Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
77. - 6

77. - 6

Ratings: (0)|Views: 54 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2013

pdf

text

original

 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE___________________________________________________________________________PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZAISTRAŽIVANJE NESRE
Ć
A U ZRA
Č
NOM, POMORSKOM IŽELJEZNI
Č
KOM PROMETU, S KONA
Č
NIM PRIJEDLOGOM ZAKONA___________________________________________________________________________Zagreb, velja
č
a 2013.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZAISTRAŽIVANJE NESRE
Ć
A U ZRA
Č
NOM, POMORSKOM IŽELJEZNI
Č
KOM PROMETUI. USTAVNA OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u
č
lanku 2. stavku 4. UstavaRepublike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pro
č
ć
eni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITIZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE
Ć
E DONOŠENJEM ZAKONAPROISTE
Ć
I
Odredbe važe
ć
ih zakona koji propisuju obvezu osnivanja neovisnih tijela zaprovo
đ
enje istraga u pojedinim podru
č
 jima prometa su:-
 
Zakon o zra
č
nom prometu (Narodne novine, br. 69/2009 i 84/2011);-
 
Pomorski zakonik (Narodne novine, br. 181/2004, 76/2007, 146/2008 i61/2011);-
 
Zakon o sigurnosti u željezni
č
kom prometu (Narodne novine, br. 40/2007 i61/2011).Tako je odredbama Zakona o zra
č
nom prometu predvi
đ
eno osnivanje Agencije zaistraživanje nesre
ć
a i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, koja na temelju javne ovlasti obavljaposlove istraživanja nesre
ć
a i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, kao djelatnosti od interesa zaRepubliku Hrvatsku. Slijedom tih odredaba Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu oosnivanju Agencije za istraživanje nesre
ć
a i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (Narodne novine,br. 110/2009 i 152/2009) koja je neovisna od svih tijela nadležnih za civilno zrakoplovstvo iod svih pravnih i fizi
č
kih osoba s kojima bi mogla do
ć
i u sukob interesa.Prema odredbama Pomorskog zakonika, sigurnosnu istragu u svrhu utvr
đ
ivanja uzrokanesre
ć
e i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesre
ć
a te unapre
đ
ivanja sigurnostiplovidbe, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, na temelju javne ovlasti provodiagencija funkcionalno i organizacijski neovisna od svih tijela nadležnih za podru
č
 jepomorstva i od svih pravnih i fizi
č
kih osoba s kojima bi mogla do
ć
i u sukob interesa. Istimodredbama predvi
đ
eno je da
ć
e agenciju nadležnu za provo
đ
enje sigurnosne istrage Uredbomosnovati Vlada Republike Hrvatske, a do osnivanja te agencije sigurnosne istrage provodiMinistarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.Zakonom o sigurnosti u željezni
č
kom prometu predvi
đ
eno je da istragu ozbiljnihnesre
ć
a u željezni
č
kom prometu provodi neovisno istražno tijelo. Istim Zakonom propisano jeda funkciju i poslove istražnog tijela obavlja ministarstvo nadležno za promet.Obveza osnivanja neovisnih tijela za provo
đ
enje istrage u pojedinim podru
č
 jimaprometa, proizlaze iz sljede
ć
ih EU propisa:-
 
Uredba (EU) br. 996/2010 Europskoga parlamenta i Vije
ć
a od 20. listopada2010. o istragama i spre
č
avanju nesre
ć
a i nezgoda u civilnom zrakoplovstvu istavljanju izvan snage Direktive 94/56/EZ (SL L 295, 12.11.2010., str. 35.),
 
2-
 
Direktiva 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 23. travnja 2009.kojom se uspostavljaju temeljna na
č
ela ispitivanja nesre
ć
a u podru
č
 jupomorskog prometa i kojom se izmjenjuje Direktiva 1999/35/EZ i Direktiva2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a (SL L 131, 28.5.2009., str.114.);-
 
Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a od 29. travnja 2004. osigurnosti željeznica Zajednice te izmjenama i dopunama Direktive Vije
ć
a95/18/EZ o izdavanju dozvola željezni
č
kim prijevoznicima i Direktive2001/14/EZ o dodjeli željezni
č
kih infrastrukturnih kapaciteta, naplati pristojbiza korištenje željezni
č
ke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (SL L164, 30.4.2004., str. 44.), izmijenjena i dopunjena Direktivom Europskogparlamenta i Vije
ć
a 2008/110/EZ od 16. prosinca 2008. kojom se mijenja idopunjuje Direktiva 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (SL L 345,23.12.2008., str. 62.), posljednji put izmijenjena i dopunjena DirektivomVije
ć
a 2009/149/EZ od 27. studenog 2009. kojom se dopunjuje Direktiva2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vije
ć
a u svezi s zajedni
č
kimsigurnosnim pokazateljima i zajedni
č
kim metodama za izra
č
un troškovanesre
ć
a (SL L 313, 28.11.2009., str. 65.).Budu
ć
i da je, u skladu s navedenim EU propisima, nužno osnovati neovisna tijela zaistraživanje nesre
ć
a u zra
č
nom, pomorskom i željezni
č
kom prometu, zauzeto je stajalište da bise u cilju racionalizacije troškova i optimalizacije funkcioniranja, moglo osnovati jedno tijelo(agencija) za istraživanje nesre
ć
a u zra
č
nom, pomorskom i željezni
č
kom prometu.Tako se ovim Zakonom osniva Agencija za istraživanje nesre
ć
a u zra
č
nom,pomorskom i željezni
č
kom prometu, kao pravna osoba s javnim ovlastima. Osniva
č
Agencije je Republika Hrvatska, a osniva
č
ka prava obavlja Vlada Republike Hrvatske. Nadalje seodredbama ovoga Zakona ure
đ
uje sjedište Agencije (Zagreb), djelatnost po pojedinimpodru
č
 jima prometa (zra
č
ni, pomorski i željezni
č
ki), tijela (upravno vije
ć
e i ravnatelj),sredstva koja su potrebna za osnivanje i po
č
etak rada i na
č
in njihovog pribavljanja iliosiguravanja (državni prora
č
un), ograni
č
enja glede stjecanja, optere
ć
ivanja i otu
đ
ivanjanekretnina i druge imovine, te druga pitanja zna
č
ajna za rad Agencije. Na na
č
in obavljanjaposlova Agencije, primjenjuju se posebni propisi (zakoni kojima se ure
đ
uje zra
č
ni promet,pomorstvo te sigurnost i interoperabilnost željezni
č
kog prometa, odnosno propisi doneseni zanjihovu provedbu).Donošenjem ovoga Zakona, odnosno osnivanjem Agencije za istraživanje nesre
ć
a uzra
č
nom, pomorskom i željezni
č
kom prometu, slijedom relevantnih EU propisa, osigurala bise organizacijska, funkcionalna i financijska neovisnost tijela za istraživanje, a istovremeno bise smanjili troškovi za koje bi se sredstva osiguravala u državnom prora
č
unu za više agencija.
III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVO
Đ
ENJE ZAKONA
Provo
đ
enje odredaba ovoga Zakona ne zahtijeva osiguranje dodatnih sredstava uDržavnom prora
č
unu Republike Hrvatske za 2013. godinu. Naime, planirano je da nakonupisa u sudski registar, Agencija za istraživanje nesre
ć
a u zra
č
nom, pomorskom iželjezni
č
kom prometu preuzme, izme
đ
u ostalog, i financijska sredstva Agencije zaistraživanje nesre
ć
a i ozbiljnih nezgoda zrakoplova. Slijedom toga, financijska sredstva zapo
č
etak rada Agencije za istraživanje nesre
ć
a u zra
č
nom, pomorskom i željezni
č
kom prometuosigurana su u Državnom prora
č
unu Republike Hrvatske za 2013. godinu u okviru sredstava

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->