Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Alphonse de Lamartine Türkiye tarihi 7 Düşerken.txt

Alphonse de Lamartine Türkiye tarihi 7 Düşerken.txt

Ratings: (0)|Views: 41|Likes:
Published by periyil

More info:

Published by: periyil on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

 
Y.::_ A. de Lamartineüs, erken[ TÜRKiVE TARiHi l7. ciltTeretiman1001 TEMEL ESER •YAZANA. de LamartineHAZlRLAYANM. R. UZMENDüŞERKEN( TÜRKiVE TARiHi lyedinci ciltTercüman gazetesinde hazırlananbu eser Kervan Kitapçılık A. Ş.ofset tesislerinde basılmıştır1001 Temel Eser'iiftiharla sunuyoruzTarihimize m ana, milli benliğinüze güç_ katankütüphaneler dolusu birbirinden seçme eser
 
lere sahip bulunuyoruz. Edebiyat, tarih, sosyoloji,felsefe, folklor gibi millt nıhu gdiştiren,onayön veren konularda ''Gerçek eserler" .elimizinaltındadır. Ne var ki, elimizin altındaki bueserlerden çoğunlukla isti.fade edemeyiz. Çünküdevirler değişmelere yol açmış, dil değişmiş,yazı değişmiştir.Gözden ve gönülden uzak kalmış unututmayayüz tutmuş -Ama değerinden >hiçbir şeykaybetmemiş, çoğunluğu daha da önem kazanmış-binlerce cilt eser, bir süre daha el atılmazsa,tarihin derinliklerinde kaybolup gideceklerdir.Çünkü onları derleyip - topadayacak vegünümüzün türkçesi ile baskıya hazırlayacakdeğerdeki kalemler, gün geçtikçe azalmaktadır.Bin yıllık tarihimizin içinden süzülüp gelenve bizi biz yapan, kültürüroüzde "Köşetaşı"vazifesi gören bu eserleri, tozlu raflardan kurtarıp,nesillere ulaştırmayı planladık.Sevinçle karşılayıp, ümitle alkışladığımız"1000 Temel Eser" serisi, Milli Eğitim Bakanlığıncadurdurulunca, bugüne kadar yayınlanan66 esere yüzlerce ek yapmayı düşündük veııTercüman 1001 Temel Eser" dizisini yayınlamayakarar verdik. "1000 Temel Eser" serisinihazırlayan çok değerli bilginler heyetini, yeniüyelerle genişlettik. Ayrıca 200 ilim adamımızdanyardım vaadi aldık. Tercüman'ın yayınhayatındaki geniş imkanlarını 1001 Temel Eser ,için daha da güçlendirdik. Artık karşınıza gururla,cesaretle çıkmamız, eserlerimizi gözlereve gönüllere sergilememiz zamanı gelmiş bulunuyor.Millf değer ve manada her kitap ve heryazar bu serimizde yerini bulacak, hiç bir artdüşünce ile değerli değersiz, değersiz de değerligibi ortaya konmayacaktır. Çünkü esas gaye binyıllık tarihimizin temelini, mayasını gözlerönüne sermek, onJan layık oldukları yere oturtmaktır.Bu bakımdan 1001 Temel Eser'den maddi
 
hiç bir kar beklemiyoruz. Karırnız sadece gutur,iftihar, hizmet zevki olacaktır.KEMAL ILICAKTercüman Gazetesi Sahibi1641XXIIIArgos körfezi dıbimicki Kapdan-ı Derya'yı görenHa!>an Paşa, Rus filolarımn birleşmesini beklemedenoniara ayrı ayrı Cerigo V<: Mapatan burnu önl~rindesaldırınalarını tcklif etti. Kapdan-ı Derya bir deniz mu.harebesi ıle donanınanın ve Yunanistan'ın geleceğinitehlikeye !>Okmaya gerek olmadığını, Sakız adasına çekilmcl<!rini ve Çanakkale'den gdecek on büyük savaş gemi
 
siniıı Rus amiralleri ile başa çıkabıleceklerini düşiıniıyordu.Kapdan-ı Dcrya
 
nın Nauplion kıymnda yapışıp kalınasındancanı sıkılan Mora beğlerbeği, denize açılmauı;.Iarı takdıı
 
de üz.:rieriııe ateş açacağım söyledi. Rusfılolarına karşı yelken' açacağına, Kapdan-ı Derya, bir.:k:niz muharebe!>i yerine sığınaeak bir liman aramakınaK.saclıyla Adalar denizinde dolaşıp duruyordu. Diğerun savaş gemisi ile Sakız boğazına geldiğinde, bir zamanlarAsya'nın kaderini tayın etmek için Antiochus'unRoma gemilcrini beklediği yere geldi.Abukir'de Amiral Netson'un gemileri önünde duranFr::ınsız donanma'iının ,
 
aziyctinc benzeyen Türk donanmasıkaradan birkaç batarya ile korunmasına ra~men.oynak bir düşmana karşı asla tatbik edilmeyecek olansabit bir taktik uyguluyordu. Üç köprülü onibeş gemi,beş fırkateyn, tek köprüiii yedi gemi ve çift demir atnıışkınk k~Jırga, uçları kum ;Jliıjlarına veya Lıhk!nıedilmiş kayalıklara dayanan geniş bir hilal şeklinde dizilmışlerdi.Bu bronzdan hilalın tam karşısında yt>myeşilSakız adası Venediklilerden kalan kuleleri ile tabiibir kale gıbi öuruyor, arkada ıse cami ve minareleri gorünenküçük kasabası ilc Çeşmc koyu yer alıyordu. Os-F: 103!642manh donannıası ile Sakız adası arasındaki geniş limanhavuzu hafif bir kuzey meltemi ile kırışıyordu.XXIVDeniz savaşlarında tecrübesi olmayan eski denizciAmiı
 
al Spiritof kumandasındaki Rus donanınası 17Temmuz sabahı gün doğarken fora yelken Sakız adasıkanalına giriyordu. Rus donanmasında dokuz savaş gemisive dört fırkateynden başka birşey yoktu.Ege kıyılarındaki bu yüzen kaleleri gören AleksiOrlof, kardeşi Teodor'u, amiral Spiritof'u, Elphinston
 
uve yine İngiliz amiralı Grieg'i Türklerin üzerine saldırmayabırakırken kendisi kaçmaya hazır bir şekilde toplarınatış menzilinden çıkarak durumu seyre daldı. Kıyıdakigemilere eğik şekilde gelen amiral Spiritof'un ilksavaş gemileri hilalin ucunu teşkil eden Türk gemilerinibombardıman ettiler, sonra süratle geri döndüler.Türk anıiral gemisinin ilk top atışında gayet iri mermerbir gtillc Spiritof, Teodor Orlof ve Grieg'in hind!klerigeminin dümenini kopardı. Dürneosiz kalan bu gemiTüıık hattı üzerine sürüklenip, Türk amirat gemisininüzerine düşecekti. Aleksi Orlof giıbi korkakça davrananKapdan-ı Derya, h~rekatı yukardan daha iyi gözleyebilmek
 
bahanesiyle muharebenin başlangıcında gemısmıterketmişti. Korkaklığına tanık olan Türkler bu ihtiyattedbirinde bir bozgun havası sezmişlerdi. Midilli'ye kaçmalarınıönleyen tek şey demirli olmalanydı. Ancak,Kapdan-ı Derya donanmasını terkede:nken, donanmanınruhunu Hasan Paşa'ya bırakmıştı.Orlof'ların dümcnsiz gemisinin üzerlerine geldi~inifarkeden Hasan Paşa, darbenin şiddetini önlemek içindemir taratniış, sonra borda bordaya gelerek iki geminingiivertekrini kanlı bir savaş alanma çevirnıişti. Deniz1643muharebelerine alışık olduğu kadar gogus goguse vuruştason derece cesur olan Hasan Paşa'nın leventleri,Rus gemiosini direklerinden ve yelkenlerinden tutuşturdular,sonra lombarlardan,
 
iplerden atlayarak Ruslarlakıran kırana bir mücadeleye giriştiler. Kendi güverte'eri üzerinde Rusların yedi saldırısını püskürten Türklernihayet Rusları kıçiistü güvertesine itmeye başla~dıkları sırada, Orlof tarafından gemi
 
ye alınmış olanMaltah dalgıçlar denize atlayarak yelkenleri tutuşmuşTürk gemisinin bir anda batması için karinasını delmeyeba.şladılar.Her iki gemiyi de saran alev ve duman kah TürkleriRus gemisine, kah Rusları Türk gemisine itiyordu;bu yüzen kaleler, muharebenin şiddetinden bir şeykaybetmemesine rağmen sık sık muıharebe alanınındeğ~şmesine sahne
 
oluyorlardı. Birbirine çok yakınolan toplar ateş edemiyorlardı; bu kanlı dövüş i•ki saattenberi bütün şiddetiyle devam ederken, hiç olmazsaRus amiral gemisini kurtarma;k isteyen ;ımiral Elpbinstonüç sandal dolusu beş yüz askeri yardımcı kuvvetolarak gönderdi. Orlof'un gemisine serbest olan taraftançıkan beş yüz asker, yangını söndürüp Hasan Paşaile adamlarını denize döktü.Fakat Hasan Paşa sağlam kalmış olan Türk gemi.lerine doğru yüzerek, üç feluka dolusu gözü pek levendiyanına aldı, ıslak elbiselerini ve sarığını çıkararakdenize fırlattı, iki tabancasını boynuna astı, kılıcınıdişlerinin arasına kıstırdı, i~inci defa yiğit leventleriile Rus gemisine çıktı, yanmış direkierin arasında dövüşedevam etti. Grieg, Orlof ve Spiritof gemilerininyelkenlerinin yeniden tutuştuğunu ve yavaş yavaş ka1644yalıklara doğru sürüklen-diğini farkedince Hasan .Pa.şa'yı ganimeti ile başbaşa bıraktılar, sandallara atlayarakElphiston'un gemisine çıktılar. Yanan güverte üzerindeCezayirli bir arkadaşı, ağır yaralı bir İspanyolköle ile yalnız kalan Hasan Paşa önce köleyi denize attı,sonra arkadaşı ilc yaralı köleyi tutarak sağ
 
salıim kıyıyaçııktı.Kıyıya çıkmadan önce bir Rus kayığında kendileriRitakip eden ve intikamlarını almak isteyen bir Rumukılıcından yakalamış, denize çekerek suyun içindehançerlemişti.Artıık tek bir meşale haline gelen iki gemi rüzgannetkisiyle birbirinden ayrıldılar; direkleri kömürleşmişbir halde denize düşüyordu. İlk önce Rus gemisibatmaya başladı ve birkaç da.kıka sonra yeri göğü sarsanbir patlama duyuldu. Alev alev yanan dalgalarınortasına giren Türk gemisi bir müddet sonra kuzey rüzgarınınetkisiyle Türk gemilerinin meydana getirdiği

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->