Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
77. - 12

77. - 12

Ratings: (0)|Views: 126|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/25/2014

pdf

text

original

 
1
prijedlog
 
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju
č
lanka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97,47/99 i 35/08) i
č
lanka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 142/98 i65/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________ 2013. godine donijela
UREDBU
O OSNIVANJU MUZEJA VU
Č
EDOLSKE KULTURE
Č
lanak 1.Republika Hrvatska osniva Muzej Vu
č
edolske kulture (u daljnjem tekstu: Muzej), kao javnuustanovu od interesa za Republiku Hrvatsku.U ime Republike Hrvatske osniva
č
ka prava obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.
Č
lanak 2.Naziv ustanove glasi: Muzej Vu
č
edolske kulture.Sjedište Muzeja je u Vukovaru, na arheološkom lokalitetu Vu
č
edol.
Č
lanak 3.Za svoje obveze Muzej odgovara cjelokupnom imovinom.Osniva
č
Muzeja solidarno i neograni
č
eno odgovara za njegove obveze.
Č
lanak 4.Muzej obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima.
Č
lanak 5.Za obavljanje djelatnosti Muzeja iz
č
lanka 4. ove Uredbe potrebna financijska sredstvaosiguravaju se u državnom prora
č
unu Republike Hrvatske.
Č
lanak 6.Imovinu Muzeja
č
ine sredstva za osnivanje i rad, koja osigurava osniva
č
.
 
2
Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti te drugih izvora, kao što su darovi,donacije i potpore, u skladu sa zakonom.Dobit ostvarena poslovanjem upotrebljava se isklju
č
ivo za obavljanje i razvoj djelatnostiMuzeja.Muzej je obveznik primjene propisa koji ure
đ
uju podru
č
 je prora
č
unskog ra
č
unovodstva ifinancijskog izvješ
ć
ivanja u prora
č
unskom ra
č
unovodstvu.
Č
lanak 7.Muzejom upravlja ravnatelj.U obnašanju svoje dužnosti ravnatelj:– organizira te vodi rad i poslovanje Muzeja,– vodi i odgovara za stru
č
ni rad Muzeja,– poduzima pravne radnje u ime i za ra
č
un Muzeja,– predstavlja i zastupa Muzej,– zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, tedrugim pravnim osobama s javnim ovlastima,– donosi Statut, kao temeljni op
ć
i akt Muzeja, uz prethodnu suglasnost ministarstvanadležnog za poslove kulture,– donosi druge op
ć
e akte Muzeja,– donosi programe i planove rada Muzeja, te osigurava njihovo izvršavanje,– donosi financijski plan i godišnji obra
č
un Muzeja,– raspolaže imovinom i sredstvima Muzeja do 200.000,00 kuna samostalno, a ve
ć
im iznosimauz suglasnost osniva
č
a,– odgovara za zakonitost rada Muzeja,– najmanje jedanput godišnje podnosi osniva
č
u izvješ
ć
e o radu i stanju u podru
č
 ju djelovanjaMuzeja,– obavlja i druge poslove utvr
đ
ene zakonom, ovom Uredbom i Statutom.
Č
lanak 8.Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom omuzejima.
 
3
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od
č
etiri godine i može biti ponovno imenovan na istudužnost.Ravnatelj se imenuje na temelju natje
č
aja koji se objavljuje u »Narodnim novinama« i u javnim glasilima.
Č
lanak 9.Do imenovanja ravnatelja Muzeja, ministar kulture
ć
e imenovati privremenog ravnatelja.Privremeni ravnatelj dužan je obaviti pripreme za po
č
etak rada Muzeja, donijeti Statut, tepodnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku od 30 dana od dana imenovanja.
Č
lanak 10.Muzej zapo
č
inje s radom danom upisa u sudski registar.
Č
lanak 11.Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa:Urbroj:Zagreb,
Predsjednik Zoran Milanovi
ć
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->