Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
77. - 3

77. - 3

Ratings: (0)|Views: 91|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

 
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVANacrtPRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIMI DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA,S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, velja
č
a 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIMI DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMAI. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4.podstavku 1. i
č
lanku 56. stavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010- pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
IOcjena stanja
Sustav mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj ure
đ
en je kao trodjelnimirovinski sustav kojeg
č
ine: obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijskesolidarnosti, obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje idobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje.Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje idobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ure
đ
eni suZakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, br. 49/99,63/2000, 103/2003, 177/2004, 71/2007, 124/2010 i 114/2011) i Zakonom o mirovinskimosiguravaju
ć
im društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje(Narodne novine, br. 106/99, 63/2000, 107/2007 i 114/2011) te propisima za njihovuprimjenu.Važe
ć
im Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (u daljnjemtekstu: Zakon), po
č
evši od 1. sije
č
nja 2002. godine, uspostavljeno je obvezno i dobrovoljnomirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, na na
č
in da je djelatnostakumuliranja kapitala predvi
đ
enog za isplatu budu
ć
ih mirovina osiguranika u sklopu togosiguranja, odvojena od djelatnosti isplate mirovina, a koja je ure
đ
ena posebnim Zakonom omirovinskim osiguravaju
ć
im društvima i isplati mirovina na temelju individualnekapitalizirane štednje. Nositelji ovako uspostavljenog mirovinskog sustava (II. i III.mirovinski stup) su mirovinska društva koja upravljaju mirovinskim fondovima te mirovinskaosiguravaju
ć
a društva, koja ispla
ć
uju mirovine iz obveznog i dobrovoljnog mirovinskogosiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje.Republika Hrvatska se potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike HrvatskeEuropskoj uniji obvezala da
ć
e uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo s pravnomste
č
evinom Europske unije pa tako i s novim direktivama koje su stupile na snagu nakonzatvaranja pojedinih pregovara
č
kih podru
č
 ja. Imaju
ć
i u vidu preuzetu obvezu, kao i to da je ume
đ
uvremenu stupila na snagu Direktiva 2010/78/EU Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 24.studenoga 2010. o izmjeni Direktive 98/26/EZ, 2002/87/EZ, 2003/6/EZ, 2003/41/EZ,2003/71/EZ, 2004/39/EZ, 2004/109/EZ, 2005/60/EZ, 2006/48/EZ, 2006/49/EZ i 2009/65/EZu pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo),
 
3Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovnomirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela zavrijednosne papire i tržišta kapitala), tzv. Omnibus I., odredbe Zakona nužno je radiuskla
đ
enja s ovim aktom Europske unije na odgovaraju
ć
i na
č
in dopuniti.Dopunu je potrebno izvršiti vezano za
č
lanak 4. Direktive 2010/78/EZ, odnosnoizmjenu i dopunu Direktive 2003/41/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 3. lipnja 2003.godine o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, a koja seodnosi na dio dobrovoljnog mirovinskog osiguranja individualne kapitalizirane štednje, tj.zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove, odnosno mirovinska društva koja njimaupravljaju.Pri tome je važno istaknuti, da je navedena Direktiva 2003/41/EZ izmijenjena nakondonošenja Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 24. studenoga 2010.godine, kojom je osnovano Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinskoosiguranje (EIOPA), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snageOdluka Komisije 2009/79/EZ te je slijedom toga potrebno na odgovaraju
ć
i na
č
in ureditiodnose, odnosno obveze regulatora – Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (udaljnjem tekstu: Agencije) prema Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovnomirovinsko osiguranje (u daljnjem testu: EIOPA).
Osnovna pitanja koja se trebaju urediti zakonom
Ovim se zakonskim prijedlogom predlaže sljede
ć
e:-
 
Izvršiti uskla
đ
enje važe
ć
eg Zakona s pravnom ste
č
evinom Europske unije,odnosno. Direktivom 2010/78/EU, osigurati provo
đ
enje Uredbe (EU) br.1094/2010 te propisati obvezu Agenciji za provedbu i nadzor primjene navedeneUredbe.-
 
Definirati zna
č
enje izraza EIOPA-e (European Insurance and OccupationalPensions Authority) - Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovnomirovinsko osiguranje.
 
-
 
Propisati obvezu Agenciji da o svim poduzetim aktivnostima vezanim zamogu
ć
nost kao i postupak na
č
ina obavljanja poslova upravljanja zatvorenimmirovinskim fondom u drugoj državi
č
lanici od strane društva za upravljanje kojeima dozvolu obavljanja poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom odstrane Agencije, obavještava EIOPA-u bez odgode.-
 
Utvrditi obvezu Agenciji da izvijesti EIOPA-u o odredbama zakonodavstvabonitetne prirode, koja su relevantna za podru
č
 je programa mirovinskogosiguranja, a koje nisu obuhva
ć
ene zakonodavstvom koje ure
đ
uje podru
č
 je rada isocijalne sigurnosti uz obvezu redovitog ažuriranja istih.-
 
Propisati obvezu Agencije da sura
đ
uje s EIOPA-om radi provedbe Direktive2003/41/EZ, u skladu s Uredbom (EU) br. 1094/2010 te da bez odgode pružiEIOPA-i sve informacije koje su joj potrebne za izvršavanje njenih zada
ć
a iznavedene Direktive i Uredbe (EU) br. 1094/2010, u skladu s
č
lankom 35. Uredbe(EU) br. 1094/2010.-
 
Agencija
ć
e obavijestiti Europsku komisiju i EIOPA-u o svim ve
ć
im poteško
ć
amakoje se javljaju vezano uz primjenu Direktive 2003/41/EZ te
ć
e Agencija usuradnji s Europskom komisijom i EIOPA-om ispitivati te poteško
ć
e što je prijemogu
ć
e radi pronalaženja odgovaraju
ć
eg rješenja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->