Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
77. - 17

77. - 17

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

 
PrijedlogKlasa:Urbroj:Zagreb,ODBOR ZA ZAKONODAVSTVOHRVATSKOGA SABORA
Predmet: Prijedlog za davanje vjerodostojnog tuma
č
enja
č
lanka 120. stavaka 2. i 4.Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 33/2012) - predlagatelj:Branko Ba
č
i
ć
, zastupnik u Hrvatskome saboruVeza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 021-12/13-05/02, urbroja: 65-13-03, od 8.velja
č
e 2013. godineNa temelju
č
lanka 172. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, VladaRepublike Hrvatske o Prijedlogu za davanje vjerodostojnog tuma
č
enja
č
lanka 120. stavaka 2.i 4. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 33/2012), koji je podnio Branko Ba
č
i
ć
,zastupnik u Hrvatskome saboru, daje sljede
ć
e
M I Š L J E N J E
Vlada Republike Hrvatske se ne protivi Prijedlogu za davanje vjerodostojnogtuma
č
enja
č
lanka 120. stavaka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj33/2012), koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Branko Ba
č
i
ć
, zastupnik uHrvatskome saboru, aktom od 6. velja
č
e 2013. godine, s tim da je prilikom razmatranjapredmetnog Prijedloga potrebno uzeti u obzir sljede
ć
e
č
injenice:
Č
lankom 120. stavkom 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj33/2012) propisano je da Upravno vije
ć
e centra za socijalnu skrb
č
ine tri predstavnikaosniva
č
a, jedan predstavnik radnika zaposlen u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik  jedinice podru
č
ne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, za
č
ije podru
č
 je seosniva centar za socijalnu skrb.Nadalje, stavkom 4. istoga
č
lanka propisano je da predstavnike osniva
č
a ipredstavnika jedinica podru
č
ne (regionalne) samouprave, odnosno predstavnika GradaZagreba, za
č
ije podru
č
 je se osniva centar za socijalnu skrb, na prijedlog upravnog tijelanadležnog za socijalnu skrb u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, imenuje ministar nadležan zaposlove socijalne skrbi na mandat od
č
etiri godine.
 
 2Podnositelj prijedloga za vjerodostojno tuma
č
enje citiranih odredbi Zakona osocijalnoj skrbi, smatra da resorno tijelo socijalne politike i mladih postupa protivno odredbistavka 4.
č
lanka 120. Zakona o socijalnoj skrbi, kada u provo
đ
enju te odredbe od upravnogtijela nadležnog za socijalnu skrb u županiji, odnosno Gradu Zagrebu, traži prijedlog samo zaimenovanje jednog
č
lana upravnog vije
ć
a centra za socijalnu skrb, i to za predstavnika jedinice podru
č
ne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, a ne i za predstavnikeosniva
č
a (tri
č
lana upravnog vije
ć
a), koje tako
đ
er imenuje ministar nadležan za poslovesocijalne skrbi.Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da, polaze
ć
i od odredbi
č
lanka 117.stavaka 1., 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi, kojima je utvr
đ
eno da je "centar za socijalnu skrb javna ustanova" koju "osniva Republika Hrvatska rješenjem ministarstva nadležnog zaposlove socijalne skrbi" i to za "podru
č
 je jedne ili više op
ć
ina ili gradova na podru
č
 ju istežupanije, odnosno za podru
č
 je Grada Zagreba", te polaze
ć
i od ve
ć
citirane odredbe
č
lanka120. stavka 2. Zakona, prema kojoj "upravno vije
ć
e
č
ine tri predstavnika osniva
č
a, jedanpredstavnik radnika zaposlenih u centru za socijalnu skrb i jedan predstavnik jedinicapodru
č
ne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba za
č
ije podru
č
 je se osniva centarza socijalnu skrb", kao i polaze
ć
i od odredbe
č
lanka 120. stavka 12. Zakona o socijalnoj skrbi,kojom je u slu
č
aju razrješenja
č
lana upravnog vije
ć
a, za razliku od sporne odredbe stavka 4.istoga
č
lanka, potpuno jasno propisano da "odluku o razrješenju
č
lana upravnog vije
ć
a,predstavnika osniva
č
a, donosi ministar", a da odluku o razrješenju "predstavnika jedinicapodru
č
ne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba u upravnom vije
ć
u donosiministar nadležan za poslove socijalne skrbi, na prijedlog jedinica podru
č
ne (regionalne)samouprave, odnosno Grada Zagreba", odredbu
č
lanka 120. stavka 4. potrebno je iš
č
itavati iprimjenjivati na na
č
in na koji je to do sada pri imenovanju predstavnika osniva
č
a ipredstavnika jedinica lokalne i podru
č
ne samouprave resorno ministarstvo i
č
inilo, tako daministar nadležan za socijalnu skrb imenuje navedene predstavnike na na
č
in da sam imenujepredstavnike osniva
č
a (Republike Hrvatske), a predstavnika jedinice podru
č
ne (regionalne)samouprave, odnosno predstavnika Grada Zagreba za
č
ije podru
č
 je se osniva centar zasocijalnu skrb, imenuje na prijedlog upravnog tijela nadležnog za socijalnu skrb.Dakle, u provo
đ
enju odredbe
č
lanka 120. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi,nadležno ministarstvo postupa u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi, i u tom dijeluVlada Republike Hrvatske ne prihva
ć
a u ovoj stvari pravno stajalište i zaklju
č
ak koji jezauzeo predlagatelj.Naime, Republika Hrvatska, kao osniva
č
centra za socijalnu skrb, mora biti umogu
ć
nosti upravljati javnom ustanovom koju je osnovala. Isto tako ona mora samostalnoimenovati svoje predstavnike u upravlja
č
kom tijelu ustanove i stoga ne bi bilo opravdanopredstavnike osniva
č
a u upravlja
č
kom tijelu imenovati na prijedlog upravnog tijela nadležnogza socijalnu skrb u županiji, odnosno Gradu Zagrebu. U protivnom Republici Hrvatskoj kaoosniva
č
u moglo bi biti otežano upravljanje pravnom osobom koju je osnovala, a što bi bilo usuprotnosti s osnovnim na
č
elima koje je postavio Zakon o ustanovama.Slijedom svega navedenoga, Vlada Republike Hrvatske smatra da spornaodredba
č
lanka 120. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi nije potpuno precizna i jasna,odnosno da je pisana na na
č
in da se njenim, isklju
č
ivo gramati
č
kim tuma
č
enjem, a ne vode
ć
ira
č
una o drugim relevantnim (gore citiranim) odredbama ovoga Zakona, te svrsi i cilju koji seovom odredbom željelo posti
ć
i, može do
ć
i do pogrešnih zaklju
č
aka, i to upravo onakvih dokakvih je došao i podnositelj prijedloga.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->