Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Anunt Ofiter I Structura Securitate2013

Anunt Ofiter I Structura Securitate2013

Ratings: (0)|Views: 481|Likes:

More info:

Published by: Dan HomefireNews Homefire on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/10/2013

 
 1 din 2
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
NESECRETINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA
Ţ
II DE URGEN
ŢĂ
 
Ş
COALA DE SUBOFI
Ţ
ERI POMPIERI
Ş
I PROTEC
Ţ
IE CIVIL
Ă
Nr. 3350867PAVEL Z
Ă
G
Ă
NESCU” BOLDE
Ş
 TI din 21.02.2013
 
A N U N
Ţ
 
I.
În conformitate cu prevederile OMAI 665/2008 privind unele activita
ţ
i demanagement resurse umane în unit
ăţ
ile MAI,
Ş
coala de Subofi
ţ
eri Pompieri
ş
i Protec
ţ
ieCivil
ă
„Pavel Z
ă
g
ă
nescu” Bolde
ş
ti,
cu sediul în str. Poligonului nr.2, Bolde
ş
ti-Sc
ă
eni, jud.Prahova,
organizeaz
ă
recrutarea
ş
i selec
ţ
ia
din rândul personalului IGSU
,
pentru ocupareapostului vacant de Ofi
ţ
er I
(func
ţ 
ie prev
ă
zut
ă
cu gradul de maior)
, la Structura se securitate.
II. Principalele cerin
ţ
e ale postului, stabilite prin fi
ş
a postului:-
gradul prev
ă
zut al postului:
maior - preg
ă
tire de baz
ă
necesar 
ă
ocupantului postului:
-
studii
 
universitare de licen
ţă
într-unul din domeniile - calculatoare
ş
i tehnologiainforma
ţ
iei, drept, rela
ţ
ii interna
ţ
ionale
ş
i studii europene – specializ
ă
rile: informatic
ă
, instala
ţ
iipentru construc
ţ
ii, instala
ţ
ii pentru construc
ţ
ii pompier, re
ţ
ele
ş
i software de telecomunica
ţ
ii,echipamente
ş
i sisteme electronice militare, transmisiuni, administra
ţ
ie public
ă
, administra
ţ
ieeuropean
ă
, asisten
ţă
managerial
ă
 
ş
i secretariat, studii de securitate, psihologie-informa
ţ
ii,securitate
ş
i ap
ă
rare, sisteme informa
ţ
ionale, studii de securitate
ş
i informa
ţ
ii;
III. Condi
ţ
ii de participare / recrutare :
pentru a participa la concurs, candida
ţ
iitrebuie s
ă
îndeplineasc
ă
în mod cumulativ urm
ă
toarele condi
ţ
ii minime obligatorii:
-
 
s
ă
aib
ă
gradul militar minim
sublocotenent
;
-
 
s
ă
fie încadra
ţ
i în structuri ale IGSU;
-
 
s
ă
aib
ă
preg
ă
tirea de baz
ă
necesar 
ă
ocupantului postului (men
ţ
ionat
ă
mai sus);
-
 
s
ă
nu fie pu
ş
i la dispozi
ţ
ie sau suspenda
ţ
i din func
ţ
ie în condi
ţ
iile art.89 din Legeanr.80/1995, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare;
-
 
s
ă
nu se afle în curs de urm
ă
rire penal
ă
ori de judecat
ă
sau s
ă
nu fi fost condamna
ţ
ipentru s
ă
vâ
ş
irea unei infrac
ţ
iuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea activit
ăţ
iiprofesionale;
-
 
s
ă
fie declara
ţ
i „apt” din punct de vedere medical;
-
 
s
ă
nu poat
ă
fi într-o situa
ţ
ie de interese sau incompatibilitate stabilit
ă
de reglement
ă
rilelegale;
IV.
Rapoartele
 
de înscriere adresate comandantului
ş
colii (
ş
i avizate de inspectorul
ş
ef/comandantul unit
ăţ
ii de unde provin candida
ţ
ii)
ş
i documentele personale vor fi depusede c
ă
tre ofi
ţ
eri la secretariatul
ş
colii sau prin po
ş
ta special
ă
, pân
ă
la data de 27.02.2013(data înregistr 
ă
rii) orele 10
00
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->