Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Społeczeństwo wiejskie w dobrach klasztoru cystersów w Obrze do XV wieku

Społeczeństwo wiejskie w dobrach klasztoru cystersów w Obrze do XV wieku

Ratings: (0)|Views: 87 |Likes:
Published by nimphaea
Dysertacja magisterska napisana i obroniona w roku 2010. Temat pracy: "Społeczeństwo wiejskie w dobrach klasztoru cystersów w Obrze do XV wieku" z dołączonym streszczeniem.

Master's diploma "Village's society in possesions of cistercians' monastery in Obra to XV century" with additional summary
Dysertacja magisterska napisana i obroniona w roku 2010. Temat pracy: "Społeczeństwo wiejskie w dobrach klasztoru cystersów w Obrze do XV wieku" z dołączonym streszczeniem.

Master's diploma "Village's society in possesions of cistercians' monastery in Obra to XV century" with additional summary

More info:

Categories:Types, Research
Published by: nimphaea on Feb 20, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/18/2013

 
 Uniwersytet ZielonogórskiWydział HumanistycznyInstytut HistoriiKrzysztof Olszak
Społecze
ń
stwo wiejskiew dobrach klasztoru cystersóww Obrze do XV wieku
Praca magisterska przygotowanapod kierunkiemprof. zw. dra hab. Joachima ZdrenkiZielona Góra 2010
 
 
całkiem nieznani Historii, chocia
 ż 
oni to przede wszystkim,nie
 ś
wiadomie i niejako mimo woli,budowali j
ą
swoim codziennym
 ż 
 yciem i prac
ą
 
Anna
Ś
widerkówna,
 Ze wst
ę
 pu do „Historii nieznanych Historii” 
 
 
3
I.
 
Spis tre
ś
ci 3II.
 
Wykaz skrótów 4III.
 
Wykaz tabel 5IV.
 
Wykaz map 5V.
 
Wst
ę
p 6VI.
 
Rozdział 1
: Historia klasztoru cysterskiego w Obrze do XV w. 111.
 
Fundacja 112.
 
Polityka 163.
 
Rozwój latyfundium klasztornego 204.
 
Maj
ą
tek klasztorny podsumowanie 28VII.
 
Rozdział 2
: Społecze
ń
stwo wiejskie w maj
ą
tku klasztornym 331.
 
Materiał
ź
ródłowy 332.
 
Przestrze
ń
historyczna latyfundium klasztornego 343.
 
Rozwój osadniczy i gospodarka 354.
 
Gospodarka 43VIII.
 
Rozdział 3
: Orientacja demograficzna na obszarze latyfundiumcysterskiego w Obrze w latach 1240–1499 491.
 
Analiza statystyczno demograficzna 49IX.
 
Rozdział 4
: Człowiek i społecze
ń
stwo 601.
 
Człowiek i jego miejsce w społecze
ń
stwie 602.
 
Kształtowanie si
ę
pa
ń
stwa
ś
redniowiecznego 643.
 
Higiena i medycyna 654.
 
Choroby 685.
 
Po
ż
ywienie 696.
 
Kobieta 737.
 
Mał
ż
e
ń
stwo i konkubinat 758.
 
Kultura 789.
 
Muzyka 79X.
 
Rozdział 5
: Rysy i w
ą
tki biograficzne 871.
 
S
ę
dziwój z rodu Junoszów 872.
 
Janusz i Miron Jele
ń
czycy 893.
 
Bogumił Bezdrwowicz Leszczyc 894.
 
Piotr Detlebowicz Junosz 90

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->