Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19 .asır azb şiir antolojisi

19 .asır azb şiir antolojisi

Ratings: (0)|Views: 120 |Likes:
Published by imuraty

More info:

Published by: imuraty on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
 ____________________Milli Kitabxana______________________ 
1
 
 ____________________Milli Kitabxana______________________ 
2
XIX
Ə
SR AZ
Ə
RBAYCAN
Ş
ER 
İ
 ANTOLOG
İ
YASI
ŞƏ
RQ-Q
Ə
RBBAKI-2005
 
 ____________________Milli Kitabxana______________________ 
3T
ə
rtib ed
ə
ni v
ə
 ön sözün mü
ə
llifi:
Zaman
Ə
sg
ə
rli
Redaktoru:
B
ə
kir N
ə
biyev894.361008-dc21AZEXIX
ə
sr Az
ə
rbaycan
ş
eri antologiyas
ı
, Bak 
ı
, "
Şə
rq-Q
ə
rb", 2005, 424 s
ə
h.
Q
ə
dim v
ə
spesifik m
ə
n
ə
vi m
ə
d
ə
niyy
ə
tl
ə
rin bir çoxunun öz safl
ı
ğ
ı
n
ı
v
ə
billurlu
ğ
unu itirdiyi XIX
ə
sr Az
ə
rbaycan
ı
n b
ə
dii m
ə
d
ə
niyy
ə
ti tarixind
ə
ideya-estetik nailiyy
ə
tl
ə
ri il
ə
seçil
ə
n bir m
ə
rh
ə
l
ə
dir.Klassik irsin ya
ş
ar 
ı
 
ə
n
ə
n
ə
l
ə
ri z
ə
minind
ə
inki
ş
af ed
ə
n, eyni zamanda b
ə
dii keyfiyy
ə
tl
ə
rin
ə
gör 
ə
 özün
ə
m
ə
xsus bir hadis
ə
olan, t
ə
z
ə
, orijinal
ə
d
ə
 bi forma v
ə
janrlarla z
ə
ngin XIX yüzil Az
ə
rbaycan
ə
d
ə
 biyyat
ı
nda bununla yana
ş
ı
apar 
ı
c
ı
yeri, q
ə
dim v
ə
orta
ə
srl
ə
rd
ə
oldu
ğ
u kimi, h
ə
l
ə
ki yen
ə
poeziyatutulur. Lakin onun yeni istiqam
ə
td
ə
inki
ş
af 
ı
art
ı
q
ə
srin
ə
vv
ə
ll
ə
rind
ə
ictimai-siyasi v
ə
m
ə
d
ə
ni h
ə
yatda ba
ş
vermi
ş
mühüm d
ə
yi
ş
iklikl
ə
şə
rtl
ə
ndirir.T
ə
qdim olunan "XIX
ə
sr Az
ə
rbaycan
ş
eri antologiyas
ı
"nda h
ə
min dövrd
ə
ya
ş
ay
ı
 b-yaratm
ı
ş
60-dan art
ı
q
ş
airin
ə
s
ə
rl
ə
rind
ə
n seçm
ə
l
ə
r toplanm
ı
ş
dir. Nümun
ə
l
ə
r tarixi-xronoloji prinsip
ə
sas
ı
ndadüzülmü
ş
dür.
ISBN 9952-418-69-5
© "
ŞƏ
RQ-Q
Ə
RB", 2005

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->