Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
THIỀN SƯ KHẢI NGỘ PHÁP

THIỀN SƯ KHẢI NGỘ PHÁP

Ratings: (0)|Views: 51 |Likes:
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu với độc giả thiên khảo luận của Thái Vĩnh Bình. Tác giả đã cho thấy cách chỉ thị của các thiền sư. Đây là tài liệu tốt cho những người nghiên cứu về công án.
Phước Quế Thư Quán hân hạnh giới thiệu với độc giả thiên khảo luận của Thái Vĩnh Bình. Tác giả đã cho thấy cách chỉ thị của các thiền sư. Đây là tài liệu tốt cho những người nghiên cứu về công án.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Phước Quế Thư Quán on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
1
 THI
ỀN SƯ KHẢ 
I NG
PHÁP
Tác gi
 
: Thái Vĩnh Bình
 D
ch gi
 
: Dương Đình Hỷ
 
Nh
ữ 
ng cách ch
ỉ 
th
 ị 
c
a các v
 ị 
Thi
n
sư 
.
Vì ngôn ng
d
ng c
c
a th
ế
gi
ớ 
i hi
ện tượ 
ng ch
t
các s
 ki
n b
ng nh
ng khái ni
m.Khi kh
ở 
i lên m
t khái ni
m thì l
 p t
c ta có m
t khái ni
ệm đố
ingh
ch. Thí d
sáng thì có t
i, n
ng thì có nh
, sinh thì có t
v . v . Vìcó nh
ng c
ặp đối đãi nên đó là thế
gi
ớ 
i nh
nguyên. Trong th
ế
gi
ớ 
i b
nth
hay nh
t nguyên thì t
t c
 
đề
u là m
t. Sáng là t
i, n
ng b
ng nh
, to b
ng nh
, vì v
ạn pháp đều bình đẳ
ng. Vì v
y ta không th
dùng ngônng
, m
ột phương tiệ
n c
a th
ế
gi
ớ 
i nh
nguyên mà mô t
th
ế
gi
ớ 
i nh
t
nguyên đượ 
c. Các Thi
ền sư khi gậ
 p các câu h
i c
a h
c trò có liên
quan đế
n t
 
tánh thườ 
ng tr 
l
ờ 
i b
ng 3 cách :1/Im l
ng không nói.2/Dùng ngôn ng
c
ủa cơ thể
.3/Dùng ký hi
u.
 M 
ột ông tăng hỏ
i B
o Tri
t :-Th
ế 
 
nào là đạ
i ý Ph
t pháp ?
Sư ngồ
i im l 
ng.
Thi
ền sư im lặng để
khai ng
 
cho ông tăng tự
mình th
ng
t
tánh.
 M 
ột ông tăng hỏ
i Th
 
Sơn Tĩnh Niệ
m :-Th
ỉ 
nh th
 y kh
ẩ 
 y
đàn không dây.
 
Sư im lặ
ng h
i lâu r 
i h
i :-Ông có nghe không ?-Con không nghe.-Sao ông không h
i to lên ?
 
2
Ông tăng muố
n th
y kh
ẩy đàn không dây. Chuyệ
n này
ở 
hi
ện tượ 
nggi
ới không làm được. Đó là cả
nh gi
ớ 
i c
a t
tánh. Thi
ền sư trự
c nh
 pth
nghi
m
nhưng ông tăng thì không, cho nên ông đã không hiể
u d
ngý im l
ng h
i lâu c
a Thi
ền sư. Thiền sư thấy ông tăng không ngộ
nh
 p
đượ 
c l
i s
ợ 
ông ch
 p vào im l
ng h
i lâu mà sinh v
ng ni
m nên nói là
mình chưa nghe rõ câu hỏi để
 
đả
phá cái ch
 p này cho ông.
Có ngo
ại đạ
o h
ỏi Đứ 
c Th
ế 
Tôn :-Không h
i có l 
ờ 
i, không h
i không l 
ờ 
i.Th
ế 
Tôn ng 
i yên. Ngo
ại đạ
o tán thán :-Th
ế 
 
Tôn đạ
i t 
ừ 
 
đạ
i bi, v
ẹt đám mây mờ 
khi
ế 
n con có ch
ỗ 
vào. Bèn l 
 y r 
ồi đi ra. A Nan hỏ
i Ph
t :-Ngo
ại đạ
o ch
ứng đượ 
c gì mà tán thán r 
ồi đi ?
 -N 
hư con ngự 
a hay, th
ấy bóng roi đã chạ
 y.
Khi đã ngộ
i thì s
ng trong th
ế
gi
ớ 
i không, không th
dùng l
ờ 
i nóimà di
n t
 
được vì như vậ
y là ch
quan, là ch
n l
ọc, do đó bị
trói bu
c.
 Nhưng không nói thì làm sao truyề
n bá Ph
ật pháp. Đó là ý củ
a Bà La
môn. Để
tr 
l
ời Đứ
c Ph
t ch
ng
i im l
ng ch
ng ch
c
n thi
ền đị
nh
để
thoát ly phi
n não. V
 
Bà La Môn đã tu hành thâm sâu nên mớ 
i hi
u
đượ 
c ý Ph
t.
 M 
ột ông tăng hỏi Thượ 
ng Tuy
ề 
n :-T 
ừ 
 
 xa đế 
n, làm sao ti
ế 
 p ?
Sư chố 
ng g 
 y nhìn.
 
đây trọng điể
m không ph
i là g
ậy mà là nhìn. Sư chỉ
 
nhìn, tưở 
ngs
 
ra tay đánh nhưng không làm gì cả
. N
ế
u thi
n sinh b
 
đượ 
c các trith
c, kinh nghi
m và t
t c
phân bi
ệt, vào đượ 
c t
tánh gi
ớ 
i thì m
ớ 
ihi
ểu đượ 
c cái nhìn c
a Thi
ền sư là sự
ti
ế
 p d
n r 
t t
bi.
Th
n Nhiên h
i Hu
An qu
ốc sư :
 -Th
ế 
nào là là ý T 
ổ 
 
 sư ?
 -Sao không h
i ý mình ?-Th
ế 
nào là ý c
a mình ?
 
3
-
 Đương quán tác dụ
ng c
a m
t.-Th
ế 
nào là tác d 
ng c
a m
t ?
Sư nháy mắ 
t ra hi
u, Nhiên b
ỗ 
ng khai ng 
.
Tác d
ng c
a m
t t
c ý m
t, là tác d
ng c
a t
tánh hi
n l
. Vì t
 
tánh vô hình, vô tướ 
ng nên ch
t
bi
ế
t, không cách gì truy
n thông. Do
đó Thiền sư dùng dụ
ng hi
n th
 
để
cho thi
n sinh hi
u t
tánh không
ờ 
i c
 
độ
ng c
a mình, không c
ần tìm bên ngoài. Lão sư từ
 
ý tưở 
ng tr 
u
tượ 
ng là ý t
 
sư dẫn đế
n ý mình, r 
i d
ẫn đế
n d
ng c
a t
tánh b
ngcách nháy m
t.
 Hân Châu đ
 
đị
a thi
ền sư, hễ 
 
có ông tăng nào đế 
n h
ỏi đạo, ông đề 
udùng g 
ậy đánh xuống đấ 
t mà ch
ỉ 
th
ị. Do đó, người đương thờ 
i g 
i ông 
là Đả
 
đị
a hò
a thượng. Có ông tăng dấ 
u thi
ền trượ 
ng c
ủa sư đi rồ
i m
ớ 
ih
ỏi. Sư há mồ
m ch
ỉ 
th
.
Đạ
o l
ớ 
n không l
ờ 
i, n
ế
u dùng l
ời e rơi vào tư duy. Để
tránh cho thi
nsinh kh
i suy lu
n do l
ời đáp nên thiền sư chỉ
 
dùng động tác để
ch
th
,
Ông tăng dấ
u g
ậy đi rồ
i h
ỏi để
xem ph
n
ng c
a th
ầy ra sao. Vì đạ
okhông th
nói nên Thi
ền sư chỉ
há m
m.
 M 
ột ông tăng hỏ
i Linh Quang :-Ph
t là th
ế 
nào ?
Sư thè lưỡi ra, ông tăng lạ
 y t 
.-
 Ngưng, ông thấ 
 y gì mà l 
 y ?-T 
 
ơn hòa thượ 
ng t 
ừ 
 
bi, dùng tướng lưỡ 
i ch
ỉ 
th
.-G
ần đây lưỡ 
i tôi m
c m
n.
T
tánh không dùng l
ờ 
i mà di
n t
, n
ế
u b
ất đắc dĩ phả
i nói các Thi
n
sư từ
sinh ho
t hàng ngày, dùng b
t c
s
v
t gì c
th
 
ngay trướ 
c m
tmà có th
c
ảm giác được để
 
tượng trưng cho tự
tánh không th
c
mgiác, không th
 
nghĩ bàn.
Trong công án này Thi
ền sư lè lưỡi để
 
đáp đương nhiên ý ở 
ngoàil
ờ 
i, không ph
i ch
 
lưỡ 
i là Ph
t. Ý là sao ch
 
ngườ 
i th
nghi
m m
ớ 
i rõ.Ông t
ăng
l
y t
là do suy lu
n không ph
i là th
nghi
ệm, là đã chấ
 p

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->