NAKNADAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRICNEENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IKOGENERACIJE
Zagreb, ožujak 2007. godine
 
 1
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju clanka 28. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i177/04), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2007. godine donijela
UREDBUO NAKNADAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRICNEENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IKOGENERACIJE
I. Opce odredbe
Clanak 1.Ovom Uredbom odreduje se nacin korištenja, visina, obracun, prikupljanje, raspodjela iplacanje naknade za poticanje proizvodnje elektricne energije iz postrojenja koja koristeobnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada zapoticanje), sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udioobnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj potrošnji elektricne energije, vodeciracuna o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnjeelektricne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskihpostrojenja.Clanak 2.Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju znacenja utvrdena Zakonom o energiji iZakonom o tržištu elektricne energije.
II. Korištenje naknade za poticanje
Clanak 3.Sredstva naknade za poticanje koriste se za isplatu poticajne cijene povlaštenimproizvodacima za isporucenu elektricnu energiju sukladno odredbama tarifnog sustavaza proizvodnju elektricne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.Clanak 4.(1) Sredstva naknade za poticanje koriste se i za financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja proizvodnje elektricne energije iz postrojenja kojakoriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.
 
 2(2) Ministarstvo utvrduje iznos te nadzire obracun, isplatu i trošenje sredstava iz stavka1. ovoga clanka.(3) Operator tržišta odreduje poslovnu banku koja ce pratiti poslovanje operatora tržištau sustavu poticanja proizvodnje elektricne energije iz postrojenja koja koristeobnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja.Clanak 5.(1) Sredstva naknade za poticanje koriste se i za placanje troškova uravnoteženjaelektroenergetskog sustava nastalih zbog odstupanja u vrijednostima planirane iproizvedene elektricne energije iz postrojenja povlaštenih proizvodaca koji imajupravo na poticajnu cijenu, sukladno odredbama tarifnog sustava za proizvodnjuelektricne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.(2) Obracun i placanje troškova iz stavka 1. ovoga clanka obavlja operator tržištasukladno odredbama Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava.
III. Visina naknade za poticanje
Clanak 6.(1) Naknada za poticanje za 2007. godinu iznosi 0,0089 kn/kWh.(2) U razdoblju do 2010. godine naknada za poticanje iznosi po godinama:za 2008. godinu: 0,0198 kn/kWh;za 2009. godinu: 0,0271 kn/kWh;za 2010. godinu: 0,0350 kn/kWh.(3) U naknadu za poticanje nije ukljucen porez na dodanu vrijednost.Clanak 7.Operator tržišta predlaže Ministarstvu promjenu visine naknade za poticanje iz clanka 6.ove Uredbe ukoliko sredstva prikupljena iz naknade za poticanje nisu dostatna, odnosnoprelaze iznos potreban za:- izvršavanje ugovornih obveza operatora tržišta prema povlaštenim proizvodacimaelektricne energije koji imaju pravo na poticajnu cijenu elektricne energije,- financiranje poslova koje operator tržišta obavlja u sustavu poticanja proizvodnjeelektricne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije ikogeneracijskih postrojenja,- placanje troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava nastalih zbogodstupanja u vrijednostima planirane i proizvedene elektricne energije izpostrojenja povlaštenih proizvodaca koji imaju pravo na poticajnu cijenu.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->