Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
77. - 2

77. - 2

Ratings: (0)|Views: 94|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
NACRT
PRIJEDLOG ZAKONAO PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O KOORDINACIJISUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTIS KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONAZagreb, velja
č
a 2013.
 
2
PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBIUREDBI EUROPSKE UNIJE O KOORDINACIJISUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTII. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u
č
lanku 141. Ustava RepublikeHrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ZAKONOMTE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONA PROISTE
Ć
IOcjena stanja
Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji odre
đ
eno je da Republike Hrvatskapostaje
č
lanicom Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju te time i strankomUgovora o Europskoj uniji, Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanjuEuropske zajednice za atomsku energiju, kako su izmijenjeni ili dopunjeni. Uvjeti primanja u
č
lanstvo Republike Hrvatske u Europsku uniju s jedne strane i prilagodbe navedenih ugovora oprimanju u
č
lanstvo Republike Hrvatske u Europsku uniju s druge, utvr
đ
eni su posebnim aktomu prilogu Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i njegov su sastavni dio.Ugovorom o funkcioniranju Europske unije ure
đ
ena je podijeljena nadležnost Unije i država
č
lanica u podru
č
 ju socijalne politike za aspekte utvr
đ
ene tim ugovorom. U Ugovoru, Glava IV.Sloboda kretanja osoba, kapitala i usluga, Poglavlje I. Radnici, odredbom
č
lanka 48. ure
đ
uje sena
č
in funkcioniranja i nadležnosti Europskog parlamenta i Vije
ć
a da u skladu s redovitimzakonodavnim postupkom usvajaju mjere u podru
č
 ju socijalne sigurnosti nužne zaomogu
ć
avanje slobode kretanja radnika i u tu svrhu uspostavljaju sustav kojim se zaposlenim isamozaposlenim radnicima migrantima i njihovim uzdržavanim
č
lanovima jam
č
e prava izsustava socijalne sigurnosti. Slijedom toga, pravna osnova za koordinaciju sustava socijalnesigurnosti je odredba
č
lanka 48. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koja propisuje potrebuusvajanja mjera na podru
č
 ju socijalne sigurnosti radi omogu
ć
avanja slobode kretanja radnika.Podru
č
 je koordinacije socijalne sigurnosti na razini Europske unije ure
đ
eno je uredbama kaosekundarnim izvorom prava Europske unije, koje
ć
e s danom pristupanja biti izravno primjenjiveu Republici Hrvatskoj. Ovaj zakonski prijedlog predstavlja mehanizam za njihovu provedbu.Na podru
č
 ju koordinacije sustava socijalne sigurnosti primjenjuju se sljede
ć
e uredbe:-
Uredba (EZ) broj 883/2004
Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 29. travnja 2004. okoordinaciji sustava socijalne sigurnosti
,
izmijenjena Uredbom (EZ) broj 988/2009Europskog parlamenta od 16. rujna 2009., o izmjenama Uredbe (EZ) broj 883/2004 okoordinaciji sustava socijalne sigurnosti, obje se primjenjuju od 1. svibnja 2010.-
Uredba (EZ) broj 987/2009
Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 16. rujna 2009. kojom seutvr
đ
uje postupak provedbe Uredbe (EZ) broj 883/2004 o koordinaciji sustava socijalnesigurnosti, a koja se primjenjuje tako
đ
er od 1. svibnja 2010.-
Uredba (EU) broj 1231/2010
Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 24. studenog 2010., oproširenju primjene Uredbe (EZ) broj 883/2004 i Uredbe (EZ) broj 987/2009 na
 
3državljane tre
ć
ih zemalja koji tim uredbama još nisu obuhva
ć
eni isklju
č
ivo na temeljusvojeg državljanstva, primjenjuje se od 1. sije
č
nja 2011.
-
Uredba (EU) broj 1244/2010
Europskog parlamenta i Vije
ć
a, od 9. prosinca 2010., oizmjenama i dopunama Uredbe (EZ) broj 883/2004, Europskog parlamenta i Vije
ć
a okoordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) broj 987/2009 Europskogparlamenta i Vije
ć
a o utvr
đ
ivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) broj 883/2004,primjenjuje se od 12. sije
č
nja 2011-
Uredba (EU) broj 465/2012
Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 22. svibnja 2012. kojamijenja Uredbu 883/04 i Uredbu 987/09, primjenjuje se od 28. lipnja 2012.Spomenute uredbe, uz izuze
ć
e Uredbe (EU) broj 1231/2010 odnose se, osim na države
č
laniceEuropske unije i na države Europskog gospodarskog prostora i Švicarsku. Uredbama se ure
đ
ujuna
č
ela koordinacije sustava socijalne sigurnosti, materijalno-pravni te osobni i teritorijalniobuhvat, na
č
in odre
đ
ivanja zakonodavstva koje
ć
e se primjenjivati u svakom pojedinom slu
č
aju,kao i na
č
in komunikacije me
đ
u nadležnim tijelima, nadležnim ustanovama i tijelima za vezudržava
č
lanica, koji bi trebao biti isklju
č
ivo elektroni
č
kim putem, nakon što budu izvršene svepripreme za uspostavu sustava elektroni
č
ke razmjene podataka. Tako
đ
er se odre
đ
uju tijela kojasu zadužena za koordinaciju unutar Europske komisije, u radu kojih sudjeluju države
č
lanice.
Osnovna pitanja koja se ure
đ
uju predloženim zakonom
Osnovna pitanja koja se ure
đ
uju ovim prijedlogom zakona su sljede
ć
a:-
 
uspostavlja se institucionalna struktura za primjenu Uredbi EU o koordinaciji sustavasocijalne sigurnosti, odnosno odre
đ
uju se nadležna tijela za sva podru
č
 ja socijalnesigurnosti na koja se odnose uredbe za koordinaciju, kao i nadležne ustanove i tijelaza vezu, uklju
č
uju
ć
i i nadležnost porezne uprave u slu
č
aju povrata doprinosa zaobvezna osiguranja;-
 
odre
đ
uje se ustanova nadležna za obavljanje poslova tzv. pristupne to
č
ke (
 EU AccessPoint 
) za elektroni
č
ku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti u skladu sOdlukom Vlade Republike Hrvatske od 20.sije
č
nja 2011.;-
 
odre
đ
uje se ustanova nadležna za odre
đ
ivanje zakonodavstva koje se primjenjuje te seure
đ
uje postupak odlu
č
ivanja u tom podru
č
 ju;-
 
odre
đ
uju se nadležna tijela za koordinaciju prema uredbama EU o koordinacijisustava socijalne sigurnosti te se propisuje na
č
in me
đ
usobne suradnje nadležnih tijelai nadležnih ustanova u podru
č
 ju koordinacije sustava socijalne sigurnosti;-
 
odre
đ
uju se nadležna tijela za sudjelovanje u radnim tijelima Europske komisije;-
 
odre
đ
uje se na
č
in sudjelovanja tijela za vezu u radnim tijelima Europske komisije;-
 
propisuje se obveza izrade mišljenja i o
č
itovanja za potrebe sudjelovanja nasastancima Administrativne komisije te Revizijskog odbora, kao i njihovih radnihtijela;-
 
odre
đ
uju se nadležna tijela zadužena za izradu prijedloga o
č
itovanja o davanjimaprema odredbama uredbi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti;-
 
osniva se Stalna me
đ
uresorna radna skupina za koordinaciju sustava socijalnesigurnosti, kao osnovni oblik suradnje u podru
č
 ju koordinacije sustava socijalnesigurnosti i propisuje njezin djelokrug.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->