Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
77. - 7

77. - 7

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2014

pdf

text

original

 
R E P U B L I K A H R V A T S K ADRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Nacrt
PRIJEDLOGZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZASTUPANJU U PODRU
Č
JUPRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA
 Zagreb, velja
č
a 2013.
 
2
 
I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. Ustava Republike Hrvatske(„Narodne novine“, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TEPOSLJEDICE KOJE
Ć
E PROISTE
Ć
I DONOŠENJEM ZAKONA1.
 
Ocjena stanja
Zastupanje u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništva ure
đ
eno je Zakonom o zastupanju u podru
č
 juprava industrijskog vlasništva („Narodne novine“, broj 54/2005 i 49/11), koji se primjenjuje od 1.kolovoza 2005. godine, te Pravilnikom o stru
č
nim ispitima za ovlaštene zastupnike u podru
č
 ju pravaindustrijskog vlasništva („Narodne novine“, broj 24/2006), koji je stupio na snagu 14. velja
č
e 2006.godine.Zakonom o zastupanju u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništva, uz odre
đ
ivanje osnovnihpojmova, ure
đ
en je i postupak upisa u Registar ovlaštenih zastupnika koji vodi Državni zavod zaintelektualno vlasništvo, te drugi postupci u vezi sa upisima u taj Registar.U okviru pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom u poglavlju 3. Pravo poslovnognastana i sloboda pružanja usluga, slijedom obveza iz Implementacijskog plana za Direktivu2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu (u daljnjem tekstu: Implementacijski plan) koji jeVlada Republike Hrvatske prihvatila 22. listopada 2009. godine, provodi se analiti
č
ki pregled i ocjenauskla
đ
enosti nacionalnog zakonodavstva u odnosu na odredbe Direktive o uslugama, sukladnorokovima iz Implementacijskog plana usvojenog 2009. godine. Predmet analize su odredbe zakonskihi ostalih propisa koji se odnose na uslužne djelatnosti iz domene Direktive o uslugama. Odredbe kojenisu sukladne odredbama Direktive o uslugama trebaju se ukloniti ili izmijeniti.Radi uskla
đ
ivanja propisa Republike Hrvatske s Direktivom 2006/123/EZ o uslugama naunutarnjem tržištu potrebno je izmijeniti i odredbe Zakona o zastupanju u podru
č
 ju prava industrijskogvlasništva.Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015. („Narodne novine“, broj88/2011) predvi
đ
a promicanje uporabe rodno osjetljivog jezika u državnim tijelima i tijelima jedinicalokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave kao i u javnom govoru i medijima, te ju je potrebnoimplementirati.
2.
 
Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom
Predloženi Zakon mijenja se kako bi se hrvatsko zakonodavstvo kojim se regulira pružanje uslugezastupanja u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništva uskladilo sa pravnom ste
č
evinom Europske unije.Zakon o zastupanju u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništva potrebno je uskladiti sa Direktivom2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu osobito njezinim
č
lankom 14. stavkom 1. Naimeprema dosadašnjem zakonskom rješenju jedan od uvjeta za upis u Registar ovlaštenih zastupnika bio je i da fizi
č
ka osoba ima hrvatsko državljanstvo i prebivalište na teritoriju Republike Hrvatskeodnosno da pravna osoba ima sjedište u Republici Hrvatskoj, što je suprotno navedenoj odredbiDirektive. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku unije potrebno je osigurati slobodu pružanjausluga zastupništva za pružatelje usluga iz država ugovornica Europskog gospodarskog prostora.
 
3
Predmetnim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona, nositelj izrade ovog propisa je sukladnoOdluci Vlade Republike Hrvatske o instrumentima uskla
đ
ivanja zakonodavstva Republike Hrvatske spravnom ste
č
evinom EU od 14. srpnja 2011. godine („Narodne novine“, broj 93/2011), u prvom dijeluprijedloga Zakona, naveo naziv pravnog akta s kojima se taj prijedlog uskla
đ
uje, a to je Direktiva2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.
 
Nadalje, temeljem to
č
ke 1.1.6. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011.-2015, propisano je kako
ć
e se promicati uporaba rodno osjetljivog jezika u državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i podru
č
ne (regionalne) samouprave kao i u javnom govoru i medijima. U skladu stime, u Zakon je potrebno unijeti odredbu koja
ć
e regulirati rodnu neutralnost izraza.
3.
 
Posljedice koje
ć
e proiste
ć
i donošenjem Zakona
Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u podru
č
 ju pravaindustrijskog vlasništva postiže se potrebna uskla
đ
enost nacionalnog zakonodavstva s pravnomste
č
evinom Europske zajednice te implementacija Nacionalne politike RH za ravnopravnost spolovaza razdoblje 2011-2015.Ovim
ć
e se izmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništvaotvoriti mogu
ć
nost da se djelatnoš
ć
u zastupanja u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništva pod istimuvjetima kao i hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u RH bave i strani državljani iz državaugovornica Europskog gospodarskog prostora i tvrtke sa sjedištem u nekoj od država ugovornicaEuropskog gospodarskog prostora.
III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
Đ
ENJE ZAKONA
Za provo
đ
enje ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom prora
č
unu.
IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Odredbama
č
lanka 161. Poslovnika Hrvatskog Sabora („Narodne novine“, broj 6/2002 –pro
č
ć
eni tekst, 41/2002, 91/2003, 58/2004, 69/07 – Odluka USRH, 39/2008, 86/2008, 81/2012 i113/2012) predvi
đ
ena je mogu
ć
nost da zakon bude donesen i po hitnom postupku kada se uskla
đ
uje sapropisima Europske unije.Posebno imaju
ć
i u vidu prihva
ć
ene obveze iz poglavlja 3. Pravo poslovnog nastana i slobodapružanja usluga, odnosno obvezu donošenja Zakona sukladno Implementacijskom planu za Direktivuo uslugama na unutarnjem tržištu u I. kvartalu 2013. godine, predlaže se donošenje Zakona oizmjenama i dopunama Zakona o zastupanju u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništva po hitnompostupku radi uskla
đ
ivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s propisima Europske unije.
V. TEKST KONA
Č
NOG PRIJEDLOGA ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM
Tekst kona
č
nog prijedloga Zakona daje se u obliku Kona
č
nog prijedloga Zakona o izmjenama idopunama Zakona o zastupanju u podru
č
 ju prava industrijskog vlasništva s obrazloženjem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->