Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rača Dolná Pekná cesta

Rača Dolná Pekná cesta

Ratings: (0)|Views: 917 |Likes:
Published by Michal Drotován
UŠ na zmenu územného plánu. Lokalita nad Grafiou.
UŠ na zmenu územného plánu. Lokalita nad Grafiou.

More info:

Published by: Michal Drotován on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
Názov projektu: Urbanistická štúdia zóny Rača – Dolná Pekná
URBANISTICKÁ ŠTÚDIA ZÓNY 
RAČA - DOLNÁ PEKNÁ
Obstarávateľ: Spracovateľ:GRUNT a. s. ÚPn s.r.o.
 
strana 2/45 ÚPn s.r.o © 02/2013
Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi:
Názov dokumentácie
Urbanistická štúdia zóny Rača – Dolná Pekná (ďalej len „UŠ“).
Obstarávateľ dokumentácie
GRUNT a. s.Horská 11/C831 52 Bratislava
 prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2 a/ Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov: Ing. arch. Jana Zlámalová (registračné číslo219).
Spracovateľ dokumentácie
ÚPn s.r.o.Drotárska cesta 37811 02 BratislavaZodpovední riešiteliaIng. arch. Pavol Bôrik, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 1118 AAIng. arch. Monika Dudášová, autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0734 AAUrbanizmusIng. arch. Pavol BôrikIng. arch. Monika DudášováVerejné dopravné vybaveniePozemné Stavby TTK s.r.o. – Ing. Otto TokárVerejné technické vybavenieIng. Vasiľ Deďo (vodné hospodárstvo, zásobovanie plynom)Ing. Juraj Szabo (zásobovanie el. energiou, telekomunikácie)Ochrana prírody a tvorby krajiny, Ochrana životného prostredia, Ochrana poľnohospodárskej pôdyIng. Katarína StaníkováPočítačová grafikaIng. arch. Pavol BôrikIng. Jozef RajeckýIng. Veronika Mareková
 
strana 3/45 ÚPn s.r.o © 02/2013
Obsah textovej časti:
A) Základné údaje
A.1. Základné údaje o zadaní, podkladoch a hlavných cieľoch riešenia (str. 4)A.2. Vzťah k územnoplánovacej dokumentácii vyššieho stupňa (str. 5)
B) Riešenie územného plánu
B.1. Vymedzenie riešeného územia (str. 5)B.2. Charakteristika výstupov z analýz územia a limity využiteľnosti územia (str. 5)B.3. Popis a zdôvodnenie navrhovanej urbanistickej koncepcie riešenia (str. 7)B.4. Socioekonómia (str. 9)B.5. Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania pozemkov resp. jednotiek pre reguláciu (str. 23)B.6. Popis návrhu koncepcie dopravy, vrátane bilancií statickej dopravy (str. 28)B.7. Návrh koncepcie riešenia technickej vybavenosti v členení podľa jej systémov (str. 30)B.8. Zhodnotenie kvality životného prostredia územia (str. 36)B.9. Ekologické hodnotenie, priemet RUSES do návrhu riešenia, návrh ozelenenia územia (str. 38)B.10. Vymedzenie vlastníckych vzťahov k pozemkom (str. 39)B.11. Urbanistická ekonómia a tabuľková časť s bilanciami využitia územia (str. 39)B.12. Vymedzenie ochranných pásiem (str. 42)B.13. Vymedzenie potenciálnych verejnoprospešných stavieb, etapizácia novej výstavby a asanácie jestvujúcich stavieb (str. 43)B.14. Zoznam podmieňujúcich investícií pre celú lokalitu (str. 44)B.15. Problematika CO, ochrany a obrany štátu (str. 44)B.16. Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (str. 44)B.17. Návrh zmien a doplnkov (str. 45).
C) Dokladová časť.
Samostatný elaborát po ukončení prerokovania.
Obsah grafickej časti:
1
 
Výkres širších vzťahov (M 1:5 000)2
 
Analýza súčasného stavu s limitmi rozvoja lokality (M 1:1 000)3a, 3b Výkres komplexného urbanistického návrhu (M 1 : 1 000)4a, 4b Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (M 1 : 1 000)5a.,5b. Výkres riešenia vodného hospodárstva (zásob. vodou, odkanalizovanie, vodné toky) (M 1 : 1 000)6a.1, 6b.1 Výkres riešenia zásobovania elektrickou energiou, plynom a telekomunikácie (M 1 : 1 000)6a.2, Výkres riešenia zásobovania elektrickou energiou, plynom a telekomunikácie (M 1 : 2 000)7a, 7b Výkres ozelenia územia a územného systému ekologickej stability (M 1 : 1 000)8a, 8b Výkres regulácie územia (M 1 : 1 000)9
 
Výkres vyhodnotenia záberu poľnohospodárskej pôdy (M 1:1000)10
 
Priemet navrhovanej koncepcie do ÚPN hl. mesta SR Bratislavy (M 1:10 000).

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->