Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Smoje Frano – Presuda – 11.01.2007.

Smoje Frano – Presuda – 11.01.2007.

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
 
VIJEĆE EUROPE
 EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVAPRVI ODJEL
PREDMET SMOJE PROTIV HRVATSKE
(Zahtjev br. 28074/03)
PRESUDASTRASBOURG11. si
 ječnj
a 2007
Ova će presuda postati konačnom pod okolnostima utvrđenim u članku 44.
stavku
2. Konvencije. Može biti podvrgnuta uredničkim izmjenama.
 
 
PRESUDA SMOJE
PROTIV
HRVATSKE
1
U predmetu Smoje protiv Hrvatske,
Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući u vijeću u sastavu:
 g. C.L. R
OZAKIS
,
predsjednik
,g. L. L
OUCAIDES
,g. F. T
ULKENS
,
gđa
N. V
AJIĆ
,g.
 
A.
OVLER
,g. D. S
PIELMANN
,g. S. E. J
EBENS
,
suci
,i g. S. N
IELSEN
,4.
 
Podnositelj zahtjeva je
rođen 19
50. godine i živi u Splitu.
tajnik Odjela
,
nakon vijećanja zatvorenog za javnost
7. prosinca 2006.,
donosi sljedeću p
resudu koja jeusvojena tog datuma:
POSTUPAK 
1. Postupak u ovom predmetu pokrenut je na temelju zahtjeva (br. 28074/03) protivRepublike Hrvatske koji je hrvatski državljanin, g. Frano Smoje ("podnositelj zahtjeva")podnio
Sudu na temelju članka 34. Konv
encije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda("Konvencija") dana 14. srpnja 2003. godine.2. Hrvatsku Vladu ("Vlada") zastupala je njena zastupnica
gđa
Š. Stažnik.3. Dana 25. travnja 2005. godine Sud je
odlučio
obavijestiti Vladu o prigovoru koji seodnosi na duljinu postupka. Na osnovu odredbi
člank 
a
29. stavak 3. Konvencije odlučio jeistovremeno odlučiti o osnovanosti i dopuštenosti zahtjeva
.
ČINJENICE
 
I. OKOLNOSTI PREDMETA
A. Pozadina premeta
5.
Dana 1. siječnja 1997. godine stupio je na snagu Zakon o naknadi za imovinu oduzetu zavrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Zakon o denacionalizaciji“).
 6.
 Na temelju članka 22. Zakona o denacionalizaciji, nacionalizirani stano
vi na kojima su
treće osobe stekle stanarsk 
o pravo
nisu trebali biti vraćeni svojim bivšim vlasnicima. Stanari
su imali pravo kupiti stanove od Fonda za naknadu oduzete imovine („Fond“) pod povoljnimuvjetima navedenim u Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.Istovremeno, bivši vlasnici ili njihovi nasljednici imali su pravo na financijsku naknadu za testanove. Iznimno su bivši vlasnici ili njihovi nasljednici imali pravo na povrat u naravi svojihnacionaliziranih stanova na kojima nije postojao nikakav stanarski odnos.
B. Okolnosti ovoga predmeta
 7.
Komunističke su vlasti
1958. godine nacionalizirale stan u Splitu u vlasništvupodnositeljeve bake. Nakon toga bio je dodijeljen nekom D.P.-u koji je na stanu stekaostanarsko pravo. Kad je D.P. umro u srpnju 1996. godine, stanarsko pravo bilo je prenesenona njegovu ženu A.P. Ona je umrla u listopadu 1996. godine.
 
PRESUDA SMOJE
PROTIV
HRVATSKE
2
1. Upravni postupak koji je pokrenuo podnositelj zahtjeva
8.
Dana 27. veljače 1997. godine podnositelj je pokrenuo upravni postupak pred
Gradskimuredom za imovinskopravne poslove Županije Splitsko-
dalmatinske („Ured“) tražeći povrat u
naravi navedenoga stana. Pozvao se na Zakon o denacionalizaciji.9.
Budući Ured nije donio odluku u zakonskom roku od dva mjeseca, podnositelj zahtjeva
 je 6. travnja 1998. godine uložio žalbu zbog šutnje administracije (vidi stavak 30. ove
 presude) Ministarstvu pravosuđa („Ministarstvo“).
10.
Budući
da u zakonskome roku od dva mjeseca nije bila donesena nikakva odluka ponjegovoj žalbi, podnositelj zahtjeva je prvo 9. lipnja 1998. godine dostavio požurnicuMinistarstvu. Dana 10. srpnja 1998. godine podnio je tužbu zbog šutnje administracije (vidistavak 31. ove presude) protiv Ministarstva Upravnom sudu Republike Hrvatske.11.
Dana 17. rujna 1998. godine Ured je odlučio prekinuti postupak čekajući ishod
paralelnog
upravnog i građanskog postupka (vidi u daljnjem tekstu pod 2.). Dana 23. ožujka
1999. godine podnositelj zahtjeva je proširio svoju prvotnu žalbu Ministarstvu od 6. travnja1998. godine
tako da obuhvaća zaključak 
 
o prekidu postupka. Budući da niti o toj
žalbi nijebila donesena nikakva odluka, podnositelj zahtjeva je 21. lipnja 1999. godine dostaviopožurnicu Ministarstvu i tada, 7. srpnja 1999. godine proširio svoju prvotnu tužbu zbog šutnjeadministracije tako da obuhvati i to što Ministarstvo nije odlu
čilo o njegovoj proširenoj žalbi.
12. Dana 28. lipnja 2000. godine Upravni sud je donio presudu u korist podnositelja
zahtjeva i naložio Ministarstvu da u roku od šezdeset dana odluč
i o njegovoj žalbi protivzaklj
učka
o prekidu postupka.13.
Budući da Ministarstvo to nije učinilo, dana 13. rujna 2001. godine podnositeljzahtjeva žalio se Upravnom sudu, tražeći da on donese svoju odluku o žalbi, koja bi u cijelosti
zamijenila odluku Ministarstva.14.
Dana 27. veljače 2002. godine Upravni je sud, zasjedajući kao sud pune nadležnosti,
donio rješenje kojim je odbio žalbu podnositelja zahtjeva protiv
zaključka
o prekidu postupka.
Sud je presudio da je glavno pitanje u paralelnom upravnom i građanskom postupku bilo
postojanje stanarskog prava na stanu. B
udući da je to pitanje bilo odlučno za pitanje
ima lipodnositelj zahtjeva pravo na povrat u naravi ili na naknadu, bilo je opravdano prekinutipostupak.15. Dana 15. lipnja 2002. godine podnositelj zahtjeva je podnio ustavnu tužbu protiv togrješenja Ustavnom su
du Republike Hrvatske navodeći povredu svoga ustavnoga prava na
vlasništvo. Dana 10. prosinca 2002. godine Ustavni je sud utvrdio da je ustavna tužbapodnositelja zahtjeva nedopuštena kao preuranjena jer se pobijano rješenje nije ticaloosnovanosti predmeta.16.
Dana 25. srpnja 2005. godine Ured za imovinske poslove odlučio je nastaviti upravni
postupak.17.
 Na ročištu održanom 6. rujna 2005. godine Ured je zatražio od mjerodavnih lokalnihvlasti da dostave dokumentaciju potrebnu za izračun iznosa naknade
koju treba dosuditi
 podnositelju zahtjeva za dotični stan.
 18. Nakon primitka navedene dokumentacije, Ured je 1. rujna 2006. godine održao j jednu raspravu na kojoj je podnositelj zahtjeva zatražio rok za daljnje podneske i predlaganjenekih dodatnih dokaza. Ured je prihvatio taj zahtjev te pozvao podnositelja zahtjeva da

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->