Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
00050000784

00050000784

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
Published by langtu2011
Nghien cuu
Nghien cuu

More info:

Categories:Types, Research
Published by: langtu2011 on Feb 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2014

pdf

text

original

 
 
Y D
ỰNG CHƯƠNG TR 
ÌNH MÃ HÓA THÔNG TIN C
ẦN BẢO VỆ
 TRONG
ẢNH DICOM
 
H
ọc vi
ên:
TRN LONG
 
Đơn vị
công tác:
BỆNH VIỆN BẠCH MAI
-
BỘ Y TẾ
 
Email:
tranl ongbm@gmai l . com
Giáo viên hướng dẫn
:
TS H VĂN CANH
 
Đơn vị
công tác:
BỘ CÔNG AN
 
Email:
 
Hovancanh@gmai l . com
 
 T
ừ khóa
:
(
ảnh DICOM, DES, m
ã hóa, ph
ần mềm).
 
1.
 
GI
ỚI
 
 THI
ỆU
 
BÀI
 
 TOÁN
 Trong y h
ọc, nhu cầu quản lý bệnh viện, trao đổi nhanh
chóng và chính xác thông tin b
ệnh nhân l
à r
ất cần thiết .Chuẩn DICOM đ
ã ra
đời
-
đây là một chuẩn thống nhất giữa
các thi
ết bị chẩn đoán h
 ình
ảnh.
Trong khi hệ thống thôngtin y tế Việt nam c
hưa phát triển
, c
ơ sở hạ tầng CNTT hạn
ch
ế, chưa
có các chu
ẩn riêng đặc th
ù c
ủa Việt Nam, nhưng
n
hu cầu
 
quản lý sử dụng ảnh DICOM rất phong phú phụcvụ cho công tác chẩn đoán
,
điều trị
,
hội chẩn
,
đào tạo vànghiên cứu khoa học
;
do đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức lưutrữ thông tin ảnh DICOM nhằm quản lý và chia sẻ thông tintốt hơn
.
Đề tài này được nghiên cứu nhằm chọn lựa ứngdụng phương pháp mã hóa nhằm bảo
 
vệ thông tin trong ảnhDICOM với các mục tiêu cụ thể
:1.
 
 Tìm hi
ểu về thực tiễn công tác quản lý v
à x
ử lý ảnh
DICOM trong ngành Y t
ế
 2.
 
Xác định nhu cầu bảo mật trong
vi
ệc sử dụng ảnh
y t
ế
theo chu
ẩn DICOM.
 3.
 
Phân tích c
ấu trúc chuẩn DICOM v
à d
ữ liệu ảnh DICOM
 4.
 
 Tìm hi
ểu cơ sở lý thuyết các thuật toán m
ã hóa, l
ựa chọn01 phương pháp m
ã hóa thích h
ợp cho việc m
ã hóa thôngtin trong
ảnh DICOM
 5.
 
Xây d
ựng chương tr 
 ình ph
ần mềm m
ã hóa thông tin cánhân (Private) trong
ảnh DICOM . Ứng dụng chuẩn
DICOM và m
ột số m
ã ngu
ồn mở để thiết kế xây dựng
ph
ần mềm cho phép người sử dụng xem thông tin ảnh
DICOM, mã hóa thông tin, l
ưu ảnh DICOM mới.
 
2.
 
N
ỘI
 
DUNG
 
LU
ẬN
 
VĂN
 
1.
Xác định các yêu cầu bảo vệ thông tin ảnh DICOM
khi:-
 
 T
ổ chức lưu trữ ảnh.
 -
 
 Truy c
ập các dữ liệu ảnh của các nhân vi
ên y t
ế.
 -
 
Trao đổi thông tin ảnh giữa các nhân vi
ên y t
ế.
 -
 
Trao đổi thông tin ảnh giữa bác sỹ v
à b
ệnh nhân.
 -
 
 Truy c
ập v
ào thông tin
ảnh phục vụ công tác đ
ào t
ạo.
 -
 
Trao đổi thông ti
n gi
ữa các cơ sở y tế.
 2.
 Nghiên cứu về chuẩn DICOM và cấu trúc ảnh DICOM
 Các thông tin trong m
ột file ảnh DICOM được định
ngh
 ĩa các đối tượng thông tin m
à vi
ệc truy xuất đến
chúng ph
ải tuân thủ các quy định của chuẩn n
ày. Các thôngtin
được định nghĩa trong các lớp dữ liệu có các thuộc tính
và chu
ẩn n
ày c
ũng quy định lớp dịch vụ truy vấn / truy xuất
cho các ho
ạt động trên các đối tượng thông tin ảnh. Cấu trúc
d
ữ liệu v
à mã hóa thông tin trong
ảnh DICOM cho thấy tổ
ch
ức lưu trữ thông tin
trong m
ột ảnh DICOM khá phức tạp
và nhi
ều thông tin.
 3.
 Nghiên cứu về mã hóa và các thuật toán mã hóa
  Thu
ật toán m
ã hóa DES là thu
ật toán m
ã hóa kh
ối có
m
ột số ưu điểm như tốc độ m
ã và gi
ải m
ã nhanh, qu
ản lý
khóa thu
ận tiện, dễ sử dụng
và m
ức độ bảo mật cũng đ
ã
được khẳng định
(Trip DES). Mã hóa này
đ
ã
được thủ thách
qua th
ực tiễn và đủ an toàn để bảo vệ thông tin trong ảnh
DICOM.4.
Đề xuất các giải pháp bảo vệ thông tin ảnh DICOM vàthiết kế x
ây d
ựng một Chương tr 
 ình ph
ần mềm m
ã hóathông tin c
ần bảo vệ trong ảnh DICOM (DICOMIE) nhằm
hi
ện thực hóa các nhu cầu quản lý, sử dụng ảnh DICOM
g
ồm có các chức năng: M
ã hóa thông tin trong t
ừng ảnh
DICOM, mã hóa thông tin theo yêu c
ầu trong ảnh DICOM,
hóa thông tin theo yêu c
ầu tro
ng nhi
ều ảnh DICOM, kết
xu
ất thông tin ảnh trong ảnh DICOM, kết xuất thông tin text
trong DICOM, mã hóa nhi
ều tệp ảnh (to
àn b
ộ ảnh DICOM
ho
ặc phần thông tin ảnh đ
ã k
ết xuất).
 
3.
 
ẾT
 
LU
ẬN
 
Luận văn đã p
hân tích nhu c
ầu quản lý v
à s
ử dụngảnh DICOM
,Nghiên c
ứu chuẩn DICOM v
à tìm hi
ểu cấu
trúc c
ủa tệp ảnh DICOM từ đó t
 ìm ph
ương pháp truy cập
các thông tin trong
ảnh.
Nghiên c
ứu về lý thuyết m
ã hóa vàthu
ật toán m
ã hóa DES. Trên c
ơ sở đó t
 ìm hi
ểu những ưuđiểm của DES nhằm ứng dụng trong việc m
ã hóa thông tin
ảnh DICOM.Đề xuất giải pháp bảo vệ thông tin ảnh
DICOM và xây d
ựng một chương tr 
 ình ph
ần mềm m
ã hóacác thông tin c
ần bảo vệ trong ảnh DICOM bằng ngôn ngữ
l
ập tr 
 ình C#.
 Hướng nghiên cứu tiếp theo
 
Nghiên c
ứu tích hợp thông tin bệnh nhân trong hệ t
h
ống
thông tin qu
ản lý bệnh viện HIS với hệ thống thông tin lưu
tr
ữ v
à x
ử lý h
 ình
ảnh PACS.
 
Trong việc trao đổi chia sẻ thông tin giữa bác sĩ v
à b
ệnh
nhân thì vi
ệc trao đổi v
à phân ph
ối khóa trở n
ên r
ất quan
tr
ọng v
à c
ần thiết. Tiếp tục nghiên cứu
v
ấn đề phân phối /trao đổi khóa
, cho b
ảo mật thông tin ảnh
DICOM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->