Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Despre Libertate.PDF

Despre Libertate.PDF

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:
Published by Odette Irimiea
În acest eseu analizez argumentele pe care J. St. Mill le aduce în favoarea ideii
de libertate civic în lucrarea “Despre libertate”.
În acest eseu analizez argumentele pe care J. St. Mill le aduce în favoarea ideii
de libertate civic în lucrarea “Despre libertate”.

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Odette Irimiea on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

 
 III
NNNCCCOOOMMMPPPAAATTTIIIBBBIIILLLIIITTTAAATTTEEEAAAIIIDDDEEEIIILLLOOORRRDDDEEELLLIIIBBBEEERRRTTTAAATTTEEE 
IIIDDDEEEUUUTTTIIILLLIIITTTAAARRRIIISSSMMMLLLAAA 
MMM
IIILLLLLL
 
În acest eseu analizez argumentele pe care J. St. Mill le aduce în favoarea ideiide libertate civic
în lucrarea “Despre libertate”. În prima parte voi ar
ta care suntparticularit

ile dificile ale libert

ii civice individuale,
i care sunt caracteristicile careconduc la incompatibilitatea cu utilitarismul. În a doua parte voi conturainconsisten
ele cu care se confrunt
utilitarismul însu
i. În final voi argumenta c
orilibertatea civic
individual
este incompatibil
cu utilitarismul, ori utilitarismul
ilibertatea nu este sunt ceea ce pretinde Mill c
sunt.
Libertatea civic
 
În capitolul introductiv al lucr
rii “Despre libertate”, Mill precizeaz
c
 “Tema acestui eseu nu este a
a-numita Libertate a voin
ei [...] ci esteLibertatea Civil
sau Social
: natura
i limitele puterii ce poate fi exercitat
înmod legitim de c
tre societate asupra individului.”
1
 Libertatea civil
este un instrument prin care cet

enii unui stat sunt proteja
iatât fa

de ingerin
ele statului în via
a lor privat
, cât
i fa

de ingerin
ele altorcet

eni. Faptul c
se instituie o astfel de protec
ie a cet

eanului Mill o justific
prinapelul la “necesitate”: este necesar ca cei mai slabi s
fie ap
ra
i de cei mai tari
2
,
i caopiniile minoritare s
fie protejate de opiniile majorit

ii
3
. În mod evident, aceast
 explica
ie este cu totul insuficient
, întrucât las
senza
ia unei simple dogme. Millcaut
s
arate c
libertatea civic
4
este necesar
cel pu
in dintr-un motiv: anume acelaal stabilirii adev
rului.“Chiar dac
întreaga omenire, cu o singur
excep
ie, ar fi de aceea
ip
rere,
i doar o singur
persoan
ar fi de p
rere contrar
, omenirea n-ar fi mai îndrept

it
s
reduc
la t
cere acea unic
persoan
decât ar fi îndrept

it
 aceasta din urm
s
reduc
la t
cere întreaga omenire.”
5
 Justificarea acestei pozi
ii este una de factur
failibilist-sceptic
. Failibilist
, întrucât adev
rul nu se descoper
dintr-o dat
, ci prin confrunt
ri continue cu teoriicare îl contrazic; sceptic
, întrucât adev
rul o dat
descoperit nu e sigur c
va r
mânepentru totdeauna neschimbat.
6
Argumentul s
u este urm
torul: un individ X (sau un
1
John Stuart Mill, “Despre libertate”, editura Humanitas, Bucure
ti 1994, traducere de Adrian-Paul Iliescu, p. 7
2
“Pentru a preîntâmpina transformarea membrilor mai slabi ai comunit

ii într-o prad
anenum
ra
i ulii, este necesar s
existe o pas
re care [...] s
fie împuternicit
s
le aduc
laascultare.” Idem, p. 8
3
p. 11
4
Întrucât nu v
d o diferen

esen
ial
pentru discu
ia de fa

între ‘libertate civil
i ‘libertatecivic
’,
i întrucât termenul de ‘libertate civic
’ este mai des utilizat în discursurile politicecontemporane, am s
folosesc acest termen în locul celui utilizat de Mill.
5
idem, p. 25
6
Cu dou
excep
ii: adev
rurile matematice
i cele fizice au un statut special, ele nemaiavândnevoie de o cercetare critic
. (vezi idem, p. 61)
 
2
grup de indivizi T) au o anumit
opinie S asupra unui lucru, pe care o consider
 adev
rat
. Dac
nu exist
nici un X’ (individ) sau T’ (grup de indivizi) care s
 conteste opinia S, atunci S nu are decât statutul de credin

. Dac
în confruntarea deidei dintre cele dou
tabere S se dovede
te ca fiind întemeiat
, înseamn
c
se poatespune c
S este mai aproape de adev
r decât dac
nu ar fi trecut printr-o astfel de încercare. Dac
S îns
se dovede
te c
nu este întemeiat
, acesta este un lucru bun,pentru c
se renun

astfel la o opinie fals
 
i se face, din nou, un pas spre aflareaadev
rului.“Obiceiul statornic de a corecta
i completa propriile opinii princonfruntarea lor cu opiniile altora [...] este singurul fundament stabil al încrederii noastre îndrept

ite în ele. [...] Putem fi siguri c
ne-am apropiat deadev
r în m
sura în care era posibil s-o facem deocamdat
. Acesta este gradulde certitudine pe care-l poate atinge o fiin

care nu este infailibil
 
i aceastaeste singura cale de a-l atinge.”
7
 Faptul c
Mill recurge la argumente de factur
epistemologic
pentru justificarea unor drepturi civile (i.e, libertatea opiniei) arunc
o umbr
de îndoial
 asupra justific
rii sale, întrucât el încearc
s
arate c
drepturile civile sunt necesarepentru ca epistemologia s
nu treneze. Nu este altceva decât folosirea unui argumentutilitarist în favoarea afl
rii adev
rului; adic
introduce argumente de natur
etic
înfavoarea unor argumente de natur
epistemologic
. Singurul lucru care poate fidesprins din acest context este c
Mill nu încearc
s
justifice adev
rul prin teoriautilitarist
, ci tocmai invers: nu argumenteaz
dup
modelul: ‘e util s
X, deci X eadev
rat’ (aceasta fiind pozi
ia pe care o combate); ci spune c
‘X e adev
rat, deci eutil s
X’:“În epoca noastr
[remarc
Mill cu regret], preten
ia ca o opinie s
fieap
rat
de orice atacuri publice se întemeiaz
nu atât pe adev
rul ei, cât peimportan
a pe care o are pentru societate.”
8
 Îns
“utilitatea este ea îns

i o chestiune de opinie”
9
. Ori o opinie poate fiadev
rat
sau fals
: acest lucru nu poate fi stabilit, spune el, numai prin faptul c
 majoritatea crede c
ea este adev
rat
. Trebuie deci stabilite ni
te reglement
ri socialecare s
permit
circumscrierea cât mai exact
a adev
rului: trebuie ca toate opiniile cureferire la un anumit subiect dezb
tut s
poat
fi exprimate;
i aceast
posibilitate seconcretizeaz
în libertatea civic
a individului.Cu toate acestea, libertatea civic
a individului X sau a grupului T poate fitrecut
cu vederea în urm
toarele cazuri:1) atunci când libertatea lui X sau T aduce atingere drepturilor altor indivizisau grupuri;
 
2) atunci când se stabile
te conduita
i educa
ia copiilor;3) atunci când X sau T sunt neciviliza
i,
i sunt constrân
i spre binele lor;4) atunci când majoritatea trebuie s
se apere;5) atunci când situa
ia statului o cere;Voi analiza pe rând cele cinci cazuri de mai sus.
7
ibidem, p. 30-31
8
idem, p. 32
9
idem, p. 33
 
3
1) Libertatea civic
poate fi înc
lcat
atunci când se aduce atingere drepturiloraltora.
10
În acest caz criteriile dup
care se constat
atingerea drepturilor altora lipsescdin teoria lui Mill. El las
s
se în
eleag
c
se procedeaz
în acest caz utilitarist:“Consider utilitatea ca instan
a ultim
în toate chestiunile etice; estevorba îns
de utilitate în sensul cel mai larg, o utilitate care se bazeaz
peinteresele de totdeauna ale omului, ca fiin

capabil
de progres.”
11
 În “Utilitarismul” Mill precizeaz
îns
c
principiul care st
la baza teorieietice utilitariste este ‘principiul celei mai mari fericiri’: dar nu este vorba de cea maimare fericire personal
a fiec
rui individ în parte, ci este vorba de suma cea mai marede fericire care se ob
ine global:“Principiul celei mai mari fericiri nu vizeaz
cea mai mare fericire a însu
i agentului, ci cea mai mare cantitate total
de fericire. Acesta fiind scopulac
iunilor umane, acesta este
i unicul standard al moralei.”
12
 Din aceasta deduc c
individul sau minoritatea nu se g
sesc protejate princalcul utilitarist: întrucât ac
iunile
i opiniile lor sunt verificate dup
criteriile utilit

iimajorit

ii, deci dup
ni
te criterii departe de a fi neutre. Îns
aceasta nu ar fi decât oincompatibilitate între teoria libert

ii, expus
în “Despre libertate”,
i teoriautilitarist
, expus
în “Utilitarismul”. Acest lucru nu l-ar împiedica pe Mill s
fie unap
r
tor al libert

ii individuale, s-ar putea replica.Îns
pu
im mai înainte am ar
tat c
Mill nu se folose
te în încercarea de a justifica nevoia de a ap
ra libertatea individului de o teorie utilitarist
; nu deduceaceast
necesitate dintr-un calcul utilitarist, ci folose
te utilitarismul numai ca mijlocpersuasiv de impunere a acestei idei. Ori faptul c
în acest punct al demonstra
ieirevine asupra acestui lucru arat
c
comite o eroare logic
, aceea a argument
riicirculare.2) Libertatea civic
nu se aplic
la copii
i la educa
ia pe care o primesc:“Genera
ia actual
este st
pâna atât a educa
iei cât
i a tuturor împrejur
rilor de via

ale genera
iei urm
toare.”
13
 “Nimeni nu recunoa
te în sinea sa c
criteriile sale de judecat
suntpropriile sale gusturi. [...] Oriunde exist
o clas
dominant
, mare parte dinregulile caracteristice

rii respective eman
din interesele de grup
i dinsentimentele de superioritate ale acelei clase”
14
 Mill nu caut
s
pun
, sub nici o form
, stavil
acestui mod de a penetralibertatea individului,
i nici m
car nu o pune în discu
ie
15
. Faptul c
obiceiurile,comportamentele, cuno
tin
ele sunt toate impuse (fie
i indirect) individului nu i separe a fi în contradic
ie cu libertatea civic
pe care caut
s
o instituie în “Desprelibertate”.
10
“Unicul scop care îi îndrept

e
te pe oameni, individual sau colectiv, la ingerin
e în sferalibert

ii de ac
iune a oric
ruia dintre ei este autoap
rarea.”; idem, p. 17.
11
idem, p. 19
12
J.St. Mill, “Utilitarismul”, Editura Alternative, Buc 1994, trad. V. Muresan, p. 25
13
Mill, “Despre libertate”, ed. cit., p. 107
14
idem, p. 13
15
Pentru a fi neutru, trebuie s
amintesc c
Mill spune totu
i la un moment dat c
o educa
ieuniform
este un pericol; dar pentru el nu este vorba de un pericol în ceea ce prive
telibertatea civic
a individului, ci este pericolul uniformiz
rii personalit

ilor. Vezi în acest idem,p. 95.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->