Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KDV Kitabı

KDV Kitabı

Ratings: (0)|Views: 8,158 |Likes:
Published by mcelik

More info:

Published by: mcelik on Feb 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
+
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
 
B
İ
R
İ
NC
İ
KISIMMükellefiyetB
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜMVerginin KonusuMADDE 1 : VERG
İ
N
İ
N KONUSUNU TE
Ş
K
İ
L EDEN
İŞ
LEMLER
1. GENEL AÇIKLAMA1.1.
İş
lem Kavram
ı
 1.2.
İş
lemin Türkiye’de Yap
ı
lmas
ı
 1.3.
İş
lemi Yapan
ı
n Kim Oldu
ğ
u2. T
İ
CAR
İ
, SINA
İ
, ZIRA
İ
FAAL
İ
YET VE SERBEST MESLEK FAAL
İ
YET
İ
 ÇERÇEVES
İ
NDE YAPILAN
İŞ
LEMLER2.1. Ticari ve S
ı
nai Faaliyet Çerçevesinde Yap
ı
lan
İş
lemler 2.1.1. Ticari ve S
ı
nai Faaliyet Nedir?2.1.2. Ticari veya S
ı
nai Faaliyetin Mevcudiyetinin ve
İş
lemin Bu Faaliyet ÇerçevesindeYap
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
n Tesbiti (Faaliyet Kavram
ı
ve Arizi
İş
lem Kavram
ı
)2.1.3. Ticari Faaliyet ve Ar 
ı
zi Ticari Muamele Ay
ı
ı
m
ı
 2.1.4. Ticari Faaliyetin Di
ğ
er Faaliyet Konular 
ı
ndan Ayr 
ı
lmas
ı
 2.2 Zirai Faaliyet Çerçevesinde Yap
ı
lan
İş
lemler 2.2.1. Zirai Faaliyet Nedir ?2.2.2. Zirai Faaliyet Ticari Faaliyet Ay
ı
ı
m
ı
 2.2.3. Zirai Faaliyet S
ı
nai Faaliyet Ay
ı
ı
m
ı
 2.2.4. Zirai Kazanç-Gayrimenkul Sermaye
İ
rad
ı
Ay
ı
ı
m
ı
 2.2.5. Mal ve Hizmet Teslimlerinin Zirai Çerçevede Olmas
ı
 2.3. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yap
ı
lan
İş
lemler 2.3.1. Serbest Meslek Faaliyeti Nedir ?2.3.2. Serbest Meslek Faaliyetinin Ba
ş
lamas
ı
ve Bu Faaliyet Kapsam
ı
na Giren Has
ı
latUnsurlar 
ı
 2.3.3. Serbest Meslek Faaliyeti-Ticari Faaliyet Ay
ı
ı
m
ı
 2.3.4. Serbest Meslek Faaliyeti-Ücretlilik Ay
ı
ı
m
ı
 2.3.5. Ar 
ı
zi Olarak Yap
ı
lan Serbest Meslek
İş
leri KDV nin Konusuna Girmez3. HER TÜRLÜ MAL VE H
İ
ZMET
İ
THALATI3.1. Mal
İ
thalat
ı
 3.2. Hizmet
İ
thalat
ı
 3.3. Mal ve Hizmet
İ
thali ile
İ
lgili Di
ğ
er Hususlar 4. D
İĞ
ER FAAL
İ
YETLERDEN DO
Ğ
AN TESL
İ
M VE H
İ
ZMETLER4.1. Posta, Telefon, Telgraf, Teleks ve Bunlara Benzeyen Hizmetler 
İ
le Radyo veTelevizyon Hizmetleri4.2. Spor Toto Oynanmas
ı
Piyango Tertiplenmesi (Milli Piyango Dahil) At Yar 
ı
ş
lar 
ı
ve Di
ğ
er 
ş
terek Bahis ve Talih Oyunlar 
ı
Tertiplenmesi, Oynanmas
ı
 4.3. Profesyonel Sanatç
ı
lar 
ı
n Yer Ald
ı
ğ
ı
Gösteriler ve Konserler 
İ
le Profesyonel Sporcular 
ı
nKat
ı
ld
ı
ğ
ı
Sportif Faaliyetler Maçlar Yar 
ı
ş
lar ve Yar 
ı
ş
malar Tertiplenmesi Gösterilmesi4.4. Hazine’ce Yap
ı
lan Ta
ş
ı
nmaz Mal Sat
ı
ş
lar 
ı
Hariç Olmak Üzere Müzayede MahallerindeYap
ı
lan Sat
ı
ş
lar ve Gümrük Depolar 
ı
nda Yap
ı
lan Sat
ı
ş
lar 4.4.1. Hazine’ce Yap
ı
lan Ta
ş
ı
nmaz Mal Sat
ı
ş
lar 
ı
Hariç Olmak Üzere Müzayede MahallerindeYap
ı
lan Sat
ı
ş
lar 
+
 
+
4.4.2. Gümrük Depolar 
ı
nda Yap
ı
lan Sat
ı
ş
lar 4.5. Boru Hatt
ı
 
İ
le Hampetrol, Gaz ve Bunlar 
ı
n Ürünlerinin Ta
ş
ı
nmas
ı
 4.6. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci Maddesinde Belirtilen Mal ve Haklar 
ı
n Kiralanmas
ı
 
İş
lemleri4.6.1. KDV ye Tabi Kiralama
İş
lemleri4.6.2.
İ
stisna Kapsam
ı
na Giren Kiralama
İş
lemleri4.6.3. Kiralama
İş
lemlerinde Sorumluluk4.6.4 Mal veya Hakk
ı
n
İ
ktisadi
İş
letmeye Dahil Olmas
ı
 4.6.5. Kamu Kurulu
ş
lar 
ı
nca Yap
ı
lan Kiralama
İş
lemleri4.7. Genel ve Katma Bütçeli
İ
darelere,
İ
l Özel
İ
darelerine, Belediyeler ve Köyler ile Bunlar 
ı
nTe
ş
kil Ettikleri Birliklere, Üniversitelere, Dernek ve Vak
ı
flara, Her Türlü MeslekiKurulu
ş
lara Ait veya Tabi Olan Veyahut Bunlar Taraf 
ı
ndan Kurulan Veya
İş
letilenMüesseselerin, Döner Sermayeli Kurulu
ş
lar 
ı
n Veya Bunlara Ait Veya Tabi Di
ğ
er Müesseselerin Ticari, S
ı
nai, Zirai, Mesleki Nitelikteki Teslim ve Hizmetleri4.7.1. Genel
ı
klama4.7.2.
İş
lemin Kâr Amac
ı
Ta
ş
ı
mas
ı
 4.7.3.
İş
lemi Yapan Kurum veya
İş
letmenin Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmu
ş
Olmas
ı
 4.7.4.
İş
lemin,
İ
lgili Kurulu
ş
un Kurulu
ş
Amac
ı
na Uygun Olmas
ı
 4.7.5.
İş
letmenin, Münhas
ı
ran
İ
lgili Kurulu
ş
un Mensuplar 
ı
na Hitabetmesi4.7.6. Hizmetin Kamu Hizmeti Niteli
ğ
inde Olmas
ı
 4.7.7. Belediyenin Durumu4.7.7.1. Müzayede Mahallerinde Yap
ı
lan Sat
ı
ş
lar 4.7.7.2. Belediyelerce Yap
ı
lan KDV ye Tabi Teslim ve Hizmetler 4.7.7.3. Belediyelerce Yap
ı
lan KDV ye Tabi Olmayan Teslim ve Hizmetler 4.7.8. Dernek ve Vak
ı
flar 
ı
n Durumu4.7.9. Spor Klüplerinin Durumu4.7.10. 3-g F
ı
kras
ı
Hakk
ı
ndaki Mukteza Özetleri4.8. Rekabet E
ş
itsizli
ğ
ini Gidermek Maksad
ı
yla
İ
ste
ğ
e Ba
ğ
l
ı
Mükellefiyetler SuretiyleVergilendirilecek Teslim ve Hizmetler 5.
İŞ
LEM YAPANIN HUKUK
İ
STATÜSÜNÜN KDV YE ETK
İ
S
İ
 6. ÖZELL
İ
K GÖSTEREN HALLER6.1. Yard
ı
m Toplama Kanununa Göre Toplanan Yard
ı
mlar 6.2. KDV ye Tabi
İş
lemin Ba
ğ
ı
ş
Makbuzu ile Belgelenmesi6.3. Finansman Temini
Ş
eklindeki
İş
lemler 6.3.1. Alacak Faizleri ve Vade Farklar 
ı
 6.3.2. Menkul K
ı
ymet Faizleri6.3.3. Mevduat Faizleri6.3.4. Factoring
İş
lemleri6.3.5. Temerrüt Faizi6.3.6. Yurt D
ı
ş
ı
nda Mukim Firmaya Ödenen Faizler 6.3.7.
Ş
irket Orta
ğ
ı
na Borç Para Verilmesi
İş
leminin KDV’ye Tabi Olup Olmad
ı
ğ
ı
 6.3.8. KDV mi ? BSMV mi ?6.4. Finansal Kiralama
İş
lemleri6.5. Fiyat Farklar 
ı
 6.6. Kur Farklar 
ı
 6.7. Ciro Primleri6.8. Avanslar ve Avanslara
İ
li
ş
kin Kur Farklar 
ı
 
+
 
+
6.9. Depozito ve Teminatlar 6.10. Masraf Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.10.1. Yans
ı
tma
İş
lemleri Konusundaki Genel Yakla
ş
ı
m
ı
m
ı
z6.10.2. KDV Mükellefiyeti Olmayanlar 
ı
n Yapacaklar 
ı
Yans
ı
tma
İş
lemleri6.10.3. Bankalar 
ı
n Yans
ı
tma
İş
lemleri6.10.4.
İ
stisna Kapsam
ı
nda (KDV siz) Temin Edilen Mal ve Hizmetlerin Yans
ı
t
ı
lmas
ı
Amac
ı
yleDüzenlenen Faturalar 
ı
n KDV Aç
ı
s
ı
ndan Durumu6.10.5. Damga Vergisi Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.10.6. Finansman Giderlerinin Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.10.7. Kur Fark
ı
Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.10.8. Normal Oran
ı
n Alt
ı
nda KDV Uygulanan Mal ve Hizmetlerin Yans
ı
tmas
ı
Amac
ı
ylaDüzenlenen Faturalar 6.10.9. Mutemet Eliyle
İ
thalatta Mutemedin Masraf Yans
ı
tmas
ı
 6.10.10. Teminat Mektubu Masraf 
ı
n
ı
n ve
İ
potek Harc
ı
n
ı
n Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.10.11. Gecikme Zamm
ı
, Vergi Cezas
ı
ve Benzer Yüklerin Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.10.12. Personel Ücretinin Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.10.13. Araçl
ı
 
İ
hracatta Dekontla Masraf Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.10.14. Sigortalanan Mal
ı
n Hasara U
ğ
ramas
ı
Olay
ı
nda Mal Sahibi Taraf 
ı
ndan Kar 
ş
ı
lananHasar Giderme Masraf 
ı
n
ı
n Sigorta
Ş
irketinden Talep Edilmesinin Mutlaka Yans
ı
tmaFaturas
ı
ile Yap
ı
laca
ğ
ı
Yolundaki Maliye
İ
daresi Görü
ş
üne Kat
ı
lm
ı
yoruz6.10.15. Dekontlama Yoluyla Masraf Yans
ı
t
ı
lmas
ı
ve Faturan
ı
n K
ı
smen Dekont K
ı
smen FaturaNiteli
ğ
inde Olmas
ı
 6.10.16. Subvansiyon Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.11. Envanter Esnas
ı
nda Ortaya Ç
ı
kan Mal Fazlal
ı
klar 
ı
ve Mal Noksanl
ı
klar 
ı
 6.12. Aynî Sermaye Koyma
İş
lemi6.13. Birle
ş
me, Devir ve Nevî De
ğ
i
ş
ikli
ğ
i ve Bölünme
İş
lemleri6.14. Tasfiye
İş
lemleri6.15. Dahili Muameleler 6.16. Tazminatlar 6.16.1. Sigorta Tazminatlar 
ı
 6.16.2. Sigorta Tazminat
ı
D
ı
ş
ı
ndaki Tazminatlar 6.17. Nakil Vas
ı
tas
ı
Sat
ı
ş
lar 
ı
 6.18. Fuar ve Sergilerde Yap
ı
lan Sat
ı
ş
lar.6.19. Sübvansiyonlar ve Sübvansiyon Yans
ı
t
ı
lmas
ı
 6.20. Bedeli Bulunmayan veya Bilinmeyen
İş
lemler 6.21. Kooperatiflerin KDV Kar 
ş
ı
s
ı
ndaki Durumu6.22. Bankalar 
ı
n KDV Kar 
ş
ı
s
ı
ndaki Durumu6.23. Bankerlerin KDV Kar 
ş
ı
s
ı
ndaki Durumu6.24. Sigorta
Ş
irketlerinin KDV Kar 
ş
ı
s
ı
ndaki Durumu6.25. Sigorta Acente ve Prodüktörlerinin KDV Kar 
ş
ı
s
ı
ndaki Durumu6.26. Hal Komisyoncular 
ı
n
ı
n KDV Kar 
ş
ı
s
ı
ndaki Durumu6.27.
İş
Han
ı
veya Apartman Yöneticili
ğ
i6.28. Telif Kazançlar 
ı
 6.29. Ortakl
ı
k Pay
ı
Sat
ı
ş
lar 
ı
 6.29.1. Adi Ortakl
ı
k Hissesi Sat
ı
ş
ı
 6.29.2.
İş
Ortakl
ı
ğ
ı
Hissesinin Sat
ı
ş
ı
 
+