Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
77. - 16.a

77. - 16.a

Ratings:
(0)
|Views: 18|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

 
 
Na temelju
č
lanka 4. Zakona o me
đ
unarodnim mjerama ograni
č
avanja (»Narodne novine«,broj 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ----------- 2013. godinedonijelaODLUKUO IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROVO
Đ
ENJU ME
Đ
UNARODNIH MJERAOGRANI
Č
AVANJA UTVR
Đ
ENIH ODLUKAMA VIJE
Ć
A EUROPSKE UNIJE2010/413/ZVSP, 2011/299/ZVSP i 2012/35/ZVSP U SVEZI SA SITUACIJOM UISLAMSKOJ REPUBLICI IRANUI.U Odluci o provo
đ
enju me
đ
unarodnih mjera ograni
č
avanja utvr
đ
enih odlukama Vije
ć
aEuropske unije 2010/413/ZVSP, 2011/299/ZVSP i 2012/35/ZVSP u svezi sa situacijom uIslamskoj Republici Iranu („Narodne novine“, broj 142/2011 i 36/2012) naziv Odluke mijenjase i glasi: »Odluka o provo
đ
enju me
đ
unarodnih mjera ograni
č
avanja utvr
đ
enih odlukamaVije
ć
a Europske unije 2010/413/ZVSP, 2011/299/ZVSP, 2012/35/ZVSP i 2012/635/ZVSP usvezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu«.II.To
č
ka I. Odluke mijenja se i glasi:»Ovom Odlukom uvode se me
đ
unarodne mjere ograni
č
avanja s obzirom na stanje u IslamskojRepublici Iranu (u daljnjem tekstu Iran), utvr
đ
ene odlukama Vije
ć
a Europske unije2010/413/ZVSP, od 26. srpnja 2010. godine, 2011/299/ZVSP, od 23. svibnja 2011. godine,2012/35/ZVSP od 23. sije
č
nja 2012. godine i 2012/635/ZVSP, od 15. listopada 2012. godine,kojima se Republika Hrvatska pridružila u sklopu suradnje s Europskom unijom u podru
č
 juZajedni
č
ke vanjske i sigurnosne politike Europske unije«.III.To
č
ke VII.c i VII.d. Odluke mijenjaju se i glase:"VII.cZabrana iz to
č
ke VII.a Odluke ne dovodi u pitanje izvršenje do 15. travnja 2013. svih obvezau vezi s isporukom robe na temelju ugovora koji su sklopljeni prije 26. srpnja 2010. ili 16.listopada 2012.Zabrane iz to
č
ke VII.a Odluke ne dovode u pitanje izvršenje do 15. travnja 2013. svih obvezakoje proizlaze iz ugovora koji su sklopljeni prije 26. srpnja 2010. ili 16. listopada 2012. u vezis ulaganjima u Iran prije tih datuma od strane poduze
ć
a s poslovnim nastanom u RepubliciHrvatskoj.Stavci 1. i 2. ove to
č
ke ne dovode u pitanje izvršenje obveza iz to
č
ke VII.c, pod uvjetom da teobveze proizlaze iz ugovora o uslugama ili dopunskih ugovora koji su potrebni za njihovoizvršenje, pod uvjetom da je izvršenje tih obveza prethodno odobrilo nadležno tijeloRepublike Hrvatske.
 
 
VII.dZabrana iz to
č
ke VII.b Odluke ne dovodi u pitanje izvršenje do 15. travnja 2013. obveze uvezi s isporukom robe na temelju ugovora sklopljenih prije 23. sije
č
nja 2012. ili 16. listopada2012.Zabrane iz to
č
ke VII.b Odluke ne dovode u pitanje izvršenje do 15. travnja 2013. obveze natemelju ugovora sklopljenih prije 23. sije
č
nja 2012. ili 16. listopada 2012., u vezi s ulaganjimau Iran prije tih datuma od strane poduze
ć
a s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj.Stavci 1. i 2. to
č
ke VII. d. ne dovode u pitanje izvršenje obveza iz to
č
ke VII.d stavka 2., poduvjetom da te obveze proizlaze iz ugovora o uslugama ili dopunskih ugovora koji su potrebniza njihovo izvršenje, pod uvjetom da je izvršenje tih obveza prethodno odobrilo nadležnotijelo Republike Hrvatske";IV.Iza to
č
ke VII.d Odluke dodaju se to
č
ke VII.e, VII.f, VII.g,
 
VII.h, VII.i, VII.j,
 
VII.k koje glase:„VII.eZabranjen je uvoz, nabava ili prijevoz prirodnog plina iz Irana.Zabranjeno je, izravno ili neizravno, osiguravanje financiranja ili financijske pomo
ć
i,uklju
č
uju
ć
i financijske izvedenice (derivate), osiguranja i reosiguranja i posredni
č
kih uslugaza osiguranje i reosiguranje, u vezi s uvozom, kupnjom ili prijevozom prirodnog plina izIrana.VII.f Zabranjena je prodaja, opskrba ili prijenos grafita, obra
đ
enih i poluobra
đ
enih kovina, kao štosu npr. aluminij i
č
elik, koji su važni za industriju, koja je pod izravnim ili neizravnimnadzorom ujedinjenih snaga Iranske revolucionarne garde, ili koja može biti važna za iranskinuklearni vojni program i program balisti
č
kih raketa, Iranu od strane Republike Hrvatske iliuporabom plovila i zrakoplova koji su u nadležnosti Republike Hrvatske, neovisno o tomepotje
č
e li s njezina podru
č
 ja.Zabranjeno je tako
đ
er:a) osiguravati Iranu tehni
č
ku pomo
ć
ili osposobljavanje te druge usluge u vezi s predmetimaiz stavka 1.;b) osiguravati Iranu financiranje ili financijsku pomo
ć
za bilo koju prodaju, opskrbu iliprijenos predmeta iz stavka 1. ili za pružanje s tim povezane tehni
č
ke pomo
ć
i iosposobljavanja.Zabranjeno je, svjesno i namjerno, sudjelovati u aktivnostima
č
iji je cilj ili posljedicaizbjegavanje zabrana iz stavaka 1. i 2.
 
 
VII.gZabrane iz to
č
ke VII.e ne dovode u pitanje izvršenje ugovora, do 15. travnja 2013.,sklopljenih prije 16. listopada 2012. ili dopunskih ugovora potrebnih za izvršenje tih ugovora.VII.hZabranjena je prodaja, opskrba ili prijenos klju
č
ne pomorske opreme ili tehnologije, koja seupotrebljava za gradnju, održavanje i obnovu brodova, od strane državljana RepublikeHrvatske ili s podru
č
 ja Republike Hrvatske ili uporabom plovila i zrakoplova koji su unadležnosti Republike Hrvatske, neovisno o tome potje
č
u li s njezina podru
č
 ja, ako jenamijenjena Iranu ili iranskim poduze
ć
ima ili poduze
ć
ima u vlasništvu Irana koja sudjeluju utom sektoru.Zabrana iz stavka 1. ne dovodi u pitanje opskrbu klju
č
nom pomorskom opremom itehnologijom plovila koje nije u vlasništvu ili pod nadzorom Irana i koje je zbog više silemoralo pristati u iranskoj luci ili u iranskim teritorijalnim vodama.Zabranjeno je tako
đ
er:a) Iranu osiguravati tehni
č
ku pomo
ć
ili osposobljavanje i druge usluge u vezi s predmetima izstavka 1.;b) Iranu osiguravati financiranje ili financijsku pomo
ć
za bilo koju prodaju, opskrbu iliprijenos predmeta iz stavka 1. ili osiguranje s tim povezane tehni
č
ke pomo
ć
i iosposobljavanja.Zabranjeno je svjesno i namjerno sudjelovati u aktivnostima
č
iji je cilj ili posljedicaizbjegavanje zabrana iz stavaka 1. i 3.VII.iZabrane iz to
č
ke VII.h ne dovode u pitanje izvršenje ugovora do 15. travnja 2013., sklopljenihprije 16. listopada 2012. ili dopunskih ugovora potrebnih za izvršenje tih ugovora.VII.jZabranjena je prodaja, opskrba ili prijenos softvera za povezivanje industrijskih postupaka,koji je važan za industriju koja je pod izravnim ili neizravnim nadzorom ujedinjenih snagaIranske revolucionarne garde ili koji je važan za iranski nuklearni vojni program i programbalisti
č
kih raketa, Iranu od strane državljana Republike Hrvatske država ili s podru
č
 jaRepublike Hrvatske ili uporabom plovila i zrakoplova koji su u nadležnosti RepublikeHrvatske, neovisno o tome potje
č
u li s njezina podru
č
 ja.Zabranjeno je tako
đ
er:a) Iranu osiguravati tehni
č
ku pomo
ć
ili osposobljavanje i druge usluge u vezi s predmetima izstavka 1.;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->