P. 1
slavinski_-_simboli-hermetizma.pdf

slavinski_-_simboli-hermetizma.pdf

Ratings: (0)|Views: 673|Likes:
Published by diju13
slavinski
slavinski

More info:

Categories:Types, Research
Published by: diju13 on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

 
 
Živorad Mihajlovi
ć
Slavinski
SIMBOLI HERMETIZMA
 
 
2
UVODNE NAPOMENE
Ova knjiga je prakti
č
an priru
č
nik hermeti
č
ke tradicije Zapada. Kako je to uvijek slu
č
ajsa veoma složenim stvarima koje imaju dugu prošlost, pristup predmetu je neizbježno jednostran; takav je i moj pristup. Ali, istovremeno u tome je i vrijednost ove knjige, jer uhermetizmu mišljenja najve
ć
ih autoriteta nemaju nikakvu vrijednost dok nisu, bardjelomi
č
no, potvr
đ
ena li
č
nim iskustvom.Hermeti
č
ka literatura predstavljena je ogromnim brojem radova na svim svjetskim jezicima. Neki obra
đ
uju oblast nižih hermeti
č
kih fenomena - nabrajaju tzv. parapsihi
č
kepojave, kao što su telepatija, telekineza, hipnoza, dijagnoza i lije
č
enje bolesti sredstvimakoje medicina ne poznaje, vidovitost i razli
č
ite metode za njeno postizanje, otkrivanjepodzemnih voda vilinskim rašljama itd.Izvjesni radovi usredsre
đ
eni su na odre
đ
enu usku oblast, naglašavaju
ć
i njenuvažnost u hermeti
č
koj tradiciji, kao što su neki vidovi Kabale, Astralne svjetlosti, metodemeditacije i sl. Svaka od ovih oblasti grana se dalje, tako da postoje radovi o Zen-budisti
č
koj meditaciji, o meditaciji Džnana-joge, Radža-joge, Subuda, Sufizma, Antro-pozofije, Teozofije, raznih kabalisti
č
kih škola, škola psihomagije itd.Hermetizam je bezmalo neograni
č
ena oblast. Postoje hermeti
č
ka znanja koja suzajedni
č
ka
č
itavoj ljudskoj rasi; znanja koja su nastala unutar jedne od dviju glavnihhermeti
č
kih tradicija (Istoka i Zapada); znanja lokalnog obilježja; najzad, individualnahermeti
č
ka znanja. Preobuhvatan naslov ovog te
č
aja - “Simboli hermetizma” - svesti
ć
u naprave okvire kratkim obrazloženjem.Nekih desetak godina bavio sam se isklju
č
ivo tradicijom Istoka, uglavnom jogom.Postepeno i neosjetno prešao sam na prou
č
avanje njene sestre - hermeti
č
ke tradicijeZapada i to onih škola koje obu
č
avanje svojih Sljedbenika i sistem spiritualnog treningazasnivaju na ritualima hermeti
č
kog reda Zlatna Zora. Ipak, mnoge stvari koje priznatiautoriteti hermetizma navode kao op
ć
a pravila nisam našao. S druge strane, u svojimtraganjima došao sam do izvjesnih otkri
ć
a koja nitko ne spominje. Vjerujem da je to slu
č
ajsa svim Sljedbenicima koji su naglasak stavili na praksu. Kod takvih su razlike uiskustvima veoma velike. Kod teoreti
č
ara ima malo neslaganja. Evo zašto. Ako stotinu ljudipro
č
ita istu knjigu, znanje izloženo u njoj do
ć
i
ć
e do svih
č
italaca. Na primjer,
č
injenica daDrvo Života ima 10 plodova ili Sefirota i jedanaesti koji je u procesu formiranja lako
ć
enau
č
iti svaki
č
italac i tu, osim u rijetkim izuzecima, ne
ć
e biti nikakvog spora. Ako oni svojeteoretski ste
č
eno znanje stave na provjeru i svoja iskustva izlože, pojaviti
ć
e se razlike,iako u osnovi pojedina
č
nih iskustava leži zajedni
č
ki imenitelj. Spomenuti
ć
u, primjera radi,literaturu koja obra
đ
uje hermeti
č
ku operaciju Astralne projekcije,
č
ija je suština uizdvajanju svijesti od tijela. U uvodnom dijelu svih takvih knjiga, gdje se govori o svojstvimaAstrala, zakonima koji vladaju Astralnim svijetom itd., postoji velika podudarnost autora.Kad prije
đ
u na prakti
č
ni dio, koji odražava li
č
no iskustvo, dolazi do uo
č
ljivih nepoklapanja.Neki tvrde da je potrebno 10-15 godina napornog duhovnog treninga da se postigneAstralna projekcija. Njima je, jasno, toliko bilo potrebno. Na sre
ć
u, za ve
ć
inu to ne važi.Silvan Maldun (“The Projection of the Astral Body”) tvrdi, koliko znam jedini, da jeAstralno tijelo povezano sa fizi
č
kim u predjelu potiljka. Svi ostali navode, kao stvar koja serazumije sama po sebi, da veza postoji u oblasti pleksusa solarisa (to je splet nerava ugornjem dijelu stomaka, ispod grudne kosti). Neki kažu da projekciju ne treba dapokušavaju ljudi slaboga srca - drugi to ne spominju. Ima ih koji kažu da su samo neke odmetoda za izdvajanje svijesti iz tijela i njen prijenos u Astralne svjetove opasne (tu se mislina metodu projekcije pomo
ć
u simbola koja je opisana u ovom te
č
aju), jer Sljedbenik možeda se dezorijentira u sferama Astralne svjetlosti i da ne bude u stanju da se vrati. Po mommišljenju, jedini problem je kako da se tamo dospije. Da biste to postigli i da biste se tamo
 
 
3
zadržali neko vrijeme potreban je napor.
Č
im prestanete da se naprežete, automatski sevra
ć
ate u stanje budne svijesti. Cijeli proces nalik je na penjanje uz konopac. Da biste sepopeli uz uže i zadržali iznad
č
vrste podloge, morate uložiti veliku energiju, stežu
ć
i ga
č
vrsto. Ako popustite, sletjeti
ć
ete dolje bez napora i bez teško
ć
a.Praksa pokazuje da se potpuna podudarnost opisa sre
ć
e samo u slu
č
ajevima gdje jedna strana u stvari nema nikakvog iskustva, izuzev iskustva prepisivanja tu
đ
ih knjiga.Ako budete došli do stadija prakti
č
ne primjene, vidjeti
ć
ete da
ć
e vaše iskustvo da serazlikuje od svega što ste pro
č
itali i
č
uli.Ukratko, ovaj priru
č
nik obra
đ
uje dio hermeti
č
ke tradicije Zapada, koji je zasnovan naprakti
č
nom sistemu Kabale i filozofskoj mašini zvanoj Tarot. Li
č
no iskustvo prožimasadržaj ove knjige. Ne
ć
u da kažem da sam svaku pojavu ovdje iznijetu li
č
no proživio usvim njenim vidovima, jer tada bih bio star hiljadu godina, ve
ć
da je prakti
č
an dioneposredno provjeren. Knjiga ove vrste ima vrijednost samo kad je direktno iskustvoautora preto
č
eno u njene pisane stranice, jer proživljavanje je jedina aktivnost koja možezadovoljiti
č
ovjeka u potpunosti. Posljednji stupanj proživljavanja je pisanje knjige i zasamog pisca je vrlo zna
č
ajan. Kao što njegova knjiga izaziva promjene u svijesti
č
italaca,tako se on pišu
ć
i je i sam mijenja. Pokušavaju
ć
i da napišem ovu knjigu, priznajem bezikakvog ustezanja da sam nau
č
io mnogo. Možda
č
udno zvu
č
i kad kažem da su stvari menisamom postale stabilnije i jasnije. Ipak, to je pojava dobro poznata svakome tko se bavipisanjem. Kristalizacija misli u pisani oblik dovodi do njihove ve
ć
e jasno
ć
e u glavi.Ova knjiga, zamišljena kao prakti
č
an te
č
aj, možda je manje privla
č
na od “Psihi
č
kogtreninga” i “Klju
č
eva”, ali je za prou
č
avanje hermetizma ništa manje korisna. Ovdje su,usporedo sa tehnikama visoke vrijednosti dana osnovna hermeti
č
ka znanja, koja treba daposluže kao vodi
č
do samorazvoja i boljeg uvida u život. Razlika izme
đ
u ovakve knjige ive
ć
ine drugih koje ste do sada
č
itali lako je uo
č
ljiva. Mnoge knjige ne traže nikakav naporod
č
italaca, izuzev napora pam
ć
enja. Neke
č
ak ni to. Njihova sadržina izložena je kaogotovo jelo, i takvo
č
itanje predstavlja vrstu duhovnog kljukanja u kome ste pasivanu
č
esnik. Ovdje to nije slu
č
aj. Mada se ovaj priru
č
nik može
č
itati i samo iz radoznalosti, dabiste od njega imali istinske koristi, potrebna je vaša nepodijeljena suradnja. Istinskaavantura doživljava se od trenutka kada teoriju po
č
injete da primjenjujete u praksi, u životukoji živite i iz koga ne možete.Glavno ograni
č
enje odnosi se na vaše predznanje. Ovo je moja tre
ć
a knjiga, koja jetijesno povezana sa dvije prethodne. Naro
č
ito je naglašena veza sa drugom (“Klju
č
evipsihi
č
ke magije”). Mnoge stvari koje sam u njoj detaljno obradio ne mogu ovdje ponavljati.Mogu samo da ukažem na vezu, a vaše je da to znanje steknete, ukoliko ve
ć
niste. Ovonikako ne zna
č
i da treba da kupite knjige, ovo nije komercijalni trik da pove
ć
am njihovuprodaju. Jednostavno u njima su dana izvjesna znanja sa kojima se u hermetizmu
č
estooperira i to ne mogu ponavljati. Do istih znanja možete do
ć
i prou
č
avanjem hermeti
č
keliterature na stranim jezicima ili na neki tre
ć
i na
č
in. Bilo kako bilo, ta znanja su vampotrebna da biste sa manje teško
ć
a pratili dalje izlaganje.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ddezeljin liked this
maria_5359 liked this
spartak_23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->