Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Skripta

Skripta

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by nikotlea
Proizvodnja
Proizvodnja

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: nikotlea on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
ANALIZA UTICAJA FAKTORA RADNE SNAGE NA OBIM PROIZVODNJE I NATROŠKOVE PROIZVODNJE
 Nakon analize ostvarenih rezultata poslovanja preeluzeća u sferi prometa i njegove profitabilnosti, u sferi proizvodnje i njene ekonomičnosti, prirodno sledi analiza
uticajaosnovnih faktora
 proizvodnje, poslovanja na te rezultate, u postavljenoj (teži se
optimalnoj)kombinaciji
angažovanja.
Medu ta tri
osnovna faktora je i ocenjivanje racionalnosti njenog ulicaja na
ostvareniobim
 proizvodnje
i
troškove proizvodnje. Uticaj na troškove proizvodnje ovog osnovnogfaktora proizvodnje je temelj nije razmotren u sklopu analize troškova i ekonomisanja sa sva
tri
faktora proizvodnje, poslovanja. U ovom deki analize je predmet ispitivanja
i
ocenjivanjaskoncentrisan na
produktivnost radne snage,
kao najvažniji i ekonomski
opravdani zadatak koji
se izvršava
angažovanjem
radne snage, uz data druga dva materijalna činioca
proizvodnje.Samim
 prilazom u sistemu za analizu celokupnog poslovanja se u prvi
plan ističeproduktivnost radne
snage, ali i jasno definiše
mesto
analize radne snage i produktivnosti
koju
ona svojom aktivnošću ostvaruje.
Dakle, kada je reč o nicslu
analize radne snage i produktivnosti, i usvojenom
sistemu
za
analizu celokupnog
 poslovanja, odgovor se nedvosmisleno nameće. Meslo
analize radne
snage
i produktivnosti
 je, u dalom sistemu analize, odmah nakon analize ostvarenog
obimaprometa, profitabilnosti i
ostvarenog obima proizvodnje i ekonomičnosti. Time se analizaradne snage sa svojim produktivnosti stavlja direktno u funkciju ostvarivanja obima proizvodnje i troškova (ekonomičnosti) te proizvodnje.Praktična primena analize radne snage, produktivnosti, i njenog uticaja a
ostvareniobim proizvodnje i
troškove te proizvodnje, podrazumeva jasno opredel jenje
metodologijeanalize i
njenog predmeta, u sklopu postavljenog sistema za analizu celokupnog
poslovanjapreduzeća.1. Opredeljenje za određenu metodološku koncepciju predmeta analize radne snage iproduktivnosti
Analizirati tj. ispitati i ocenili uticaja angažovane radne snage na
ostvarivanje obimaproizvodnje,
kao
i
na troškove proizvodnje, znači jasno se opredelili za određene teorijsko-metodološke postavke po kojima se razvija i zaokružuje predmet ili sadržaj analize
radnesnage i ostvarene produktivnosti.
To znači, deflnisati od čega startovali u
analizi radne snageodnosno čemu podrediti
kompletnu dalju analizu radne snage, kojim redosledom
 je logično iracionalno razvijati i
čime je konačno zaokružiti.
 )
Dosledno usvojenoj koncepciji (sistemu) za analizu celokupnog poslovanja,
mestu iuticaju radne
snage na ostvareni obim proizvodnje i troškove proizvodnje, jasno se namećerazvijanje
predmeta
(ili sadržaja) analize radne snage i produktivnosti, po sledećim
metodološkim postavkama:Prvo: Polazi se od analize nivoa i dinamike
ostvarene
produktivnosti kao ekonomskogefekta koji
se postiže angažovanjem radne snage i najvažnijim
zadatkom i merilomracionalnosti tog angažovanja.
1
 
Drugo:
Potom, sledi analiza
relevantnih faktora
koji neposredno deluju na ostvarivanjenivoa i dinamike produktivnosti.Različita je sistematizacija tih faktora. Ali, se njihov redosled i značaj, u teoriji i praksirazmatranja produktivnosti, može sistematski i respektivno ispitivati i ocenjivati:A.Obezbeđenje preduzeća
odgovarajućom radnom snagom
i to sa gledišta:a)brojnog stanja zaposlenih, b)dinamike zaposlenih,c)fluktuacije zaposlenih,d)sastava ili strukture zaposlenih.B.Kao drugi faktor na produktivnost radne snage jeste obezbeđenje radnika
odgovarajućomtehnikom,
ili bolje: analiza tehničke opremljenosti rada na nivo produktivnosti rada.C.Treći faktor koji zatim zaslužuje posebnu pažnju jeste analiza
organizacije radnogvremena
ili tzv. analiza iskorišćenja radnog vremena radnika.D.Četvrti faktor koji treba ispitati jeste analiza
izvršenja normi; rada
(ili zalaganja na raduradnika).-E.Peto, analizu faktora zaokružujemo analizom faktora
materijalnog stimuliranja radnika.
Ovde se, u stvari analiza ne srne zaustaviti samo na zaradama radnika kao faktoru produktivnosti, nego se one moraju staviti i analizirati u širem sklopu tzv.
motivacionihfaktora
za rad i povećanje produktivnosti. Dakle, tu je šira lepeza faktora.Treće Nakon izvršene analize svih pomenutih faktora koji deluju na nivo i dinamikuostvarene produktivnosti rada, prelazi se na
sumiranje rezervi
(unutrašnjih mogućnosti) za povećavanje produktivnosti. To znači, da se te rezerve uočavaju kod svakog od analiziranihfaktora i njihovog ispoljavanja na nivo
i
dinamiku produktivnosti rada. One se samo, u ovomdelu produktivnosti, sistematizuju i rangiraju po značaju.Četvrto: Nakon sumiranja svih rezervi i njihovog rangiranja po potencijalno mogućemuticaju na buduće povećavanje produktivnosti, utvrđuje se
uticaj
ostvarene i potencijalne(moguće, planirane)
produktivnosti radne snage na nivo i dinamiku
 proizvodnje i troškova proizvodnje.
Peto:
1 najzad, iz ovako sistematske i kompleksne analize radne snage i produktivnosti,
selekcioniraju se informacije o produktivnosti
za odgovarajuće nivoe menadžmenta preduzeća, u svrhu upravljanja produktivnosti.Dakle, sa naznačenih pet područja analize produktivnosti odredili smo u celini njen predmetili sadržaj, držeći se, u osnovi, koncepcijskog opredeljenja za sistem odnosno koncepcijuanalize celokupnog poslovanja preduzeća. Ali, istovremeno, uvažavajući naučnu zasnovanosti racionalnost postavljanja izložene koncepcije analize produktivnosti.
2. Merenje i analiza produktivnosti rada
Već u samom startu analize produktivnosti analitičar mora imati u vidu dajeekonomska teorija nejedinstvena u pogledu merenja produktivnosti. Suština jeste u tome što se produktivnost kao kvalitet ekonomije preduzeća (ili šire) nastoji vezati kao izraz sva tri2
 
osnovna faktora proizvodnje, po jednim gledištima (teorijskim opredeljenjima), a po drugimase produktivnost primarno vezuje za efekat koga ostvaruje radna snaga (živi rad, ili uobičajenitermin rad). Ne ulazeći u argumente za i protiv jednog ili drugo opredeljenja iskazivanja produktivnosti, za potrebe praktične analize prihvatljivije je (i u teoriji i praksi analize)raširenije) poimanje i merenje produktivnosti faktora radne snage odnosno rada.Izboru pravog merila produktivnosti se mora poklonili posebna pažnja, iz prostograzloga, što odabrano merilo, pokazatelji od koga se polazi u dalju dublju, temeljniju analizu produktivnosti, postaje "instrument dijagnoze i terapije"'
2
odnosno ispitivanja i ocenjivanja produktivnosti u preduzu. Otuda se postavlja i posebna briga, odnosno naučni prilaz izboruosnovnih modela pokazatelja produktivnosti i spoznaji njihovih karakteristika. Pokazateljii metode merenja produktivnosti su opredeljeni usvojenim koncepcijama i pojmovnimodređenjima zastupljenim u ekonomici preduzeća. Od tih opredeljenja se i polazi u izborumerila za analizu produktivnosti.Teorija ekonomike preduzeća nas uči da se produktivnost radne snage ili rada(uobičajeniji termin) izražava:
1)
količinom učinaka (proizvoda, usluga) ili upotrebnih vrednosti i
2)
utrošcima konkretnog rada izraženog u jedinicama vremena potrebnog /.a ostvarivanje tihučinaka.Primat je na naturalnom iskazivanju produktivnosti, ali ne izostaje i njeno vrednosnoiskazivanje, s tim što dati elementi dobijaju i svoj vrednosni izraz putem umnožaka količina iodgovarajućih cena učinaka odnosno rada.Dovođenjem u odnose datih veličina dobijaju se pokazatelji ili, merila
nivoaproduktivnosti
rada, čiji količnici izražavaju produktivnost u različitim jedinicama mere.Prvi uobičajeni i u teoriji ekonomike preduzeća prihvaćeni pokazatelj produktivnostirada (P) izraz je odnosa obima proizvodnje (Q) i količine utrošenog vremena za tu proizvodnju (T):. .,.
 A
. ,
n
 
. Obim proizvodnje učinaka (Q)Produktivnost rada (1\,) =----------
 A
-------—---------------—— Kolicinu utrošenog vremena (T)Po ovom pokazatelju nivo produktivnosti rada se iskazuje u količini ili vrednosti proizvodnje, koja je ostvarena u jedinici vremena rada ili vrednosno izraženoj jediniciutrošenog rada za izradu jedinice proizvoda, usluge (učinka).Drugi, takode, u ekonomici usvojeni izraz nivoa produktivnosti rada jeste recipročniizraz odnosa prethodnog pokazatelja:... ,,
n
.Utrošeno vreme(kol. ili vred.)Produktivnost (P
(
)=Ostvareni obim proizvodnje (kol.ili vrednosno iskazan)Po ovom pokazatelju produktivnost rada se izražava u utrošenom vremenu (količinskiiskazanom) ili vrednosno (vreme rada x cena rada) po jedinici učinka (proizvoda, usluge),količinski ili vrednosno iskazanih.Zašto prihvatiti oba pokazatelja iskazivanja produktivnosti rada odnosno radne snage?Jednostavno iz razloga što oni iskazuju na različite načine racionalnost angažovanja, odnosnotrošenja rada. Prvi je izraz efikasnosti (konkretnog učinka) radne snage (rada), a drugi je izraz
n
 
Dr. D. Radunović: Produktivnost mila u teoriji i praksi, Znvod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,1987, str. 232.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->